NOWENNA DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

NOWENNA

DZIEŃ PIERWSZY

Fatima - to imię które przez długi okres czasu kojarzyło się z treściami anty chrześcijańskimi, to imię, jedynej córki Mahometa - proroka pierwszego Czerwonego niebezpieczeństwa.
Boża Opatrzność sprawiła, że w czasie tworzenia się drugiego Czerwonego niebezpieczeństwa - ateistycznego komunizmu - imię Fatima, nabrało cudownego chrześcijańskiego znaczenia.
To właśnie w Fatima, Matka Boża Różańcowa, objawiła się trójce portugalskich pastuszków.
W trzecim roku I Wojny Światowej, Najświętsza Panna, zstąpiła na ziemię, by przekazać orędzie pokoju.
Trzymała w ręku różaniec - broń, której mężczyźni mogliby użyć dla zakończenia wszystkich wojen, a swoje czyste i niepokalane serce - otwierała dla grzeszników.
I tak nowa wizja Maryi - Matki nas wszystkich, została ukazana światu.

Módlmy się do Matki Boskiej, Fatimskiej:
Modlitwa Królowej Różańca Świętego:
Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają" a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ DRUGI

I Wojna Światowa ogarnęła całą Europę, pokrywając ją siecią zasieków i okopów wojennych. Najtęższe mózgi i ludzka siła - zostały zaangażowane przez tych, którzy chcieli ją wygrać. Jak nigdy dotąd, cała nauka służyła wynalazkom wojennym, wykorzystując wszystkie laboratoria i fabryki, a zbliżający się pokój, miał być jedynie preludium do następnej jeszcze okrutniejszej wojny.
W tym chaosie i nieprawdopodobnym zamieszaniu, Matka Boża wybiera nie uczonych, a prostaczków, nie mężów stanu, a trójkę małych dzieci, nie generałów, a pastuszków.
I ich właśnie uczyniła posłannikami pokoju.
Problemem świata jest to, że jego wielcy wybierają rozwiązania skomplikowane i czyniące zło, a JEJ orędzie jest tak proste i czyste.
Pani Fatimska powiedziała:
Wojna się skończyła i pokój nastanie, jeżeli będziecie się modlić:
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba,
i pomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Jeżeli się nawrócimy...
Jeżeli będziemy odmawiać różaniec...

Módlmy się, dla uczczenia naszej Pani Fatimskiej:
Modlitwa Królowej Różańca Świętego.
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ TRZECI

W czasie okrutnej wojny, zstępuje na ziemię Królowa Pokoju - z różańcem w ręku i proponuje światu najprostszy sposób na zakończenie wojen i utrwalenie pokoju: ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC...
Dlaczego różaniec?
Różaniec zaczyna się wspaniałym wyznaniem wiary - Składem Apostolskim,
po którym następuje modlitwa Pańska - Ojcze nasz, najwspanialsza modlitwa, której nauczył nas sam Pan Jezus, a która to jest ogniwem łączącym niebo i ziemię.
Każda zaś dziesiątka zakończona jest wyrazem szacunku dla Osób Trójcy Świętej - pozdrowieniem trzech Osób w Jednym Bogu - GLORIA.
Główną zaś modlitwą, powtarzaną w pięknym poetyckim rytmie jest Zdrowaś Maryjo, która zawiera 3 części:
Pozdrowienie Anioła Gabriela,
Błogosławieństwo Elżbiety dla Maryi,
i część ułożoną przez Kościół a wyrażającą miłość do Maryi - Matki Boga.
Odmierzanie paciorków i rytmiczna modlitwa jest powiązana z ukrytą medytacją, - rozważaniem tajemnic z życia Jezusa Chrystusa i Maryi. I tak w poszczególnych tajemnicach: Podążamy za Aniołem Gabrielem do Nazaretu, z Chrystusem, Słowem Wcielonym zstępujemy z nieba do Betlejem, Towarzyszymy Świętej Rodzinie w czasach dziecięctwa Jezusa, łączymy się z Chrystusem Odkupicielem, Zbawicielem i z Maryją, poprzez Zmartwychwstanie do koronacji i Chwały.

