BRACI I SIÓSTR

Boże miłości! W oczach Twoich znajdują łaski wszelkie związki cnotliwe. Ty kazałeś kochać bliźnich naszych, dlatego proszę za moimi braćmi i siostrami. Zechciej ich obdarzyć zdrowiem i szczęściem; utrzymaj między nami niczym niezachwiane przywiązanie, zgodę i jedność. Dopomagaj łaską swoją, abyśmy się wzajemnie wspierali i pocieszali, tak tu na ziemi złączonym, pozwól się cieszyć razem szczęściem wiekuistym w niebie. Amen.

DROGIEJ SOBIE OSOBY

Panie Jezu Chryste, Boże nasz! który się na cały rodzaj ludzki przez najdoskonalszą miłość na mękę i śmierć podawszy, jednak szczególniejszą miłością ukochałeś wybranych Twoich i przy grobie Łazarza płakałeś; chowaj łaskawie w Boskiej Twojej opiece, a od wszelkich złych przygód i niebezpieczeństw strzeż i osłaniaj sługę Twego N. (służebnicę Twoję) za którego (za którą) najpokorniejszą modlitwę do tronu miłosierdzia Twego zanoszę. Dawaj mu (jej) wzrost i pomnożenie we wszystkich cnotach chrześcijańskich; niechaj we wszystkiem spoczywa nad nim (nad nią) błogosławieństwo Twoje. niech go (ją) Aniołowie Twoi na każdy dzień bronią od wszelkiego złego. Ciesz go (ją), jeżeli będzie wola Twoja, powodzeniem doczesnem; a osobliwie racz duszy jego (jej) zgotować żywot wiekuisty w Królestwie Świętych. Amen.

DUSZY OJCA I MATKI

Panie Boże, któryś nam rozkazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się litościwie nad duszami ojca mego i matki mojej, a grzechy ich racz odpuścić i mnie to dać, abym z łaski Twej oglądał ich w radości wiekuistej jasności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

GŁODUJĄCYCH

Boże, Ojcze nasz, wejrzyj na ludzi, którzy cierpią niedostatek i ratuj ich z nędzy i głodu. Wzrusz serca rządzących tymi narodami, które obfitują w bogactwa, aby śpieszyły z pomocą braciom głodującym. Obalaj w umysłach bariery rasizmu i antagonizmów, uprzedzenia i nienawiść i otwórz oczy wszystkich na potrzebę i konieczność ratowania ludzi, którzy mają prawo do życia godnego człowieka. Przyśpiesz godzinę nastania braterstwa ludzi umiejących dzielić się dobrami ziemi i owocami pracy rąk ludzkich. Niech nie marnują się, podczas gdy gdzie indziej brakuje koniecznych środków do życia. Chleba powszedniego daj wszystkim ludom. Amen.

GRZESZNIKÓW TRWAJĄCYCH W GRZECHU

Boże, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz pragniesz, aby się przez pokutę nawrócił, który nie odrzuciłeś Mojżeszowej, chociaż z naleganiem, modlitwy za ludzi grzesznych i który utyskujesz nawet, gdy Cię nikt nie zatrzymuje w gniewie przeciw grzeszącym; znam się być Panie w wielu i ciężkich grzechach! ale że sam kazałeś nam się modlić jednym za drugich, abyśmy zbawieni byli; otóż ztąd powziąwszy ufność, odważam się przystąpić do Tronu łaskawości Twojej z pokorną prośbą o miłosierdzie dla wszystkich zostających w grzechu. Odpuśćże im więc, Ojcze Niebieski, bo nie wiedzą, co czynią. Odsłoń ich oczy, a daj im poznać, jak zła i gorzka jest rzecz, że Cię Pana boga swojego, grzesząc odstąpili, i jak ciężkie im biada! gdy się też Ty oddalisz Panie! Otwórz im uszy, a daj im usłyszeć, jak łaskawie ich wzywasz do siebie, a jak im surowo grozisz sądem i piekłem jeżeli się do Ciebie nie nawrócą. Zmiękcz zatwardziałe ich serca i daj im się tem brzydzić, w czem się kochali, a w tem się kochać co nienawidzili. Wspomagaj ich, o Boże! tak skuteczną łaską, aby w gorzkości duszy swojej przypominali sobie wszystkie grzechy swoje; aby za nie serdecznie dla Twojej miłości żałowali, i przyzwoicie pokutowali; aby je z siebie wyrzucili przez świętą spowiedź i nigdy się do nich nie wracali. A Ty miłosierny i dobrotliwy Boże! odpuść im wszystkie nieprawości, również i nam grzechy nasze. Amen.

