NOWENNA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

KRÓTKA HISTORIA SZKAPLERZA ŚW

Historia Szkaplerza św. sięga XII w., kiedy to duchowi synowie Proroka Eliasza prowadzący życie kontemplacyjne na Górze Karmel, prześladowani przez Turków, przenieśli się do Europy. Ich tryb życia wzbudzał podziw i szacunek, choć spotykali się również z niechęcią i uprzedzeniami.

Stolica Apostolska upatrując w "Braciach Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel" skuteczną pomoc w ożywieniu życia chrześcijańskiego przez ich życie, modlitwy i umartwienia, przyjęła z radością nową rodzinę zakonną i ułatwiła jej zakładanie nowych klasztorów. Dzięki poparciu władz kościelnych zakon karmelitów szybko rozwijał się i promieniował przykładnym życiem.

Należy odnotować szybki rozwój zakonu w Anglii. Zasłużył się tam szczególnie wielki czciciel Maryi, mąż modlitwy i wielkiej świątobliwości, Szymon Stock. Kiedy dostrzegł niebezpieczeństwa grożące zakonowi, przypuścił "szturm" do nieba, by wybłagać opiekę i wsparcie Tej, która od początku istnienia zakonu była jego niezawodną Orędowniczką.

Kiedy w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. trwał na modlitwie, ujrzał Najśw. Dziewicę w otoczeniu aniołów podającą mu Szkaplerz brązowego koloru.

Usłyszał te oto słowa Maryi:
"Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich Karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania".

Święty Szymon Stock z radością i miłością przyjął Szkaplerz i jako przełożony zakonu polecił całej rodzinie zakonnej modlić się o rozszerzenie w świecie nabożeństwa szkaplerznego.

W XIV wieku Najśw. Panna Maryja ukazała się papieżowi Janowi XXII, polecając mu w opiekę "swój zakon" karmelitański. Obiecała obfite łaski i zbawienie należącym do zakonu i wiernie wypełniającym swoje śluby, a także należącym do Bractwa, Szkaplerznego, którzy będą zachowywać cnotę czystości według swego stanu i będą się modlić za Kościół święty. Na końcu obiecała wszystkim nadzwyczajną łaskę, znaną pod nazwą "przywileju sobotniego": "Ja, ich Matka, w pierwszą sobotę po ich śmierci, wyzwolę ich z czyśćca i powiodę na górę żywota wiecznego".
Stolica Apostolska Szkaplerz uznała jako sakramentale, tzn. znak, który noszącego usposabia do przyjęcia łaski oraz pogłębienia życia łaski w sobie. Swą władzą apostolską Kościół potwierdził przywileje Szkaplerza, moc jego opierając na modlitwach całego Kościoła. Nabożeństwo zaś szkaplerzne uznał, obok Różańca św. za podstawowe nabożeństwo maryjne.

Kult Matki Bożej Szkaplerznej i praktyka noszenia Szkaplerza Karmelitańskiego, mając tak mocne poparcie Stolicy Świętej, szybko rozszerzyły się nie tylko w Europie, lecz i w całym świecie. Karmelici rozkrzewiali to nabożeństwo z wielkim oddaniem, upatrując w nim siłę, mogącą ożywić wiarę i uzdrowić obyczaje. Wszędzie, gdzie powstawały klasztory karmelitańskie, kult Matki Bożej Szkaplerznej promieniował na okolicę. Nieustannie zwiększała się liczba wiernych, przyjmujących Szkaplerz św. Wzrastała wiara w moc Szkaplerza św.

Do Polski kult Matki Bożej Szkaplerznej przynieśli karmelici pod koniec XIV w. Ożywienie tego kultu miało miejsce wraz z przybyciem do Polski karmelitów bosych w 1605 r. Zaraz w roku następnym królewicz Władysław IV ze szlachtą dworu przyjął Szkaplerz św. i od tego czasu bractwo Szkaplerza św. rozszerza się szybko w naszym kraju. W naszych czasach bractwo Szkaplerza istnieje prawie wszędzie a często cudowne zdarzenia potwierdzają jak Najśw. Maryja Panna jest wierna swoim obietnicom.

Warto przypomnieć, że Papież Jan Paweł II, od lat dziecięcych nosił Szkaplerz św. i nosi go do obecnej chwili.

Może ta skromna książeczka ułatwi i nauczy okazywać Królowej Szkaplerza świętego miłość, ufność i wdzięczność. Chcielibyśmy, aby spotęgowała przywiązanie do Matki, która "dla swych dzieci czułe serce ma..."