Módlmy się do Matki Boskiej, Fatimskiej.
Modlitwa Królowej Różańca Świętego.
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ CZWARTY

Dla ratowania dusz, Pan B6g chce, aby na całym świecie zostało rozpowszechnione nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca.
W religii katolickiej, Najświętsze Serce Pana Jezusa, zawsze było łączone z Niepokalanym Sercem Maryi.
W objawieniu Fatimskim, Maryja przypomina swoim dzieciom, jak bardzo ważne jest to ścisłe połączenie.
Dlaczego?
Najczystsze Serce Maryi, bez grzechu poczętej, jest najbliższe Sercu Jezusa.
Grzech jest przyczynţ wszystkich wojen. I chociaż winy doszukujemy się w różnych sytuacjach ekonomicznych, to jednak u podstaw jest zawsze chciwość, pożądanie władzy, duma, okrucieństwo, bunt przeciwko Bogu, który zawsze jest skierowany przeciwko szczęściu ludzkości.
Aby naprawić to zło, Zbawiciel nakazuje poświęcenie ludzkości, Niepokalanemu Sercu swojej Matki.
On wzywa nas:
Naśladujcie to Serce, którego pierwszą i największą miłością zawsze był Bóg.
Niech serca ludzkie wzorują się na tym Sercu, które zawsze było wierne mężowi i Synowi.
Naśladujcie to Serce, które ukochało wszystkie dzieci Boże, i modląc się za nie, służyło im w radości i pokoju.

Módlmy się oddając cześć Niepokalanemu Sercu Maryi:
Modlitwa Królowej Różańca Świętego.
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ PIĄTY

Jestem Matką Bożą Różańcową, przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmuciła Boga ciężkimi grzechami. Nie obrażajcie Boga, bo już i tak bardzo jest obrażany.
Zawsze jest tak, że w czasie szalejącej wojny, ludzie w swojej rozpaczy, zwracają się do Boga. Nawet zatwardziali grzesznicy wołają:
Ratuj nas ţPanie i wybaw od konsekwencji tego do czegośmy sami doprowadzili.
W tym samym czasie, cynicy ośmielają się zadawać pytanie:
Jak Pan Bóg mógł do tego dopuścić, że ludzie z taką pasją oddają się wojnie, a w czasie pokoju ją planują.
Wojna mija...
Bóg jest zapominany...
a ludzie z powrotem wracają do swoich grzechów.
Tylko wtedy nastąpi koniec wojen, kiedy ludzkość przestanie stać po stronie zła w walce z dobrem, kłamstwa w walce z prawdą, szatana w walce z Chrystusem.
Zaniechanie grzechu, przez ludzkość, jest równoznaczne z zaniechaniem wojen.
Jeżeli ludzie przestaną obrażać Boga, nie będą stwarzali powodów do nowych wojen.
Książe Pokoju poprowadzi nas tylko wtedy
, jeżeli nie będziemy przeciwko Niemu występowali i nie będziemy przybijali Go do Krzyża.

Módlmy się do Matki Boskiej, Fatimskiej.
Modlitwa Królowej Różańca Świętego.
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ SZÓSTY

W naszych czasach żyjemy w ciągłym zagrożeniu bomby atomowej i zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństws jej użycia. Wojna atomowa trwałaby nie kilka lat, a kilka godzin.
I znowu za sprawą Bożej Opatrzności, w czasie I Wojny Światowej, Maryja jak gdyby przepowiedziała światu groźbę bomby atomowej i jednocześnie wskazała drogę ratunku.
70 tysięcy ludzi: wierzących i niewierzących, katolików i innowierców, zgromadziło się w Cova da Iria. Dzień był szary i smutny, padał deszcz. Nagle przestało padać, chmury rozstąpiły się, a na niebie ukazał się słoneczny krąg, który wirując z szaloną szybkością, rzucał snopy barwnych promieni świetlnych.
Po kilku sekundach przerwy, taniec słońca zaczął się ponownie. Nagle słońce oderwało się od sklepienia niebieskiego i jak gigantyczna bomba runęło w kierunku ziemi i ludzi.
Ogromny krzyk grozy i trwogi, wyrwał się z piersi tysięcy ludzi.
Słońce zatrzymało się, a potem powróciło na swoje miejsce.
Za wstawiennictwem Maryi, Matki rodzaju ludzkiego, groźba bomby atomowej oddala się.
A ONA, nasza Matka, zawsze nas będzie ochraniać i prowadzić.

