NABOŻEŃSTWO DO ŚW. KAMILA

POSTAĆ ŚWIĘTEGO KAMILA

Św. Kamil de Lellis urodził się 25 maja 1550 r. w Bucchianico we Włoszech. Za przykładem swoich przodków poświęcił się służbie wojskowej, co niestety ujemnie odbiło się na jego duszy. Ale pod wpływem łaski Bożej nastąpił w 25 roku jego życia całkowity zwrot ku Bogu. Postanowił wtedy Kamil oddać się zupełnie Bogu i biednej cierpiącej ludzkości.

W roku 1582 zakłada w Rzymie pobożne stowarzyszenie pielęgniarzy - które w r. 1586 otrzymuje zatwierdzenie papieskie, a w roku 1591 zostaje podniesione przez papieża Grzegorza XIV do godności zakonu.

Wyświęcony w 34 roku życia na kapłana, niesie odtąd Kamil wraz ze swoimi towarzyszami obok pielęgniarskiej, również i duszpasterską pomoc chorym i umierającym. Rzym i całe Włochy stały się widownią jego nadzwyczajnej miłości ku bliźnim.

Celem Zakonu według hasła "Nie miłujmy słowem ni językiem, lecz czynem i w prawdzie" jest: Niesienie duchowej i materialnej pomocy chorym, nawet zarazą dotkniętym. Do tego zobowiązuje się każdy członek Zakonu, ojcowie i bracia, czwartym uroczystym ślubem. Nie jest wykluczona również wszelka inna praca kapłańska i charytatywna, nawet w krajach misyjnych.

Kamil umarł 14 lipca 1614 roku. Ten, który dla chorych i biednych tyle dobrego uczynił, sam nie był wolny od różnych cierpień, a szczególnie w ostatnich latach swego życia. Pięć chorób swego ciała nazwał pięcioma dowodami miłosierdzia Bożego.

Licznymi cudami wsławił Bóg swego Sługę. Proces beatyfikacyjny rozpoczęto już 1625 roku, lecz z powodu niespokojnych czasów musiano go przerwać i dopiero Papież Benedykt XIV ogłosił Kamila w roku 1742 błogosławionym, a w cztery lata później w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, świętym. Święto jego obchodzi Kościół 18.VII - w Zakonie 15 lipca. Leon XIII ogłosił św. Kamila w 1886 r patronem chorych, konających i szpitali, a Pius XI w 1930 r patronem pielęgniarzy. Imię św. Kamila jest wzywane w litanii za konających. Kamilianie mają przywilej odprawiania mszy świętej w izbie chorego. Na czarnym habicie noszą czerwony, naszywany krzyż na piersiach, jako symbol miłości ku cierpiącym.

Zakon OO. Kamilianów, wzgl. Zakon Kleryków Regularnych Posługujących chorym posiada również swe klasztory w Polsce, z siedzibą O. Prowincjała w Tarnowskich Górach na Górnym Śląsku (ul. Bytomska 22). Młodzieńcy pragnący iść śladami św. Kamila mogą swe podanie o przyjęcie do Zakonu składać pod powyższym adresem.

MODLITWA WSTĘPNA

Panie Jezu Chryste, któryś z miłości ku nam z niebios zstąpił, aby cierpiącej ludzkości przyjść z pomocą i w sercach ludzkich miłość ku biednym i chorym rozpalił, dziękujemy Ci, żeś św. Kamilowi wielkiej łaski powołania na apostoła miłości udzielić raczył. Za jego pośrednictwem racz nam dopomóc prosimy Cię, abyśmy takąż miłością ku chorym i biednym napełnieni, jego przykład naśladowali, a kiedyś chałę Twoją razem z nim w niebie śpiewać godni byli. Który żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

I.

