NABOŻEŃSTWO POGRZEBOWE

W DOMU ZMARŁEGO


K. - W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W. - Amen.
K. - Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy niech będzie z wami wszystkimi.
W. - I z duchem twoim.

Bóg miłosierny, daje odkupienie.

 1. Z głębokości wołam do Ciebie Panie, / Panie, wysłuchaj głosu mego. / Nachyl swe ucho / na głos mego błagania. / Bóg ...
 2. Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, / Panie, któż się ostoi? / Ale Ty udzielasz przebaczenia, / aby Ci ze czcią służono. / Bóg ...
 3. Pokładam nadzieję w Panu, - dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, / dusza moja oczekuje Pana. / Bardziej niż strażnicy poranka, /niech Izrael wygląda Pana. / Bóg ...
 4. U Pana jest bowiem łaska, / u Niego obfite odkupienie. / On odkupi Izraela / ze wszystkich jego grzechów. / Bóg ...
 5. Chwała Ojcu i Synowi, / i Duchowi Świętemu. / Jak była na początku, teraz i zawsze, / i na wieki wieków. Amen. / Bóg ...

PROCESJA DO KOŚCIOŁA

Wieczny odpoczynek, racz mu (jej, im) dać, Panie, / a światłość wiekuista, niechaj mu (jej, im) świeci.

 1. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, / w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. / Obmyj mnie zupełnie z mojej winy / i oczyść mnie z grzechu mojego. / Wieczny ...
 2. Uznaję bowiem nieprawość swoją, / a grzech mój jest zawsze przede mną. / Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem / i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą. / Wieczny ...
 3. Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku / i prawy w swoim sądzie. / Oto urodziłem się obciążony winą / i jako grzesznika poczęła mnie matka. / Wieczny ...
 4. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, / naucz mnie tajemnic mądrości. / Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, / obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. / Wieczny ...
 5. Spraw, abym usiyszał radość i wesele, / niech się radują kości, które skruszyłeś. / Odwróć swe oblicze od moich grzechów / i zmaż wszystkie moje przewinienia. / Wieczny ...
 6. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste / i odnów we mnie moc ducha. / Nie odrzucaj mnie od swego oblicza / i nie odbieraj mi świętego ducha swego. / Wieczny ...
 7. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia / i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. / Będę nieprawych nauczał dróg Twoich / i wrócą do Ciebie grzesznicy. / Wieczny ...
 8. Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, Boże, mój Zbawco, / niech sławi mój język Twoją sprawiedliwość. / Panie, otwórz wargi moje, / a usta moje będą głosić Twoją chwałę. / ...
 9. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, / a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz. / Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, / pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. / ...
 10. Chwała Ojcu i Synowi, / i Duchowi Świętemu. / Jak była na początku, teraz i zawsze, / i na wieki wieków. Amen. / Wieczny. .

W KOŚCIELE - pożegnanie po Mszy św

 1. U Ciebie Boże, miłosierdzia wzywam, / Przez Krew Chrystusa, którą za mnie przelał, / Moc Jego Męki, i ofiara krzyża, / Dla mojej duszy będzie ocaleniem. Spójrz Boże mocny, który nie znasz kresu, / Ty, który byłeś, i trwać będziesz zawsze, / Przed Tobą stoję, jako pył znikomy, / Nikły jak trawa, co więdnie na polu.
 2. Przed Twoim wzrokiem, nic mnie nie zasłoni, / Ty mnie przenikasz, i znasz doskonale, / Niech twoja miłość, weźmie mnie w obronę, / Gdy oko w oko, z Twą światłością stanę. / ...
 3. Choć mnie przygniata, grzechów moich brzemię, / Okaż mi Panie, bezmiar Twojej łaski. / Przez całą wieczność, śpiewać o niej będę, / Gdy moje oczy, ujrzą Twoją jasność. / Spójrz ...

(albo:)

 1. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, / mieszkańcy chwały, wszyscy Święci Boży; / Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, / z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie. Anielski ...
 2. Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony, / On wezwał ciebie do Królestwa światła. / Niech na spotkanie w progach Ojca domu, / po ciebie wyjdzie litościwa Matka. / Anielski ...
 3. Promienny Chryste, Boski Zbawicielu, / jedyne światło, które nie zna zmierzchu, / bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem, / pozwól oglądać chwały Twej majestat. / Anielski ...

Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, / uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, / a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, / aż przed oblicze Boga Najwyższego.

(albo:)

Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam, / mój Stworzycielu i najlepszy Ojcze. / Do domu wracam jak strudzony pielgrzym, / a Ty z miłością przyjmij mnie z powrotem.