KOŚCIOŁA ŚW

Najdobrotliwszy Panie Jezu Chryste! który z wszelkiego pokolenia, języka, ludu i narodu zebrałeś sobie zgromadzenie ludzi jedno wierzących, uczyniłeś je Kościołem Twoim, na mocnej opoce ugruntowanym i z miłości ku niemu wylaną Krwią Twoją świętą poświęciłeś go, zaślubiłeś sobie i stałeś się najwyższą jego głową; pokornie prosimy za nim łaskawości Twojej: aby go w pokoju sprawować, strzedz, rządzić i zjednoczyć raczył po całym świecie. Patrz najłaskawszy Jezu! jako z otwartą paszczęką piekielnych mocarstw bramy przeciw niemu powstają: nie dopuszczajże, proszę, aby go przemogły, ale broń i zachowaj go w mocy ramienia Twego. Obacz też Panie! z jakiem nabożeństwem odprawuje się służba Twoja, z jaką niedbałością czynią się obrządki święte, z jaką nieczułością opuszcza się Twoja cześć i chwała i jak ustaje pamięć na Ciebie, o Boże! wzbudzajże i dawaj takich temuż Kościołowi Twemu pracowników, którzyby w nim wykorzeniali i obalali co jest złego, a wszystko dobre budowali i zaszczepiali. Spojrzyjże także na rzewliwe łzy tejże oblubienicy Twojej, które wylewa nad żałosnem nieszczęściem wielu dziatek Twoich, że się jedne z łona jej wyrywają, drugie w śmiertelnym grzechu umierają: wzrusz się litością Panie! nad jęczeniem tej powszechnej Matki nas wierzących, a wysłuchaj prośby i modlitwy, które za nami wszystkiemi wznosi do Ciebie. daj też nam wszystkim dobrą wolę, byśmy we wszystkiem słuchali Kościoła świętego, jego przykazania chowali i we wszystkiem dobrem codziennie na większą Imienia Twego chwałę postępowali. Amen.

Błagamy Cię, Panie Jezu Chryste, któryś założył nasz święty Kościół katolicki, abyś go raczył zachować, strzec i zjednoczyć po całym świecie. Patrz, najłaskawszy Jezu, jak uparcie i potężnie bije nań złość nieprzyjacielska, która chce Kościół nasz święty zniweczyć: o, nie dopuszczaj, proszę, aby go przemogła, ale broń go i zachowaj mocą ramienia swego. Wzbudź Kościołowi świętemu dzielnych obrońców i pracowników, którzy by chwałę jego podnieśli i po całym świecie go rozszerzyli. Daj też nam wszystkim dobrą wolę, abyśmy we wszystkim słuchali Kościoła świętego, jego przykazania zachowywali i w razie potrzeby byli gotowi życie za Kościół święty położyć. Amen.

Boski nasz Zbawicielu, umiłowałeś swój Kościół aż do męki na krzyżu i zapewniłeś, że zostaniesz z nami aż do końca czasów. Wspomagaj, prosimy Cię, Kościół nasz w jego zmaganiach. Sam głosiłeś, że między pszenicą rośnie również kąkol, spraw, aby słabość Twoich uczniów nie górowała nad świętością w Kościele. Pomóż swoją łaską robotnikom w winnicy, wspomagaj kapłanów i miliony wiernych, aby znosząc ciężar dnia i upału, pracowali dla Twojej chwały i dla dobra wszystkich ludzi. Oby ziarno słowa Bożego padło na dobrą glebę i przyniosło plon wielokrotny. Każdy Twój wyznawca niech spełnia godnie swój obowiązek, gdziekolwiek postawiła go Opatrzność Boża a wszystkim niech przyświeca wspólny cel - zbawienie wszystkich ludzi. Panie nasz, nazwałeś Kościół swoim królestwem na ziemi, gdzie Twoje panuje prawo, gdzie Twoja dobroć jest berłem, a Twoja moc naszą nadzieją. Spraw, abyśmy pamiętając, że królestwo Twoje jest królestwem budującym się dopiero, nie szczędzili ofiar i zasłużyli na udział w wiecznym królestwie Twoim. Amen.

Duchu Święty, który rozdzielasz dary i charyzmaty, wspieraj łaskawie kierujących Kościołem, aby umieli rozpoznawać znaki czasu i skutecznie odpierali ataki nieprzyjaciół wiary. Wspomagaj swoją mocą misjonarzy, aby ich działalność doprowadziła do prawdziwej wiary, ludzi żyjących w przesądach i bałwochwalstwie. Niech Prawda, która wyzwala i prowadzi do zbawienia, ogarnie wszystkich. Duchu Święty, wyprowadzaj z błędów tych, którzy w nie popadli, tak by pokorne uznanie win prowadziło nas do wzajemnej miłości i zaowocowało powrotem do jedności. Dopomóż nam, grzesznym i słabym, żyć w zgodzie i jedności jak jedna rodzina Boża przepojona miłością Amen.

Módlmy się: Duchu Święty, Stworzycielu, przybądź łaskawie na pomoc całemu Kościołowi katolickiemu przeciw napaściom nieprzyjaciół; utwierdzaj go i wspomagaj mocą z wysoka; odnów ducha sług Twoich, których namaściłeś swą miłością i łaską, aby w Tobie sławili Ojca i Syna Jego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. R. Amen. Módlmy się: Przenajświętszy Duchu Boże, któryś w zaraniu Kościoła św. na Apostołów i wiernych widomie zstąpić raczył, by ich rozumy oświecić, serca zapalić i w wierze utwierdzić, a życie ich uświęcić, błagam Cię najgoręcej, bądź też zawsze z nami, napełniaj nas darami swoimi, oświecaj w wątpliwościach, pocieszaj w smutku, ratuj w niebezpieczeństwach, wyprowadzaj z błędów, dźwigaj w upadkach, rządź nami według swojej mądrości, jednocz nas wzajemną miłością chrześcijańską, abyśmy wszyscy do jakiegokolwiek należymy stanu, żyli w zgodzie i jedności świętej, jako jedna rodzina Boża, a w końcu doprowadź nas wszystkich do szczęśliwej wieczności, abyśmy Ci tam z całą rzeszą Aniołów i Świętych składali dziękczynienie i chwałę na wieki wieków. R. Amen.

