NOWENNA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

MODLITWA WSTĘPNA

Ojcze nasz; 3 Zdrowaś, Chwała Ojcu...

Św. Andrzeju Bobolo, któryś tak ukochał Pana naszego Jezusa Chrystusa, że od młodości poświęciłeś się na Jego służbę i całkowicie oddałeś się zjednywaniu dlań dusz przykładem życia i słowem, nie szczędząc żadnych trudów aż wreszcie śmiercią męczeńską uwieńczyłeś swój apostolski żywot: błagam Cię przez Twe zasługi u Boga i miłość, jaką ku Niemu pałałeś; wyjednaj mi łaskę, której tak bardzo pragnę, mianowicie...

Wspieraj mnie także w ciągu całego życia mojego, abym za Twoim przykładem zawsze pozostawał w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i pod opieką Jego Matki Niepokalanej.

LITANIA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

(Do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże; zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami,
Św. Andrzeju Bobolo, módl się za nami,
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami,
Św. Andrzeju, pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny, módl się za nami,
Św. Andrzeju, prawdziwy synu świętego Ignacego, módl się za nami,
Św. Andrzeju, Ducha Bożego pełny, módl się za nami,
Św. Andrzeju, miłością Boga i bliźnich pałający, módl się za nami,
Św. Andrzeju, w cichości i pokorze Bogu oddany, módl się za nami,
Św. Andrzeju; z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony, módl się za nami,
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami,
Św. Andrzeju, apostole Polesia, módl się za nami,
Św. Andrzeju, naczynie wybrane przez Boga ku nawróceniu odszczepieńców, módl się za nami,
Św. Andrzeju, nauczycielu dziatek i prostaczków, módl się za nami,
Św. Andrzeju, groźbami i katuszami w wierze niezachwiany, módl się za nami,
Św. Andrzeju, wśród mąk najokropniejszych cierpliwy, módl się za nami,
Św. Andrzeju, krwawa ofiaro za jedność wiary, módl się za nami,
Św. Andrzeju, palmą męczeństwa i apostolską koroną zdobny, módl się za nami,
Św. Andrzeju, po zgonie nieskazitelnością ciała uwielbiony, módl się za nami,
Św: Andrzeju, wielkimi cudami przez Boga wsławiony, módl się za nami,
Św. Andrzeju, chlubo narodu naszego, módl się za nami,
Św. Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego, módl się za nami,
Św: Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski, módl się za nami,
Św. Andrzeju, wielki Patronie odrodzonej Ojczyzny, módl się za nami,
Abyśmy się wszyscy w jedności świętej katolickiej wiary połączyli, uproś nam u Boga,
Abyśmy od tej jedynie zbawiennej wiary niczym się oderwać nie dali, uproś nam u Boga,
Abyśmy każdego grzechu ciężkiego mężnie unikali, uproś nam u Boga,
Abyśmy popełnione winy szczerą pokutą zgładzili, uproś nam u Boga,
Abyśmy około zbawienia duszy gorliwie pracowali, uproś nam u Boga,
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga,
Abyśmy N. P. Maryję jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga,
Abyśmy wszystkie przeciwności zbawiennie znosili, uproś nam u Boga,
Abyśmy Boga z Tobą na wieki chwalili, uproś nam u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami święty Andrzeju.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś dla wyznania prawdziwej wiary św. Andrzeja, rozlicznymi mękami utrapionego, świetnym uwieńczył męczeństwem: spraw prosimy, abyśmy w tejże wierze niezachwiani, wszystkie raczej przeciwności, niż szkodę na duszy naszej ponieśli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI JAKO PATRONA POLSKI

Wielki sługo Boży, a nieustraszony Męczenniku za sprawę zjednoczenia Kościołów na naszej polskiej ziemi, Andrzejn Bobolo, którego Namiestnik Chrystusowy ozdobił aureolą Świętych, wejrzyj z tronu niebieskiej chwały na Twoją ukochaną Polskę, której niegdyś przepowiedziałeś zrnartwychwstanie i zjednoczenie.

Niech za Twą przyczyną zapanuje w niej zgoda wszytkich stanów, poszanowanie władzy, miłość prawdziwa Chrystusa-Króla i Najśw. Panny, naszych ziem Królowej. Niech duch nauki katolickiego Kościoła przepoi wszystkie dziedziny naszego życia polskiego, życia jednostkowego, rodzinnego i państwowego.

Niech odrodzona Polska, której obiecałeś być szczególniejszyrn Patronem, położona dziś między bezbożnictwem Wschodu i Zachodu wytrwa wiernie przy Chrystusie i Jego Kościele, i niech się stanie spoganiałym narodom przodowniczką na drodze powrotnej do Boga.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ PRZEZ PRZYCZYNĘ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychoţwują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.

