NIESZPORY - NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Teksty wg Liturgii Godzin z Niedzieli I tygodnia

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

HYMN

1. Nim czas się począł, zanim wszechświat powstał, * Istniałeś Boże, pełen majestatu, * Mieszkając w blasku niedostępnej chwały * Własnego bytu.
2. Gdy rozpocząłeś swoje dzieło stwórcze, * wyrzekłeś słowo: niech się jasność stanie! * I oddzieliłeś dzień od mroku nocy * granicą światła.
3. Ten dzień ogłasza Twoją obietnicę * tryumfu życia nad rozpaczą śmierci, * bo kiedy rankiem Jezus powstał z grobu, * zwyciężył ciemność.
4. Prosimy Ciebie, wszechmogący Panie * niech płomień wiary nigdy w nas nie zgaśnie, * a grzech i smutek nie ogarnia duszy * Twojego ludu.
5. Obmyci z winy świętą krwią Chrystusa * i Jego męką pojednani z Tobą, * natchnieni łaską Ducha wszelkiej prawdy, * wielbimy Ciebie. Amen.

2. Ciebie sławimy pieśnią rano, * wielbimy hymnem o zachodzie, * Tobie oddawać chcemy chwałę * przez wszystkie wieki nieskończone.
3. Ojcu, Synowi i Duchowi * niech będzie chwała i podzięka; * Bóg wszechmogący w Trójcy Świętej * niech raczy przyjąć nasze modły. Amen.

PSALMODIA

Pan rozciągnie moc swego berła ze Syjonu * i będzie panował na wieki./ Alleluja

1. Rzekł Pan do Pana mego: * " Siądź po mojej prawicy,
2. Aż uczynię Twych wrogów * podnóżkiem stóp Twoich".
3. Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu * panuj wśród swych nieprzyjaciół!
4. Przy Tobie panowanie w dniu Twego tryumfu; - w blasku świętości * z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
5. Pan poprzysiągł i tego nie odwoła: * Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".
6. Pan jest po Twojej prawicy, * zetrze królów w dzień swego gniewu.
7. On po drodze pić będzie z potoku, * dlatego głowę podniesie.
8. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
9. Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

1. Gdy Izrael wychodził z Egiptu, * dom Jakuba od ludu obcego
2. Przybytkiem jego stał się Juda, * Izrael jego królestwem.
3. Morze to ujrzało i uciekło, * Jordan swój bieg odwrócił,
4. Góry skakały jak barany, * pagórki niby jagnięta.
5. Cóż ci jest, morze, że uciekasz? * Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie?
6. Góry, czemu skaczecie jak barany * i niby jagnięta, pagórki?
7. Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, * przed obliczem Boga Jakuba,
8. Który zmienia opokę w jezioro, * a skałę w źródło wody.
9. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
10. Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

1. Alleluja. Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, * alleuja, bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe. Alleluja, alleluja.
2. Alleluja. Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, * alleluja, którzy się Go boicie, wielcy i mali. Alleluja, alleluja.
3. Alleluja. Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, * alleluja, weselmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę. Alleluja, alleluja.
4. Alleluja. Bo nadeszły gody Baranka, * alleluja, a Jego Małżonka się przystroiła. Alleluja, alleluja.
5. Alleluja. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu; * alleluja, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja.

CZYTANIE (2 Kor 1, 3-4)
RESPONSORIUM KRÓTKIE

K. Błogosławiony jesteś, Panie, * Na sklepieniu niebios.
W. Błogosławiony jesteś, Panie, * Na sklepieniu niebios.
K. Chwalebny i wywyższony na wieki.
W. Na sklepieniu niebios.
K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Błogosławiony jesteś, Panie, * Na sklepieniu niebios.

PIEŚŃ MARYI

1. Wielbi dusza moja Pana * i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
2. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. * Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
3. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * a Jego imię jest święte.
4. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie * nad tymi, którzy się Go boją.
5. Okazał moc swego ramienia, * rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich
6. Strącił władców z tronu, * a wywyższył pokornych.
7. Głodnych nasycił dobrami, * a bogatych z niczym odprawił
8. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, * pomny na swe miłosierdzie,
9. jak obiecał naszym ojcom, * Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
10. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
11. Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

PROŚBY

1. Nasz Zbawicielu, uczyń swój Kościół żywym znakiem zjednoczenia całej ludzkości * i skutecznym narzędziem zbawienia wszystkich narodów. * Ref.
2. Bądź zawsze z kolegium biskupów * i naszym Papieżem, * udziel im daru jedności, * Miłości i pokoju. * Ref.
3. Spraw, niech chrześcijanie ściślej zjednoczą się z Tobą * jako Boską Głową * i swym życiem * Świadczą o Twoim królestwie. * Ref.
4. Racz obdarzyć * świat pokojem, * niech wszędzie zapanuje * bezpieczeństwo i zgoda. * Ref.
5. Udziel zmarłym * Chwały zmartwychwstania, * spraw, abyśmy się stali * uczestnikami ich szczęścia. * Ref.

