1. Protokół rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa: PDF lub RTF
 2. Stwierdzenie faktu chrztu św. i stanu wolnego na podstawie zeznań świadków: PDF lub RTF
 3. Akt zeznania o stanie wolnym: PDF lub RTF
 4. Przysięga narzeczonego o stanie wolnym: PDF lub RTF
 5. Akt zeznania narzeczonego o stanie wolnym: PDF lub RTF
 6. Małżeństwo mieszane oświadczenia i przyrzeczenia nupturientów (KPK, kan. 1086, par.2, 1125, 1126): PDF lub RTF
 7. Małżeństwo z osobą ochrzczoną ale niewierzącą, niepraktykującą lub osobą która formalnie odstąpiła od Kościoła katolickiego (KPK, kan.1071, par. 1 n.4, par. 2, kan.1125, 1126): PDF lub RTF
 8. Prośba o ogłoszenie zapowiedzi: PDF lub RTF
 9. Licencja asystencji przy małżeństwie: PDF lub RTF
 10. Zawiadomienie o małżeństwie zawartym na podstawie licencji: PDF lub RTF
 11. Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno - duszpasterskich z narzeczonymi poza uprawnioną parafią: PDF lub RTF
 12. Zawiadomienie o zawarciu małżeństwa (KPK, kan. 1122): PDF lub RTF
 13. Zawiadomienie o dokonaniu adnotacji o zawarciu małżeństwa (KPK, kan. 1122) : PDF lub RTF
 14. Pytania dla świadków w sprawie stwierdzenia domniemanej śmierci: PDF lub RTF
 15. Prośba o dyspensę od przeszkody różnicy religii (zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym z osobą ochrzczoną, ale niekatolikiem): PDF lub RTF
 16. Prośba o dyspensę od przeszkody zrywającej: PDF lub RTF
 17. Prośba o dyspensę od przeszkody pokrewieństwa: PDF lub RTF
 18. Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez niepełnoletniego : PDF lub RTF
 19. Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez nupturientów niezawierających kontraktu cywilnego: PDF lub RTF
 20. Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez osobę związaną sądowym zakazem zawarcia małżeństwa: PDF lub RTF
 21. Prośba o uznanie stanu wolnego i zezwolenie osobie cywilnie rozwiedzionej na sakramentalne małżeństwo: PDF lub RTF
 22. Zgoda rodziców na zawarcie sakramentu małżeństwa przez małoletniego (do 18 roku życia): PDF lub RTF
 23. Delegacja do asystowania przy zawieraniu małżeństwa: PDF lub RTF
 24. Delegacja ogólna do asystowania przy zawieraniu małżeństwa: PDF lub RTF
 25. Świadectwo ślubu (Testimonium Matrimonii Contracti): PDF lub RTF
 26. Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez osobę związaną cenzurą lub przez tułacza: PDF lub RTF
 27. Prośba o dyspensę od zapowiedzi przedślubnych: PDF lub RTF
 28. Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez pełnomocnika: PDF lub RTF
 29. Pełnomocnictwo do zawarcia małżeństwa: PDF lub RTF
 30. Prośba o zezwolenie na małżeństwo zawierane tajnie: PDF lub RTF
 31. Prośba o dyspensę od formy kanonicznej: PDF lub RTF
 32. Protokół udzielenia przez proboszcza (lub innego kapłana lub diakona) dyspensy od przeszkody w zakresie zewnętrznym w niebezpieczeństwie śmierci: PDF lub RTF
 33. Powiadomienie ordynariusza miejsca o udzieleniu przez proboszcza (lub innego kapłana lub diakona) dyspensy od przeszkody w zakresie zewnętrznym w niebezpieczeństwie śmierci: PDF lub RTF
 34. Prośba o orzeczenie domniemanej śmierci współmałżonka: PDF lub RTF
 35. Pismo proboszcza w związku z prośbą o orzeczenie domniemanej śmierci współmałżonka: PDF lub RTF
 36. Prośba o dyspensę od przeszkody małżeńskiej w zakresie wewnętrznym w przypadku naglącym: PDF lub RTF
 37. Prośba o uzdrowienie małżeństwa w zawiązku w zakresie zewnętrznym: PDF lub RTF
 38. Pismo proboszcza w związku z prośbą o uzdrowienie małżeństwa w zawiązku: PDF lub RTF
 39. Świadectwo Chrztu (Testimonium Baptismi): PDF lub RTF
 40. Świadectwo zgonu (Testimonium Mortis): PDF lub RTF
 41. Prośba o uwolnienie od cenzury Latae Sententiae w zakresie zewnętrznym: PDF lub RTF
 42. Prośba o uwolnienie od cenzury Latae Sententiae (zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej) w zakresie wewnętrznym: PDF lub RTF
 43. Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych i świadka bierzmowania: PDF lub RTF
 44. Oświadczenie rodziców i chrzestnych w sprawie wychowania katolickiego dziecka, gdy rodzice nie są związani małżeństwem sakramentalnym: PDF lub RTF
 45. Akt zeznania o chrzcie świętym: PDF lub RTF
 46. Prośba o zezwolenie na dokonanie zmian w akcie chrztu: PDF lub RTF
 47. Sakrament bierzmowania: PDF lub RTF
 48. Informacja o zmarłym w związku z pogrzebem poza własną parafią: PDF lub RTF
 49. Przysięga wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła: PDF lub RTF
 50. Przysięga wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła (dla wiernych będących członkami instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego): PDF lub RTF
 51. Wyznanie wiary: PDF lub RTF