OJCA RODZINY O WIERNOŚĆ OBOWIĄZKOM

Ojcze nasz w niebie, dziękuję Ci za łaskę, że z Tobą, Boże, dzielę imię i godność ojca. Jak pozwoliłeś mi mieć udział w Twojej mocy, tak wspieraj mnie łaską z wysoka, abym z poczuciem odpowiedzialności wypełniał zadania stróża życia. Naucz mnie dobrze wykonywać trudne obowiązki ojca, abyśmy byli rodziną według Twojej woli. Pragnę zawsze wspólnie z żoną troszczyć się o chleb i zdrowie dzieci, o ich naukę i przyszłość, o ich wychowanie i zbawienie. Wiem, Boże, że siły nasze są ograniczone, ale proszę Cię i prosić będę o światło i moc Twoją, abyśmy czuwali nad naszymi dziećmi prowadząc je jasnym przykładem własnego życia według świętej Ewangelii Twojego Syna, który jest naszą drogą, prawdą i życiem. Amen.

RODZICÓW ZA DZIECI

Boże w Trójcy jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nie, abyś miał je w swej opiece. Boże, Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogły róść na Twoją chwałę i naszą radość. Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły. Duchu Święty Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności. Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Wzbudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga trój jedynego. Amen.

O Boże, Stworzycielu i Ojcze mych dzieci! Tyś mi je powierzył, ażebym je na chwałę Twoją i na ich zbawienie wychował. Tobie je dziś ofiaruję i Twemu dobrotliwemu Sercu Ojcowskiemu polecam. Daj im, o Panie, błogosławieństwo swoje, aby im się dobrze powodziło. Zachowaj je we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i spraw, aby w niewinności i bogobojności żyły. Mnie zaś nie pozwól zapomnieć, że po śmierci mojej ciężki rachunek za ich wychowanie zdać będę musiał. Nie dozwól, by choć jedno z nich z mojej winy zginąć miało, ale dopomóż mi, abym obowiązki moje tak sumiennie wypełniał, iżbym kiedyś z Synem Twoim niebieskim mógł rzec: Ojcze, któreś mi dał, strzegłem, i żaden z nich nie zginął . Amen.

RODZINY

Panie, Ojcze święty, Boże wszechmogący i wieczny, błogosławimy Ciebie i dziękujemy Ci za naszą rodzinę, która pragnie żyć zjednoczona w miłości. Ofiarujemy Ci radości i smutki naszego życia, w tobie pokładamy nasze nadzieje na przyszłość. Boże, źródło wszelkiego dobra, spraw, żeby nie zabrakło nam chleba powszedniego, zachowaj nas w zdrowiu i pokoju, prowadź nasze kroki ku dobru. Daj, byśmy po skończonym życiu w tym domu, znów się spotkali zjednoczeni w szczęściu niebieskim. Amen.

PROSTA MODLITWA DLA NASZEJ RODZINY

Przybądź, o Boże, do naszej rodziny, przybądź i kieruj naszymi krokami. Chroń nasze dzieci, chroń naszą miłość. Daj nam siłę cierpliwości, daj nam radość życia. Pomóż nam zrozumieć się, pomóż nam miłować się. Spraw, abyśmy odkrywali Ciebie w oczach tych wszystkich, którzy mieszkają w naszym domu. Przebacz nam, kiedy czasami nie zwracamy na Ciebie uwagi, wychowując nasze dzieci. Boże dobry i miłosierny, pobłogosław naszą rodzinę: daj jej radość, pokój i miłość. Amen!

RODZICE

Panie, Ojcze święty, Boże wszechmogący i wieczny, błogosławimy Ciebie i dziękujemy Ci za naszą rodzinę, która pragnie żyć zjednoczona w miłości. Ofiarujemy Ci radości i smutki naszego życia, w Tobie pokładamy nasze nadzieje na przyszłość. Boże, źródło wszelkiego dobra, spraw, żeby nie zabrakło nam chleba powszedniego, zachowaj nas w zdrowiu i pokoju, prowadź nasze kroki ku dobru. Daj, byśmy, po szczęśliwym życiu w tym domu, znów się spotkali zjednoczeni w szczęściu niebieskim. Amen.

RODZICE I DZIECI

Przyjmij, Panie, naszą modlitwę, zjednocz nasze serca w wierze i napełnij je miłosierdziem, spraw, byśmy przez radość życia kochającej się rodziny nie zapominali o tych, którzy jej nie mają. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, prosimy Cię, Boże, o błogosławieństwo i opiekę nad naszym domem.

W INTENCJI RODZICÓW

Boże mój, proszę Cię za moich rodziców. Oni mi dali życie i wychowanie. Dzięki nim zostałem ochrzczony i stałem się dzieckiem Bożym. Nieraz było im ciężko w życiu, a mimo to starali się zapewnić mi jak najwięcej dobrego. Spraw, bym był wdzięcznym dzieckiem a łaską swoją wynagródź ich trud. Daj, bym ich rozumiał, gdy są zmęczeni i skłopotani. Daj im zdrowie ciała i duszy, i błogosław ich trudom. Proszę Cię o pokój i miłość w naszej rodzinie. Amen.