"Wtedy powiedzą sprawiedliwi. Panie, kiedyśmy widzieli Cię niemocnym i przyszliśmy do Ciebie? A odpowiadając Król rzecze im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili" (Mt. 25, 39-40)

Uwielbiony niech będzie Bóg, który Tobie, św. Kamilu, tak żywej wiary udzielił, że w osobach chorych widziałeś cierpiące członki Chrystusa. z macierzyńską cierpliwością je pielęgnowałeś. Z tej to wiary czerpałeś swą głęboką pokorę, że siebie sługą chorych, a ich samych najmilszymi przyjaciółmi nazwałeś. Uciechą Twoją było obcować z nimi , koić ich skargi i serca ich ku Panu Bogu pociągać. Ze szczególnym umiłowaniem opiekowałeś się najbiedniejszymi i najbardziej opuszczonymi, w nich właśnie widząc obraz cierpiącego Zbawiciela. Nie było dla Ciebie ofiary zbyt trudnej, drogi zbyt długiej, pracy zbyt niskiej gdy mogłeś uśmierzyć ich boleści i roztwierać im bramę raju niebieskiego. Imię twoje błogosławiono w chatach nędzarzy i cierpiących. O Święty, przemocnej wiary! Uproś dla nas łaskę u Boga, abyśmy zawsze dopatrywali się w bliźnim obrazu Chrystusa, wspierali go w potrzebie i utrapieniu z chrześcijańską gotowością. Piękny Twój przykład niech nam przyświeca i niech z nas uczyni prawdziwych uczniów Boskiego Samarytanina.
W. Błogosławieni miłosierni,
O. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Boże, któryś postawił św. Kamila za wzór żywej wiary, racz nam dopomóc, prosimy Cię, abyśmy przez szczere i czynne współczucie z biednymi i chorymi na Twoje upodobanie zasłużyli, a w dniu sądu Twoje słowa usłyszeli: "Byłem chory i odwiedziliście mnie". Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

II.

"A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierzeniu; abyście obfitowali w nadziei i mocy Ducha Świętego". (Rzym. 15,13)

I Twoje serce, o św. Kamilu, napełnione było obfitą nadzieją przy twardej i uciążliwej pracy. Gorzkimi łzami opłakiwałeś zbłądzenia Twojej młodości i z ufnością oddałeś się w ręce miłosiernego Boga. Sercem Twym, napełnionym radosną nadzieją, wzbudzałeś zaufanie do Boga w sercach tych, którymi się opiekowałeś. Pod Twoim wpływem, najbardziej zatwardziali grzesznicy, schodząc z tego świata, jednali się z Bogiem, przejęci tęsknotą za Zbawicielem. Dusze ich dziękują Ci teraz w niebie za to, że jak anioł stałeś przy ich boku i wskazywałeś na ojcowskie serce i nieprzebraną dobroć Boga, który nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył.

O wierny Przewodniku na drodze do nieba, podaj i nam swą pomocną rękę, abyśmy nie zbłądzili. Serce nasze tak często bije w lękliwym oczekiwaniu. Nie wiemy czy jesteśmy godni gniewu, czy miłości Bożej. Dopomóż nam, abyśmy całą naszą nadzieję pokładali w Panu, u którego jest miłosierdzie i obfite zbawienie. Przyjdź nam z pomocą zwłaszcza w godzinę śmierci, byśmy się rozstali z tym światem z pełną ufnością w miłosierdzie Boże i do wiecznej szczęśliwości dopuszczeni zostali.
W. Oczy Pańskie patrzą na bojących się Jego,
O. I na pragnących Jego miłosierdzia,
Boże, któryś obrał św. Kamila za narzędzie skłaniające nas grzesznych do pokuty i poprawy, prosimy Cię, abyśmy ufni w miłosierdzie i dobroć Twoją, grzechy nasze dzięki Jego orędownictwu ze skruchą opłakiwali Tobie kornie służyli i z wiarą w zbawienie nasze do wiecznej szczęśliwości dostąpili. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

III.