Panie Jezu Chryste, któryś z nieba zstąpił na ziemię i dla zbawienia wszystkich jeden, święty, prawdziwy Kościół założył, oto my, dzieci tego Kościoła, przed Twym ukorzeni Majestatem, błagamy dobrotliwość i miłosierdzie Twoje i prosimy Cię pokornie, abyś Kościół katolicki w pokoju utrzymywał, od wszelkich nieprzyjaciół go bronił i udzielał mu dóbr niebieskich w obfitości. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Krew przenajdroższą Jezusa Chrystusa za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego. Amen.

Panie, Boże wieków (por. Syr 36, 17), Boże rozumnych duchów (por. Lb 16, 22), Boże dusz czystych i tych wszystkich, którzy przyzywają Ciebie szczerze i uczciwie, Ty ukazujesz się na niebie i dajesz się poznać duchom czystym, a na ziemi jesteś wielbiony pieśnią i zamieszkujesz w Kościele katolickim. Święci aniołowie i czyste dusze służą Tobie, Ty nawet niebiosa uczyniłeś chórem na chwałę i cześć prawdy. Daj, by ten Kościół był Kościołem żywym i czystym, daj, by posiadał Boskie energie, a na swoje sługi aniołów, by mógł Cię wielbić w sposób czysty. Prosimy za wszystkich ludzi należących do tego Kościoła, daj się wszystkim przebłagać, wszystkim przebacz, wszystkim udziel odpuszczenia grzechów. spraw łaskawie, by już niczym nie grzeszyli, lecz stań się dla nich murem i zniszcz wszelką pokusę. Zmiłuj się nad mężczyznami, kobietami i dziećmi i objaw się we wszystkich, i niech poznanie Ciebie zostanie wypisane na ich sercach (Hbr 8, 10) przez Jednorodzonego Twego Jezusa Chrystusa, przez którego Tobie chwała i moc w Duchu świętym teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.

LEKARZA

Ty, Panie, przeszedłeś przez ziemię wszystkich dobrze czyniąc. Uzdrawiałeś z choroby, aby wzmocnić naszą wiarę. Uczyłeś nas, że od chorób ciała gorsze są choroby duszy, dlatego odpuszczałeś nam grzechy. Był u mnie lekarz. Był dobry. Zostawił mi lekarstwa i nadzieję, że będzie lepiej. Dziękuję Ci, Panie, za jego wiedzę i posługiwanie. Daj mu zdrowie, siłę, cierpliwość i dużo dobroci, aby przez jego przyjście wszyscy poznawali dobroć Twoją.

LEKTORA

Tak ładnie ten chłopiec czytał nam Twoje słowa, Panie. Powołałeś go, aby ukochał każde dobre słowo. Dałeś mu miły głos i wrażliwość duszy, aby sam rozumiejąc i nam jasno przekazywał Twoją dobrą nowinę. Niech zawsze czyta uważnie i mądrze. Może wśród Twoich słów usłyszy słodkie wołanie : Pójdź za Mną i uczynisz go siewcą ziarna, które przynosić będzie plon stokrotny. A nade wszystko daj mu umiłowanie Słowa, które ciałem się stało.

LUDU

Wyznajemy Ci, Boże miłujący człowieka, i rzucamy przed Tobą nasze słabości i prosimy o danie siły. Przebacz grzechy poprzednio popełnione, odpuść wszystkie minione występki i uczyń z nas nowych ludzi (por. Ef 4, 24). Uczyń z nas sługi szlachetne i czyste. Tobie się poświęcamy, przyjmij nas, Boże prawdy (por. Ps 31, 6), przyjmij ten lud; daj, by cały stał się czysty, daj, by cały postępował w sposób nienaganny i prawy. Niech wszyscy będą przyrównani do istot niebieskich, niech wszyscy staną się wybranymi i świętymi. Prosimy Ciebie za tych, którzy uwierzyli i poznali Pana Jezusa Chrystusa, by byli umocnieni w wierze (Kol 2, 7), w poznaniu i nauce. Prosimy za cały ten lud, daj się przebłagać wszystkim, objaw siebie, odsłoń swe światło, niech wszyscy poznają Ciebie (por. J 17, 3), Ojca nie stworzonego i Twego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię za wszystkich rządzących, niech mają spokojne życie dla pokoju Kościoła katolickiego. Prosimy, Boże miłosierdzia, za wolnych i niewolników, mężczyzn i kobiety, starców i dzieci, ubogich i bogatych, wszystkim okaż właściwą Ci dobroć i ku wszystkim skieruj właściwą Ci miłość. Zlituj się nad wszystkimi i wszystkim użycz nawrócenia ku Tobie. Prosimy za podróżujących, poślij im anioła pokoju, by im towarzyszył, żeby nie doznali od nikogo żadnej szkody i by z wielką radością żeglowali i odbywali swoje podróże. Prosimy za strapionych, za więźniów, za ubogich. Daj każdemu wytchnienie, uwolnij z więzów, wydobądź z biedy, pociesz wszystkich, Ty, który pocieszasz i dodajesz otuchy. Prosimy Cię za chorych, użycz im zdrowia i podźwignij z choroby, spraw, by cieszyli się pełnią zdrowia cielesnego i duchowego. Bo Ty jesteś Zbawicielem i Dobroczyńcą, Ty jesteś Panem i Władcą wszystkich. Ciebie prosimy za wszystkich przez Twego Jednorodzonego Jezusa Chrystusa, przez którego tobie chwała i moc w Duchu Świętym i teraz, i po wszystkie wieki wieków. Amen.