FORMUŁA POŚWIĘCENIA I NAŁOŻENIA SZKAPLERZA ŚWIĘTEGO

K. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
O. Który stworzył niebo i ziemię.
K. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
O. I daj nam swoje zbawienie.
K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją..
O. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Boże, sprawco i wypełnienie świętości, Ty wzywasz odrodzonych z wody i Ducha świętego do pełni życia chrześcijańskiego i doskonałej miłości, wejrzyj łaskawie na sługę (służebnicę, sługi) Twojego (Twoją,, Twoje), pobożnie przyjmującego (przyjmującą., przyjmujących) ten szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel, aby stał się (stała, stali) żywym obrazem Twego Syna Chrystusa, a po szczęśliwym zakończeniu tego życia, wspomagany (wspomagana, wspomagani) przez Dziewicę Matkę, zasłużył (zasłużyła, zasłużyli) sobie na wejście do wesela Twego domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

NAŁOŻENIE SZKAPLERZA

Kapłan nakłada każdemu szkaplerz (na szyję lub przez ramię, wypowiadając następujące słowa:

Przyjmij ten szkaplerz karmelitański i żyj z Maryją. w wiernym naśladowaniu Chrystusa. Niech Ona towarzyszy ci na drodze zbawienia ku Górze, którą jest sam Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

albo:

Weźmij tę poświęconą, szatę i błagaj Najświętszą Dziewicę, abyś dzięki Jej zasługom nosił (nosiła) tę szatę nieskalaną., a Ona niech cię broni od wszelkiej przeciwności i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

Na mocy udzielonej mi władzy przyjmuję Cię (was) do uczestnictwa we wszystkich dobrach, których z miłosierdzia Jezusa Chrystusa przysparzają, zakonnicy z Góry Karmel. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Kapłan udziela błogosławieństwa

Niech Cię (was) błogosławi Stwórca nieba i ziemi. Bóg wszechmogący, który raczył cię (was) zaliczyć do Bractwa Najświętszej Dziewicy Maryi z Góry Karmel. Błagamy Ją, by w godzinę twojej (waszej) śmierci starła głowę pradawnego węża, a ty (wy), abyś(cie) w końcu osiągnął (osiągnęła, ociągnęli, osiągnęły) palmę i wieniec wiekuistego dziedzictwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Jako obowiązek przynależności do Bractwa Szkaplerza św., kapłan naznacza codzienne odmawianie jakiejś modlitwy. Zazwyczaj jest to: "Pod Twoją, obronę" lub "Witaj Królowo".

PRZYWILEJE SZKAPLERZA KARMELITAŃSKIEGO
 1. Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony.
 2. Noszący(a) Szkaplerz jako czciciel(ka) Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną, pomoc w godzinie śmierci.
 3. Każdy(a), kto pobożnie nosi Szkaplerz i zachowuje czystość według stanu, zostanie wybawiony(a) z czyśćca w pierwszą sobotę po swej śmierci.
 4. Ci, którzy należą, do Bractwa Szkaplerznego są duchowo złączeni z zakonem karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc; we Mszach świętych, Komuniach świętych, umartwieniach, modlitwach, postach itp.
OBOWIĄZKI NALEŻĄCYCH DO BRACTWA SZKAPLERZNEGO
 1. Przyjąć Szkaplerz karmelitański z rąk kapłana.
 2. Wpisać się do księgi Bractwa Szkaplerznego.
 3. W dzień i w nocy nosić na sobie Szkaplerz.
 4. Odmawiać codziennie modlitwę naznaczą, w dniu przyjęcia dv Bractwa (zazwyczaj "Pod Twoją Obronę...").
 5. Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.
PRAKTYKI ZALECANE CZŁONKOM BRACTWA SZKAPLERZA ŚWIĘTEGO (JAKO RADY)
 1. Przez nieskazitelne życie zasługiwać sobie na macierzyńską opiekę Królowej Karmelu.
 2. Przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli pozwolą na to warunki oraz w święta Matki Bożej, przystępować do Spowiedzi i Komunii świętej.
 3. Nawiedzać często kościół i przynajmniej przez kilka minut modlić się do Matki Bożej.
 4. Brać udział w miesięcznej procesji szkaplerznej i wszędzie, gdzie to możliwe, szerzyć nabożeństwo szkaplerzne.
 5. Wyrzec się od czasu do czasu czegoś dozwolonego z miłości do Matki Bożej (drobne umartwienia).
OBJAŚNIENIA

Szkaplerz ma być ze sukna wełnianego - koloru brązowego. Na jednym płatku ma być wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a na drugim Serce Jezusa. Nie przyjmuje się do Bractwa Szkaplerza św. osób nieobecnych. Jednak osobę ciężko chorą czy też żołnierza lub więźnia można wpisać do Bractwa i posłać im Szkaplerz poświęcony. Gdy ustaną przeszkody powinni oni przyjąć na nowo Szkaplerz z ręki kapłana. Można wpisać do Bractwa Szkaplerza św. małe dzieci, nawet takie, które jeszcze nie przyjęły I Komunii św.

Szkaplerz św., należy tak nosić by jego jedna część spadała na plecy a druga na piersi.

W roku 1910 Pius X pozwolił na zastąpienie szkaplerza św. przez medalik szkaplerzny, który na jednej stronie ma wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej a na drugiej Najświętsze Serce Pana Jezusa. Może on być noszony na szyi i gdzie indziej, byle to było na osobie i godnie.