 1. Stanę przed Stwórcą i przed moim Bogiem, / On mnie z miłości wezwał do istnienia. / Tchną swego Ducha, stworzył na swój obraz, / jak własne dziecko znał mnie po imieniu. / Dziś ..
 2. Wstyd mnie ogarnia, że przed Tobą stanę, / tak niepodobny, Boże mój, do Ciebie. / Nie karz mnie za to zbyt surowym sądem, / rozpoznaj, Ojcze, swoje dziecko we mnie. / Dziś ...
 3. Tułaczka moja już dobiegła kresu, / dla moich oczu słońce ziemi zgasło. / W Tobie, mój Panie, znajdę pokój wieczny, / Ty będziesz dla mnie nie gasnącym światłem. / Dziś ...

PROCESJA NA CMENTARZ

Niech aniołowie, zawiodą cię do raju, / a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą cię męczennicy / i wprowadzą cię, do krainy życia wiecznego. / Chóry anielskie, niechaj cię podejmą / i z Chrystusem zmartwychwstałym, miej radość wieczną.

(albo:)

Ja jestem, zmartwychwstanie i życie, / kto wierzy we Mnie, choćby i umarł żyć będzie, / a każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, / nie umrze na wieki.

(albo:)

W krainie życia, będę widział Boga.

 1. Miłuję Pana, albowiem usłyszał / głos mego błagania. / Bo skłonił ku mnie swe ucho, / w dniu, w którym wołałem. / W ...
 2. Oplotły mnie więzy śmierci, - dosięgły mnie pęta otchłani, / ogarnął mnie strach i udręka. / Ale wezwałem imienia Pana: / "Panie, ratuj moje życie". / W ...
 3. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, / Bóg nasz jest miłosierny. / Pan strzeże ludzi prostego serca: / byłem w niedoli, a On mnie wybawił. / ...
 4. Wróć, duszo moja, do swego spokoju, / bo Pan dobro ci wyświadczył. / Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, / oczy od łez, nogi od upadku. / Będę chodził w obecności Pana / w krainie żyjących. / W ...
 5. Chwała Ojcu i Synowi, / i Duchowi Świętemu. / Jak była na początku, teraz i zawsze, / i na wieki wieków. Amen. / W ...

PRZY GROBIE

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu (jej, im) wieczne spoczywanie.

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, / życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. / Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy / Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. / Przeto, Orędowniczko nasza, / one miłosierne oczy Twoje, na nas zwróć. / A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. / O łaskawa, o litościwa, / o słodka, Panno Maryjo.

(albo:)

 1. Witaj, Królowo, Matko litości! / Nadziejo nasza, życia słodkości! / Witaj, Maryjo, Matko jedyna, / Matko nas ludzi, Salve Regina!
 2. Nędzne my dzieci Ewy wołamy, / Do Ciebie, Matko, z płaczem wzdychamy: / Niech nas wspomaga Twoja przyczyna, / Na tym padole, Salve Regina.
 3. Zwróć Pośredniczko na nas wejrzenie, / Przyjmij łaskawie nasze westchnienie: / Pokaż nam, Matko, Swojego Syna, / W górnej krainie, Salve Regina.

(albo:)

 1. Bądź mi litościw, Boże nieskończony, / Według wielkiego miłosierdzia Twego! / Według litości Twej niepoliczonej, / Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.
 2. Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny, / Oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma; / Bo ja poznaję wielkość mojej winy, / I grzech mój zawsze przed mymi oczyma.
 3. Odpuść przed Tobą grzech mój popełniony; / Boś przyrzekł, że ta kary ujdzie głowa, / Którą przyniesie grzesznik uniżony; / By nie mówiono, że nie trzymasz słowa.
 4. Odwróć twarz Twoją od przestępstwa mego, / I wszystkie moje pomaż nieprawości; / Stwórz serce czyste, warte Boga swego, / A ducha prawdy w moje wlej wnętrzności.

(albo:)

 1. Racz wiekuiste, dać odpoczywanie, / Duszom umarłych, najłaskawszy Panie! / A światłość wieczna, niechaj im przyświeca, / Niech oglądają, Twe najświętsze lica.
 2. Uwolnij Panie, wiernych zmarłych dusze, / W Twym miłosierdziu, daruj im katusze; / Niech im Twa łaska, miłosierny Boże, / Ujść Twego gniewu, w sądu dzień pomoże.
 3. Słodki Baranku, Zbawicielu, Panie! / Racz im udzielić, w niebie pomieszkanie, / I w wiekuistej, pozwól im światłości, / Oglądać Ciebie, w wiecznej szczęśliwości.