AKT DZIĘKCZYNIENIA

Dzięki Ci, Panie, za Twą miłość; dzięki Ci za pomocną dłoń, którą zawsze do nas wyciągasz; dzięki Ci za to, że nas kochasz mimo naszej nędzy i niewdzięczności; dzięki Ci za miłość, którą nam dajesz nawet wtedy, gdy my przestajemy Cię kochać. Dzięki Ci za wszystkie Twe dary, a przede wszystkim za Twego Syna Jezusa Chrystusa, który stał się Człowiekiem, by otworzyć nam niebo i przywrócić nam Twą przyjaźń. Dzięki za to, żeś zechciał zostać z nami w sakramencie Eucharystii. Dzięki za życie wieczne, które w nas zasiałeś. Dzięki za wszystkie Twe dary, Panie. Dzięki za miłość, radość, słońce, uśmiech, muzykę i piękne rzeczy.

Z pokłonem najgłębszym przyjmij, o Jezu najgorętsze dzięki za wszystkie łaski Twoje, a szczególnie za ten nieoceniony dar Twojej miłości. Za to, żeś ustanowił Przenajśw. Sakrament, nie zważając na przewrotność i niewdzięczność ludzką. Dzięki ci, o Jezu. Za to że od dwudziestu wieków ofiarujesz się codziennie na tylu ołtarzach. Dzięki ci, o Jezu. Za to, że jesteś obecny nieustannie w tylu kościołach po całym świecie. Dzięki ci, o Jezu. Za to, że tyle dusz karmisz i uświęcasz Ciałem i Krwią swoją. Dzięki ci, o Jezu. Za to, żeś i nas powołał do wieczernika swego, którym jest Kościół Twój święty i pozwalasz nam zasiadać do Uczty Niebieskiej. Dzięki ci, o Jezu. Za to, żeś od tylu lat raczył zamieszkać w tej świątyni, wśród licznych sług swoich. Dzięki ci, o Jezu. Za to, że się nam ukazujesz na tym tronie sakramentalnym, by przyjmować nasze hołdy, słuchać naszych próśb i błogosławić ludowi Twojemu. Dzięki ci, o Jezu. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie, Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu ma miłości.

AKT MIŁOŚCI

Boże mój, kocham Cię nade wszystko z całego serca, ponieważ jesteś nieskończenie dobry i nieskończenie kochania godny, a z miłości ku Tobie kocham bliźniego mego, jak siebie samego (ą) i przebaczam doznane obrazy. Panie, spraw, bym Cię kochał coraz więcej.

Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję, Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty Dobro nieskończone.

Mój Boże, kocham cię całym moim sercem ponad wszystkie rzeczy, ponieważ jesteś nieskończonym dobrem i naszym wiecznym szczęściem; przez Twoją miłość kocham mojego bliźniego jak siebie samego i przebaczam temu, kto mi zawinił. Panie, spraw, abym Cię kochał coraz mocniej.

O Jezu mój, prawdziwy i jedyny Oblubieńcze duszy mojej! Cóż więcej uczynić mogłeś, aby mię nakłonić do miłowania Ciebie? Nie dość Ci było na tym, żeś za mnie umarł, o miłości moja! Raczyłeś jeszcze ustanowić Przenajświętszy Sakrament i stać się moim pokarmem, aby całego siebie mnie oddać i przez to zjednoczyć i połączyć się najzupełniej ze stworzeniem tak niegodnym, i niewdzięcznym, jakim ja jestem! Ty sam, Panie mój, wzywasz mię, abym Cię przyjął. O miłości niezmierna! Bóg mój cały mnie się oddaje. O Boże mój, piękności niezmierna, nieskończonej miłości godna, miłuję Cię więcej niż siebie samego, miłuję Cię, boś Ty godzien tego, miłuję Cię i dlatego także, aby Ci się przypodobać, skoro tak dalece dbasz o moją miłość. Precz więc z serca mojego wszelkie uczucia ziemskie! Tobie samemu całą miłość moją poświęcam, Ty dziś wszystek mi się oddajesz i ja cały oddaję się Tobie. Dozwól miłościwie, abym Cię miłował, gdyż prócz Ciebie nic innego nie pragnę, chyba tylko tego, co Tobie może się podobać. Tak jest, a Zbawca mój ! Miłuję Cię i tę nędzną miłość moją łączę z miłością, jaką mają ku Tobie wszyscy aniołowie, wszyscy Święci i Maryja, Twoja Przenajświętsza Matka, i Twój Ojciec Przedwieczny. O, czemuż Cię wszyscy nie miłują, czemuż nie mogę sprawić, aby Cię wszyscy ludzie miłowali, a miłowali tak i tyle, jak i ile jesteś godzien!

AKT NADZIEI

Boże mój, mam niewzruszoną nadzieję, że przez dobroć Twoją, przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, dasz mi żywot wieczny i udzielisz mi łask potrzebnych, abym nań zasłużył (a) przez dobre uczynki, które powinienem (am) i chcę wykonać. Panie, spraw, abym mógł (a) radować się z Tobą na wieki.

Boże mój, ufam, że zgodnie z Twą obietnicą i poprzez zasługi Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, dasz mi w swej dobroci życie wieczne i łaski potrzebne, by na nie zasłużyć dobrymi uczynkami, które powinienem i chcę czynić. Panie, obym mógł się cieszyć Tobą w życiu wiecznym.

Mój Boże, od Twej dobroci mam nadzieję uzyskać za sprawą obietnic i zasług Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, życie wieczne i potrzebne łaski, aby zasłużyć na nie dobrymi uczynkami, które muszę i pragnę wypełniać. Panie, spraw, abym mógł cieszyć się Tobą na wieki.

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.