"Przyobleczcież się tedy (jako wybrani Boży, święci i umiłowani) we wnętrzności miłosierdzia, w dobrotliwość, w pokorę, w cichość, w cierpliwość, a nad to wszystko miejcie miłość, która jest węzłem doskonałości" (Kol 3, 12-14)

Święty Kamilu, wielką i gorącą była Twoja miłość do Boga i do cierpiącej ludzkości. Tak jak wielki Apostoł narodów, pragnąłeś stać się wszystkim dla wszystkich. W Tobie znajdowali chorzy miłego i współczującego przyjaciela, umierający wielkiego orędownika przed Bogiem, zasmuceni dobrotliwego pocieszyciela, uwięzieni serdecznie się litującego, a sieroty troskliwego ojca. Postępowałeś ze przykładem Boskiego Zbawiciela, dobrodziejstwa wyświadczając i ślady Twojej błogosławionej działalności zostawiając. Wzorem miłosiernego Samarytanina nachylałeś się nad zaraźliwie chorymi, którzy opuszczeni i pokryci ranami przy drogach i w jaskiniach leżąc, przed Tobą swe żale wynurzali. Z podziwem spoglądał lud na Twoją wszechobejmującą miłość, a Twoim pięknym przykładem zachęcony, litościwie zajmował się chorymi i nędzarzami. O wielki Miłośniku chorych i nędzarzy, uproś i nam tego ducha ofiarnej miłości bliźniego. Udziel naszym oziębłym sercom promienia twej gorącej miłości, abyśmy rozpaleni miłością ku Bogu i bliźnim, nosili na sobie znamię prawdziwych uczniów Chrystusowych
V. Nie miłujmy słowem ani językiem,
O. Lecz uczynkami i prawdą.
Boże, któryś św. Kamila dla jego gorącej miłości ku chorym przez Twój św. Kościół patronem chorych, pielęgniarzy i szpitali mianować raczył, prosimy Cię, udziel nam łaski Swej, abyśmy, jego naśladując, miłość i błogosławieństwo szerzyli a przez to pociechą i radością dla Kościoła byli. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

IV.

"Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym, abyśmy i my pocieszać mogli tych, którzy są w jakim ucisku" (II. Kor. 1, 3-4)

Święty Kamilu, Niewidzialna ręka Boga prowadziła Cię cudownie przez liczne cierpienia do wielkiej świętości. Prześladowania przez ludzi, niebezpieczeństwa na morzu i lądzie dopuścił Pan Bóg na Ciebie, swojego sługę, lecz nawet całe morze utrapień nie było w stanie zgasić miłości w Twoim sercu. W każdej potrzebie uciekałeś się do Ukrzyżowanego, składając u stóp krzyża św. wszelkie swe cierpienia, czerpiąc tu siłę i prawdziwą wielkość duszy. Na swej drodze krzyżowej w serdecznym obcowaniu z cierpiącym Zbawicielem czułeś się szczęśliwym i dlatego nazwałeś pięć chorób Twego ciała pięciokrotnym dowodem miłosierdzia Bożego. Ubolewając nad biedą i nędzą bliźnich zapomniałeś o własnych boleściach Niosłeś pomoc niezliczonym biedakom, napełniając ich serce spokojnym poddaniem się woli Bożej.

Ojcze cierpiących i udręczonych. Spojrzyj litościwie z nieba na wszystkich w smutku i boleściach pogrążonych. Uproś dla nich ducha miłości i cierpliwości, aby pokornie poddali się ręce Bożej i bez słowa skargi krzyż Pański nieśli.
W. Szukałem Pana i On mnie wysłuchał,
O. I wybawił mnie z moich boleści.
Boże, Pocieszycielu zasmuconych, któryś św. Kamila we wszystkich cierpieniach i doświadczeniach tak cudownie pokrzepiał i prawdziwym uczniem Ukrzyżowanego uczynił, wzmocnij też nasze serca i naszą wolę, abyśmy we wszystkich cierpieniach życia naszego Tobie wiernymi pozostali i do królestwa, w którym nie będzie ani smutku, ani bólu, wstąpili. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

V.

