NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO

Na rozpoczęcie można zaśpiewać pieśń do św. Antoniego, np.: Jeżeli cudów szukasz...

Modlitwa.

O Chwalebny święty Antoni, Ciebie Bóg obdarzył wielkimi zaszczytnym przywilejem wspomagania ludzi. Tysiącom zwracającym się do Ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy: umierającym niosłeś pociechę, trędowatym uwolnienie, chorym zdrowie, studentom jasną myśl, żeglującym bezpieczny port, uwięzionym wolność, okradzionym własność, a gubiącym ich zgubę. Kto zresztą zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc, której ciągle obficie udzielasz. Uciekamy się więc do Ciebie i błagamy o pomoc i radę w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić... (chwila cichej modlitwy).

Polecenie próśb i podziękowań Bogu za pośrednictwem św. Antoniego...

Modlitwa na poszczególne dni nowenny.

Modlitwa na pierwszy dzień nowenny

Święty Antoni, choć urodzony szlachetnie i w dostatkach, za nic sobie poczytałeś bogactwa ziemskie. Porzuciłeś je natychmiast, skoro tylko usłyszałeś wołanie Boże. Proszę Cię, wyjednaj mi u Boga łaskę naśładowania Ciebie, bym nie przywiązywał się do dóbr te go świata. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty.

Na drugi dzień

O chwalebny święty Antoni, którego Kościół obdarzył za­szczytnym przydomkiem "mę­czennika pragnienia" - wyproś mi u Boga łaskę, bym odrzucił wszelkie samolubstwo, a prag­nął jedynie chwały Boga Najwy­ższego, spełnienia Jego świętej woli i zbawienia swej duszy. Wy­jednaj mi łaskę, bym zrządzenia Opatrzności przyjmował chęt­nie, z miłością i spokojem.

Na trzeci dzień

O święty Antoni, mimo swej niewinności bardzo umartwia­łeś swe ciało, stałeś się męczen­nikiem pokuty. Ja zaś mimo tylu upadków i wykroczeń nie chcę się umartwiać i wzdragam się przed pokutą. Bardzo cię pro­szę, święty i miłosierny mój Opiekunie, racz mi wyjednać u Boga łaskę poprawy grzeszne­go życia i ducha pokuty.

Na czwarty dzień

O święty Antoni, widok twej pokory, którąś obrał sobie za przewodniczkę życia we wszystkich swych czynnościach, za­wstydza mnie. Albowiem ja, któ­ry przed Bogiem jestem pro­chem i niczym, szukam czasem swego wyniesienia, a poniżenia drugich. Odtąd chcę zmienić swe dotychczasowe życie i stać się twym gorliwym naśladowcą. Wyjednaj mi u tronu Najwyższe­go łaskę ukochania pokory, a znienawidzenia szatańskiej pychy.

Na piąty dzień

O wielki, święty Cudotwórco! Podziwiam twą niezłomną cier­pliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i twoją wielką miłość względem prześladowców. Boli mnie i zawstydza niecier­pliwość własna, wstręt i nienawiść, jaką żywię w sercu prze­ciwko tym, którzy mnie w czym­kolwiek obrazili. O, jak byłbym szczęśliwy, gdybym za twoją przyczyną otrzymał od Boga dar cierpliwości.

Na szósty dzień

O święty Antoni, twoja niedo­ścigniona uległość Woli Bożej, jakże gorzkim jest dla mnie wyrzutem za niecierpliwość i bunt przeciwko świętym zamiarom Bożej Opatrzności. Chorobę i cierpienie, które Bóg zsyła dla dobra mej duszy, uważam najwyższą karę. Prześladowania, które przecież dają mi okazję do ćwiczenia się w cnocie cierpliwości, uważam za największą niesprawiedliwość. Uproś mi u Boga, święty mój Opiekunie, cierpliwe znoszenie wszystkiego, cokolwiek na mnie dobrotliwy Bóg raczy zesłać.

Na siódmy dzień

O święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, jakże mi daleko do twych wyżyn świętości. Ty pełen żarliwości o zbawienie dusz, postrachem byłeś piekła: a ja grzeszny i nędzny, dając bliźniemu zły przykład, byłem sługą szatana. Proszę cię, święty Antoni, do­pomagaj mi w walce z grzechem w życiu osobistym oraz bym sta­rał się o nawrócenie moich bliźnich.