AKT ODDANIA BOŻEMU SERCU

Boże, dziękujemy Ci za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wyświadczyłeś narodowi naszemu, a szczególnie za powołanie nas do świętej wiary katolickiej i za opiekę nad nami w najcięższych chwilach dziejowych! ...całkowicie się oddajemy i poświęcamy Boskiemu Sercu Twojemu, aby na zawsze być ludem Twoim! Zarazem uroczyście przyrzekamy trwać wiernie w świętej wierze katolickiej, bronić Twego świętego Kościoła, życie nasze osobiste, rodzinne i narodowe kształtować według Twojej Ewangelii. Pani Jasnogórska! Ty zawsze byłaś dla nas drogą do Serca Twego Syna. To Serce włócznią przebite na krzyżu, stało się, źródłem życia i świętości dla wszystkich. Przybliżaj do Boskiego Serca osoby, rodziny, środowiska, bo Serce to - posłuszne aż do śmierci - jest - przebłaganiem za grzechy nasze. Niech będzie również źródłem wszelkiej pociechy dla wszystkich uciśnionych, pokrzywdzonych i cierpiących. Niechaj, o Matko, za Twoim pośrednictwem, Serce Odkupiciela nie przestaje na polskiej ziemi być Królem serc wszystkich i celem ich aby wszyscy czerpali z Jego pełności. Amen.
( dokonany przez episkopat polski dnia 28 października 1951 r)

AKT ODDANIA DZIECI I MŁODZIEŻY NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Najświętsze Serce Jezusa. My chłopcy i dziewczęta, stajemy na Twoje wezwanie. Przyszedłeś Jezu zapalić na świecie ogień Twej miłości. Podejmujemy Twe hasło. Chcemy zapalić się Boską miłością. Za Twoje Serce, które dałeś ludzkości, za Twe ukochanie, zwłaszcza dzieci i młodzieży, oddajemy Ci nasze młode serca. Twoje prawo będzie naszym prawem. Dochowamy wierności Twym przykazaniom, zwłaszcza miłości Boga i bliźniego. Będziemy wzbogacać nasz umysł, nie tylko wiedzą ludzką, ale Boską, chodząc na lekcje religii. Będziemy korzystać ze źródeł Twej łaski, zwłaszcza Mszy świętej niedzielnej i Komunii świętej nade wszystko w pierwsze piątki miesiąca. Będziemy opierać się wszelkim pokusom do złego. Chcemy zachować wiarę, czystość i męstwo. Będziemy walczyć o to, aby Cię wszyscy ludzie kochali. Najświętsze Serce Jezusa, przyjmij nas jako Twych rycerzy i racz nam błogosławić. Amen.

AKT ODDANIA SIĘ BOGU ZŁOŻONY PRZEZ SIOSTRĘ BERNARDYNĘ:

Oddaję Panu Jezusowi moją duszę, rozum, serce i wszystko co mam. Ofiaruję się na wszystkie wątpliwości, oschłości wewnętrzne, udręczenia i męki duchowe - na wszystkie upokorzenia i wzgardy, na wszystkie boleści ciała i choroby. A za to nic nie chcę, ani teraz, ani po śmierci, ponieważ tak czynię z miłości dla samego Pana Jezusa. (brat albert)

AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ

O Maryjo, Ciebie dzisiaj obieram, wobec całego dworu niebieskiego, na moją Matkę i Królową. Z całym poddaniem i miłością, oddaję Ci i poświęcam, moje ciało i moją duszę, moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, a także wartość moich dobrych uczynków, przeszłych, obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i pełne prawo posługiwania się mną i wszystkim, co do mnie należy, bez wyjątku, według Twojego upodobania, na większą chwałę Bożą, teraz i w wieczności. Amen! (św. ludwik maria grignon de montfort (1673-1716))

AKT OFIARY

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Krew, mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, boleści Najświętszej Panny Maryi i św. Józefa w celu zgładzenia grzechów naszych, wspomożenia dusz w czyśćcu cierpiących, za potrzeby św. matki Kościoła i za nawrócenie grzeszników.

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ DZIECI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Kochany Panie Jezu, Tobie oddaję moje serce. Nie jest ono wielkie, ale bardzo pragnie kochać Ciebie z wszystkich swoich sił. Weź je, Jezu, i spraw, by było dobre, wolne od grzechu, i coraz bardziej podobne do Twego wielkiego, świętego Serca, którym ogarniasz cały świat. Amen!

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ SERCU PANA JEZUSA

Tobie Chrystusie składam hołd wdzięczności za wszystko, co z miłującego serca uczyniłeś. Polecam się Twemu Sercu, oddając się całkowicie do Twojej dyspozycji. Ofiaruję więc wszystkie swoje cierpienia, niewygody, upokorzenia, oraz wszystkie swoje dobre uczynki i modlitwy. Proszę, aby wszelkie moje ofiary, były przyjęte jako wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ducha prawości i pokuty zatracili. To, co ofiaruję, niech będzie przeciwwagą dla zniewag, które ranią Twoje Serce. Ty Boże wiesz, co jest ukryte w głębiach mojego serca, znasz moje pragnienia. Proszę Cię o łaskę wytrwania w tym co dobre. Dopomóż mi, aby moje codzienne życie było świadectwem ofiarowania się Tobie.

AKT PODDANIA SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Duchu Święty, poddajemy Twojemu działaniu nasze serca i umysły. Chcemy być podatnym gruntem dla Twoich natchnień, aby z Twoją pomocą przynosić plon obfity. Chcemy, aby nasze serca były pełne miłości do Boga Kościoła i bliźnich, a życie nasze było naśladowaniem Chrystusa, pełną realizacją Ewangelii. Wspieraj nas swoją mocą, byśmy dochowali wierności Bogu do końca naszych dni. Amen.

AKT PODDANIA SIĘ WOLI BOŻEJ

Panie i Boże mój! Już teraz przyjmuję z ręki Twojej z pełnym poddaniem się i gotowością każdy rodzaj śmierci, jaki zechcesz mi przeznaczyć wraz ze wszystkimi trwogami, karami i cierpieniami, które jej będą towarzyszyły.

AKT POŚWIĘCENIA CAŁEGO RODZAJU LUDZKIEGO

Duchu Święty, bądź miłościw Twemu Kościołowi Katolickiemu. Przez Twoją Moc Niebieską, strzeż dzieła miłosierdzia Twojego, aby Kościół Twój po całym świecie rozszerzony, niezachwianą wiarą trwał statecznie w wyznawaniu Imienia Twego. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój umysł, moje serce, moją wolę i całego siebie, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój umysł przyjmował Twoje natchnienia i naukę Kościoła świętego, którego Ty jesteś nieomylnym Przewodnikiem. Spraw, aby moje serce kochało Ciebie i bliźniego. Spraw, aby moja wola była zgodna z Twoją wolą. Spraw, abym całym moim życiem wiernie naśladował Jezusa Chrystusa - Pana i Zbawiciela, który z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie uwielbiony. Amen. (pius x)

