NABOŻEŃSTWO - DO ŚW. ALOJZEGO

Modlitwa na każdą z sześciu niedziel Alojzjańskich.

Boże, jedyna nasza ucieczko, wysłuchaj modły pokornie do Ciebie wołających, i daj, abyśmy to, o co Cię przez zasługi świętego Alojzego, wyznawcy Twego, prosimy, za jego przyczyną otrzymać mogli.
6 Ojcze nasz... 6 Zdrowaś Marjo... i tyleż Chwała Ojcu...

Boże nasz miłościwy, upadam na kolana przed Twoim nieskończonym Majestatem i cześć Ci oddaję w pokorze. Dziękuję Ci z całego serca za wszystkie łaski, któremiś mię dnia dzisiejszego obdarzyć raczył. Pragnąc odwdzięczyć się Tobie, ofiaruję Ci w połączeniu z nieskończonemi zasługami Twego najmilszego Syna moje dzisiejsze nabożeństwo. Przyjmij je łaskawie, o Panie, i udziel mi łaski do wiernego naśladowania świętego Alojzego we wszystkich cnotach, przedewszystkiem jednak w niewinności i czystości serca, i w miłości Jezusa i Marji abym, prowadząc jak Alojzy święty niewinne na ziemi życie, potem do Twego i Marji i Aniołów i Świętych towarzystwa był przypuszczony. Amen.

Modlitwy na poszczególne niedziele.

I. O niewinność i czystość.

Najniewinniejszy młodzieniaszku, św. Alojzy, któryś przez szczególną łaskę Bożą i opiekę Niepokalanej Bogarodzicy nietylko od cięższej winy, lecz także od nieczystych pokus pozostał zawsze wolny, proszę cię pokornie: wyjednaj mi u Jezusa i Jego świętej Matki łaskę, bym zawsze mężnie opierał się wszystkim pokusom, unikał niebezpieczeństw i zwycięsko wychodził z wszelkich walk z brudem, zachował nieskalaną czystość w myślach, pragnieniach, uczuciach, spojrzeniach, słuchu, mowie, uczynku, na ciele i duszy. Amen.

II. O wewnętrzną świętość.

Święty Alojzy, z Bogiem zawsze złączony, któryś żyjąc życiem wewnętrznem, w sercu miał zawsze gorącą miłość Boga, uproś mi u Boga łaskę skuteczną, bym sercem czystem i od rzeczy doczesnych oderwanem jedynie do Boga mego przylgnął, i by nigdy moje myśli, słowa i uczynki nie zdążały do czegoś innego, jak tylko, bym się jedynie Jemu podobał i Jego najświętszą wolę zawsze, wszędzie, we wszystkiem spełniał. Amen.

III. O umartwienie.

Anielski młodzieńcze, święty Alojzy, któryś cudowną surowością życia ukrzyżował zmysły i ciało z jego pożądliwościami, ty wiesz, ile wielkich pokus i niebezpieczeństw poprzez moje zmysły i ciało zagraża mej duszy; proszę cię przeto pokornie, przyczyń się za mną, bym przez ciągłe, bezustanne umartwienie tak poskramiał zmysły i ciało moje, by nigdy nic nie czyniły przeciw prawu i przykazaniu Bożemu, lecz poddane duchowi, w bojaźni i skromności swemu Stwórcy służyły. Amen.

IV. O prawdziwą pobożność.

Nabożny młodzieniaszku! Tak wielką cieszyłeś się łaską prawdziwej pobożności, żeś wolny od wszelkiego dobrowolnego roztargnienia z największem skupieniem i gorącością serca modlił się do Boga, a szczególnie uwielbiał Chrystusa w Najświętszej Eucharystji, wyproś mi łaskę, bym się zawsze chętnie, nabożnie, wytrwale i z pokorą modlił, często i godnie się eucharyctycznem pokarmem posilał i tak z dnia na dzień w prawdziwej pobożności i we wszystkich chrześcijańskich cnotach pozostał. Amen.

V. O skromność.

Skromny święty Alojzy! Tyś twą anielską skromnością i przykładnem postępowaniem wobec wszystkich oczy i serca wielu na siebie zwracał, proszę cię pokornie, nie dopuść, bym kiedykolwiek zaplątał się w sidła przewrotnego towarzystwa. Kieruj mną między tylu niebezpieczeństwami życia, bym przykładem ostrożnego obcowania zawsze działał na większa chwałę Bożą i na zbawienie bliźnich. Amen.

VI. O nabożeństwo i miłość do Matki Boskiej.

Święty Alojzy, gorliwy czcicielu Bogarodzicy! Proszę cię przez ową gorąca miłość, jakąś zawsze odczuwał do Najświętszej Panny, jako swej Matki, roznieć w sercu mojem dziecięce do Matki Boskiej zaufanie i przywiązanie, abym po Bogu na Pierwszem miejscu zawsze miłował Marię, Ją naśladował i do Niej się we wszystkich swych potrzebach uciekał. Uproś mi łaskę, bym pod opieką Marii zawsze żył i szczęśliwie umierał. Amen

Modlitwa kościelna.

Boże, darów niebieskich najwyższy szafarzu, Tyś w anielskim młodzieniaszku Alojzym przedziwną niewinność z równie wielką pokutą połączył, spraw przez jego zasługi i przyczynę, abyśmy go w pokucie naśladowali, skorośmy nie poszli za jego niewinnością. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym Bóg po wszystkie wieki. Amen.

Modlitwa do świętego Alojzego o cnotę czystości.

O święty Alojzy, jaśniejący anielskiemi cnotami, oto ja, najniegodniejszy twój czciciel, polecam w szczególniejszy sposób opiece twojej czystość ciała mojego. Błagam cię przez anielską czystość twoją, poleć mię Niepokalanemu Barankowi Jezusowi Chrystusowi i Najświętszej Matce Jego, Pannie nad pannami, i zachowaj mnie od wszelkiego grzechu śmiertelnego. Nie dozwól, bym się miał zmazać najmniejszą zmazą nieczystości, lecz skoro mię ujrzysz w pokusie i niebezpieczeństwie grzechu, oddal z serca mego wszystkie myśli i uczucia nieczyste, a pobudzając we mnie pamięć na wieczność i na Jezusa ukrzyżowanego, przejmij głęboko serce moje bojaźnią Bożą i zapal je miłością Boga, abym, naśladując tu na ziemi twoje cnoty, zasłużył sobie na oglądanie Boga z tobą w niebiesiech. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...