NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

BŁOGOSŁAWIONA FAUSTYNA I KULT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Rozwój kultu Miłosierdzia Bożego w znanej nam dzisiaj formie związany jest z osobą błogosławionej siostry Faustyny. Przyszła ona na świat jako Helena Kowalska 25 sierpnia 1905 r. w Głogowcu koło Turka, woj. łódzkie. Miała pobożnych rodziców: Stanisława i Mariannę z domu Babel. Wśród licznego rodzeństwa (9) wyróżniała się posłuszeństwem, pracowitością, grzecznością i pobożnością. Te przymioty jej charakteru wyniesione z domu, spotęgowały się w życiu zakonnym.

1 sierpnia 1925 r. czyli w dwudziestym roku życia, Helena Kowalska wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym otrzymała imię s. M. Faustyna. Po zrealizowaniu swojego posłannictwa, zmarła, zgodnie ze swoją przepowiednią, w 33 roku życia: 5 października 1938 r., w domu zgromadzenia w Łagiewnikach pod Krakowem.

Z dzienniczka siostry Faustyny Kowalskiej - napisanego z polecenia jej spowiednika - wiemy, że była wizjonerką, miała bowiem widzenia nadprzyrodzone, cieszyła się też darem przepowiadania przyszłych wydarzeń i darem czytania myśli innych ludzi. Nie afiszowała się tymi darami lecz pokornie je ukrywała. Nawet siostry, z którymi mieszkała na co dzień, nie orientowały się w jej życiu duchowym.

Podczas objawień Pan Jezus prosił błogosławioną Faustynę między innymi o to, aby szerzyła kult Miłosierdzia Bożego. Dał jej przy tym polecenie: "Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: JEZU UFAM TOBIE. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie". Obraz Pana Jezusa Miłosiernego, znajdujący się obecnie w kaplicy klasztornej w Łagiewnikach i znany szeroko z reprodukcji w całej Polsce i za granicą, jest dziełem artysty malarza Adolfa Hyły. Wraz z obrazem rozpowszechnia się także kult Miłosierdzia Bożego. Obraz stał się symbolem tego nabożeństwa.

W szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego nie zapomniano o jego podstawach biblijnych, cytując np. Księgę Psalmów: "Miłosierdzie ogarnie ufających w Panu" (Ps 31,10); Ewangelię: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią' (Mt 5 7); List św. Pawła: "Błogosławiony... Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy" (2 Kor 1,3).

Jedną z form tego kultu jest Nowenna do Miłosierdzia Bożego, która szybko się rozpowszechnia. Każdy bowiem potrzebuje Miłosierdzia Bożego, Jego przebaczenia i przygarnięcia do szczęśliwej wieczności.

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dla ułatwienia czynnego udziału w nabożeństwach do Miłosierdzia Bożego umieszczamy znane już teksty modlitw pochodzące głównie z dzienniczka bł. siostry Faustyny z rozpowszechnionymi od lat zmianami.

1. Na wystawienie Najświętszego Sakramentu, śpiewa się: O zbawcza Hostio, godna czci...

2. Modlitwa wobec Najświętszego Sakramentu:
Witaj Miłości utajona, życie mej duszy.
Witaj Jezu pod tymi nikłymi postaciami chleba.
Witaj Najsłodsze Miłosierdzie, które się rozlewasz na wszystkie dusze.
Witaj Dobroci Nieskończona, która rozsiewasz wokół strumienie łask.
Witaj Jasności i Światłości dusz.
Witaj Zdroju niewyczerpanego miłosierdzia, najczystsza
Krynico, z której nam tryska życie i świętość.
Witaj rozkoszy dla serc czystych.
Witaj jedyna nadziejo dla dusz grzesznych.

3. Można zaśpiewać pieśń: Kłaniam się Tobie...

4. Modlitwa adoracyjna:

Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia. O Panie, rozsiałeś tyle piękna po całej ziemi, które mówi mi o Twojej niepojętej piękności. A choć się ukryłeś i utaiłeś swoją piękność, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje swego Stwórcę, najwyższe Dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia.

Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmiela mnie by mówić do Ciebie. Miłosierdzie Twoje sprawia, że znika między nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą, o Panie, to rozkosz dla mojego serca. W Tobie znajduję wszystko, czego moje serce zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz większego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste.