MISJI

Boże, Ty chcesz, by wszyscy ludzie poznali Twą prawdę i zostali zbawieni. Prosimy Cię, ześlij na żniwo Twoje robotników, którzy będą głosić Twoje słowo, tak jak głosili je Apostołowie z pełną gotowością serca, we wszystkich krajach i językach, aby wszystkie ludy poznały Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Syna Twego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, którego nam zesłałeś. Amen.

Panie, obudź w każdym kto należy do Twego Kościoła silny zapał misjonarski, by głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali i tym, którzy przestali wierzyć. Spraw, by było wiele powołań i podtrzymuj Twą łaską misjonarzy w dziele ewangelizacji. Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za misje, a przede wszystkim, by zrozumiał, że naszym pierwszym obowiązkiem w szerzeniu wiary jest prawdziwie chrześcijańskie życie. Boże, Ty chcesz, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Spójrz, jak wielkie jest żniwo i poślij Twych robotników, by Ewangelia dotarła do wszystkich i by Twój lud, zjednoczony słowem życia i ukształtowany siłą Sakramentów, szedł drogą miłości do zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.

Panie, obudź w każdym, kto należy do Twego Kościoła silny zapał misjonarski, by głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali i tym, którzy przestali wierzyć. Spraw, by było wiele powołań i podtrzymuj Twą łaską misjonarzy w dziele ewangelizacji. Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za misje, a przede wszystkim, by zrozumiał, że naszym pierwszym obowiązkiem w szerzeniu wiary jest prawdziwe chrześcijańskie życie.

Bądź pozdrowiony, Panie, za świadectwo twoich misjonarzy! Ty sam natchnąłeś ich apostolskie serca, by opuściwszy na zawsze swą ziemię, rodzinę i ojczyznę udali się do tych nieznanych krain dla głoszenia Ewangelii tym, których już wcześniej uznali za braci. Bądź pozdrowiony, Panie, za to, że podtrzymujesz ich wiarę i nadzieję w chwili siewu i przez cały czas apostolskich trudów; za to, że dałeś im wytrwałość i cierpliwość wśród zmęczenia, trudów, utrapień i różnego rodzaju cierpień. Bądź pozdrowiony, Panie, za wszystkie łaski, które spłynęły poprzez ich słowa, ich ręce i ich przykład. Jan Paweł II

MŁODZIEŻY

Ojcze nasz, zatroskani o młodzież, prosimy Cię o szczególne dla niej łaski. Pomóż młodym znaleźć prawdę, której pragną i spraw, by nie gorszyli się fałszem i obłudą świata. Zachowaj ich wrażliwe dusze od zła i niemoralności, która odbiera sens życia i nadzieję oraz oddala od Ciebie, Boże, który jesteś dobrem jedynym i celem naszym. Wskaż im, Ojcze, jak przygotować się nauką i pracą do podjęcia czekających ich w życiu obowiązków. Niech cieszą się pięknem świata i radują swoją młodością, niech zaufaniem darzą rodziców i wychowawców. W Twoim Synu, a Panu naszym Jezusie Chrystusie niech znajdą drogę, prawdę i życie. Amen.

MONARCHY

Panie! użyczaj zawsze swojej pomocy prawemu naszemu Monarsze ALEXANDROWI II, ku Niemu niechaj oko Twoje zawsze będzie zwrócone, żeby Tobie tylko zawsze oddał swoje serce. Nieskończony! Wylej na Niego pożądane źródło Twoich błogosławieństw i użyczaj Mu zawsze Ojcowskiej Twojej łaski, równie jak i całej jego rodzinie. Daj Mu mądrość i sprawiedliwość; oświecaj i wzmocnij Go w dobrych przedsięwzięciach, a spraw, żeby wszelkie Jego kroki ku chwale Twojej i ku prawdziwemu szczęściu Jego sławą; Jego błogosławieństwo ich rozkoszą. - Strzeż Jego długiego życia od wszelkiego niebezpieczeństwa, a po długiem i szczęśliwem panowaniu daj Mu w przyszedłem życiu korony niebieskiej dostąpić przez jednorodzonego Syna Twego, Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą w spólności Ducha Świętego żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

NIEPRZYJACIÓŁ

Panie Jezu Chryste, miłości najsłodsza i nieogarniona! Któryś nam rozkazał wszystkich miłować, wszystkim grzechy odpuszczać, i wszystkich błogosławić: który będąc bez winy na krzyżu zabijany od tych, którym zbawienie przyniosłeś, modliłeś się za swych zabójców: o Boże nasz! racz nas uchować łaską swoją przenajświętszą, iżbyśmy się nigdy nie powodowali nienawiścią, zemstą, pogardą i żadnem złem uczuciem ku nieprzyjaciołom i przeciwnikom naszym. Spraw, Panie, prosimy Cię iżbysmy dla miłości Twej umieli cierpliwie przyjmować od nich wszelkie przeciwności, szkody i smutki, mając je sobie za karę od Ciebie i z woli Twojej zrządzone. Uczyń miłosiernie, Boże nasz! iżbyśmy nieprzyjaciół naszych żałowali, za nich się modlili, we wszystkiem dobra i pożytku ich szukali i strzegli, sprzyjając im szczerze uczynkiem, słowy i myślą, i usiłując ich sobie zmienić w przyjaciół; izbyśmy za łaską Twoją, najmiłosierniejszy nasz Ojcze! z ufnością synów i wiernych naśladowców Twoich, co dzień i w godzinę śmierci naszej, prosić Cię mogli! odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom! Jezu dobry bądź miłościw nieprzyjaciołom naszym, a racz nas bronić od pocisków Twoją opieką, który z Ojcem i z Duchem Świętym Bóg w Trójcy jedyny żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