Módlmy się, aby zaniechano użycia bomby atomowej.
Modlitwa Królowej Różańca Świętego.
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ SIÓDMY

Człowiek jest często wrogiem samego siebie.
Rozmyślnie zamyka oczy na prawdę, odwraca się od swego zbawienia i udaje, że go nie dostrzega. Nic więc dziwnego, że orędzie pokoju, głoszone przez Królową Nieba spotkało się ze sprzeciwem tych, którzy są daleko od Boga.
Władze administracyjne Fatimy, potraktowały pastuszków jak kryminalistów.
Użyto wszelkich sposobów, aby nie dopuścić do ponownego Objawienia się Maryi.
Złośliwe i gwałtowne prześladowania, konspiracja, brutalność i szantaż - to wszystko, aby ukryć przed światem najprostszą prawdę, sposób na zakończenie wojny i zachowanie pokoju - orędzie Matki Bożej Fatimskiej.
Ludzie, którzy mają swoje wyszukane programy zbrojeniowe, programy równowagi siły i władzy oraz zachwianych budżetów, ci ludzie nie chcieli przyjąć planu Boga, ani niezwyciężonej broni, RÓŻAŃCA, który Maryja im ofiarowywała.
I tak mimo wszelkich prześladowań, mimo chęci ukrycia prawdy, mimo nienawiści i opozycji - wieści o Fatimie obiegły cały świat.
Papież Pius XII, przekazując światu orędzie Fatimskie, poświęcił cały rodzaj ludzi - Niepokalanemu Sercu Maryi, a miliony ludzi wzięło do ręki RÓZANIEC.

Módlmy się do Pani Fatimskiej.
Modlitwa Królowej Różańca Świętego.
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ ÓSMY

Nad horyzontem naszych czasów, zawisła groźba Rosji: ateistycznego komunizmu,pogardy dla Boga,
zniewolenia człowieka,
terroru,
tajemnicza Rosja: brutalna w filozofii, gigantyczna w sile.
Aby uchronić chrześcijańską demokrację, czyniono wiele prób i uciekano się do różnych sposobów. Ligi, petycje, negocjacje, usiłowania przekupienia - wszystko to upadało, kończyło się fiaskiem.
Całkowite rozwiązanie należało do Maryi.
Jeżeli ludzie przyjmą Moje żądania, Rosja nawróci się i zapanuje pokój.
Jakże skomplikowane są drogi ludzkie!
Jakże proste są drogi Boskie!
Jeżeli poświęcimy świat Niepokalanemu Sercu Maryi...
Jeżeli będziemy odmawiać różaniec...
Jeżeli będziemy żałować za grzechy i czynić pokutę...
Jeżeli umiłujemy czystość i prawdę...
to Rosja odnajdzie swoją drogę powrotu do Ojca, a żelazna kurtyna opadnie. Pełni nadziei w Obietnice Naszej Fatimskiej Pani,

Módlmy się:
Modlitwa Królowej Różańca Świętego.
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ DZIEWIĄTY

I tak, Fatima stała się celem coraz liczniejszych pielgrzymek. Miliony ludzi przybywały tu, aby zobaczyć miejsce w którym Najświętsza Panna zstąpiła na błogosławioną ziemię, aby rozmawiać z trójką dzieci i przekazać światu swoje orędzie pokoju.
Ludzie, którzy byli przepełnieni nienawiścią do Boga i Maryi, usiłowali zniszczyć mały dąbek na którym ukazała się Maryja, wysadzili w powietrze kaplicę Matki Bożej, grozili i wydawali różne rozkazy.
Ale wszystkie te działania osiągnęły skutki wręcz przeciwne od zamierzonych.
Z roku na rok jest coraz więcej pielgrzymek, a kult i nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej, rozpowszechnił się na całym świecie.
Z różańcem w ręku: siostry i księża,
uczeni i analfabeci,
indywidualnie i całymi rodzinami,
bogaci i biedni,
trwają na modlitwie dniem i nocą.
Obraz Niepokalanego Serca Maryi jest wszędzie, w kościołach i domach, a Jej Niepokalane Serce stało się wzorem dla chrześcijańskiej młodzieży.
I jeszcze raz jest nam dane odczuć Miłość Boga i opiekę Maryi oraz to, że droga, którą wskazuje nam Bóg - jest drogą pokoju, a ci, którzy zwyciężyli grzech, odnieśli zwycięstwo w najważniejszej walce.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
I wiernymi poddanymi Maryi, naszej Pani Fatimskiej.