O Stwórco nasz i Panie, Ty sam dajesz nam siebie. Za tę niepojętą dobroć Twoją uwielbiamy Cię całym sercem i całą duszą.

5. Śpiew: Bądź uwielbiony, miłosierny Boże..., lub inny śpiew wielbiący.

6. Podziękowania i prośby

Jezu! Ośmieleni Twoją nieskończoną dobrocią i miłosierdziem, pragniemy przedstawić Ci nasze dziękczynienia i prośby:... (tu następuje odczytanie podziękowań i próśb kierowanych do Miłosierdzia Bożego).

7. Intencja na pierwszy dzień nowenny

(Według dzienniczka siostry bł. Faustyny pragnieniem Pana Jezusa jest, aby każdy dzień nowenny poświęcić innej grupie ludzi, polecając ich w sposób szczególny Jego Miłosierdziu):

Módlmy się o miłosierdzie Boże dla całej ludzkości: Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją; przyjmij nas wszystkich do przybytku najlitościwszego Serca swojego i nie wypuszczaj zeń nikogo na wieki. Błagamy Cię o to przez miłość, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a przede wszystkim na biednych grzeszników, których jedyną nadzieją jest najlitościwsze Serce Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa; dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, byśmy wszyscy razem Twoją wszechmoc wysławiali na wieki. Amen.

8. Koronka do Miłosierdzia Bożego

(do odmawiania na zwykłym różańcu)

Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę...

Na dużych paciorkach różańca:
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa - na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego (1 x).

Na małych paciorkach różańca:
Dla Jego bolesnej męki - miej miłosierdzie dla nas i świata całego (10 x).

Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3 x).

9. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

INTENCJE NA DALSZE DNI NOWENNY

Na drugi dzień nowenny
Módlmy się z duchowieństwo, przez które spływa na ludzkość miłosierdzie Boże:
Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko, co dobre, pochodzi, pomnażaj łaski w duszach kapłanów, zakonników i zakonnic swoich, aby godnie i owocnie pełnili obowiązki w Twojej winnicy, a wszystkich innych pobudzali słowem i przykładem do należytej czci miłosierdzia Bożego na wieki.
Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na grono pracowników swej winnicy - na dusze kapłanów, zakonników i zakonnic, które są przedmiotem szczególnego umiłowania Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa; obdarz ich mocą błogosławieństwa swego i udziel szc2ególniejszego światła, aby mogli należycie przewodzić innym na drogach zbawienia i sprowadzić na nich miłosierdzie Twoje. Amen.

Na trzeci dzień nowenny
Módlmy się za wszystkich chrześcijan:
Jezu najlitościwszy, który obficie udzielasz łask swoich wszystkim ze skarbca miłosierdzia Bożego, przyjmij wszystkich wiernych chrześcijan do przybytku swojego najmiłosierniejszego Serca i nie wypuszczaj nas zeń na wieki. Błagamy Cię o to przez miłość, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.
Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosier3zia na dusze wierne, jako ukochane dziedzictwo Syna Twego, a dla Jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj je swoją nieustanną opieką, aby nigdy nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, lecz by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki. Amen.

Na czwarty dzień nowenny
Módlmy się za pogan i niewiernych, którzy jeszcze nie znają miłosierdzia Bożego:
Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do przybytku najlitościwszego Serca swego dusze pogan i niewiernych, którzy Cię jeszcze nie znają; niech promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali dobrodziejstwa miłosierdzia Twego na wieki.
Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze pogan i niewiernych, którzy jeszcze nie znają najlitościwszego Serca Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa; pociągnij ich do światła Ewangelii, aby pojęli, jak wielkim szczęściem jest Ciebie miłować i wysławiać miłosierdzie Twoje na wieki. Amen.