"Jak miłe przybytki Twoje, Panie zastępów: Żąda i ustaje dusza moja do Pałaców Pańskich. Serce, moje i ciało moje rozweseliły się w Bogu żywym. (Ps. 83, 203)

I Twoja dusza św. Kamilu, pełna była wesela, gdyś się zbliżał do kresu Twej ziemskiej pielgrzymki. Czterdzieści lat bowiem służyłeś niestrudzenie Bogu i nieszczęśliwym chorym, wiodąc ich do nieba. Przejęty głęboką wdzięcznością ku Bogu, widziałeś w duchu podczas ostatniej choroby całe swe dobroczynne życie i wielbiłeś Pana Boga za łaskę prawdziwego nawrócenia się. Pełen tęsknoty za niebieskim rajem zawołałeś: Weseliłem się, gdy mi powiedziano, iż wejdę do domu Pana. Ze słodkimi imionami Jezusa i Maryi na ustach, w obecności Twych współbraci, oddałeś Bogu Twą piękną duszę po ciężkiej dla zbawienia dusz pracy. Teraz królujesz w chwale wśród błogosławionych przyjaciół Boga, Twoja zaś błogosławiona pamięć tu na ziemi żyje pośród nas i zachęca nas nadal do uczynków miłosierdzia.

O wielki Sługo Boży! Z krainy błogosławionych spojrzyj na nas biednych ziemskich tułaczów, którzy walczymy jeszcze o koronę wiekuistej szczęśliwości i w tej walce często słabniemy. Przyciągaj coraz więcej serca nasze ku Bogu, abyśmy z Apostołem życzyli sobie "zostać rozwiązanymi, aby być z Chrystusem"
W. Drogocenna jest w oczach Boga,
O. Śmierć Świętych Jego.
Boże, któryś św. Kamila wiernego sługę Twego, łaską błogosławionej śmierci obdarzył i do królestwa wiecznej światłości wnijść zezwolił, daj nam, prosimy Cię, abyśmy jego orędownictwem wzmocnieni , Twą świętą wolę w życiu pełnili, a po śmierci do wybranych zaliczeni zostali. Przez Chrystusa. Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

LITANIA DO ŚWIĘTEGO KAMILA


Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu, świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się nad nami
Święta Boża Rodzicielko, módl się nad nami
Święta Panno nad Pannami, módl się nad nami
Święty Kamilu, módl się nad nami
Ojcze ubogich i sierot, módl się nad nami
Patronie chorych i szpitali, módl się nad nami
Pocieszycielu strapionych, módl się nad nami
Świecący przykładzie prawdziwej miłości bliźniego, módl się nad nami
Gorliwy pracowniku dla zbawienia dusz nieśmiertelnych, módl się nad nami
Ozdobo Kościoła Katolickiego, módl się nad nami
Kapłanie według serca Bożego, módl się nad nami
Wielki pokutniku zbłądzeń twojej młodości, módl się nad nami
Serafinie świętej miłości, módl się nad nami
Czcicielu krzyża świętego, módl się nad nami
Wielki dobrodzieju ludzkości, módl się nad nami
Jasno świecąca gwiazdo świętości, módl się nad nami
Wierny sługo Najśw. Panny Maryi, módl się nad nami
Wielki czcicielu pięciu ran świętych, módl się nad nami
Dobrotliwy nasz pośredniku u tronu Bożego, módl się nad nami
We wszystkich potrzebach naszych, módl się nad nami
W cierpieniach i dolegliwościach, módl się nad nami
W pokusach i walkach życia, módl się nad nami
We wszystkich utrapieniach naszych, módl się nad nami
W godzinie śmierci naszej, módl się nad nami
Który miałeś pałające żądanie umrzeć w służbie chorych, módl się nad nami
Który żarliwej modlitwie się oddawałeś, módl się nad nami
Który w cierpieniach i doświadczeniach Bogu się wiernie poddawałeś, módl się nad nami
Który prawdziwie apostolskie życie prowadziłeś, módl się nad nami
Który błogosławioną śmiercią żywot zakończyłeś, módl się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami!
W. Módl się za nami św. Kamilu!
ZO. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się
Boże, któryś św. Kamila napełnił nadzwyczajną miłością ku chorym i umierającym, prosimy Cię, racz nas dla jego zasług napełnić duchem Twej miłości, abyśmy wroga zbawienia naszego w godzinę śmierci zwyciężyli i koronę niebieskiej sprawiedliwości otrzymali. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO KAMILA