AKT POŚWIĘCENIA PARAFII NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Najświętsze Serce Jezusa. Oto parafia nasza... zebrana dzisiaj przed Tobą mieszkającym w Najświętszym Sakramencie, pragnie uroczyście poświęcić się Tobie i obrać Cię swoim Królem i Panem. Spojrzyj, Zbawicielu najdroższy, miłościwym okiem na parafię naszą. W tej bowiem chwili, wszystkie rodziny w niej żyjące i każdy z nas z osobna oddajemy się uroczyście i poświęcamy Twojemu Boskiemu Sercu. Odtąd jesteśmy Twoją własnością i do Ciebie należeć chcemy. Przyrzekamy Ci, Zbawicielu najdroższy, zachować święte Twoje przykazania w życiu prywatnym i zbiorowym. Chcemy w całe postępowanie nasze wprowadzić ducha Twej miłości. Pragniemy gorąco, aby cała parafia nasza stała się naprawdę umiłowanym dziedzictwem Twojego Serca. A Ty, Najświętsze Serce Jezusa, króluj nam i błogosław tej parafii i wszystkim kapłanom w niej pracującym, byśmy powierzone sobie dusze karmili zdrową nauką Ewangelii i łaską Bożą Sakramentów świętych. Spraw, byśmy z powierzonych sobie dusz żadnej nie zgubili, ale wszystkie przywiedli do Najświętszego Serca Twego. Pocieszaj, Jezu Dobry chorych, cierpiących i strapionych. Ocieraj łzy sierotom i wdowom i broń je przed nędzą i krzywdą. Przybywaj dnia każdego z łaską swoja do naszych rodzin. Przybywaj, gdy cierpieć będziemy, czy też radować się będziemy. Przybywaj do nas stale, bądź z nami zawsze i racz nam błogosławić. Kolejne słowa za kapłanem powtarzają wszyscy wierni. Zapisz o Jezu - całą naszą parafię - w Sercu Twoim. - A my obiecujemy - szczerze pracować nad tym, - aby od całej parafii naszej - płynął w niebo jeden głos. - Chwała bądź Bożemu Sercu, - które stało się nam zbawieniem. - Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA RODZINY NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA

Najświętsze Serce Jezusa, Zbawco nasz! Wiemy, że chcesz utwierdzić królestwo świętej miłości na ziemi. Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do odmów swoich i zechcą kierować się Twoim boskim prawem. - Do rodzin takich i my chcemy należeć. Ciebie, Boże Serce - miłości odwieczna, uznajemy na zawsze głową naszej rodziny. Poddajemy Twemu panowaniu nasz umysł przez żywą wiarę: poddajemy wolę przez zachowanie Twoich przykazań. - „Królestwo Boże w nas jest". Przyrzekamy więc strzec łaski uświęcającej i zjednoczyć się z Tobą w częstej Komunii świętej. Dołożymy też wszelkich starań, aby nasz kraj był prawdziwie królestwem Twoim i Twojej Matki. Postanawiamy walczyć z grzechem, bronić nierozerwalności i świętości małżeństwa, strzec życia nie narodzonych, dbać o skuteczne i pełne wychowanie religijne młodzieży, walczyć z wadami naszymi, głównie z pijaństwem, nieczystością i nieposzanowaniem dnia świętego. - Bądź dobry Jezu, królem naszej rodziny i zjednoczeniem naszych serc. Bądź z nami w pracy i odpoczynku. Dziel z nami i uświęcaj dolę i niedolę. Spraw, aby kiedyś cała rodzina nasza na zawsze zjednoczona z Tobą, wielbiła w niebie Twoją miłość i miłosierdzie. - Ten akt oddania się Tobie ofiarujemy przez ręce Matki Twej Niepokalanej i przybranego Ojca Twego, świętego Józefa. Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA RODZINY SWOJEJ

Jezu! Cała rodzina nasza upada na kolana przed Tobą w najgłębszej wdzięczności za dobrodziejstwa Twoje, a szczególniej za ten wzór życia rodzinnego, jakiś zostawił dla nas w Nazaret. Daj nam, o Jezu, w rodzinie naszej tę samą zgodę, spokój i czystość, miłość, zamiłowanie pracy i życie z wiary jakiego przykład nam zostawiłeś. Pod Twoją opiekę oddajemy się zarówno w pracach, kłopotach i smutkach jak i w radościach, powodzeniach naszych, zarówno w szczęściu, jak i w nieszczęściu. Pobłogosław nas tu obecnych, i nieobecnych, żywych i umarłych z całej rodziny naszej. O Maryjo, matko Jezusa i Matko nasza, wspomagaj całą rodzinę naszą i módl się za nas. Bądź podporą dla wdów i wdowców, wzmocnij chorych oraz starców oraz otaczaj swą opieką wszystkich sierót. Święty Józefie, Stróżu Jezusa i Maryji, pomnij na nas, i przez przyczyną Twej modlitwy bądź nam pośrednikiem u Twego Syna: zjednaj nam łaskę Przenajświętszej, Oblubienicy Twojej, będącej Matką Tego, który z Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje przez nieskończone wieki wieków. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ BOSKIEMU SERCU

Ja,... oddaję się i poświęcam Boskiemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oddaję Mu swoją osobę i życie swoje, uczynki, przykrości i cierpienia, żeby żadnej cząstki swego jestestwa więcej nie używać, jak tylko dla Jego czci, miłości i chwały. Taka jest nieodwołalna wola moja, żeby całkowicie do Niego należeć, i wszystko czynić z miłości ku Niemu, wyrzekając się całym sercem wszystkiego, co by się Jemu nie podobało. Dlatego Ciebie, Najświętsze Serce, obieram sobie za jedyny przedmiot mej miłości, za opiekuna mego życia, za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo za moją ułomność i niestałość, za wynagrodzenie za moje grzechy całego życia i za pewne schronienie w chwili mej śmierci. Bądź przeto, Serce pełne dobroci, moim usprawiedliwieniem wobec Boga, Twojego Ojca, i odwróć ode mnie strzały słusznego gniewu Jego. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność moją, albowiem wszystkiego się obawiam ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast wszystkiego się spodziewam od Twojej dobroci. Dlatego zniszcz we mnie wszystko, co Tobie może się nie podobać lub sprzeciwiać. Niech czysta miłość Twoja, tak głęboko wniknie w moje serce, bym nie mógł zapomnieć o Tobie, ani też oddalić się od Ciebie. Błagam Cię przez wszystką dobroć Twoją, by imię moje zapisane było w Tobie, gdyż to tylko pragnę uważać za szczęście swoje i swoją chwałą, żeby żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.(św małgorzata maria alacoque)