Do Niej módlmy się:
Modlitwa Królowej Różańca Świętego.
/Jak w dniu pierwszym/

LITANIA ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ FATIMSKIEJ

I. Matko Odkupiciela

Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego...
racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
w grzechach swych uwikłany,
powstać z nich pragnący.
Dziś, zgromadzeni u Twoich stóp,
Matko Chrystusa i Matko Kościoła,
raz jeszcze zwracamy się do ciebie,
aby podziękować za wszystko
coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat
dla Kościoła, dla każdego z nas
i dla całej ludzkości.

Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Chrystusowa i Matko Kościoła - Dziś jesteśmy tutaj, aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała, że okazywałaś się Matką
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Misyjnego Kościoła - Idącego drogami ziemi ku trzeciemu milenium chrześcijaństwa, dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z nami
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko ludzi - dziękujemy Ci za nieustanną opiekę, która pozwoliła nam uniknąć katastrof i nieodwracalnych zniszczeń, umożliwiła postęp i osiągnięcie nowoczesnych zdobyczy społecznych
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko narodów - dziękujemy Ci za niespodziewane przemiany, które przywróciły wiarę w przyszłość narodom nazbyt już długo pozostającym w ucisku i upokorzeniu
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko życia - dziękujemy Ci za liczne znaki mówiące o tym, że jesteś z nami, że chronisz nas przed złem i przed mocami śmierci
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko życia - dziękujemy Ci Ta to, że byłaś w szczególny sposób 13 maja 1981 r przy Janie Pawle II, który czuł przy Sobie Twoją opiekuńczą obecność
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko każdego człowieka - walcząca o życie, które nie zna śmierci, dziękujemy Ci, że wspomagasz nas w tej walce
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

II. Okaż, że jesteś Matką

- Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa
- Okaż, że jesteś Matką.

- Matko miłości doskonałej
- Okaż, że jesteś Matką.

- Matko Nadziei i pokoju
- Okaż, że jesteś Matką.

- Święta Matko Odkupiciela
- Okaż, że jesteś Matką.

- Nie przestawaj okazywać, żeś jest Matką wszystkich, świat bowiem potrzebuje Ciebie
- Okaż, że jesteś Matką.

- Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna
- Okaż, że jesteś Matką.

- Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu może zająć ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej
- Okaż, że jesteś Matką.

III. Bądź nam towarzyszką drogi

Matko nadziei:

- bądź towarzyszką drogi człowieka schyłku XX wieku
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź z młodymi, bohaterami dni pokoju, które nadejdą
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką drogi narodów, które niedawno odzyskały przestrzenie wolności i teraz budują swoją przyszłość
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu po Wschód - nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych korzeni
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką
- Bądź nam towarzyszką drogi.

IV. Okaż, że jesteś Matką

Matko ubogich:

- tego, który umiera z głodu
- Okaż, że jesteś Matką.

- tego, który jest śmiertelnie chory
- Okaż, że jesteś Matką.

- tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość
- Okaż, że jesteś Matką.

- tego, kto nie znajduje pracy
- Okaż, że jesteś Matką.

- tego, który bezdomny i nie ma gdzie się schronić
- Okaż, że jesteś Matką.

- tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany
- Okaż, że jesteś Matką.

- tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka uciszenia
- Okaż, że jesteś Matką.

- tych wszystkich, którzy bronią życia, które jest odbiciem miłości Boga, pomóż bronić go zawsze, od świtu aż po jego naturalny zachód
- Okaż, że jesteś Matką.

V. Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

- niechaj nadejdzie kres przemocy, niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

- niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

- niechaj nadejdzie pomiędzy narodami zrozumienie i szacunek
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

- niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

VI Czuwaj Maryjo

- na czekającej nas jeszcze drodze
- Czuwaj Maryjo.

- nad ludźmi
- Czuwaj Maryjo.

- nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo nowej wojny
- Czuwaj Maryjo.

- nad odpowiedzialnymi za losy państw
- Czuwaj Maryjo.

- nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości
- Czuwaj Maryjo.

- nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki tego świata
- Czuwaj Maryjo.

- na drodze nowej ewangelizacji Europy
- Czuwaj Maryjo.

- nad posługą następcy Piotra, Jana Pawła II, który jest służbą Ewangelii i służbą ludziom i kieruj ją ku nowym horyzontom misyjnej działalności Kościoła
- Czuwaj Maryjo.