Dobry Boże! Twojej opiece polecam moich rodziców. Czuwaj nad nimi Opatrznością swoją. Błogosław ich pracę, podtrzymuj ich przy życiu. Udziel im łaski, aby zawsze byli z Tobą zjednoczeni. Pomnóż ich wiarę, ufność w Tobie i miłość serca; niech w Tobie doznawają prawdziwego pokoju. Pomóż mi stałą pamięcią i czynną pomocą odpłacać się rodzicom za dobra, które otrzymałem przez ich trudy i poświęcenia. Rodzicom naszym należy się słuszny odpoczynek, a przecież o nas się troszczą. Daj im, Boże, pogodny wieczór życia i bądź z nimi, aby nie odczuwali samotności. Przedłużaj dni ich życia, dodaj sił i nadziei, aby potykając się potykaniem dobrym , osiągnęli wieczną nagrodę w niebie. Amen.

Dzięki Ci, Panie Boże, żeś mi dał dobrych rodziców. Oni zastępują mi na ziemi Ciebie, najlepszego Ojca niebieskiego i troszczą się o mnie serdecznie. Wiem, że kochają mnie najwięcej ze wszystkich ludzi na świecie. Ja ich też kocham całym sercem, ale nie zawsze umiem im to okazać, często nawet ich martwię! Dopomóż mi, dobry Jezu, swą łaską, bym był dobry, posłuszny i uprzejmy dla moich rodziców. Daj im zdrowie, siły do pracy, otaczaj ich zawsze swą miłością. Amen.

O Boże, dałeś mi rodziców i włożyłeś na nich ciężki obowiązek, ażeby mnie wychowali. Błagam Cię, udziel im łaski, aby to trudne zadanie dobrze wypełniać mogli. Daj im długie życie i czerstwe zdrowie i zapłać im stokrotnie już tu na ziemi i kiedyś w niebie za wszystkie prace i trudy, za poświęcenie i ofiary, które dla mego wychowania podjęli. Mnie zaś udziel łaski, abym dobrze korzystał z ich przestróg i upomnień, abym ani teraz, ani w przyszłości nie martwił ich złym postępowaniem. Spraw, abym za przykładem Dzieciątka Jezus, był im zawsze posłuszny, czcił ich i miłował, a przez to wdzięczność zawsze im okazał. Amen.

Ojcze niebieski, dziękuję Ci z całego serca, że obdarzyłeś mnie dobrymi rodzicami. Proszę Cię, zachowaj mi ich na długie lata. Pobłogosław wszystkim ich staraniom i troskom o mnie i wynagródź im obficie w tym i w przyszłym życiu wszystko dobre, co dla mnie uczynili. Dopomóż mi też, o najłaskawszy Boże, abym zawsze według Twego przykazania szanował i kochał ojca i matkę swoją. Pozwól mi postępować podług ich rad i napomnień, aby mi się dobrze na świecie powodziło i abym mógł z nimi doczekać się wiecznej szczęśliwości. Amen.

Ty nam, o Boże, obiecałeś, że dasz dzieciom przestrzegającym czwartego przykazania, długie życie i szczęście na ziemi. O, jak słodkim i miłym ten rozkaz. Wszak rodzice tak mnie kochają, tyle czynią zabiegów i starań, by mnie dobrze wychować, jakżeż ich za to nie szanować. O Boże daj mi łaskę, abym miłością, posłuszeństwem i modlitwą choć w części odpłacił(a) im te trudy, jakie dla mnie ponoszą. Błagam Cię pokornie, Ojcze niebieski, udzielaj im długiego życia i dobrego zdrowia, aby mnie nie zostawili sierotą. Błogosław ich pracy, aby mieli tyle dóbr doczesnych, ile potrzeba na nasze utrzymanie. Osłodź ich zabiegi i usiłowania. A nade wszystko, dobry Boże, spraw, abym ich nie zasmucał(a) uporem, nieposłuszeństwem, lenistwem i innymi grzechami. Chcę im zawsze być posłusznym (-ną), chcę ich czcić zawsze jako tych, którzy Ciebie, o Panie, na ziemi zastępują. Usłysz, Boże dobry, tę moją pokorną prośbę przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Dziękuję Ci, Panie, za moich dobrych rodziców chrzestnych. To oni wyznali, przynosząc mnie do kościoła, że gotowi są pomóc moim rodzicom, a w razie potrzeby zastąpić ich w wychowaniu mnie. Przyrzekli Tobie, że będą dla mnie pierwszym przykładem wiary, miłości, dobrych obyczajów i poznawania ciebie. Jestem im zawsze wdzięczny za ich gotowość i odwagę. Dzień mojego chrztu i moje święte imię przypominają mi życzeniami i prezentami. Panie, daj im zdrowie, radość, a nagrodą dla nich będą moje postępy w nauce. Zrobię wszystko, aby byli dumni ze swego chrześniaka i nie wstydzili się za mnie przed ludźmi i przed Tobą.

W INTENCJI RODZINY

Boże, od Ciebie pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi, Ty jesteś Miłością i Życiem, spraw, by każda rodzina ludzka na ziemi stała się prawdziwą świątynią życia i miłości dla kolejnych pokoleń, za sprawą Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i Matki Bożej. Ojcze, spraw, by Twoja łaska wiodła myśli i uczynki małżonków ku dobru ich rodziny i wszystkich rodzin w świecie. Spraw, by młode pokolenia znajdowały w rodzinie silną ostoję swego człowieczeństwa i rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, by wzajemna miłość, umocniona łaską sakramentu Małżeństwa, okazała się silniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez które przechodzą nasze rodziny. Spraw, aby, za wstawiennictwem Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Kościół mógł prowadzić owocnie swą misję w rodzinie i za jej pośrednictwem wśród wszystkich narodów tej ziemi. Boże, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością, w jedności Syna i Ducha Świętego uświęć nasze rodziny. Amen. (Jan Paweł II)