MODLITWA O NAWRÓCENIE SCHIZMATYKÓW I HERETYKÓW

Boże, miłośniku pokoju, dawco jedności i zgody, w którego ręku są serca ludzkie, prosimy Cię przez zasługi świętego Andrzeja, Męczennika Twego, abyś błądzących braci naszych natchnął duchem jedności i zgody. Spraw to, Boże, abyśmy wszyscy połączeni świętym węzłem wiary katolickiej, jednym sercem, w jednym Kościele Ciebie wyznawali, a potem tej nagrody dostąpili, którą zgotowałeś miłującym Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA O MIŁOŚĆ DO ŚWIĘTEJ WIARY

Święty Andrzeju, któryś z miłości ku Bogu i świętej wierze życie swoje położył i wiele mąk wycierpiał, uproś nam wielką gorliwość o chwałę Boga, wierność w wykonywaniu naszych obowiązków i żywe a nieugięte przywiązanie do świętej wiary i Stolicy Apostoiskiej. Módl się za nami, abyśrny za twoim przykładem ukochali świętą wiarę katolicką i gotowi byli w jej obronie znieść wszelkie prześladowanie i cierpienie. Amen.

PIEŚŃ DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Wyznawco wielki! złączon tak żywo
własnym męczeństwem z Polski niedolą,
Ojcżyznę naszą ręką życzliwą
Wspieraj Bobolo!

Niechaj nam krew twa, hojnie przelana,
Wyjedna względy Bożego Syna,
I niech nas Jemu każda tuwa rana
Wciąż przypomina.

Pochodnio Wiary" co jasno płonie!
Obrońco Krzyża, czcicielu Marii !
Ku tobie kornie podnosim, dłonie,
Z naszej Kalwarii !

Boś Ty krew nasza, kość z naszych kości,
W tobie duch polski pełen ofiary,
Aż się do niebios wzniósł wysokości
Na skrzydłach Wiary !

Niegdyś tę Polskę, coś jej ozdobą,
"Macierzą Świętych" nazwano w świecie
Jakże się ona dziś chlubi tobą,
Żeś ty jej dziecię!

O synu Polski! o jej Patronie!
Do stóp się twoich ścielem ze łzami:
Ty, co w męczeńskiej świecisz koronie,
Módl się za nami!

Władysław Bełza

MODLITWA ZA MŁODZIEŻ I SPOŁECZEŃSTWO

Wielki przed Bogiem obrońco wiary świętej i sławny Męczenniku w obronie prawdy, św. Andrzeju, racz z tą samą gorliwością wspierać nas swymi modłami w niebie, z jaką pracowałeś dla zbawienia dusz bratnich na ziemi. Ty, któryś był wzorem młodzieży w młodości swojej, uproś skuteczną łaskę młodzieży naszej, by, zawróciwszy z manowców i wirów świata, weszła na drogi ewangeliczne, drogi mądrości i prawdy. Wstaw się skutecznie do Boga, o święty Męczenniku, za społeczeństwem katolickim, które tak bardzo odstępuje od zasad wiary św., tej wiary, za którą ty tyle cierpień, a  wreszcie śmierć samą poniosłeś. Uproś nam tę łaskę, by społeczeństwo nasze okazało, że jest prawdziwie katolickim w życiu i w czynach. Wzbudź wśród nas przyczyną swoją wiernych naśladowców twoich, którzy by jak ty odważnie i mężnie szli w ogień prześladowania i cierpień za ginącymi w błędach duszami, by je oświecać i wskazywać irn drogę prawdy i zbawienia. Uproś nam, o święty kapłanie, żarliwych i świątobliwych kapłanów, którzy by nie kładli granic gorliwości i poświęcenia się około zbawienia ludzkiego. Amen.

HYMN DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

(Na nutę "Serdeczna Matko")

Obrońco wiary, Pański Apostole
Błogosławiony Polski Męczenniku,
Któremu na skroń sam Bóg aureolę
Włożył za trudy i męki bez liku

Uproś nam byśmy szli za Bożą wolą
Patronie Polski, Andrzeju Bobolo !

Tyś niebu życie swe poświęcił całe
Zwracając dusze do prawdziwej wiary,
Wszędzieś gorliwie szerzył Bożą chwałę,
Gotów na wszelkie dla Boga ofiary...

Uproś nam byśmy szli za Bożą wolą
Patronie Polski, Andrzeju Bobolo !

Okrutne razy, męki i cierpienia
Zniosłeś w najwyższej ducha cierpliwości,
Stałeś się dla nas wzorem poświęcenia,
Wzorem - dla Boga i bliźnich miłości;

Uproś nam byśmy szli za Bożą wolą
Patronie Polski, Andrzeju Bobolo !

Teraz za nami, orędujesz w niebie,
Byśmy w twe ślady wszyscy wstępowali,
Byśmy za przykład biorąc sobie Ciebie,
Boga i Polskę z całych sił kochali.

Uproś nam byśmy szli za Bożą wolą
Patronie Polski, Andrzeju Bobolo !

Ks. Wł. Wojtoń T.J.