VII Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością

- w kolegialnej jedności z pasterzami
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

- w komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

- odnawiając dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

VIII Wspomóż nas Maryjo

- postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem Człowieka
- Wspomóż nas Maryjo.

- niechaj nie ciąży nam zmęczenie
- Wspomóż nas Maryjo.

- niech trud nie opóźnia naszych kroków
- Wspomóż nas Maryjo.

- przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca
- Wspomóż nas Maryjo.

Maryjo, daj światu Chrystusa,
który jest naszym pokojem.
Niechaj narodów nie dzieli już
nienawiść i pragnienie zemsty.
Świat zaś niech nie ulegnie
mirażom fałszywego dobrobytu,
który zabija godność osoby
i wystawia na nieustanne ryzyko
całe stworzenie.

Czuwaj Maryjo nad naszą wędrówką
i spraw, byśmy w niebie pełni
radości oglądali Twego Syna.-
Amen

BŁAGALNA LITANIA FATIMSKA

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!

Ze słowami tej antyfony, którą modli się od wieków Chrystusowy Kościół, staję dzisiaj na miejscu wybranym i szczególnie przez Ciebie, Matko miłowanym.

Staję w szczególnym poczuciu jedności z wszystkimi Pasterzami Kościoła, z którymi wspólnie stanowimy jedno ciało i jedno kolegium tak, jak z woli Chrystusa Apostołowie byli w jedności z Piotrem.
W poczuciu tej jedności wypowiadam słowa niniejszego Aktu, w którym raz jeszcze pragnę zawrzeć nadzieje i obawy Kościoła w świecie współczesnym.
Przyjmij, Matko Chrystusa, wołanie nabrzmiałe cierpieniem ludzi.

- Przed czterdziestu laty, a także w dziesięć lat później, Twój Sługa papież Pius XII, mając przez oczyma bolesne doświadczenia rodziny ludzkiej, zawierzył i poświęcił Twemu Niepokalanemu Sercu cały świat, a zwłaszcza te narody, które stanowiły przedmiot Twej szczególnej miłości i troski.
Przyjmij, Matko Chrystusa, wołanie nabrzmiałe cierpieniem ludzi.

- Ten świat ludzi i narodów przed oczyma również dzisiaj, kiedy pragnę ponowić zawierzenie i poświęcenie dokonane przez mojego poprzednika na stolicy Piotrowej: świat kończącego się drugiego tysiąclecia, świat współczesny, nasz dzisiejszy świat!
Przyjmij, Matko Chrystusa, wołanie nabrzmiałe cierpieniem ludzi.

- Kościół na Soborze Watykańskim II odnowił świadomość swego posłannictwa w tym świecie, pomny na słowa Pana: idźcie ... i nauczajcie wszystkie narody ... oto Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata /Mt 28,19-20/.
Przyjmij, Matko Chrystusa, wołanie nabrzmiałe cierpieniem ludzi.

- I dlatego, o Matko ludzi i ludów, Ty, która znasz wszystkie ich cierpienia i nadzieje, Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłością i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem - przyjmuj nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju
o doczesny i wieczny los ludzi i ludów.

Przyjmij, Matko Chrystusa, wołanie nabrzmiałe cierpieniem ludzi.

W szczególny sposób zawierzamy Ci i poświęcamy tych ludzi i narody, które tego najbardziej potrzebują.

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych!

II, Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne /J 3,16/.
Ta to właśnie miłość kazała Synowi Bożemu poświęcić Siebie samego za wszystkich ludzi: za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie /J 17,19/
Mocą tego poświęcenia w ofierze uczniowie wszystkich czasów są powołani do żywego uczestnictwa w dziele zbawienia świata: do dopełnienia tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół /por. Kol 1,24; 2 Kor 12,15/.

Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie.

Gdy dzisiaj staję przed Tobą, Matko Chrystusa, pragnę wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z Odkupicielem naszym w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które tylko w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić.
Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie.

Moc tego poświęcenia trwa przez wszystkie czasy, ogarnia wszystkich ludzi, ludy i narody. przewyższa zaś wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie też rozniecił w naszych czasach.
Z tym poświęceniem Odkupiciela naszego, przez posługę następcy Piotra, jednoczy się Kościół: Ciało Mistyczne Chrystusa.
Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie.