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ MARIANÓW NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

O Maryjo, Dziewico Niepokalana, Matko Boża i Matko Nasza, któraś w świątyni ofiarowała się całkowicie Bogu i w tajemnicy Wcielenia, poświęciła się zbawieniu ludzkości, stawszy się Towarzyszką Boskiego odkupienia, w Tobie uznajemy i czcimy doskonały wzór i mistrzynię naszych dusz. Tyś Słowo Twego Syna i rady doskonałości w Sercu Swym zachowywała i czynem spełniała. My zaś wyznajemy, że z Twego Matczynego Serca, przewodu wszelkich łask, otrzymaliśmy również łaskę naszego powołania i apostolstwa. Dlatego też Twemu Niepokalanemu Sercu wdzięcznym duchem ofiarujemy się i naszą Rodzinę Mariańską poświęcamy. Tobie, przez którą utracone życie zostało nam przywrócone, całe życie zakonne i apostolskie powierzamy. Spojrzyj przeto, Matko Najmiłościwsza, na wspólnotę Twych synów, którzy przez zasadzki piekła jak owce przez kły wilków poszarpani, do Ciebie się uciekają. Daj nam moc przeciw Twym wrogom! Spraw Matko Najłaskawsza, abyśmy zawsze miłość synowską Ci okazywali, godnie Cię sławili, w Twym imieniu chętnie chwałę naszą znajdowali i zasłużyli godnie je nosić. Spraw, aby nasze życie zakonne pod patronem i przewodem Twego Najczystszego Serca, ukryte w Chrystusie Jezusie, stawało się gorliwszym i we wszelkie dobre uczynki wzrastało. Daj nam Matko Najmiłościwsza, doskonale naśladować cnoty Twego Serca: pokorę, ubóstwo, czystość, posłuszeństwo i gorącą miłość, którą Boga nade wszystko i bliźniego szczerze miłować będziemy. Niech zstąpi nas, Twoich synów, macierzyńskie Twego Serca błogosławieństwo, abyśmy starając się pozostać wierni łasce powołania, oddawali i zużywali nasze siły dla rozszerzenia i umocnienia po całym świecie królestwa Twego Syna. Prosimy Cię, Matko nasza Najukochańsza, niech przyjdzie królestwo Twego Niepokalanego Serca, aby jak najszybciej przyszło królestwo Najświętszego Serca Twego Syna Jezusa Chrystusa, któremu sława, cześć i chwała teraz i na wieki. Amen. W. Święta Maryjo i niepojęta Bogu - Rodzico Dziewico. O. Wstawiaj się za nami.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ MATCE BOŻEJ TRZYKROĆ PRZEDZIWNEJ

O Pani i Matko moja! Tobie poświęcam się całkowicie. Ofiaruję Ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje serce, całego siebie bez żadnych zastrzeżeń. A jeżeli już do Ciebie należę, o dobra Matko, to proszę Cię, strzeż mnie jako Twojej własności i Twojego dobra. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARII

O Mario, Dziewico Można i Matko Miłosierdzia, Królowo nieba, Ucieczko grzeszników, poświęcamy siebie Twemu Niepokalanemu Sercu. Poświęcamy cały nasz byt i całe nasze życie, wszystko, co posiadamy, wszystko, co kochamy, wszystko, czym jesteśmy. Do Ciebie niech należą nasze serca i dusze, nasze mieszkania i rodziny i nasza Ojczyzna! Chcemy, by to wszystko, co jest w nas i wokoło nas, należało do Ciebie i uczestniczyło w Twoich matczynych błogosławieństwach. Ażeby zaś to poświęcenie było naprawdę skuteczne i trwałe, odnawiamy dzisiaj u Twoich stóp, o Mario, obietnice złożone przy Chrzcie św. i przy pierwszej Komunii św. Przyrzekamy Tobie, że będziemy zawsze odważnie wyznawać prawdy wiary świętej, żyć jako prawdziwi katolicy poddani całkowicie wszystkim zaleceniom Papieża i Biskupów, którzy z nim są złączeni. Przyrzekamy, że będziemy zachowywać przykazania Boże i kościelne, w szczególności święcenie świąt. Przyrzekamy, że wprowadzimy do naszego życia, o ile to tylko będzie możliwe, pociechę dające praktyki życia chrześcijańskiego, nade wszystko częstą Komunię św. Przyrzekamy Ci wreszcie, o chwalebna Matko Boża i czuła Matko ludzi, całym sercem się oddać na służbę Twego błogosławionego kultu, by wzbudzić i zabezpieczyć - za pośrednictwem panowania Twego Niepokalanego Serca - panowanie Najśw. Serca Twego Syna w naszych duszach i we wszystkich innych duszach, w naszym narodzie i w całym świecie, tak na ziemi, jak i w niebie. Amen.

AKT PRAGNIENIA

Przyjdź więc, Jezu mój, przyjdź do duszy mojej, która tęskni. za Tobą, wzdycha do Ciebie! O, jedyne dobra moje, życie moje, miłości moja, moje wszystko! Pragnę przyjąć Cię dziś z taką miłością, z jaką Cię przyjmowała Twoja Matka Najświętsza. I tę Komunię, którą mam przyjąć, łączę z Twymi Komuniami świętymi, Przenajświętsza Panna, Matka moja, Maryja! Ty sama podaj mi Twojego Boskiego Syna. Pragnę z rąk Twoich Go przyjąć. Powiedz Mu, żem ja sługa Twój, aby mię tym miłościwiej przyjął do Serca swego.