Święty Ojcze Kamilu, Patronie chorych, pielęgniarzy i szpitali, racz spojrzeć na nas u stóp Twoich się korzących. Szczerze ufając w Twoje pośrednictwo u Jezusa, miłosiernego Zbawiciela, uciekamy się do Ciebie i polecamy Twej ojcowskiej dobroci i troskliwości, biednych i chorych wśród nas żyjących. Z heroiczną bowiem miłością chorych pielęgnowałeś, ich cierpienia koiłeś i dla nich życie ofiarne prowadziłeś. Wejrzyj więc z nieba na wszystkich Twej czułej opiece oddanych. Oddalaj od serc ich wszelką małoduszność i niecierpliwość, Strzeż ich dobrotliwie w niebezpieczeństwach i bądź ich ojcem w każdej potrzebie. Spraw, aby poznali, iż Bóg krzyżami doświadcza tych, których ukochał, a przez boleść‚ kształtuje i pogłębia ich dusze.

W szczególności polecamy Tobie, wierny Sługo Boga, wszystkich umierających, którzy wkrótce mają stanąć przed obliczem Boga i usłyszeć wyrok ostateczny. Uproś dla nich świętą miłość ku Bogu, wzmacniaj ich w pokusach i nie dopuszczaj, aby szatan miał moc nad tymi, za których Zbawiciel swą świętą krew przelał i gorzką śmierć krzyżową poniósł. Uwalniaj ich serca od wszelkich rzeczy doczesnych, a zwróć ku wiecznym. Spraw, aby Chrystus był ich życiem, a śmierć ich zyskiem. Niechaj modlitwa Twoja wyjedna dla nich zgon zbawienny, a błogosławieństwo Twoje niechaj im towarzyszy do domu Ojca niebieskiego, gdzie będą w szczęśliwości razem z Tobą oglądać Boga Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH

O Jezu najsłodszy miłośniku dusz naszych, błagamy Cię przez konanie Najśw. Serce Twego i przez boleści Matki Twej Niepokalanej - Obmyj we krwi Twojej grzeszników całego świata, co teraz w konaniu zostają i dziś jeszcze umrzeć mają.
W. O Serce Jezusa konające,
O. Zmiłuj się nad konającymi.