NIEWIERNYCH BŁĄDZĄCYCH

Najsłodszy Zbawicielu Chryste Jezu! który jesteś prawdziwem światłem na oświecenie narodów, prosimy Cię pokornie: racz wejrzeć na zgubę dusz tak wielu, którzy za zdradą szatana i za oszukaniem posłańców jego, zaślepieni na umyśle i zatwardziali na sercu wpadli w głębokie ciemności błędów. O najmiłosierniejszy Panie Jezu! czyliż to znieść możesz, aby te nędzne dusze, najdroższą Krwią Twoją odkupione, czart przeklęty miał zwodzić i brać w moc swoję! Czyliż tedy dłużej dopuszczać będziesz, aby tyle dusz, z niedostatku prawdziwej wiary miał nieprzyjaciel zbawienia wtrącać w przepaść piekielną! Ach dobry Jezu i Panie nasz! wspomnij sobie, żeś tak wiele dróg pracowitych odprawił dla ich zbawienia i że przy odkupieniu ich nad liczbę i nad miarę boleści, zelżywości, smutki, tęskności i samą najokrutniejszą śmierć ponosiłeś! Nie dajże ginąć tym duszom, których zbawienie tak Cię wiele kosztowało. Prosimy Cię tedy przez mękę i śmierć Twoję; racz między niewiernymi rozszerzać wiarę Twoję, a z pomiędzy wiernych wykorzenić wszelkie błędy. Racz to sprawić, nasz najwyższy i jedyny pasterzu, Chryste Jezu, aby na tym świecie jak najprędzej ze wszystkich ludzi stała się jedna owczarnia Twoja, abyśmy i na tamtym świecie wszyscy zjednoczyli się ku chwaleniu Cię na wieki wieków. Amen.

OJCZYZNY

Boże nasz i Opiekunie, błogosław Ojczyźnie naszej. Wspieraj wszystkich łaską i mocą, by pracą swoją powiększali jej dobrobyt. Wspomagaj, o Panie, Ojczyznę naszą i spraw, by panowały w niej po wszystkie czasy prawo, pokój, sprawiedliwość i zgoda braterska.

Boże, któryś z nieprzebranego miłosierdzia Swego, błogosławioną Salomeę za patronkę Ojczyźnie naszej dać raczył, przez jej zasługi i przyczynę prosimy Cię pokornie, abyś od nas łaskawej twarzy nigdy nie odwracał, ale we wszystkich przygodach tak duszy jak i ciała, w których się do Ciebie z pokorą i ufnością udajemy, z pomocą łaskawie przybywał. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Panie, któryś w błogosławionej Salomei, pochodzącej z królewskiego rodu Piastów, dał nam wzór miłości kraju ojczystego, udziel za jej wstawiennictwem naszej Ojczyźnie łaski pokoju i zgody wewnętrznej, wierności Bogu, Ewangelii i Kościołowi świętemu, a nas umocnij na drodze zdobywania koniecznych nam wartości moralnych: wierności w małżeństwach, poszanowania życia dzieci, trzeźwości i pracowitości, abyśmy przez to zapewnili sobie Twoje błogosławieństwo na życie doczesne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławiona Salomeo, przez miłość, którąś miała dla narodu polskiego, prosimy Cię, zachowaj Ojczyznę naszą od wojny, wad i grzechów oraz innych niebezpieczeństw. Uproś nam stałą opiekę Bożą dla naszej Ojczyzny, a nam wyjednaj Twoją skuteczną pomoc, abyśmy tu na ziemi Bogu szczerym sercem służyli, a po śmierci mogli Go wraz z Tobą oglądać i czcić na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Boże, Ojcze nasz i Opiekunie, błogosław ojczyźnie naszej. Dodaj łaski i mocy, abyśmy wspierali ją modlitwą i pracą, i zdolni byli do wszelkich dla niej poświęceń. Wspieraj, o Panie, Ojczyznę naszą i spraw, aby panowała w niej po wsze czasy sprawiedliwość, pokój, miłość i społeczne szczęście. Przez możne orędownictwo Maryi, Matki naszej i Pani Jasnogórskiej chroń naród nasz od nieszczęść. Użycz ludowi Twojemu ducha ofiary i wierności świętym przekonaniom. Prosimy o to przez wstawiennictwo świętych naszych patronów: św. Wojciecha i św. Stanisława Kostki i wszystkich innych świętych i błogosławionych synów i córki naszej Ziemi. Amen.