AKT PROŚBY

Twoimi sługami o Jezu, jesteśmy i Tobie tylko służyć pragniemy. Ale Ty widzisz jak słabi, jak nędzni, jak grzeszni jesteśmy, więc zlituj się nad nami według wielkości miłosierdzia Twego, oświecaj nas swym światłem, wspieraj swą siłą, ożywiaj swą łaską. Niech Cię nie utracimy nigdy przez grzech śmiertelny, ale wierni zawsze Twojej miłości, posilani często w życiu Najśw. Ciałem i Krwią Twoją, wzmocnieni tym Pokarmem Niebieskim w chwili śmierci, niech się połączymy z Tobą na wieki. Prosimy Cię też, a Jezu, za Ojcem Świętym, aby w pokoju rządził Kościołem Twoim i Imię Twoje sławił po całym świecie. Prosimy za wszystkimi biskupami, abyś błogosławił ich pracom i wszystkie owieczki ich zbawił. Prosimy Cię za wszystkimi kapłanami, zakonnikami i zakonnicami, iżby, pełni ducha Świętego, sami święci, pracowali gorliwie nad uświęceniem innych. Prosimy za naszymi krewnymi, przyjaciółmi, przełożonymi., aby wszyscy otrzymali błogosławieństwo Twoje i jaśnieli wszystkimi cnotami. Prosimy za sprawiedliwymi, aby postępowali w Twojej miłości, za kuszonymi, aby zawsze zwyciężali, za grzesznikami, aby się szczerze nawracali, za nieszczęśliwymi, aby znajdowali u Ciebie siły i pociechę, za umierającymi, aby pojednani z Tobą szli bezpiecznie na sąd Twój, za innowierców i niedowiarków, aby poznali, że tylko Ty jesteś Drogą Prawdą i Żywotem. Udzielaj wszystkim łask swoich, błogosław wszystkich, króluj nad wszystkimi, by Najśw. Sercu Twojemu w tym sakramencie utajonemu, a przez to Serce, Trójcy Przenajświętszej. była chwała, dziękczynienie, uległość i miłość od wszystkich pokoleń i wieków. Amen.

AKT PRZEBŁAGANIA

Przyjmij Boże nasze przebłaganie za wszystko to, co oddala nas od Ciebie i Eucharystycznego stołu. Przepraszamy za nasze grzechy, zniewagi, krzywdy, zaniedbania w czynieniu dobra. Jesteśmy opornymi uczniami Twoimi. Bardziej jesteśmy skłonni do słuchania i podziwiania, niż do dobrego, pełnego miłości życia. Zbyt łatwo ulegamy zmęczeniu, zniechęceniu i ospałości. Przepraszamy za brak aktywności i radości w życiu, za brak dobrego przykładu, jaki powinniśmy dawać. Okaż nam Panie swoje przebaczenie i prowadź nas do większej miłości, byśmy bardziej zasługiwali na miano Twoich uczniów.

AKT UFNOŚCI

Panie, nadziejo i oczekiwania ludów, Ty odkupiłeś wszystkich ludzi za cenę Twojej krwi, spójrz na wszystkie narody na ziemi i udziel im poznania prawdy. Tylko część ludzkości nie słyszała o Twoim imieniu i tylko część modli się do Ciebie, a przecież miliony i miliony ludzi - na wschodzie i na zachodzie, na północy i na południu - przechodzą z tego życia do wieczności. Nawiedź rychło naszą ziemię i daj wszystkim ludziom łaskę poznania Ciebie, wiary w Ciebie i służenia Tobie.

Polegam, Matko, na twej mocy i Twej dobroci. Ufam Tobie w dziecięcej mej prostocie. Ja wierzę i ufam w każdej doli. Tobie i Twemu Dziecięciu, Przedziwna Pani. Amen.

AKT UWIELBIENIA

Ciebie, Jezu, prawdziwy Boże i Człowiecze, obecny tutaj w świętej Eucharystii, upadłszy pokornie na kolana, adoruję, łącząc się duchem z wiernymi na ziemi i z świętymi w niebie: A żywiąc serdeczną wdzięczność za tak wielkie dobrodziejstwo, Ciebie, Jezu, któryś jest nieskończenie miłości godny, z całego serca miłuję. Udziel mi łaski, bym Cię, nigdy w jakikolwiek sposób nie obraził, i żebym pocieszony tą Twoją obecnością eucharystyczną na ziemi, zasłużył sobie na radowanie się Twoją wiekuistą i szczęśliwą obecnością w niebie wraz z Maryją Najświętszą. Amen.

Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie uwielbione Święte Imię Jego. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie. Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie. Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalany święty Józef, Jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych.

Uwielbiamy Ciebie Boże, który z wielkiej miłości, z wyżyn nieba zstąpiłeś na ziemię. Dla człowieka masz tak wiele cierpliwości. Nie skąpisz łaski, dla pokornych, mimo, że tak często okazujemy się niegodni do przyjęcia Twoich darów. Bądź pochwalony, Boże bogaty w miłosierdzie, pełen majestatu i chwały. Niech cale stworzenie pozna w Tobie swego stwórcę i sławi Twoją miłość. Bądź uwielbiony przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z najwyższą wiarą, pokorą i miłością, upadamy do stóp Twoich Boże, utajony i oddajemy Ci pokłon, na jaki tylko dusze nasze zdobyć się mogą. Wielbimy Bóstwo i Człowieczeństwo Twoje, ukryte pod postacią chleba, wielbimy Ciało Twoje, za nas przybite do krzyża i Krew Twoją, za nas przelaną i Serce Twoje dla nas otwarte. Wielbimy za siebie i za tych, którzy Cię nie znają, albo co gorsza, słowem i życiem znieważają. Chcielibyśmy mieć tyle języków, ile ziarenek piasku w morzu, by głosić chwałę Twoją, tyle serc, ile gwiazd na niebie, by za miłość płacić Ci miłością, a iż nieskończenie większej chwały jesteś godzien, przeto wzywamy wszystkie dusze na ziemi i w czyśćcu, wraz z ich Królową, Bogurodzicą Maryją, wszystkich Świętych i Aniołów w niebie, by nam pomogli wielbić Ciebie, Synu Boga żywego, wraz z jej Synem i Duchem Świętym. Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów. Niech będzie pochwalony Przenajśw. Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Wielbię Cię, mój Boże, i kocham Cię całym sercem. Dzięki Ci składam za to, żeś mnie stworzył, uczynił chrześcijaninem i zachował przy życiu tej nocy. Ofiaruję Ci moje uczynki dzisiejszego dnia. Spraw, żeby były zgodne z Twoją wolą i by służyły Twej chwale. Chroń mnie od grzechu i od wszelkiego zła. Niech Twoja łaska będzie zawsze ze mną i z moimi najbliższymi. Amen.

Wielbię Cię, mój Boże, i kocham całym sercem. Dzięki Ci składam za to, żeś mnie stworzył, uczynił chrześcijaninem i zachował przy życiu tego dnia. Wybacz mi zło, jakie dziś popełniłem, a jeśli uczyniłem coś dobrego, zechciej to przyjąć. Strzeż mnie w godzinach spoczynku i chroń przed niebezpieczeństwami. Niech Twoja łaska będzie zawsze ze mną i z moimi najbliższymi. Amen.

