DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

Kyrie, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, elejson. Chryste, elejson.
Kyrie, elejson. Kyrie, elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie, - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący się całym stworzeniem, - zmiłuj się nad nami.
Matko pięknej miłości, - módl się za nami
Matko miłosierdzia, - módl się za nami
Matko litości i łaski, - módl się za nami
Matko ofiarności i dobroci, - módl się za nami
Matko poświęcenia i służby, - módl się za nami
Wszechmocy błagająca, - módl się za nami
Szafarko Bożego miłosierdzia, - módl się za nami
Ucieczko grzeszników i winowajców, - módl się za nami
Wspomożycielko głodnych i spragnionych, - módl się za nami
Schronienie bezdomnych i tułaczy, - módl się za nami
Opiekunko ubogich i uciśnionych, - módl się za nami
Obrończyni wdów i sierot - módl się za nami
Drogowskazie błądzących i zagubionych, - módl się za nami
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych, - módl się za nami
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych, - módl się za nami
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych - módl się za nami
Ostojo cierpiących i konających, - módl się za nami
Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego, - usłysz nasze błagania
Matko Jednorodzonego Syna Bożego, - usłysz nasze błagania
Oblubienico Ducha Świętego, - usłysz nasze błagania
Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami Matko Miłosierdzia. Aby Bóg okazał nam Swoje miłosierdzie. Módlmy się. Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą z niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków Amen. (do prywatnego odmawiania)

^P