Ojcze nasz, Boże wszechmogący, proszę Ciebie o opiekę nad naszą Ojczyzną. Niechaj nasz kraj rozwija się w szczęściu i pokoju, a jego mieszkańcy niech osiągną to wszystko, co im jest potrzebne do życia i szczęścia. Daj nam wyzwolić się z naszych wad. Daj nam osiągnąć pracowitość, trzeźwość, abyśmy umieli wspólnie budować lepszą przyszłość i nie marnowali wspólnego dobra. Błogosław wszystkim rodakom w świecie. Pomóż nam wszystkim żyć w zgodzie i jedności braterskiej. I spraw, abym w swoim życiu był pożyteczny dla Ojczyzny i przyczynił się do jej rozwoju, dla wspólnego dobra.

OPIEKUNÓW I DOBROCZYŃCÓW

Panie Boże wszechmogący, Ojcze wszelkiego stworzenia! Który w Opatrzności Twojej najlitościwszej i na mnie grzesznicę pomnieć raczyłeś, i ku mojej pomocy i pociesze wzbudziłeś mi łaskawych opiekunów i dobroczyńców! Twoja to ojcowska i wszechmocna ręka podała mi dary, jakie przez nich odebrałam: Tobie samemu, o Boże i Panie nas wszystkich! należy się najpierwsza cześć i najszczersze serca dziękowanie. Racz panie nagrodzić łaską Twoją i wieczną zapłatą wszystkim mym przyjaciołom i dobroczyńcom; racz wysłuchać za nimi modlitwę moją, a obdarz ich pociechą sprawiedliwych! Najświętsza Maryo Panno, ucieczko, pocieszycielko i Matko moja! przyczyń się za nami u Syna Twego, uproś im we wszystkiem błogosławieństwo za życia; a po śmierci zaprowadź ich do wiekuistej nagrody przez zasługi, mękę i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

PODRÓŻNYCH

O Boże wielki, który czuwasz nad wszystkim stworzeniem, polecam opiece Twej N. N. Niechaj błogosławieństwo Twoje towarzyszy im w całej drodze. Odwracaj od nich nieszczęście, ratuj w niebezpieczeństwach i pozwól, aby szczęśliwie powrócili do domu.

O Boże, Ojcze miłosierdzia! który wszystko stworzywszy, wszystko opatrujesz, chowasz i nad wszystkiem z dziwną miłością czuwać nie przestajesz, Ty każdemu stworzeniu Twemu naznaczasz pokarm i dajesz przytułek. Ty ptaków szukających żywności uczysz dróg powietrznych, i szczęśliwie napowrót do gniazda je przywodzisz. Ciebie prosimy, Panie! dobroci nieskończona, bądź miłościw podróżnym, miej je w opiece Twojej ojcowskiej, pocieszaj we wszystkich złych przygodach, udaruj je męstwem do znoszenia wszelkich przeciwności, uzdrawiaj w chorobach, broń od zwątpienia w Opatrzności Twojej, zasłaniaj od wszelkich niebezpieczeństw; daj im Aniołów Twoich za stróżów i przewodników, i powróć je szczęśliwie do domu. Bądź im Panie miłościw pośród obcych, jakoś był miłościw Tobiaszowi i Józefowi. Bądź dla nich Ojcem i Matką, którzy w Tobie jednym obronę i bezpieczeństwo znaleźć mogą, a pociesz nas wszystkich; przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Odkupiciela i Zbawiciela. Amen.

POLEGŁYCH

Miłosierny Boże, polecamy Ci tych wszystkich, którzy oddali swoje życie, byśmy żyć mogli w wolności i pokoju. Prosimy Cię o laskę dla tych na których śmierć przyszła nagle na polu walki. Prosimy o łaskawość dla tych, którym przyszło konać w bólach doznanych ran; prosimy o miłosierdzie, dla tych, którzy doznali kaźni tortur i okrucieństwa wrogich przesłuchań. Ich życie było ofiarą składaną za ludzką nienawiść, wrogość, niesprawiedliwość i głupotę. Przyjmij Boże ich ofiarę i spraw, aby jej owoce nie zaginęły tu, na ziemi. Niech ich ofiara będzie skuteczna dla nas, by nikt nie musiał już ginąć przez człowieka niech jej owocem będzie pokój na ziemi. To wszystko, co przyszło im wycierpieć, niech będzie kluczem do skarbów nieba i otworzy przed nimi krainę błogiego pokoju Twojego Królestwa.

PRZEŁOŻONYCH

Wejrzyj, o Boże, na naszych przełożonych, którzy sobie tyle trudu zadają, aby nas uczyć i dobrze wychować mogli. Wspieraj ich w tej żmudnej pracy i nagródź ich sowicie za wszystkie dobra, które nam świadczą. Amen.

PRZYJACIÓŁ

Najłaskawszy Jezu! Błagam Cię za wszystkich tych, co się niegodnym moim modlitwom zalecają; Boskiej Opatrzności Twojej poruczam ich potrzeby i troski! Opatruj ich, błogosław im w pracy, pocieszaj i ratuj w niedoli niech wszyscy radosnym pieniem śpiewamy w niebie na wieki Twą dobroć o Boże nieskończenie miłosierny i łaskawy. Amen.