AKT WIARY

Boże mój, Ty jesteś nieomylną prawdą, wierzę we wszystko co objawiłeś, a Kościół święty każe nam wierzyć, wierzę w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, w trzech równych i odrębnych Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który dla nas przybrał postać człowieka, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, który da każdemu według jego zasług wieczystą nagrodę lub karę. Pragnę zawsze żyć w zgodzie z tą wiarą. Panie spraw, żeby moja wiara była coraz silniejsza.

Boże mój; ponieważ jesteś nieomylną Prawdą, wierzę mocno we wszystko coś nam objawił i przez Kościół święty do wierzenia podał. Wierzę w Ciebie , jedynego, prawdziwego Boga w trzech Osobach równych i od siebie odrębnych; Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który dla nas stał się człowiekiem i umarł za nas, który da każdemu z nas, stosownie do zasług, nagrodę lub karę wieczną. Zawsze chcę żyć według tej wiary. Panie, pomnóż wiarę moją.

Jezu, Prawdo odwieczna, wierzę, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina z Twym Ciałem i Krwią, Duszą i Bóstwem. Wsłuchuję się w Twe wezwanie: Ja jestem Chleb Żywy, który zstąpił z nieba , bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje . Wierzę, Panie, ale pomnóż moją słabą wiarę.

Mój Boże! Wierzę mocno, że jesteś rzeczywiście i cieleśnie obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Adoruję Cię w nim ,z głębin serca mojego i z całą pokorą, na jaką mnie stać, oddaję cześć Twej świętej obecności... O dusza moja, jakaż ta pociecha mieć zawsze wśród siebie Jezusa Chrystusa i móc do Niego przemawiać z serca, z ufnością. Spraw, o Panie, ażebym oddając najgłębszą cześć Twojemu świętemu Majestatowi w tym przedziwnym Sakramencie tu, na ziemi, mógł Go w niebie uwielbiać przez całą wieczność. Amen.

Mój Boże, ponieważ jesteś niewzruszoną prawdą, wytrwale wierzę w to, co objawiłeś oraz w to, co głosi Święty Kościół. Wierzę w Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga, w trzech równych i różnych osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stal się człowiekiem i umarł za nas, On odda każdemu według jego zasług nagrodę lub wieczną karę. Zgodnie z tą wiarą pragnę zawsze żyć. Panie, przymnóż mi wiary.

Wierzę w Ciebie, Boże żywy W Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

Wierzymy, o Panie, Jezu Chryste, Synu Boży wcielony, że z nieskończonej miłości, ku nam ustanowiłeś ten Przenajświętszy Sakrament, że w każdej Mszy św. przez posługę kapłana przemieniasz wszechmocą swoją chleb i wino w Ciało i Krew swoją, że jesteś cały pod każdą postacią i pod każdą cząstką tej postaci, - żywy choć ukryty przebywasz w naszych przybytkach. Wierzymy, że w tej Hostii Najświętszej jesteś, obecny z Ciałem, Krwią, duszą i Bóstwem, jako nasz Bóg, Zbawiciel, Ojciec i Król. Wierzymy dlatego, żeś Ty sam to objawił, o Mądrości istotna i że tak naucza Twój święty, katolicki nieomylny Kościół. Wierzymy, silniej aniżeli gdyby Cię oglądał wzrok nasz i dotykała się ran Twoich ręka nasza, bo zmysły oszukać nas mogą, ale wiara nigdy. O Jezu, umocnij naszą wiarę, abyśmy Cię widzieli nie tylko okiem wiary, ale także okiem miłości i byli zawsze miłymi sercu Twojemu.

AKT WYNAGRODZENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Jezu miłujący nas całym serce, godny najgłębszej miłości i najwyższej chwały, a mimo to tak mało kochany a nawet nienawidzony i w swych wyznawcach prześladowany, pragniemy na wszelki dostępny nam sposób współpracować w dziele zbawienia i dążyć do przemiany umiłowanego przez Ciebie świata. Aby wynagrodzić za obojętność, zniewagi, nienawiść do Ciebie, brak miłości i krzywdy wyrządzone bliźnim, które równocześnie godzą w Ciebie, kochającego ludzi, chcemy odtąd gorliwiej i doskonalej służyć Tobie i spełniać dokładniej Twoją wolę. W tym celu składamy w ofierze wszystko, co mamy lub posiadać możemy, nasze zdolności i całych siebie, abyś tym wszystkim rozporządzał według swego upodobania. Chcemy służyć w Kościele świętym według wzoru jaki nam zostawiłeś i naśladować Twoją miłość ku Ojcu Twemu i naszemu oraz ku wszystkim ludziom, Twoim i naszym braciom. Aby to ofiarowanie i wynagrodzenie było doskonalsze, włączamy je w ofiarę Twoją na Krzyżu, uobecnianą codziennie na ołtarzach całego świata. Przez pośrednictwo Maryi, Matki Twej Niepokalanej, prosimy Cię o miłosierdzie dla świata oraz łaskę, której wszyscy potrzebujemy. Niech dobroć ludzka przezwycięży zło, aby jak najprędzej nastąpiło królestwo Twego Najświętszego Serca. Amen.

O Jezu najsłodszy; któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my, rzucając się do stóp Twoich ołtarzy, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i krzywdy; jakie ze wszech stron ranią najmiłościwsze Twoje Serce. Pomni wszelako, że i sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości i dlatego żalem najgłębszym przejęci, błagamy najpierw o miłosierdzie dla siebie, gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić Ci nie tylko za grzechy, których samiśmy się dopuścili, ale za występki tych także, którzy błąkają się z dala od drogi zbawienia. Za te wszystkie godne opłakania występki, razem wzięte, chcemy Ci wynagrodzić i każdy z nich z osobna pragniemy naprawić. A więc: brak skromności i wszelki bezwstyd w życiu i strojach, owe liczne sidła zastawiane na niewinne dusze, zbezczeszczenie nawet samego Sakramentu Boskiej Miłości przez zaniedbania i przez okropne świętokradztwa. Obyśmy krwią własną mogli zmyć te wszystkie zbrodnie! Tymczasem, by naprawić zniewagi czci Bożej, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Ojcu na krzyżu ofiarowałeś i które co dzień na ołtarzach ponawiasz, w połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, Wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych, przyrzekając z głębi serca wynagrodzić Ci - o ile za łaską, Twoją stać nas będzie - za przeszłe własne grzechy i za obojętność na tak wielką miłość Twoją przez wiarę stateczną, czyste życie, dokładne zachowanie ewangelicznego prawa, zwłaszcza prawa miłości, tudzież postanawiamy nie dopuścić wedle sił do nowych zniewag i jak najwięcej dusz pociągnąć do wstępowania w Twoje ślady. Przyjm, błagamy, o Najłaskawszy Jezu, za przyczyną Najświętszej, Maryi Panny Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas aż do śmierci zachować w wierności obowiązkom Twej świętej służby, przez ów dar wielki wytrwania, przez który byśmy wszyscy w końcu doszli do tej Ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.