Na ósmy dzień

O święty Antoni, jakże ja ina­czej postępuję od ciebie. Nie czuwam nad zmysłami. Zapomi­nam, że zmysły są właśnie tymi bramami, przez które śmierć wchodzi do mojej duszy. Wyszu­kuję nawet okazje, by tylko zmys­łom dogodzić i tak staję się spra­wcą swych duchowych upadków. Chcę się poprawić, lecz nie znajduję dość sił do zmiany życia. Dlatego proszę cię usilnie o święty mój Obrońco, ulituj nad mym nędznym stanem i wyjednaj mi łaskę u Boga, bym zawsze panował nad swymi zmysłami i umartwiał je tym więc im niżej upadłem.

Na dziewiąty dzień

O święty Antoni, rozważając twą błogosławioną śmierć, pragnę i ja tak szczęśliwie żywot zakończyć z najświętszymi imionami Jezusa i Maryi na ustach. Chciałbym i ja nagrodę otrzymać, lecz mało pracuję, by na nią zasłużyć. Chciałbym odnieść zwycięstwo, lecz nie chcę wal­czyć. Pragnąłbym cieszyć się z tobą na wieki, lecz nie mam ochoty cierpieć. Słowem, chciałbym się dostać do nieba, ale bez żadnego trudu. Święty mój Dobroczyńco i Opiekunie, zechciej łaskawie przyjąć tę no­wennę ku czci twojej odprawio­ną. Kocham cię całym sercem i ufam, że wyprosisz mi u Boga światło i siły, abym żył prawdzi­wie po katolicku, a kiedyś osiąg­nął chwałę niebieską i cieszył się z tobą na wieki. Amen.

Litania do św. Antoniego lub Responsorium.
Litania do św. Antoniego

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, -
Duchu Swięty Boże, -
Swięta Trójco jedyny Boże, -
Swięty Antoni Padewski, - módl się za nami.
Swięty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,
Swięty Antoni, sługo Matki Niepokalanej, -
Swięty Antoni, wiemy sługo świętego Franciszka, -
Swięty Antoni, mężu świętej modlitwy, -
Swięty Antoni, perło ubóstwa, -
Swięty Antoni, lilio czystości, -
Swięty Antoni, obrazie posłuszeństwa, -
Swięty Antoni, miłośniku życia ukrytego, -
Swięty Antoni, gardzący chwałą ziemską, -
Swięty Antoni, wzorze miłości Bożej, -
Swięty Antoni, zwierciadło cnoty, -
Swięty Antoni, kapłanie według Serca Bożego, -
Swięty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo, -
Swięty Antom, filarze Kościoła świętego, -
Swięty Antoni, apostole dusz ludzkich, -
Święty Antoni, bojowniku wiary, -
Swięty Antoni, nauczycielu prawdy, -
Swięty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii,
Swięty Antoni, nawracający grzeszników, -
Swięty Antoni, pogromco występków, -
Swięty Antoni, aniele pokoju, -
Swięty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów, -
Swięty Antoni, zwycięzco serc, -
Swięty Antoni, opiekunie uciśnionych, -
Swięty Antoni, postrachu złych duchów, -
Swięty Antoni, wskrzeszający umarłych, -
Swięty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubione, -
Swięty Antoni, chwalebny cudotwórco, -
Swięty Antoni, święty całego świata, -
Swięty Antoni, ozdobo zakonu Serafickiego, -
Swięty Antoni, wesele dworu niebieskiego, -
Swięty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku, -
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,, - przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami!
V.: Módl się za nami święty Antoni.
R.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Niech pomoże ludowi Twojemu, prosimy Cię, Panie przezacnego wymawcy Twego, błogosławionego Antoniego, nabożna i ustawiczna modlitwa, który by nas na tym świecie Twej łaski godnymi uczynił, a w przyszłym wieczną radość darował. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Adoracja w ciszy.
Błogosławieństwo.
Na zakończenie pieśń do św. Antoniego.
MODLITWY (do wyboru)

Responsorium do świętego Antoniego
K.: Gdy pomocy szukasz wśród życia udręki, Uprosisz ją zawsze z Antoniego ręki.
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, Wszak święty Antoni od nieszczęścia chroni.
K.: Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają, Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.
W.: Serce się ucisza...
K.: Kalecy się cieszą członków uzdrowieniem, Zguby się wracają za ufnym westchnieniem.
W.: Serce się ucisza...
K.: W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy, I w kążdym nieszczęściu na ratunek spieszy.
W.: Serce się ucisza...
K.: Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą, I z jego ziomkami sławę jego głoszą.