Na piąty dzień nowenny
Módlmy się za tych, którzy pozostają poza Kościołem, aby powrócili do jedności Kościoła:
Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą i nie odmawiasz światła proszącym Ciebie pokornie: przyjmij do przybytku najlitościwszego Serca swojego dusze tych, którzy pozostają poza Kościołem, i pociągnij ich swoim światłem ku jedności z Kościołem, aby wspólnie z nami wielbili hojność miłosierdzia Twego na wieki.
Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze tych, którzy pozostają poza Chrystusową owczarnią; nie patrz na ich słabości, lecz na miłość i gorzką mękę Syna swojego, przed którą On tak gorąco Cię błagał, aby wszyscy byli jedno (por. J 17,21) spraw, by co rychlej wrócili do tej jedności i wspólnie z nami wysławiali miłosierdzie Twoje na wieki. Amen.

Na szósty dzień nowenny
Módlmy się za dzieci:
Jezu najmiłosierniejszy, któryś powiedział: "Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca" (Mt 11, 29), przyjmij do przybytku najlitościwszego Serca swego dusze dzieci małych i tych, którzy się stali na wzór dzieci cichymi i pokornymi, wprowadzając tym niebo w zachwyt i będąc wiązanką wonną przed tronem niebieskiego Ojca; spraw, by oni stale przebywali w Twym Sercu i nieustannie wielbili miłosierdzie Boże.
Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze dzieci małych oraz na dusze wszystkich cichych i pokornych, którzy przez to najbardziej upodobnili się do Syna Twojego i wonią swych cnót wznoszą się przed tron Twój, Ojcze miłosierdzia; błagamy Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszyscy razem oddawali ustawiczną cześć Twemu miłosierdziu. Amen.

Na siódmy dzień nowenny
Módlmy się za czcicieli miłosierdzia Bożego:
Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest samą miłością, przyjmij do przybytku najlitościwszego Serca swojego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Bożego, ogarnij je coraz większym swym miłosierdziem i wspieraj łaską wytrwałości, męstwa i cierpliwości.
Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które szczególnie wysławiają i czczą Twój największy przymiot, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, których usta pełne są hymnów Twej chwały, a ręce - uczynków miłosierdzia względem bliźnich: błagamy Cię, byś przede wszystkim okazywał im coraz większe swe miłosierdzie według pokładanej w Tobie ich ufności, stosownie do obietnicy, iż bronić ich będziesz, jako swej chwały, zawsze, a szczególnie w godzinę śmierci. Amen.

Na ósmy dzień nowenny
Módlmy się za dusze w czyśćcu, które wypłacają się sprawiedliwości Bożej:
Jezu najmiłosierniejszy, któryś rzekł: "Bądźcie miłosierni, jako i Ojciec wasz miłosierny jest" (Łk 6,36), przyjmij do przybytku najlitościwszego Serca swojego dusze w czyśćcu cierpiące.
Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące i przez bolesną mękę Chrystusa Pana oraz przez gorycz, jaką było przepełnione Jego Przenajświętsze Serce, okaż im swoje miłosierdzie. Błagamy Cię, byś patrzył na nie jedynie przez rany najmilszego Syna swojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego miłosierdzie przewyższa sprawiedliwość. Amen.

Na dziewiąty dzień nowenny
Módlmy się za dusze oziębłe, które były powodem cierpień Chrystusa Pana w Ogrójcu:
Jezu najmiłosierniejszy, któryś jest samą dobrocią, sprowadź do przybytku najlitościwszego Serca swego wszystkie dusze oziębłe. Zanurz je w ogniu swojej czystej miłości i rozgrzej na nowo ich serca swoją gorliwością, aby i one wychwalały Twoje niewyczerpane miłosierdzie.
Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe. Błagamy Ciebie przez gorzką mękę najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz przez Jego trzygodzinne konanie na krzyżu, zapal je nową gorliwością o chwałę Twoją i wlej w serca ich prawdziwą miłość, którą ożywione świadczyłyby uczynki miłosierdzia na ziemi i wychwalały miłosierdzie Twoje na wieki. Amen.

MODLITWY I PIEŚNI DO WYBORU

Modlitwa za Kościół Święty
Jezu mój, proszę Cię za cały Kościół, udziel mu miłości i światła Ducha swego, dając moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.
Daj nam świętych kapłanów. Ty sam utrzymuj ich świętość. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego o Panie, kruszy i w niwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę
Jezu Najmiłosierniejszy, proszę Cię przez przyczynę Świętych Twoich, a szczególnie przez przyczynę Matki Twojej Najmilszej, która Cię wychowała z dzieciństwa, błagam Cię błogosław Ojczyźnie mojej. Jezu, nie patrz na grzechy nasze, ale spójrz na łzy dzieci małych, na głód i zimno, jakie cierpią. Jezu, dla tych niewiniątek udziel mi łaski, o którą Cię proszę dla Ojczyzny.