NOWENNA DO MATKI BOSKIEJ UZDROWIENIE CHORYCH

 1. Pieśń ...
 2. Modlitwa:
  O Matko Boska, Uzdrowienie Chorych, z dziecięcą ufnością przychodzimy do Ciebie z naszymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć z tego cudownego obrazu na nas łaskawie i wysłuchać nasze błagania. Nie liczymy na nasze zasługi, ani na nasze dobre uczynki. Liczymy tylko na nieskończone zasługi Syna Twojego Jezusa Chrystusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Już samo wezwanie "Uzdrowienie Chorych". którym Cię pozdrawiamy, napełnia nas głęboką ufnością w Twoją dobroć i potęgę.
  Wiemy, że Twój Boski Syn, którego trzymasz na ręku wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu przeto chorych, za których dzisiaj w pokorze modlimy się do Ciebie. Oni mają szczególne prawo do Twej dobroci. Bądź im Wspomożycielką, Uzdrowieniem i Lekarką. Uproś im zdrowie duszy i ciała o które tak gorąco proszą. - Amen.
 3. Pieśń: ...
 4. Czytanie Pisma św. i parę słów rozważania:
 5. Pieśń odpowiednia ...
 6. Czytanie podziękowań za wysłuchane prośby:
 7. Śpiew: Psalm 116: "Boga naszego chwalcie"
 8. Czytanie próśb osobistych:
 9. Modlitwa:
  O najświętsza Matko - Dziewico! Na całej kuli ziemskiej czczą Cię Twoje dzieci jako Uzdrowienie Chorych Od wieków pokolenia ludzkie jedne drugim wiarę w dobroć Twego współczującego serca, a girlandy drogocennych wot te widome znaki wdzięczności ludzkiej, zawieszone u Twoich obrazów, mówią całemu światu o niezliczonych zmiłowaniach Twoich nad cierpiącymi i chorymi, którym uprosiłaś zdrowie i siłę. O Gwiazdo zaranna, Ty jesteś źródłem wszelkiej pociechy i ochłody dla tych, którzy w cierpieniach i udręczeniu przebywają ziemską drogę, idąc ku wieczności. O Panno święta, okaż się Uzdrowieniem chorych dla wszystkich, którzy Ciebie o wspomożenie proszą, od Ciebie ratunku oczekują i w Tobie nadzieję pokładają. Zanieś przed tron Boga wszystkie ich cierpienia, łzy i skargi, westchnienia, prośby i modlitwy i racz uprosić im zdrowie, o które Cię z taką ufnością proszą. Lecz jeśli jest taka wola Boża, aby dalej cierpieli, błagamy Cię uświęć ich myśli, uchroń ich serca przed zwątpieniem i rozpaczą. Pomóż im poznać w cierpieniach miłującą rękę Bożą, która nieraz boleśnie dotyka, aby podnieść i uzdrowić. Uchroń ich przed wszelką małodusznością i wyjednaj im cierpliwość wytrwałą, aby poddani woli Bożej, niosąc swój krzyż, zebrali wiele zasług na wieczność.
  Matko przedziwna, ulituj się również nad tymi, którzy w cierpieniu i chorobie oddalili się od Boga w poczuciu niezawinionej krzywdy, albo wskutek braku naszej miłości. Spraw, aby Bóg pociągnął ich ku Sobie i darował nam naszą winę.
  Czułym tchnieniem Twej dobroci rozjaśnij ciemności ich dusz, wyjednaj im zrozumienie sensu i celu cierpienia i obudź w nich pragnienie zjednoczenia się z Panem Jezusem w Komunii św. Wyproś im łaskę ciągłego spoglądania z tego padołu płaczu w krainę szczęśliwości wiecznej, gdzie Ty królujesz po prawicy Twego Syna. - Amen.

Wezwania:

Matko nasza najlepsza - udziel nam pomocy, módl się za nami
Pośredniczko nasza u Boga - módl się za nami
Szafarko łask wszelkich - módl się za nami
Wszechmocy błagająca - módl się za nami
Tronie miłosierdzia - módl się za nami
Ucieczko grzeszników - módl się za nami
Przystani rozbitków - módl się za nami
Nadziejo zrozpaczonych - módl się za nami
Pocieszycielko strapionych - módl się za nami
Radości w smutkach - módl się za nami
Umocnienie słabych - módl się za nami
Ulgo w chorobach - módl się za nami
Uzdrowienie chorych - módl się za nami
Zbawienie umierających - módl się za nami

WSPÓLNE PROŚBY

W miłowaniu Boga i bliźniego - Wspieraj nas Maryjo
W smutkach i strapieniach życia - Wspieraj nas Maryjo
We wszystkich potrzebach i niebezpieczeństwach - Wspieraj nas Maryjo
W dolegliwościach choroby - Wspieraj nas Maryjo
W godzinę śmierci - Wspieraj nas Maryjo
U bram wieczności - Wspieraj nas Maryjo
W płomieniach ognia czyśćcowego - Wspieraj nas Maryjo