SZKOŁY SŁOWA BOŻEGO

Daj nam, Panie, poznać siebie tak, jak Ty nas znasz i przenikasz. Pozwól nam poznać siebie samych mocą Twego słowa, poznać główną przyczynę naszych trosk, a także daremność wielu z nich. Spraw, byśmy czuli się poznani i zrozumiani przez Twoje słowo, a także kochani przez Ciebie i przemienieni przez Twoją prawdę, która jest zbawieniem i miłosierdziem dla nas. Dziewico Maryjo, Ty potrafiłaś przeżywać w pokoju serca dramatyczne doświadczenia ludzkiej historii; uproś nam, żeby nas oświeciło światło słuchanego Słowa Bożego i żebyśmy znaleźli w sobie źródło pokoju.# #kard. martini# #

Dziękujemy Ci, Panie, ponieważ Ty czuwasz nad Twoim Słowem; to nie my szukamy Twego Słowa, by je zrozumieć, ale Ty nam je dajesz, by wniknęło w nasze serca. Podaruj nam, prosimy Cię, serce otwarte, posłuszne Tobie. Ty czuwasz zawsze z miłością nad każdym z nas, nad Kościołem, nad całą ludzkością i nie pozwalasz upaść żadnemu Twemu Słowu. Pomóż nam je przyjąć z taką miłością, z jaką nam je darowujesz, za wstawiennictwem Maryi, naszej Matki, i w imię Jezusa, Twego Syna i naszego Pana. Amen.# #kard. martini# #

Dziękujemy Ci, Panie, za ten czas, który nam dajesz, byśmy mogli słuchać Twego Słowa. Prosimy Cię, Panie, uczyń nas uważnymi słuchaczami, gdyż Twoje Słowo zawiera tajemnicę naszego życia, naszej tożsamości, naszej prawdziwej rzeczywistości, do której zostaliśmy powołani. Usuń od nas wszelkie uprzedzenia, przesądy, myślowe schematy, które mogłyby nam przeszkodzić przyjąć w wolności słowa Twojej Ewangelii. Któż, Panie, będzie kiedykolwiek godzien głosić Ewangelię oprócz Ciebie samego? Któż z nas mógłby właściwie wyjaśnić to Słowo zbawienia? Proszę Cię również za mną, kiedy się przygotowuję do objaśniania twego Słowa: usuń wszystko, co jest we mnie przesądem albo własnym wymysłem, i spraw, by zajaśniało tylko to, co Ty, w Duchu Świętym, pragniesz powiedzieć każdemu z nas. Maryjo, Matko Pana, któraś w swym sercu zachowała słowa i czyny Jezusa, spraw, byśmy Cię naśladowali w prostocie i pokoju; usuń z nas wszelkie napięcia, lęk i nerwowość, i uczyń nas uważnymi słuchaczami, by pomnożyły się w nas owoce Ewangelii. Prosimy Cię o to, Matko, przez imię Twego Syna, chwalebnego, żywego, który króluje wśród nas, w naszej wspólnocie, w Kościele wszystkich czasów, w historii, przez wszystkie wieki wieków. Amen.# #kard. martini# #

Dziękujemy Ci, Panie, za ten czas, który nam dajesz, byśmy mogli słuchać Twego SŁOWA. Prosimy Cię, Panie, uczyń nas uważnymi słuchaczami, gdyż Twoje SŁOWO zawiera tajemnicę naszego życia, naszej tożsamości, naszej prawdziwej rzeczywistości, do której zostaliśmy powołani. Usuń od nas wszelkie uprzedzenia, przesądy, myślowe schematy, które mogłyby nam przeszkodzić przyjąć w wolności słowa Twojej Ewangelii. Któż, Panie będzie kiedykolwiek godzien głosić Ewangelię oprócz Ciebie samego? Któż z nas mógłby właściwie wyjaśnić to SŁOWO zbawienia? Proszę Cię również za mną, kiedy się przygotowuję do objaśniania twego SŁOWA: usuń wszystko, co jest we mnie przesądem albo własnym wymysłem, i spraw, by zajaśniało tylko to, co Ty, w Duchu Świętym, pragniesz powiedzieć każdemu z nas. Maryjo, Matko Pana, któraś w swym sercu zachowała słowa i czyny Jezusa, spraw, byśmy Cię naśladowali w prostocie i pokoju; usuń z nas wszelkie napięcia, lęk i nerwowość, i uczyń nas uważnymi słuchaczami, by pomnożyły się w nas owoce Ewangelii. Prosimy Cię o to, Matko, przez Imię twego Syna, chwalebnego, żywego, który króluje wśród nas, w naszej wspólnocie, w Kościele wszystkich czasów, w historii, przez wszystkie wieki wieków. Amen. (kard. Martini)

Dziękujemy Ci, Panie, że to słowo, wypowiedziane dwa tysiące lat temu, jest słowem żywym i skutecznym między nami. Uznajemy naszą niemoc i niezdolność, by je zrozumieć i by pozwolić mu żyć w nas. Ono jest potężniejsze i mocniejsze niż nasze słabości, bardziej skuteczne niż nasza kruchość, bardziej przenikliwe niż nasze opory. Dlatego prosimy Cię: oświeć nas słowem, spraw, abyśmy brali je na serio i byśmy we wszystkich naszych doświadczeniach byli otwarci na to, co ono objawia, byśmy mu zaufali w naszym życiu i byśmy pozwolili mu działać w nas według bogactwa jego potęgi. Matko Jezusa, która zaufałaś bez granic, prosząc, by Ci się stało według słowa, które usłyszałaś, [uproś nam] ducha uległości, byśmy odnaleźli prawdę w nas samych (...). Prosimy Cię o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, Twoje Słowo Wcielone, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie i przez Ducha Świętego, który nieustannie odnawia w nas moc tego Słowa, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.# #kard. martini# #