AKT ZJEDNOCZENIA Z WOLĄ BOŻĄ

Niech się dzieje i niech będzie chwalona i na wieki sławiona najsprawiedliwsza, najwyższa i najmiłościwsza wola Boża we wszystkim.

AKT ŻALU

Ach, żałuję za me złości Jedynie dla Twej miłości, Bądź miłościw mnie grzesznemu, Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Boże mój, z całego serca żałuję za moje grzechy, ponieważ grzesząc zasłużyłem na Twoją karę. Boleję nad nimi, bo obraziłem Ciebie, nieskończenie dobrego i, ponad wszystko, godnego miłości. Postanawiam, że przy Twojej świętej pomocy nie obrażę Cię nigdy więcej i będę unikał wszelkich okazji do grzechu. Panie, łaski! Wybacz mi. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, aniołów, Świętych i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Boże mój, żałuję z całego serca za moje grzechy i boleję, gdyż grzesząc zasłużyłem na Twoją karę i bardziej jeszcze, gdyż obraziłem Ciebie nieskończenie dobrego i godnego umiłowania ponad wszystko. Postanawiam z twoją świętą pomocą nie obrażać Ciebie nigdy więcej i unikać okazji do grzechu. Panie miłosierdzia przebacz mi.

Mój Boże, żałuję i całym sercem boleję nad moimi grzechami, ponieważ grzesząc zasłużyłem na Twoją karę, a nawet więcej, bo obraziłem Ciebie, nieskończenie dobrego i godnego, aby być umiłowanym ponad wszystko. Obiecuję, że z Twoją świętą pomocą nigdy Cię już nie obrażę i że będę unikał okazji do grzechu. Panie, zmiłuj się, przebacz mi.

Nasze grzechy sprowadziły na świat cierpienie i śmierć. One także przybiły do krzyża naszego Zbawiciela. Za dobro Stwórcy, odpłaciliśmy złem i niewdzięcznością. Z całego serca, w dniu Męki Pańskiej, żałujemy za wszystkie grzechy i zniewagi, świadomi tego, że nie jesteśmy godni nazywać się dziećmi Twoimi. Pragniemy wynagrodzić za popełnione zło. Chcemy podjąć prawdziwy post, aby ujarzmić nasze pożądliwości, pragniemy modlitwą przemieniać nasze usposobienie, by bardziej miłować Ciebie i bliźnich, pragniemy dobrymi uczynkami zadośćuczynić za wyrządzone krzywdy, pragniemy naprawić to, co zostało zepsute, jeżeli naprawić będziemy zdolni. Z sercem przepełnionym żalem, stajemy przed Tobą Boże, prosząc, aby Twoja łaska pomogła nam unikać i odrzucać zło, aby wyzwoliła w nas ducha szczerej pokuty i doprowadziła nas do radości pojednania.

Oto, o Jezu, mam już przyjąć Twoje Ciała Przenajświętsze. O Boże mój, cóżem ja jest a czym Ty jesteś? Tyś Pan, Tyś Bóg dobroci nieskończonej, a ja, nędzny robak, cały zmazany grzechami, tylekroć wydaliłem Cię z duszy mojej ! Panie, nie jestem godzien stawić się w obecności Twojej, powinien bym goreć w piekle, na zawsze odrzucony i opuszczony przez Ciebie. Lecz Tyś taki dobry, że wzywasz mię, abym Cię przyjął: otóż przystępuję głęboko upokorzony i zawstydzony, jednakże pełen ufności w dobroć i miłość Twoją. Najdroższy mój Odkupicielu, a jak mi żal, żem Cię tyle razy dotychczas znieważał! Tyś życie swoje wydał za mnie, a ja tyle razy wzgardziłem łaską Twoją i miłością Twoją, nicość nad Ciebie przekładałem! O, żal mi tego, żal mi z całego serca, brzydzę się wszystkimi grzechami, jakich się dopuściłem, bardziej niż wszelkim innym złem, gdyż nimi Ciebie obraziłem, Ciebie, Dobroci nieskończona! Mam nadzieję, że mi je już odpuściłeś, lecz jeśliś mi jeszcze nie przebaczył, a Jezu mój, odpuść mi, zanim przystąpię do Ciebie. Pospiesz się przyjąć mię do łaski swojej, kiedy oto za chwilę sam raczysz przybyć i zamieszkać we mnie.

Panie, Jezu Chryste, Zbawicielu mój, jedyne dobro moje, żałuję bardzo, źem Ciebie Boga mojego obraził. Brzydzę się wszystkimi grzechami moimi dla miłości Twojej. Mam stanowczą wolę więcej nie grzeszyć za pomocą łaski Twojej świętej, o którą Cię pokornie proszę.

DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

W Ciebie wierzę, Tobie ufam, Ciebie miłuję, Ciebie uwielbiam, błogosławiona Trójco, jedyny Boże; zmiłuj się nade mną teraz i w godzinę śmierci mojej, i zbaw mnie.

POBOŻNE WESTCHNIENIA

W imię Boże! Bogu niech będą dzięki! O Jezu, Boże mój, kocham Cię nade wszystko. Bóg mój i wszystko moje! Jezu mój, miłosierdzia! Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu! Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego. Boskie Serce Jezusa, bądź moją miłością, Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Wam oddaję duszę moją! Jezu, Maryjo, Józefie święty, bądźcie ze mną przy skonaniu! Jezu, Maryjo, Józefie święty, niech przy Was w pokoju ducha oddam. Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie uwielbione święte Imię Jego. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek. Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusa. Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Niech będzie uwielbiony Duch Święty, Pocieszyciel. Niech będzie pochwalona Boga Rodzica, Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie. Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie. Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalony święty Józef, przeczysty Jej Oblubieniec. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych. Panie, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Przyjdź Królestwo Twoje. Proście Pana, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Panie, spraw, żebym przejrzał. Boże, zmiłuj się nade mną grzesznym. Panie, zachowaj nas od złego. Panie, ratuj, giniemy. Panie, wzmocnij naszą wiarę. Pan mój i Bóg mój. Panie, zostań z nami. Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi. Szukam Twojego oblicza, Panie. Panie, mój Boże, do Ciebie się uciekam. Kocham Ciebie, Panie, mocy moja. Wierzę w Ciebie, Panie. Ty jesteś moim Bogiem, w Twoich rękach jest moje życie. Dziękuję Ci, Panie, z całego serca. Wskaż mi Panie, Twoje drogi.