O, jakże głęboko czujemy potrzebę poświęcenia za ludzkość i świat; za nasz współczesny świat w jedności z Samym Chrystusem! Odkupieńcze dzieło Chrystusa ma się stawać przecież udziałem świata przez Kościół.
Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie.

O, jakże nas przeto boli wszystko, co w Kościele, w każdym z nas, jest przeciwne świętości o poświęceniu! Jakże nas boli to, że wezwanie do pokuty, nawrócenia, modlitwy nie spotkało się i nie spotyka z takim przyjęciem, jak powinno!
Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie.

Jakże nas boli, że tak ozięble uczestniczymy w dziele Chrystusowego Odkupienia! Że tak niewystarczająco dopełniamy w swoim ciele to, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa /Kol 1,24/.
Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie.

Niechże więc będą błogosławione wszystkie dusze, które są posłuszne wezwaniu Odwiecznej Miłości.
Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie.

Niech będą błogosławieni ci, którzy dzień po dniu, z niewyczerpaną hojnością, przyjmują Twoje wezwanie, o Matko, do czynienia tego, co powie Twój Syn, Jezus, /por. J 2,5/, dając Kościołowi i światu radosne świadectwo życia natchnionego Ewangelią.
Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie.

Bądź błogosławiona Ty nade wszystko, Służebnico Pańska, która najpełniej jesteś posłuszna temu Bożemu wezwaniu! Bądź pozdrowiona Ty, która jesteś cała zjednoczona z Odkupieńczym poświęceniem Twojego Syna!

Matko Kościoła! Przyświecaj Ludowi Bożemu na drogach wiary, nadziei i miłości! Pomóż nam żyć całą prawdą Chrystusowego poświęcenia za całą rodzinę ludzką w świecie współczesnym.

III. Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi, wszystkie ludy, zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat, składając je w Twym macierzyńskim Sercu.
O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła - które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi - zła - które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogę ku przyszłości.

- Od głodu i wojny - wybaw nas!
- Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny - wybaw nas!
- Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania - wybaw nas!
- Od nienawiści, od podeptania godności dziecka Bożego - wybaw nas!
- Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym - wybaw nas!
- Od deptania Bożych przykazań - wybaw nas!
- Od usiłowań zadeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich - wybaw nas!
- Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu - wybaw nas!

Przyjmij, o Matko Chrystusa, wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw.

- Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości miłosiernej.
- Niech powstrzyma zło!
- Niech przetworzy sumienia!
- Niech w sercu Niepokalanej odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!

KALENDARIUM OBJAWIEŃ FATIMSKICH 1916 -1917

1916 r.

Pierwsze objawienie się anioła dzieciom w Loca do Cabeco w górach, dokąd codziennie udawały się ze swoją trzódkę. Były to: Łucja (10 lat) i jej kuzyni: Franciszek (9 lat) i Hiacynta (7 lat). Zatrwożonym dzieciom anioł powiedział: "Nie bójcie się, jestem Aniołem pokoju... Módlcie się razem ze mn4: Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, kocham Cię! Przepraszam Cię za tych, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają i którzy Cię nie kochają ".

Kilka miesięcy później, gdy dzieci były razem przy studni, anioł ukazał się im po raz drugi i powiedział: "Co robicie? Módlcie się, módlcie się wiele! Najświętsze Serca Jezusa i Maryi mają względem was zamiary pełne miłosierdzia. . . Ofiarowujcie nieustannie Zbawicielowi wasze modlitwy i ofiary... jako wynagrodzenie za tyle grzechów, jakimi jest obrażany i na uproszenie nawrócenia grzeszników ".

Około dwa miesiące później anioł ukazał się tym samym pastuszkom po raz trzeci w Loca do Cabeco, ukląkł i odmówił modlitwę: "O Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Was w najgłębszej pokorze, ofiarując najdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich ołtarzach świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, Jakimi jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Serca Najświętszego, przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę o łaskę nawrócenia dla biednych grzeszników... Pożywajcie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, którego ludzie niewdzięczni w sposób tak straszny znieważają ".

W ten sposób Anioł Pański przygotował troje pokornych pastuszków do nawiedzin Niepokalanej Dziewicy.

1917 r.