OJCZE NASZ
MODLITWA

NIESZPORY - NIEDZIELNE

1. BOŻE, WEJRZYJ KU WSPOMOŻENIU MEMU * Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.(Alleluja).

HYMN

1. JUŻ SŁOŃCE SCHODZI OGNISTE; Ty Jedność Światło wieczyste, * W sercach naszych, Trójco Święta * Rozlej miłość niepojętą.
2. Ciebie my z rana wielbimy, * Ciebie wieczorem prosimy, * racz to sprawić, byśmy Ciebie * z świętymi chwalili w niebie.
3. Ojcu razem i Synowi, * Świętemu także Duchowi, * jak była, tak niechaj wszędzie, * wieczna chwała zawsze będzie. Amen

LUB:

1. STWÓRCO ŚWIATŁOŚCI NAJLEPSZY, * Coś dzienne światło zapalił * I w blasku nowej światłości * Nadałeś światu początek.
2. Złączyłeś ranek z wieczorem * I dniem je nazwać kazałeś: * Gdy nocy ciemnośćzapada, * Wysłuchaj prośby błagalne
3. By dusza winą skalana * Nie poszła nagle w zaświaty, * Ni9e myśląc o tym, co wieczne, * Szukając złudnych rozkoszy
4. Do bram niebeiskich niech puka, * I weźmie życia nagrodę; * Przewinień wszelkich się strzeżmy, * Wciąż nośmy Boga w swym sercu!
5.O, spraw to, Ojcze najlepszy * I równy z Ojcem, Ty, Synu * Co z Duchem, Dawcą radości, * Chwalebnie władasz przez wieki. Amen

PSALM 110

1. RZEKŁ PAN DO PANA MEGO ŁASKAWYM swym głosem, * Siądź mi przy boku prawym.
2. Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi, * dam za podnóżek pod Twoje nogi.
3. Berło Twej mocy wydam z Syjonu, * świat cały padnie u Twego tronu.
4. A Ty używać będziesz praw swoich, * wśród nieprzyjaciół panując Twoich.
5. Skoro rozpoczniesz Twe panowanie, * przy Tobie lud Twój w jasności stanie.
6. Nim jeszcze zorzy świecić kazałem, * Ciebie z wnętrzności moich wydałem.
7. Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa, * danego nigdy nie cofnie słowa.
8. Ty jesteś kapłan do końca wieka, * według obrządku Melchizedeka.
9. Przy Twej prawicy Pan jest nad pany, * w dzień gniewu swego zetrze tyrany.
10. Sąd swój rozciągnie po całym świecie, * i nieposłuszne narody zgniecie.
11. Pyszną na ziemi głowę poniży, * która mu Jego chwale ubliży.
12. Z mętnej po drodze pić będzie rzeki, * dlatego głowę wzniesie na wieki.
13. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
14. Jak od początku była, tak i ninie, * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

PSALM 111

1. CAŁYM CIĘ SERCEM CHWALIĆ BĘDĘ, PANIE, * Gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie.
2. Wielkość niezmierna dzieł Boga Jakuba, * którymi władnie, jak Mu się podoba.
3. Co pocznie, wszystko pełne jest zacności, * pełen uwielbień. Wiek sprawiedliwości.
4. Jego nie przetrwa żaden, a na ziemi * wieczną pamiątkę sprawi cudy swymi.
5. Pan dobrotliwy, Pan to miłosierny; * karmi i hojnie bogaci lud wierny.
6. Stateczny w słowie, co raz postanowił, * wiecznymi czasy tego nie odmówił.
7. Moc swą okazał, gdy wygnał pogany, * a ten kraj synom Izraela dany.
8. Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane, * a zaś słusznością prawa prostowane.
9. Te się na wieki żadnych lat nie boją, * bo na słuszności i na prawdzie stoją.
10. Pan sługi Swoje z niewoli wybawił * i dla nich wieczny testament zostawił.
11 Imię ma straszne i pełne świętości, * a bojaźń Boża początkiem mądrości.
12. Ci, co z niej biorą wzór życia na ziemi, * będą od wszystkich wiecznie chwalonymi.
13. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
14. Jak od początku była, tak i ninie, * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