PRZEBŁAGANIA I OFIAROWANIA

P. Z najgłębszą pokorą rzucamy się na kolana i z głębi serc naszych przepraszamy Cię o Boże utajony, za wszystkie zniewagi, jakie od początku aż dotąd znosisz. Mianowicie za wszystkie bluźnierstwa i obelgi na całym świecie wyrządzone. W. Przepraszamy Cię, o Panie. P. Za wszystkie świętokradztwa i zniewagi. Za wszelkie opuszczenia Mszy św. w niedziele lub święta oraz za niegodne jej słuchanie. W. Przepraszamy Cię, o Panie. P. Za wszelkie zaniedbanie Komunii św. wielkanocnej i Wiatyku oraz za niegodne lub nie pobożne Ciała i Krwi Twojej przyjmowanie. W. Przepraszamy Cię, o Panie. P. Za wszelkie nieuszanowania., popełnione w kościołach Twoich. W. Przepraszamy Cię, o Panie. P. Za wszelką niewdzięczność, okazaną Ci przez ludzi, których nieskończenie umiłowałeś. W. Przepraszamy Cię, o Panie. P. Za wszystkie grzechy i niewierności nasze. W. Przepraszamy Cię, o Panie. P. Zadośćuczynienie ofiarujemy Ci wszystkie modlitwy; pokuty, ofiary, nawiedzenia, adoracje i Komunie św. wynagradzające dusz pobożnych na ziemi, wszystkie westchnienia i boleści dusz cierpiących w czyśćcu, wszystkie hymny chwały i przebłagania dusz uwielbionych i Aniołów w niebie, a szczególnie pieśń czci i miłości, jaka płynie z Niepokalanego Serca Rodzicielki Twojej. Ofiarujemy Boskiemu Sercu Twojemu siebie samych i wszystko nasze jak Ty oddałeś nam Siebie samego: ofiarujemy rozum, by Cię coraz doskonalej poznawał, - i serce, by Cię coraz goręcej miłowało, wolę, by Twej woli coraz wierniej słuchała, - i całe życie nasze, by płonęło na Twoją chwałę, jak ta lampka przed ołtarzem, i całą wieczność naszą, by w niej czcić i miłować Cię bez końca.

PRZY JEDZENIU

Jak wielka jest dobroć Twoja, którą zgotowałeś tym, którzy Cię miłują. Oczy wszystkich zwrócone są do Ciebie, Panie, a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan.

PRZY PRACY

Z całego serca szukam Ciebie, nie dopuść, bym zboczył od Twych przykazań. Niech zstąpi na mnie łaska Twoja, Panie, pomoc Twoja wedle obietnicy. Boże mój, Ty znasz mnie i widzisz serce moje.

PRZY ZABAWIE

Jestem przy Tobie zawsze, Ty położyłeś na mnie swą rękę, Raduję się, weselę się w Panu. Niech się radują wszyscy, których serce jest czyste.

W CZASIE POKUSY, CIERPIENIA, LĘKU

Pan jest pasterzem moim, i nic mi nie braknie. Nie boję się zła, gdyż jesteś ze mną. Zmiłuj się nade mną, Boże, gdyż Tobie zaufałem

W DRODZE

Pokaż mi drogi Twoje, Panie, i ścieżek Twoich naucz mnie. Niech łaska Twoja towarzyszy mi przez wszystkie dni.

W KOŚCIELE

Przystąpię do Twego ołtarza, Tyś mą radością i weselem. Pan blisko jest.

WZBUDZENIE MIŁOŚCI

Nad wszystko miłuję Cię, o Boże! mam największe upodobanie w Twej piękności i wspaniałości, szczególnie dla tego, ponieważ mam wziąść wiecznie udział w Twojej szczęśliwości niebieskiej. Wszystko inne miłuję tylko, ponieważ od Ciebie pochodzi, który jesteś źródłem wszystkiego dobrego i wszystkiego pięknego; miłuję to tylko tyle o ile się zgadza z miłością ku Tobie. Miłuję Cię nadewszystko, więcej, jak mnie samego (ą), więcej, jak wszystkie stworzenia, które w porównaniu do Ciebie za nic muszą być uważane. Daj mi tę łaskę, żebym moję miłość do Ciebie w uczynkach okazał (a) przez wierne zachowanie Twoich przykazań i przez miłość do moich bliźnich, a żebym w Twojej miłości wytrwał aż do końca. Amen.

WZBUDZENIE NADZIEI

O Boże, w Tobie pokładam moję nadzieję, spodziewam się od Ciebie nieba i wszystkiego, co mi tego jest potrzebne. Ufam w Twoję nieskończoną dobroć i miłosierdzie, które nie chce śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył; mam mocną nadzieję, o mój Zbawicielu, na Twoje zasługi; mam nadzieję, o Duchu święty, w Twoję łaskę, bez której mojego zbawienia osięgnąć nie mogę. Pragnę Ciebie, o mój Boże, w niebie wiecznie posiadać i być wiecznie zbawion (a) u Ciebie; umocnij moję nadzieję!

WZBUDZENIE WIARY

Wierzę w Ciebie, o Boże, i uważam to mocno za prawdę, czego mnie przez Twój św. Kościół nauczasz, bo jesteś prawdą odwieczną i nieomylnym w słowach Twoich; w Twoim Kościele ustanowiłeś nieomylny urząd nauczania, którego z największą bezpiecznością trzymać się mogę. Wierzę, że jesteś Bogiem wiecznym, niepojętym, najdobrotliwszym i miłosiernym, że jesteś Bogiem w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch święty, że Syn Boży dla nas stał się człowiekiem, aby nas zbawił; wierzę, że łaska Boska wszystkim ludziom do zbawienia jest potrzebna. W tej wierze chcę żyć i umierać; pomnóż, o Boże, moję wiarę!

ZDUMIEWAMY SIĘ

Wielki jest Pan! Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie, Jak głębokie Twe myśli.