Osoby noszące Szkaplerz i przynależące do Bractwa mają. udział w dobrach duchowych całego zakonu karmelitańskiego. Nazywają się Braćmi i Siostrami i są nimi faktycznie w sposób duchowy.

Pobożne noszenie i używanie np. ucałowanie Szkaplerza św. [medalika), zostało obdarzone przez Kościół odpustem cząstkowym (Ind. d. N 17).

Gdy Szkaplerz zginie lub zostanie zniszczony, należy zastąpić go nowym. Następny Szkaplerz może poświęcić każdy kapłan. Nawet nie poświęcony Szkaplerz można nałożyć na siebie. Gdy Szkaplerz zostanie zużyty - najlepiej go spalić.

Ci wszyscy, którzy bądź z niedbalstwa, bądź z zachwiania w wierze, lub z innych przyczyn przestali nosić Szkaplerz św., mogą sami przywdziać go na nowo, byle serdecznie i szczerze żałowali za grzechy i nadal wypełniali przypisane obowiązki.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

DZIEŃ PIERWSZY - 7 LIPCA

"Miłujcie Maryję! Z tej miłości nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc. Niech Ona pokazuje się dla was i przez was Matką wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni są tej macierzyńskiej opieki".
Jan Paweł II

Maryjo, Kwiecie Karmelu i Matko nasza! Ukazałaś się niegdyś prorokowi Eliaszowi w postaci jasnego obłoku, który wzniósłszy się nad morzem użyźnił spragnioną, ziemię obfitym deszczem. Pokornie Cię błagamy, racz nam wyjednać obfite zdroje łask niebieskich, które ubogacą, nasze dusze, aby wydawały stokrotny plon świętych cnót i dobrych uczynków i abyśmy służąc Bogu w wierze oraz miłości, już w tym życiu mogli się cieszyć błogą nadzieją oglądania Go w szczęśliwej wieczności.

Składamy w twoje Matczyne ręce nasze potrzeby i intencje tej nowenny, ufni, że nie odrzucisz naszej prośby, najlepsza i najczulsza Matko. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ DRUGI - 8 LIPCA

"Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa, Ona jest po to, aby do Niego prowadzić".
Stefan Kard. Wyszyński

Maryjo, Gwiazdo Karmelu i Matko nasza, która pałając szczególną. miłością. ku dzieciom odzianym Szkaplerzem św., nawiedzasz ich dusze, pocieszasz je słowem i przykładem, uproś nam, o Królowo nasza, aby Syn Twój, a Pan nasz, Jezus Chrystus, swą Boską światłością rozproszył ciemności naszego umysłu; abyśmy poznali wartość Jego miłości ku nam zwróconej i serdecznie Go miłowali, abyśmy zrozumieli doniosłość naszych obowiązków i sumiennie je wypełniali, abyśmy wszystkie myśli, słowa i czyny kierowali ku większej chwale Bożej i zbudowaniu naszych bliźnich.

Padając przed Twoim tronem powierzamy Ci wszystko, co nas dręczy, niepokoi i boli. Ufamy, że przyjmiesz to jak Matka i dasz naszym duszom i sercom niezmącony pokój! Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ TRZECI - 9 LIPCA

"Matka nigdy nie odchodzi - ani od kołyski, ani z Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka".
Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Mistrzyni Karmelu i Matko nasza, przepełniona dobrocią dla nas, która raczyłaś przyjąć ofiary złożone Ci przez synów Twego zakonu, błagamy Cię, o Pani nasza, przemień nasze dusze na świątynie Boga żywego, aby przyozdobione kwiatami cnót i dobrych uczynków mogły godnie przyjąć Boski Majestat; abyśmy wielbiąc i miłując Boga, mogli wiernie Mu służyć i nigdy naszych świątyń duszy nie skalać grzesznym przywiązaniem do stworzeń.

O Matko! Tyle w nas słabości, tyle nędz i mroków! Ty możesz umocnić nasze dusze i serca. Zawierzamy Ci całkowicie. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ CZWARTY - 10 LIPCA

"Równowaga stojącej pod krzyżem Maryi pomaga całemu światu"
Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Chwało Karmelu i Matko nasza, która w dowód szczególnej miłości do dzieci odzianych Twą świętą szatą, raczyłaś zaszczycić je mianem Twego najsłodszego Imienia, prosimy Cię pokornie, obudź w naszych sercach pragnienie, abyśmy we wszystkich uciskach i dolegliwościach życia u Ciebie szukali wsparcia, ulgi i pociechy. Zachęcaj nas Twym życiem i przykładem do pełnienia cnót i dobrych uczynków i spraw, o Matko Miłosierdzia, abyśmy naśladując Twoje święte cnoty, stali się godni zaszczytnej nazwy synów Twoich; abyśmy zapisani zostali w księdze żywota pomiędzy Twymi dziećmi i braćmi Jezusa Chrystusa.