Śpiew: Pod Twoją obronę
Błogosławieństwo wiernychV. Wezwanie: Uklęknijcie, aby przyjąć błogosławieństwo.
V. Pan niech was Błogosławi i strzeże.
R. Amen.
V. Niech rozpromieni Oblicze Swe nad wami i obdarza was Swą łaską
R. Amen.
V. Niech zwróci ku nam Oblicze Swoje i obdarzy was Swoim pokojem.
R. Amen.
V. Niech przez zasługi i wstawiennictwo św. Kamila, będzie nam łaskawy i miłościwy
R. Amen.
V. I błogosławieństwo Boga Ojca wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze.
R. Amen.
Śpiew: O Matko boska. Uzdrowienie chorych, - Módl się za nami

PIEŚŃ DO PANA JEZUSA

Ci, których miłujesz chorzy są o Panie - Spojrzyj na ich cierpień wyciśnięte znamię - Słowo Twe, co słońce zapala i zorze, - Utracone zdrowie chorym wrócić może.

Panie, rzeknij słowo, - ci po Twoim słowie - Znów się cieszyć będą odzyskanym zdrowiem - Tylko jedno słowo a wnet uzdrowiona - Będzie chora matka, siostra, córka, żona.

Na Twe Boskie słowa, wbrew ludzkim nadziejom - Mąż, syn, brat lub ojciec chory wyzdrowieją. - Panie, spraw, by wstali, spraw aby przejrzeli - Włóż na nich Swą rękę, by się dobrze mieli.

Uzdrowienie chorych, proś niech Syn Twój Boży - Serce Swoje prośbom naszym dziś otworzy! - Jednak, gdy nie powie słowa uzdrowienia - Uproś, Matko, męstwo w godzinę cierpienia.

PIEŚNI DO M.B. UZDROWIENIA CHORYCH

 1. Uzdrowienie chorych, Panienko Maryjo * Do stóp Twych padamy, o niebios Królowo * Uproś nam zdrowie, o Niepokalana * U Syna Twego, Jezusa i Pana * Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
 2. Matko miłosierdzia i lekarko chorych * Ulecz niemoc naszą i pociesz strapionych * Wesprzyj nas grzesznych. Matko ukochana * W Tobie nadzieja nasza niezachwiana. * Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
 3. Będziemy Ci wiernie służyć życie całe * Będziemy poświęcać się Bogu na chwałę * Matko najmilsza ulecz nas z słabości * A w śmierci poleć Boskiej łaskawości * Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
 1. O Święta nad Świętymi, * Patronko smutnych dusz, * Modłami się naszymi * Do Miłosierdzia wzrusz * O Chorych Uzdrowienie, * Dziś pomoc swą nam ślij * Daj wiary pomnożenie * W niemocy ciężkie dni,
 2. Gdy nas za nasze winy * Nawiedza Pański krzyż * My być lepszymi chcemy * I serca wznosić wzwyż * O Chorych Uzdrowienie * Dziś, pomoc Swą nam ślij * Daj życia odmienienie * W niemocy ciężkie dni.
 3. Choć wielceśmy ułomni,* Niegodni Twoich łask. * Wierzymy wszak niezłomnie * w dobroci Twojej blask. O Chorych Uzdrowienie * Dziś pomoc Swą nam ślij, * Daj bólów ukojenie, * W niemocy ciężkie dni.
 1. Gdy wieczorne wzejdą zorze * W ten spokojny błogi czas * Zanim się do snu się położę, * Matko pobłogosław nas * Dobranoc Maryjo, - dobranoc Maryjo.
 2. Gdy wieczorne zabrzmią dzwomy, * Kiedy gwiazdek błyśnie rój.* Ja w modlitwie zatopiony * Hołd Ci Matko składam mój. * Dobranoc Maryjo, - dobranoc Maryjo.
 3. Kiedy się już noc rozściele,* Z wszystkich nędznych świata stron, * Cierpień naszycb też tak wiele * Matko nieś przed Boga tron. * Dobranoc Maryjo, - dobranoc Maryjo.
 4. Ty najmilsza Matko Boga, * Połóż biedzie naszej kres * My w podzięce Ci poniesiem * Wieńce uczuć zdroje łez. * Dobranoc Maryjo, - dobranoc Maryjo.