PSALM 112

1. SZCZĘŚLIWY I NIE ZNA KAŹNI, * Kto w Pańskiej żyje bojaźni.
2. Najmilsza jemu jest droga, * iść według przykazań Boga.
3. Krew jego zacna na ziemi * porówna zawżdy z możnymi.
4. Ród się cnotliwych rozpleni, * i będą błogosławieni.
5. Dom jego będzie obfity, * w zbiory i trwałe zaszczyty.
6. A cześć poczciwego człeka, * pójdzie od wieka do wieka.
7. Niechaj noc zaćmi mgły swymi, * światło jest nad cnotliwymi.
8. Zawsze im Pan jest życzliwy, * litosny i sprawiedliwy.
9. Człek miły pełen wesela, * gdy drugim z swego udziela.
10. W słowie się swoim tak rządzi, * że co wyrzecze, nie zbłądzi.
11. Ludzka pamięć jego sprawy * uwieczni: Był to mą prawy.
12. I zły go język nie trwoży, * bezpieczny w nadziei Bożej.
13. Stateczność jego cnej duszy * żadną się rzeczą nie wzruszy.
14. Wydoła złej chwili snadnie, * a nieprzyjaciel upadnie.
15. Rozsypał swoje szczodroty * Na wdowy, biedne sieroty.
16. Przeto uczynnością słynie, * i chwała Jego nie zginie.
17. Zły, na to patrząc, boleje, * zgrzyta, z zazdrości sinieje.
18. Taki, co w głowie uradzi, * do skutku nie doprowadzi.
19. Chwała Ojcu i Synowi, * oraz Świętemu Duchowi.
20. Jak na początku tak i ninie, * i na wieki niechaj słynie.

PSALM 117

1. BOGA NASZEGO, CHWALCIE WSZYSTKIE ZIEMIE, * Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię. * Bo litość Jego nad nami stwierdzona, * A prawda Pańska wiecznie uiszczona.
2. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemy, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, * Jak była na początku tak i ninie, * I na wieki niechaj zawsze słynie

SŁOWO BOŻE

Można przeczytać urywek z drugiego czytania niedzieli bieżącej lub przypadającej uroczystości czy święta

KANTYK NAJŚW. MARYI PANNY - MAGNIFIKAT

1. UWIELBIAJ, DUSZO MOJA, SŁAWĘ PANA MEGO, * Chwała Boga, Stworzyciela, tak bardzo dobrego.
2. Bóg mój zbawienie moje jedyna otucha, * Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha
3. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, * łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
4. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, * odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.
5. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, * którego moc przedziwna, święte imię Jego.
6. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, * bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
7. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, * rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
8. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, * wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
9. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, * bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.
10. Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego, * wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.
11. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym: * Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.
12. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu, * Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
13. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, * teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

1. WIELBIJ DUSZO MOJA PANA, * Któraś od Niego wybrana, * I wesel się w Bogu swoim, * Co jest Zbawicielem moim.
2. Wejrzał On z swojej stolicy, * na pokorę służebnicy * i po wszystkie wieki czczoną, * chce ją mieć błogosławioną.
3. Moc najwyższa mnie wsławiła, * kiedy dla mnie uczyniła, * cuda nigdy niepojęte, * której imię zawsze święte.
4. A litość od pokolenia, * do pokoleń i zbawienia, * tych, co się Boga lękają * i Panem Go swym uznają.
5. Wszechmocny Pan, nieśmiertelną, * moc okazał swoją dzielną, * gdy myśli pysznych rozprószył, * i dumne serca pokruszył.
6. Bohaterów dumno mężnych, * gdy strącił z tronów potężnych. * a pokornych wyprowadził * i na tronach ich osadził.
7. Gdy ubogich bogactwami, * dom napełnił i skarbami. * A pogardził bogatymi * i zrównał ich z ubogimi.
8. Sługę swego, kiedy w stałą, * wziął opiekę swą wspaniałą, * Izraela miłosierny, * Bóg w przymierzach swoich wierny.
9. Które z naszymi przodkami, * Abrahama potomkami, * uczynił i zawarł stałe * i na wieki wiecznie trwałe.
10. Chwała Ojcu i Synowi, * Świętemu także Duchowi * niech będzie wszędzie stateczna, * teraz i na wieki wieczna.