NOWENNA DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

O Maryjo witam Cię, o Maryjo kocham Cię, o Maryjo pobłogosław wszystkie dzieci swe.

Kyrie eleison, Chryste eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Matko Nieustającej Pomocy, módl się za nami.
O Matko Nieustającej Pomocy, / z największą ufnością przychodzę dzisiaj, / przed Twój święty obraz, / aby błagać o pomoc Twoją. / Nie liczę na moje zasługi, / ani na moje dobre uczynki, / ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa / i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. / Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela / i na krew Jego wylaną na krzyżu / dla naszego zbawienia. / Tenże Syn Twój umierając, / dał nam Ciebie za Matkę. / Czyż więc nie będziesz dla nas, / jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? / Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, / błagam najgoręcej, / abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, / której tak bardzo pragnę / i tak bardzo potrzebuję.
(chwila ciszy).

Ty wiesz o Matko przebłogosławiona, / jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz pragnie, / udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. / Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko / u Serca Jezusowego tę łaskę, / o którą w tej nowennie pokornie proszę; / A ja z radością wychwalać będę, razem z Tobą, / nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

1. Do Ciebie, Matko, szafarko łask, * Błagalne pienia wciąż płyną. * Twa dobroć świeci nad słońca blask, * Nadzieją Tyś nam jedyną. * W cierpienia czas pomocą darz i nieustannie ratuj nas!
2. Gdy Twojej chwały niebieski tron, * Daleki duszy cierpiącej, * Spoglądnij na nas przez obraz on * Pomocy Nieustającej. * W cierpienia czas pomocą darz i nieustannie ratuj nas!

Czytanie z Pisma Świętego

Matko Boska, za nami wstawiaj się! Matko Boska, za nami wstawiaj się!
Jutrzenko zaranna na niebie! O Maryjo, błagamy Cię!
Piękniejsza nad słońce i gwiazdy! O Maryjo, błagamy Cię!
Śliczniejsza nad cedry Libanu! O Maryjo, błagamy Cię!
Cudniejsza nad perły i złoto! O Maryjo, błagamy Cię!
Przez Serce Twe niepokalane! O Maryjo, błagamy Cię!
Matko Boska, za nami wstawiaj się! Matko Boska, za nami wstawiaj się!
Panno, łask Bożych pełna! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Panno, księżno niebieska! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Panno, niepokalana! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Panno, cnót wszelkich kwiecie! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Panno, ucieczko nasza! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Matko Boska, za nami wstawiaj się! Matko Boska, za nami wstawiaj się!
Tyś pierwszą po Bogu ozdobą! O Maryjo, błagamy Cię!
Tyś chwałą Kościoła świętego! O Maryjo, błagamy Cię!
Tyś wszystkich zbawionych radością! O Maryjo, błagamy Cię!
Tyś ludu grzesznego ucieczką! O Maryjo, błagamy Cię!
Przez Serce Twe niepokalane! O Maryjo, błagamy Cię!
Matko Boska, za nami wstawiaj się! Matko Boska, za nami wstawiaj się!
Matko Odkupiciela! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Matko pięknej miłości! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Matko nienaruszona! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Matko Bożej mądrości! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Matko nasza najświętsza! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Matko Boska, za nami wstawiaj się! Matko Boska, za nami wstawiaj się!
Królowo Zastępów Anielskich! O Maryjo, błagamy Cię!
Królowo Wyznawców i Świętych! O Maryjo, błagamy Cię!
Królowo Różańca Świętego! O Maryjo, błagamy Cię!
Królowo trwałego pokoju! O Maryjo, błagamy Cię!
Przez Serce Twe niepokalane! O Maryjo, błagamy Cię!
Matko Boska, za nami wstawiaj się! Witaj Bogarodzico! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Witaj łask pośredniczko! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Witaj wiary przykładzie! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Witaj nadziejo nasza! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Witaj kwiecie miłości! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Matko Boska, za nami wstawiaj się! Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy, wraz z tymi, którzy dzisiaj dali świadectwo o łaskach otrzymanych od Boga, za Twoim wstawiennictwem. Dołączamy do nich naszą modlitwę i wołamy: Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy:
za uzdrowionych z choroby * za pocieszonych w strapieniu * za ocalonych z rozpaczy * za podtrzymanych w zwątpieniu * za wyzwolonych z mocy grzechu * za wysłuchanych w błaganiu * za litość nam okazaną * za miłość Twą macierzyńską * za dobroć Twą niezrównaną * za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

Następuje odczytanie podziękowań przyniesionych przez uczestników nabożeństwa.

Wezwania błagalne

O Maryjo, ubogaceni hojnymi darami, z tym większą ufnością przedstawiamy Ci prośby naszych braci i sióstr szukających Twojej pomocy. Następuje odczytanie próśb przyniesionych przez uczestników nabożeństwa.
Gorąco polecamy Ci, Matko Nieustającej Pomocy, prośby naszych braci i sióstr. Łączymy z nimi błagania w intencji wszystkich będących w potrzebie.
Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy:
za chorych, abyś ich uzdrowiła * za strapionych, abyś ich pocieszyła * za płaczących, abyś im łzy otarła * za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była * za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała * za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła * za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła * za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała * za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała * za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła * O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

Modlitwa Pańska

Razem z Maryją, przyzywając Jej wstawiennictwa, odmówmy teraz modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus: Ojcze nasz...

Ojcze wszechmogący, Twój Syn dał nam Maryję, swoją Rodzicielkę, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, * nieustannie doznawali owoców Twojego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Jeśli nabożeństwu przewodniczył kapłan lub diakon udziela teraz błogosławieństwa.
Na zakończenie śpiewa się: O Maryjo żegnam Cię lub inną stosowną pieśń. Jeśli po nabożeństwie ma miejsce celebracja Mszy świętej pieśń ta może być śpiewem na wejście. Nie można jednak łączyć Nowenny z Mszą świętą (Dyrektorium, n. 74).