PIEŚNI DO ŚW. KAMILA

 1. Święty Kamilu, chorych Patronie, * Któryś zasłynął ze wzniosłych cnót * Szuka pociechy w Twojej obronie * W bólach jęczący, strapiony lud * Święty Kamilu, swymi prośbami * Do niebios Pana wstaw się za nami.
 2. Ty byłeś wzorem dobroczynności,* Chorym pociechę Tyś niósł jak brat * Tyś dokonywał cudów miłości * Które podziwia i dzisiaj świat.
 3. Skoroś na zawsze zerwał przymierze * Z światem zamętów i złudnych mar * Bóg Ci za miłość, hart Twój we wierze łaski dał wiele i cudów dar...
 4. Za to, żeś rzucił grzechem zatruty Złego pragnący ten niecny świat, Dał Ci Bóg ducha szczerej pokuty * zgładził winy swych młodych lat...
 5. Daj byśmy wszyscy w świecie nieładu * na tym padole cierpień i łez * Szli zawsze śladem Twego przykładu * Zanim nastąpi żywota kres...
 1. Święty Kamilu, Ojcze nędzarzy,* Ty dobrze znasz nasze żale. * Niech nas Twa dobroć opieką darzy, * Gdy, nucim pieśń ku Twej chwale. * Zmiłuj się, zmiłuj, nad Twymi dziatkami. * Ojcze Kamilu, módl się za nami
 2. Serce Twe zawsze nas miłujące,* Więc ufność smutek nasz koi, * Że naszej duszy rany krwawiące * Twe miłosierdzie zagoi...
 3. Zechciej od grzechów nas uratować, * Niebios wzbogacić darami. * Daj Twe nauki w pamięci chować, * Cnót Twoich kroczyć śladami...
 1. Święty Kamilu, Sługo Boży w niebie, * Twoje dziś dziadki garną się do Ciebie, * Bo Ty każdego wysłuchujesz zgoła * Kiedy z ufnością Twej pomocy woła.
 2. Ty się nad duszą ulitujesz chorą * Która o zdrowie prosi Cię z pokorą, * Ty nas ratujesz przed czartowskim szponem, * W każdej potrzebie stajesz się patronem.
 3. Zstąp, ojcze, z nieba między nas strapionych,* Wysłuchaj prośby naszych serc skruszonych. * otucha Twoja niech nam łzy osuszy, * Rozproszy smutek w utrapionej duszy.
 4. Gdy się ze światem rozstać będzie trzeba, * Podaj nam rękę, wprowadź nas do nieba * Byśmy Cię wiecznie, Święty nasz Patronie * Czcić mogli w niebie, * W Świętych Pańskich gronie.
 1. Klęczę przed Tobą uniżony, * Bądź tysiąc razy pozdrowiony. * Zechciej nade mną się zmiłować, * Pomóż mi Ciebie naśladować.* Święty Kamilu.
 2. Daj mi tę siłę wytrwać w wierze, * Bym ją wyznawał zawsze szczerze, * Abym, gdy padnie na mnie trwoga,* Nie przestał ufać w pomoc Boga.
 3. W zamęcie walki i zawiei * Zapal w mej duszy blask nadziei * A chociaż wszystkie światła gasną,* Sam bądź mi w mroku gwiazdą jasną.
 4. Uproś mi, błagam, żar miłości,* Bym Bogu służył wciąż w radości. * Broń mnie od grzechu, strzeż od złego, * i do żywota wiedź wiecznego.