Litania o Miłosierdziu Bożym
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufam Tobie

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.

V. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
R. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).
Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

Pieśni

 1. Bądź uwielbiony, Miłosierny Boże, * Wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie. * Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze, * W Bóstwa Twojego tonąc oceanie.
 2. Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy Jedyny * Tak niezgłębiony i niepojęty * Ty co przebaczać umiesz wszystkie winy, * Trzykroć wołamy: Święty, Święty, Święty.
 3. Bądź uwielbiony miłosierny Boże, * Żeś zstąpić raczył z niebios na ziemię. * Wielbimy Ciebie w najgłębszej pokorze, * Żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.
 4. Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele * Przez wszystkie serca Tobie zawsze wierne, * Które Cię wielbią tu w Twoim Kościele, * A którym dałeś życie nieśmiertelne.
 5. Bądź uwielbiony Stwórco nasz i Panie * Przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze, * Dziękujemy Stwórcy, ile sił nam stanie * I wysławiamy Miłosierdzie Boże!

Refren: Miłosierdzia Jezu mój, ześlij z nieba na lud swój.

 1. Dziś o Panie modły ślemy na przebłaganie za grzech, * Byś litośnie spojrzał z góry i przyspieszył szczęsne dni. Refren.
 2. Usłysz Jezu modły nasze, które płyną z wszystkich stron, * Spójrz na ojców i ból matek, na łzy sierot, smutek żon. Refren.
 3. Niech do Ciebie wszyscy wrócą co wzgardzili wolą Twą. * W Twe objęcia niech się rzucą i zapłaczą skruchy łzą. Refren. .
 4. Nie chcesz śmierci dla grzesznika lecz by przejrzał znów i żył, * By się zmienił w pokutnika, dzieckiem Twoim Jezu był. Refren.
 5. Miłosierdzia dla strapionych, których serce rani miecz. * Dla cierpiących, opuszczonych, rany ich bolesne lecz. Refren.
 6. Miłosierne Serce Twoje dobry Jezu ku nim skłoń, * A z ich oczu łzawe zdroje niech ociera Twoja dłoń. Refren:.
 7. Miłosierdzia dla kapłanów, którzy słabi w życiu są, * I Twą wolę raz obraną nie za bardzo pełnić chcą. Refren.
 8. Miłosierdzia dla nas samych, którzy pragniem dobrze żyć. * Wspieraj Jezu naszą wolę i nas wzmocnij w ciężkie dni. Refren.
 9. Miłosierny dobry Jezu coś się ukrył w Hostii tej, * Racz wysłuchać modły nasze miłosierdzie na świat zlej. Refren.
 1. O, miłosierdzia, miłosierdzia, Panie, * Twojego ludu niech Cię nędza wzruszy. * O dobry Jezu, przyjm to błaganie, * Które do Ciebie płynie z głębi duszy. O, miłosierdzia!
 2. O, miłosierdzia dla dusz, które giną, * Z dala od Ciebie na bezdrożach świata. * D1a nich Twe rany Krwią najdroższą płyną, * Dla nich cierń ostry Twe czoło oplata. O, miłosierdzia!
 3. Przez Matki Twojej wszechwładną przyczynę * Rzuć nam Twej łaski ożywcze promienie, * I miłosierdzia, przyspieszaj godzinę * I wszystkim, Jezu, wszystkim daj zbawienie. O, miłosierdzia!
 1. W każdym strapieniu i w każdej potrzebie, * Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże. * Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa, * Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha.
 2. Gdy krew i woda z Serca się polały, * Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały. * Więc uwielbiajmy Miłosierdzie Boże, * W każdym strapieniu i o każdej porze.
 3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto, * Krew z wodą trysły falą przeobfitą. * Krew zmywająca tego świata grzechy, * Woda kojąca - balsamem pociechy.