Usłysz nasze błagania. Ty na Kalwarii w wielkim bólu stałaś się dla nas Matką. Ty najlepiej rozumiesz nasze cierpienia. Osłaniaj nas przed pokusami złego, ukaż nam Słońce Radości Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ PIĄTY - 11 LIPCA

"Jak bardzo postać Maryi promieniuje światu właśnie dziś, gdy tylu mądrych i roztropnych ludzi żenuje się mówić o ubożuchnym Dziewczęciu, które Bóg wypatrzył sobie w Nazarecie i uczynił Matką Syna Swego".
Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Twierdzo Karmelu, która pośród ataków nieprzyjacielskich osłaniałaś tarczą swej opieki Zakon Karmelitański i ocaliłaś go od upadku, prosimy Cię pokornie, o Pani i Orędowniczko nasza, broń nas od nieprzyjaciół duszy i ciała: abyśmy służyli Bogu w pokoju i bezpieczeństwie na większą Jego cześć i na chwałę Twoją.

Królowo Karmelu! Przychodzimy do Ciebie składamy w Twoje matczyne dłonie nasze przyszłe losy, losy Kościoła i naszej Ojczyzny. Ulżyj nam w dźwiganiu krzyża, który nosimy i ukaż blask zwycięstwa prawdy, dobra, piękna i pokoju. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ SZÓSTY - 12 LIPCA

"Bóg nie chce inaczej udzielać się światu, jak tylko z ramion Maryi".
Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Królowo Karmelu i Matko nasza, która swego wiernego sługę Szymona zaszczyciłaś świętym Szkaplerzem - znakiem zbawienia i synostwa Twego, przyobiecując niezliczone zdroje łask i błogosławieństw Bożych tym wszystkim, którzy będą, pobożnie tę szatę nosić i należycie wypełniać obowiązki swego powołania a naśladując Twoje święte cnoty, będą się stawali wiernymi Twoimi sługami, spraw, abyśmy przez wierność podjętym zadaniom, korzystali w życiu i po śmierci z Twoich obietnic, a przez to zostali dopuszczeni do chwały wiecznej.

Spraw, Królowo szkaplerza świętego, aby nosząc Twój Szkaplerz, dusze nasze upodabniały się coraz bardziej do Ciebie, a przez Ciebie do Chrystusa i aby wzrastała w nas ufność, że Ty każdej naszej potrzebie zaradzisz i osłonisz przed burzami życia. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ SIÓDMY - 13 LIPCA

"Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi".
Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Strażniczko Karmelu i Matko! Tyś nas zapewniła, że święta Twa suknia, jeżeli ją godnie nosimy, będzie nam puklerzem i tarczą. przeciwko pociskom nieprzyjacielskim i że uchroni nas od wszelkiego zła. Prosimy Cię gorąco: niech nas zachowa Twoja potężna obrona nie tylko od niebezpieczeństw ciała, ale przede wszystkim od niebezpieczeństw duszy i wiecznego potępienia. Spraw swoją. przemożną przyczyną, abyśmy nie popełnili takiej winy, przez którą moglibyśmy być odrzuceni od Boga.

Kornie upadając przed Tobą, ufamy, że nie będzie takiego bólu, którego byś nie ukoiła, nie będzie takiej zasadzki, której byś nie oddaliła, bo jesteś najbardziej kochającą. Matką. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ ÓSMY - 14 LIPCA

"Po Bogu w Trójcy Jedynym, nie mamy nikogo bliższego nad Matkę Słowa Wcielonego. Gdy więc szukamy w naszych myślach modlitewnych, z kim mielibyśmy rozmawiać, komu mielibyśmy się zwierzyć, z kim naszą samotność dzielić, to chyba z Nią".
Stefan kard. Wyszyński

Maryjo, Ozdobo Karmelu i Matko nasza! Dając nam tę szlachetną odznakę Twojej miłości - Szkaplerz św., nie tylko chciałaś widzieć w nas swoje sługi, ale zapragnęłaś jeszcze przybrać nas za swoje córki i za swoich synów i raczyłaś nas tak nazwać. Błagamy Cię, wyjednaj nam u Jezusa tę łaskę, abyśmy nigdy nie byli dla Ciebie powodem smutku, ale Twoją radością, i Twoją, chwałą!

Chcemy też być dobrymi Twymi braćmi, jak tego sobie życzyłaś. - Dzięki pomocy takiej Matki, która wszystko rozumie, - wyzwolimy się ze wszystkiego, co nas od Ciebie oddala, co nie podoba się Chrystusowi Panu. "Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas". Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ DZIEWIĄTY - 15 LIPCA

"Matko Kościoła!... Daj nam odradzać się wciąż całym pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmartwychwstaniu Twego Syna". Jan Paweł II

Maryjo, Opiekunko Karmelu i Matko nasza! Wiemy, że nigdy nie opuszczasz wiernych swoich. Spraw, abyśmy zawsze byli wierni Tobie. Opiekuj się naszymi sercami, oczyść je z wszelkich brudów grzechowych, przystrój je w wonne kwiaty cnót. Niech Jezus Chrystus zamieszka w nas na zawsze, aby w godzinie śmierci naszej szatan odstąpił od nas, widząc Jezusa w naszych sercach. A kiedy dusze nasze rozłączą się z ciałami, daj nam pociechę oglądania Twego świętego Oblicza i zaprowadź nas do przybytku wiecznego szczęścia.