13 maja
Pierwsze objawienie się Matki Bożej trzem pastuszkom: Łucji i jej kuzynom Frankowi z siostrą Hiacyną. Z prawdziwie matczyną czułością odezwała się do przerażonych nieco dzieci: "Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, byście tu przyszli sześć razy z rzędu o tej samej godzinie, 13-tego każdego miesiąca. W październiku powiem wam kim jestem i czego od was pragnę... Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata ".

13 czerwca
W drugim objawieniu Matka Boża ponowiła prośbę: "Chcę, abyście odmawiali różaniec i nauczyli się czytać ". Na prośbę, by ich troje zabrała z sobą do Nieba, Pani odpowiedziała: "Wkrótce zabiorę Hiacyntę i Frania. A1e ty musisz pozostać tu na ziemi dłużej... Ja cię nigdy nie opuszczę. Moje Serce Niepokalane będzie twoją ucieczką i drogę, która cię zaprowadzi do Boga ".

13 lipca
Podczas trzeciego objawienia dzieci otacza już ponad pięć tysięcy osób. Nikt jednak, oprócz dzieci, nie widzi Pani, która prosi: "W dalszym ciągu odmawiajcie codziennie różaniec na uproszenie pokoju... Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie często, zwłaszcza spełniając jakąś ofiarę: "O Jezu, to z miłości do Ciebie za nawrócenie grzeszników .... Przyjdę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty... "
Przed odejście Pani poleciła dodawać po każdej dziesiątce różańca: "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, chroń od ognie piekielnego; zaprowadź do nieba wszystkie dusze, a szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twego miłosierdzia ".

19 sierpnia
Czwarte objawienie miało miejsce w Valinhos, sześć dni później od zamierzonego terminu, ponieważ burmistrz miasta, mason, trzymał dzieci w więzieniu w celu wydobycia z nich tajemnicy powierzonej im przez Panią, lecz bezskutecznie.
Pani z czułością wyraziła współczucie swym małym przyjaciołom z powodu cierpień, jakich stały się ofiarą. Poleciła im: "Chcę, abyście nadal odmawiali codziennie różaniec ". Zapowiedziała cud w ostatnim miesiącu i na koniec dodała: "Módlcie się, módlcie się bardzo, gdyż wiele dusz idzie do piekła, bo nie ma nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił".

13 września
Tym razem w miejscu objawień zgromadziło się ponad 25 tysięcy osób. Wszyscy ujrzeli biały obłok, który otoczył dąb i dzieci w chwili, gdy ukarała się Pani. Równocześnie spadały z nieba jakby białe kwiaty, które rozpływały się w powietrzu, Tanim zetknęły się z ziemią. Pani znów nalegała na dzieci: "Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec na uproszenie zakończenia wojny... Bóg jest zadowolony z waszych ofiar... "

13 października
Cała Portugalia z wielkim napięciem oczekiwała na ten dzień. Mimo ulewnego deszczu, w miejscu objawień zebrało się ponad 50 tysięcy osób. Wspólnie odmawiano różaniec.
Pani przedstawiła się dzieciom: "Jestem Królową Różańca świętego. Przychodzę zachęcić wiernych do od zmiany życia, aby nie zasmucali grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak obrażany, aby odmawiali różaniec, aby się poprawili i czynili pokutę za grzechy. Chcę, aby zbudowano tu kaplicę ku mej czci ".
Wtem Łucja zwraca się do zebranych: "Patrzcie na słońce! "
W tej chwili deszcz przestaje padać i chmury się rozpraszają. Ukazuje się słońce, podobne do tarczy srebrnej i poczyna się obracać jakby koło ogniste. Ziemia, drzewa, skały, ludzie, wszystko przybiera kolejno barwę żółtą, różową, niebieską i fioletową. Słońce zatrzymuje się na chwilę. I znów poczyna się obracać jako olbrzymia tarcza. Zatrzymuje się po raz drugi, by Ta chwilę ponowić swój "taniec" fantastyczny, trwający dziesięć minut. Gdy zebrani oprzytomnieli stwierdzili, że mają suche ubrania.
Bp Leirii stwierdził w liście pasterskim z 1930 roku: "Świadkami tego zjawiska, nie odnotowanego przez żadne obserwatorium astronomiczne, a zatem nie będące zjawiskiem natury, byli ludzie wszystkich środowisk i klas społecznych, wierzący i niewierzący, dziennikarze głównych portugalskich dzienników a także osoby oddalone o wiele kilometrów, co wyklucza możliwość zbiorowej halucynacji... "