Matko Szkaplerza świętego! Przyobiecałaś, że nie będzie potępiony ten, kto pobożnie nosił Twój Szkaplerz. Przypominaj nam nieustannie o tym, abyśmy w ostatniej godzinie ziemskiego życia ucałowali Twój znak zbawienia i stali się uczestnikami wiecznej chwały. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ (NA ROZPOCZĘCIE NOWENNY)

O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędowniczko Szkaplerza świętego, Matko Boga! Oto ja, Twoje dziecko, wznoszę do Ciebie błagalnie ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królowo Szkaplerza świętego, ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja.

Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż mam się udać? Wiem, o dobra Matko, że serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich potrzebach, gdyż Wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, a użyć jej możesz według upodobania. Od wieków tak czczona, najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych, powstań i swą potężną, mocą rozprosz moje cierpienia, ulecz, uspokój mą, zbolałą duszę, o Matko pełna litości! Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Na Twoją chwałę w Szkaplerzu świętym żyć i umierać pragnę. Amen.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ (NA ZAKOŃCZENIE NOWENNY)

Bogarodzico Dziewico! Królowo Szkaplerza świętego i Matko nasza! Nieustannie przywołujesz nas do Siebie.

Pani i Królowo nasza!

Jak niegdyś przez dar Szkaplerza świętego ocaliłaś swój umiłowany Zakon Karmelitański od rozbicia i upadku, a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki, tak dzisiaj stań na drogach ludzkości odchodzącej od Boga, jako znak pojednania i ratunku dla świata.

Bądź ocaleniem dla całej ziemi, Kościoła i naszego narodu. Odnów znaki i powtórz cuda!

Otrzyj łzy cierpiącym, ochraniaj niewinność dzieci, broń wiary świętej w sercach młodzieży; rodzinom naszym uproś pokój i miłość wzajemną. i ducha ofiary!

Naszej całej Ojczyźnie, którą tak bardzo umiłowałaś, błogosław od tronu Twej laski. Niech będzie pociechę, dla Twego Serca! Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców naszych, byśmy Cię mogli chwalić teraz i w wieczności. Amen.

LITANIA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Ciebie z ufnością błagamy.
Niepokalana Dziewico, objawiona przed wiekami św. Eliaszowi na Górze Karmel Ciebie z ufnością błagamy.
Niepokalana Dziewico, obłoku jaśniejący, pełen niebiańskiej rosy, Ciebie z ufnością błagamy.
Niepokalana Dziewico, która wybrałaś Górę Karmel na ulubioną, siedzibę i tron chwały, Ciebie z ufnością błagamy.
Niepokalana Dziewico, jasna Jutrzenko Góry Karmel, Ciebie z ufnością błagamy.
Niepokalana Dziewico, która nam w Szkaplerzu świętym znak zbawienia dałaś Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Karmelu, Matko i Opiekunko wszystkich, którzy Szkaplerz święty noszę, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Karmelu, która zapewniłaś, że kto pobożnie Szkaplerz nosi, nie zostanie potępiony, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Karmelu, pociecho w godzinie śmierci, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Karmelu, nadziejo umierających, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Karmelu, ochłodo dusz czyśćcowych, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Karmelu, która obiecałaś Twym wiernym sługom otworzyć bramy nieba w pierwszą sobotę po ich śmierci, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, Pani nieba i ziemi, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, tronie mądrości, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, źródło miłosierdzia, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, ukojenie i pociecho nieszczęśliwych, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, jedyna ucieczko nasza, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych niepokojach i niebezpieczeństwach, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych doświadczeniach, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych niepowodzeniach, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych zniechęceniach, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, w wątpliwościach i pokusach, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, we wszystkich naszych potrzebach, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, Opiekunko naszej Ojczyzny, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam odrodzić się w duchu i w prawdzie, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, zniwecz w naszym kraju obojętność religijną, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, oddal od nas wszystko co złe, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj światło błądzącym, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam wiarę ojców naszych, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj światło Ducha Świętego kierującym naszym państwem, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj miłość i zgodę rodzinom naszym, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam czystą młodzież i niewinną dziatwę, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam pełne poświęcenia powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam świętych kapłanów i misjonarzy, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam wytrwać w służbie Bożej aż do śmierci, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam żyć duchem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam świętych i Błogosławionych, Ciebie z ufnością błagamy.
królowo Szkaplerza świętego, otaczaj opieką Kościół i Ojca świętego, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, okryj Szkaplerzem świętym cały, Polskę, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, prowadź nas wszystkich do Najświętszego Serca Jezusowego, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, oczyść i rozpal nasze serca, abyśmy stali się godni Twego orędownictwa, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, ,jedyna nasza po Bogu nadziejo, Ciebie z ufnością błagamy.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, Królowo Szkaplerza świętego,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, któryś szczególniejszą opieką Błogosławionej Dziewicy Maryi Zakon Karmelitański obdarzyć raczył, spraw łaskawie, abyśmy umocnieni opieką, Szkaplerza świętego, doszli do wiecznego szczęścia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

POD TWOJĄ, OBRONĘ

POD TWOJĄ OBRONĘ

Pod Twoją obronę uciekamy się święta, Boża Rodzicielko naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj. Synowi Swojemu nas polecaj. Swojemu Synowi nas oddawaj.

WITAJ KRÓLOWO

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,
Życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc
Na tym łez padole.
Przeto Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy
Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego
Po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

MODLITWA DO MATKI SZKAPLERZA ŚWIĘTEGO

Matko Boga, Królowo i Ozdobo Karmelu, wejrzyj na nas biednych grzeszników, którzy zaszczyceni Twoją sukienką tulimy się z ufnością, pod płaszcz Twojej opieki. O Matko nasza! Patrz, jak nędzni jesteśmy, ile wrogów duszy na naszą zgubę czyha, jak ciężkie walki z pokusami staczać musimy, jak przy tym wszystkim jesteśmy słabi, ślepi, do złego skłonni. Zguba nieuchronna nam zagraża, lecz Ty, ucieczko grzeszników, nadziejo upadłych, pośpiesz na nasz ratunek, wejrzyj w pokusach, obroń w niebezpieczeństwach, szczęśliwie przeprowadź przez życie, zachowaj od złego, okryj cnotami tych, których sukienką Twoją, odziać raczyłaś, uproś wytrwanie w dobrym, ratuj przy śmierci, wybaw od ognia piekielnego, ochłódź w upaleniu czyśćcowym i przez Twoje zasługi jak najprędzej wprowadź do wiecznej chwały, gdzie Boga chwalić i Tobie o Matko najlitościwsza, przez całą wieczność dzięki nieustanne za Twą, opiekę śpiewać będziemy. Amen.

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo, Matko Szkaplerza świętego! Oto ja, niegodny zaszczytu nazywania się Twoim sługą, ośmielony Twoją dobrocią i pragnieniem służenia Tobie, obieram Cię za moją jedyną i najlepszą Matkę i Orędowniczkę.

Wobec Trójcy Przenajświętszej, Ciebie, mojego Anioła Stróża, uroczyście odnawiam przyrzeczenia, które złożyłem Tobie, Matko Najświętsza w dniu przyjęcia Szkaplerza świętego.

Pragnę wiernie i gorliwie służyć Tobie i Twemu Boskiemu Synowi przez całe moje życie. Składam Ci również synowskie podziękowanie za to, żeś mnie spośród tylu milionów dusz, poprzez Szkaplerz święty, zaliczyć raczyła do umiłowanych dzieci swoich.

Przyrzekam Ci i postanawiam, że pragnę pozostać wiernym ţwoim synem, całym sercem Cię kochać oraz naśladować Cię w cnocie i pobożności.

Przyjmij, Matko Najświętsza, tę moją ofiarę i spraw łaskawie, aby Szkaplerz święty, który noszę, stał się dla mnie znakiem Twojej szczególnej opieki, ochroną przed grzechem, tarczą przed atakami nieprzyjaciela, zachętą do praktykowania cnoty i środkiem do osiągnięcia zbawienia. Proszę Cię o to przez Twojego Syna, Jezusa. Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędowniczko Szkaplerza św., Matko Boga.! Oto ja, Twoje dziecko, wznoszę do Ciebie błagalne ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królowo Szkaplerza świętego ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja.

Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, to do kogóż mam się udać? Wiem, o dobra Matko, że Serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich potrzebach, gdyż Wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, a użyć jej możesz według upodobania. Od wieków tak czczona, najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych, powstań i swą potężną mocą rozprosz moje cierpienia, ulecz, uspokój mą, zbolałą duszę, o Matko pełna litości! Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Na Twoją, chwałę w Szkaplerzu św. żyć i umierać pragnę. Amen.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ (ODMAWIANA PRZEZ ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO)

O Błogosławiona Panno Niepokalana, ozdobo i światłości Góry Karmel, która okiem szczególnej dobroci patrzysz na każdego, który Twą świętą odziany jest szatą, spojrzyj i na mnie łaskawie i okryj mnie płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż mą słabość swoją potęgą, oświeć swą mądrością ciemności mojego serca, pomnażaj we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Racz ozdobić moją duszę takimi łaskami i cnotami, aby zawsze była miłą Twemu Boskiemu Synowi i Tobie.

Nie odstępuj mnie nigdy w życiu, pociesz mnie przy śmierci swoją najwdzięczniejszą obecnością i przedstaw mnie Najświętszej Trójcy jako dziecko swoje i sługę Tobie oddanego, abym Cię w niebie wiecznie chwalił i wielbił. Amen.

PIEŚNI DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

JESTEM DZIECIĘCIEM MARYI

Jestem dziecięciem Maryi pełna szczęścia i radości
noszę Jej Szkaplerz na szyi śpiewając tę pieśń radości.

Ref:
Szczęśliwy, kto już w zaraniu oddał się świętej Maryi,
Szczęśliwy kto na wygnaniu nosi Jej szkaplerz na szyi.

O dusze bólem ściśnione rzućcie się do stóp Swej Matki,
przy Niej znajdziecie obronę, boście Jej najmilsze dziatki.

Ref:
Ona płaszczem swej opieki wszelką, niedolę okryje
i z łez osuszy powieki dając Swój Szkaplerz na szyję.

Godłem Najświętszej Dziewicy jest kwiat wonny lilia biała,
w której jak w źródła krynicy jaśnieje Jej dusza cała.

Ref:
Woń Jej dziewiczej czystości rozlewa się dookoła
a ogień Boskiej miłości blaskiem opromienia czoła.

KRÓLOWEJ SZKAPLERZA ŚPIEWAJMY

Królowej Szkaplerza śpiewajmy,
wdzięczności zanućmy Jej pieśń,
miłość swą za miłość oddajmy,
swe hołdy spieszmy Jej nieść.

Ref:
O, Maryjo, Tyś nas osłaniała,
weź i teraz pod płaszcz swój.
O, Maryjo, Tyś nas ukochała,
zlewasz na nas łask swych zdrój.

Maryi my dzieci oddane,
Jezusa przyboczna my straż,
Szkaplerzem Jej świętym odziane,
do Ciebie wznosim głos nasz.

Ref:
Weź w opiekę Kościół święty cały,
Twych kapłanów i lud nasz,
by dusze ich świętością. jaśniały
jako słońca złoty blask.

O, Matko, wysłuchaj błaganie,
co z ziemi do nieba wciąż brzmi,
niech Boże Królestwo nastanie,
jedności, wdzięczności i czci.

Ref:
Daj ukochać Serce Syna święte
tu ukryte pośród nas
w swej miłości nigdy niepojęte,
nam oddane w każdy czas.

mel: "Królowej Anielskiej śpiewajmy"

NIEPRZEBRANYCH ŁASK ,SKARBNICO

Nieprzebranych łask skarbnico,
cudownego znaku Pani,
Matko Boga i Dziewico,
przyjmij nasze hołdy w dani.

Tych, co Szkaplerz zdobi święty,
Twej opieki czułej znamię,
niech się lęka wróg zawzięty.
Mocy Twojej znając ramię.

Gdy łza smutku w oku błyśnie
lub udręczą, bóle ciała,
niech z Szkaplerza ulga tryśnie
w Tobie Matko - ufność cała.

Gdy nadejdzie zgonu trwoga
i przed Boga stanę tronem,
niechaj wtedy, Matko droga,
Szkaplerz będzie mi patronem.

PRZECZYSTA MATKO

Przeczysta Matko, Panno Święta,
Twój wzrok łaskawy ku nam zwróć,
Niewoli grzechu rozwiąż pęta
I czas tęsknoty Matko skróć.

Ref:
Szkaplerzem świętym okryj nas,
przybądź z pomocą w każdy czas,
o Matko, o Matko Najczulsza.
Okryłaś nas swoją sukienką,
tarczą zbawienia, znakiem łask,
więc prowadź nas Matczyną ręką,
by nie zwiódł nas marności blask.

Ref:
Szkaplerzem...

Kto czci Maryję i Jej służy
w czystości serca życia dróg,
nie zlęknie się wroga ni burzy,
bo walczyć będzie przy nim Bóg.

Ref:
Szkaplerzem...

Przy Tobie stać, Dziewico, chcemy,
niosąc wdzięczności serca dar,
kochać serdecznie Cię pragniemy,
rozpal w nas Matko Boży żar.

Ref:
Szkaplerzem...

Można śpiewać na mel:
"Przychodzisz do nas uśmiechnięta..."

(pieśń do św. Teresy od Dz. Jezus)

WITAJ PANI!

Witaj, Pani! my poddani do nóg padamy,
Serca swoje, trudy, znoje Tobie składamy.
Pod Twój płaszcz się garniemy, miłość swą, Ci niesiemy,
jak te dziatki do swej Matki, biegniem do Ciebie!

Tobie chwała, boś nam dała święty Szkaplerz Twój,
By nas chronił, od zła bronił, gdy z złem toczym bój.
Szczere niesiem Ci dzięki, - za dar hojny Twej ręki
Matko Boga, Matko droga, niech Ci chwała brzmi.

Od strapienia i zwątpienia chronisz swe dzieci,
Jako Matka, do ostatka wiarę w nich niecisz.
Byśmy Boga kochali, Jego wolę spełniali,
Sercem prawym, duchem żwawym Jemu służyli.

A w ofierze niesiem szczerze: duszę i ciało,
Weź je Pani i rządź nami jako przystało.
Niech Twój Szkaplerz nas strzeże, niech umacnia lud w wierze,
Niech nam będzie zawsze, wszędzie, kluczem do nieba,

Więc tej Pannie nieustannie śpiewajmy dzięki,
Żeśmy taki znak nad znaki wzięli z Jej ręki.
Szkaplerza się trzymajmy i Maryję wzywajmy,
z Jej opieki żyć na wieki z Bogiem będziemy.

ZAKON NMP Z GÓRY KARMEL

Zakon Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel wywodzi się z Palestyny. Jego kolebką jest góra Karmel. Miejsce to zostało uświęcone życiem i działalnością proroka Eliasza, który prowadził surowe życie pokutne, oddane modlitwie i walce z bałwochwalstwem. Kult św. Eliasza na Karmelu pozostał bardzo żywy przez wieki i jest takim do dnia dzisiejszego. Historyczne początki Zakonu sięgają wojen krzyżowych w XII w. do pustelników na Karmelu przyłączyli się krzyżowcy. Św. Brokard, przełożony już zorganizowanej wspólnoty zakonnej, wyprosił od patriarchy jerozolimskiego św. Alberta regułę dla pustelników Karmelu. Dla zatwierdzenia Zakonu i nadania regule mocy obowiązującej zwrócono się do Stolicy Apostolskiej. Regułę pierwotną zatwierdził w 1226 r. papież Honoriusz III. Z powodu najazdu tureckiego na Palestynę życie pustelników uległo zagrożeniu. Musieli emigrować do Europy, gdzie doświadczyli wielu niepowodzeń. Wykorzenieni ze swego środowiska i sposobu życia, znaleźli się w nowych warunkach, co wpłynęło na złagodzenie reguły pierwotnej i spowodowało zmianę charakteru Zakonu pustelniczego na pustelniczo-czynny.

Centralną postacią w Zakonie jest Matka Boża. Do Niej w trudnych czasach zwracali się Zakonnicy o ratunek, a szczególnie św. Szymon Stock generał Zakonu. Matka Boża odpowiedziała swoim darem Szkaplerza św. w 1251 r. Karmelici widzieli w Maryi Matkę dająca życie. Pod koniec XIV w. dynamiczny rozwój Zakonu został zahamowany z powodu wielkiej zarazy, wojny stuletniej, a zwłaszcza schizmy zachodniej. Nastąpił jego upadek przez zaniedbanie modlitwy i ducha posłuszeństwa. Reformy Zakonu w XVI w. dokonali św. Teresa od Jezusa i św. Jana od Krzyża. Był to powrót dv pierwotnego ideału karmelitańskiego.

Do Polski karmelici bosi przybyli w 1605 r. Nabożeństwo do Matki Bożej, styl życia i gorliwość apostolska przyczyniły się do szybkiego rozwoju Zakonu w Polsce.

W naszym kraju przed rozbiorami były trzy prowincje Karmelitów Bosych i liczyły 28 klasztorów. Rozbiory zniszczyły prawie zupełnie Karmel na naszych ziemiach. Dopiero przed stu laty odrodził się on dzięki św. Rafałowi Kalinowskiemu. Obecnie w Polsce istnieją dwie prowincje: krakowska i Warszawska. W czerwcu 1971 r. grupa polskich Karmelitów Bosych wyjechała do Afryki i tam pracują gorliwie jako misjonarze. Ponadto powstały ostatnio placówki na terenach dawnego ZSRR, w Czechach, na Słowacji i w Niemczech. Wszystko to stwarza wielkie zapotrzebowanie na nowe i liczne powołania. Prosimy Ojca wszystkich darów, by wzbudził w sercach młodych umiłowanie modlitwy i pragnienia służenia Mu w Karmelu.

Dla zainteresowanych życiem i charyzmatem Karmelu organizujemy specjalne kilkudniowe rekolekcje, dni skupienia i dni "otwartych drzwi". Można także po wcześniejszym uzgodnieniu przypatrzyć się naszemu zakonnemu życiu.

Do nowicjatu w Czernej przyjmujemy:
- kandydatów do kapłaństwa po maturze,
- kandydatów na braci zakonnych przynajmniej po ZSZ.

Po ukończeniu szkoły podstawowej przyjmujemy chłopców do Niższego Seminarium w Wadowicach, posiadającego pełne prawa państwowe. Realizuje ono program liceum ogólnokształcącego.

Wszelkich informacji udziela:
KARMELITAŃSKI OŚRODEK POWOŁANIOWY
oraz
NOWICJAT 00. KARMELITÓW BOSYCH
32-063 Czerna 79 /k. Krakowa Tel. (012) 282-00-65

Pozostałe adresy:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO (NIŻSZE SEMINARIUM)
ul. Karmelicka 4 34-100 Wadowice Tel. (033) 328-07
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE KARMELITÓW BOSYCH
ul. Świętoduska 14 20-082 Lublin Tel. (O81) 202-44
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE KARMELITÓW BOSYCH
ul. Rakowicka 18 30-960 Kraków skr. p. 546 Tel. (012) 421-40-44