Jezu, mocy i mądrości Boża, rozpal w nas miłość do Pisma Świętego, bo w nim rozbrzmiewa głos naszego Ojca, który nas oświeca, karmi i pociesza. Jezu, Słowo Boga Żywego, odnów w Kościele zapał misyjny, aby wszystkie ludy doszły do poznania Ciebie prawdziwego Syna Bożego i prawdziwego Syna Człowieczego jedynego Pośrednika między człowiekiem i Bogiem Tobie, o Chryste, cześć i chwała, teraz i na wieki wieków.# # #fragm. modlitwy roku jubileuszowego#

Maryjo, Matko kontemplacji, Ty zachowałaś w swoim sercu słowa, postawy i gesty Jezusa, rozważałaś o nich i przyjmowałaś je z pokorą i odwagą w Twoim życiu; pomóż nam czytać, medytować i kontemplować Boże Słowo, aby poruszyło nami do głębi. Uproś nam, abyśmy odkryli przemieniającą potęgę Pisma Świętego, w którym zmartwychwstały Chrystus żyje w mocy Ducha Świętego, objawia się każdemu z nas, otwierając najtajniejsze bramy naszych serc, wchodząc w najtajniejsze zakamarki naszej świadomości, napełniając nas wolnością, pogodą ducha, cichością i pokojem. Pozwól nam, [Panie], osiągnąć takie usposobienie ciała, ducha, umysłu i wyobraźni, abyśmy mogli otrzymać obfitość darów i obietnic, które Bóg chce wylać w nas, abyśmy mogli otrzymać niewypowiedzianą miłość, w Jego Synu Jezusie, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.# #kard. martini# #

O Chryste Zbawicielu, składamy dzięki za Twą zbawczą ofiarę, która jest jedyną nadzieją człowieka! O Chryste Zbawicielu, składamy dzięki za eucharystyczne łamania Chleba, któreś ustanowił, by rzeczywiście poprzez bieg stuleci spotykać swych braci! O Chryste Zbawicielu, wlej w serca ochrzczonych pragnienie ofiarowania się wraz z Tobą, wlej pragnienie przyczyniania się do zbawienia ich braci! O Chryste Zbawicielu, składamy dzięki za Twą zbawczą ofiarę, która jest jedyną nadzieją człowieka! O Chryste Zbawicielu, składamy dzięki za eucharystyczne łamanie Chleba, któreś ustanowił, by rzeczywiście poprzez bieg stuleci spotykać swych braci!# #andrzej sujka# #

Ożywiaj naszą wiarę i naszego ducha, obdarz nam jasnością myśli, pogodą serca, abyśmy mogli duszą spokojną i milczącą wsłuchać się w Twoje cudowne Słowo.# #kard. martini# #

Panie daj, abyśmy zgłębiali Twoje Słowo, niech nas Ono umacnia w naszej drodze. Pozwól nam uniknąć oschłości w medytacji i spraw, abyśmy poprzez refleksję i rozważanie doszli do kontemplacji Twojego Oblicza. Jezu, mocy i mądrości Boża, rozpal w nas miłość do Pisma Świętego, bo w nim rozbrzmiewa głos naszego Ojca, który nas oświeca, karmi i pociesza. Jezu, Słowo Boga Żywego, odnów w Kościele zapał misyjny, aby wszystkie ludy doszły do poznania Ciebie prawdziwego Syna Bożego i prawdziwego Syna Człowieczego jedynego Pośrednika między człowiekiem i Bogiem Tobie, o Chryste, cześć i chwała, teraz i na wieki wieków.# # #fragm. modlitwy roku jubileuszowego#

Panie dziękujemy, że nas ponownie zgromadziłeś w Twojej obecności i w Twoje Imię. Wiemy, że nasze serca są często zamknięte, niezdolne zrozumieć prostotę Twego Słowa. Ześlij nam Twojego Ducha, abyśmy mogli przyjąć Twoje Słowo w prawdzie i z prostotą. Niech Ono przemienia nasze życie. Spraw, o Panie, abyśmy Ci nie stawiali oporu; niech Twoje Słowo wniknie w nas jak miecz obosieczny, niech nasze serca będą otwarte, niech nasze oczy nie zamykają się, a nasze uszy nie zwracają się gdzie indziej. Daj nam całkowicie poświęcić się słuchaniu. Prosimy Cię, o to, Ojcze, w jedności z Maryją, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.# #kard. martini# #

Panie, daj, abyśmy zgłębiali Twoje Słowo, niech nas Ono umacnia w naszej drodze. Pozwól nam uniknąć oschłości w medytacji i spraw, abyśmy przez refleksję i rozważanie doszli do kontemplacji Twojego Oblicza. Ożywiaj naszą wiarę i naszego ducha, obdarz nam jasnością myśli, pogodą serca, abyśmy mogli duszą spokojną i milczącą wsłuchać się w Twoje cudowne Słowo.# #kard. martini# #

Panie, dziękujemy, że nas ponownie zgromadziłeś w Twojej obecności i w Twoje Imię. Wiemy, że nasze serca są często zamknięte, niezdolne zrozumieć prostotę Twego Słowa. Ześlij nam Twojego Ducha, abyśmy mogli przyjąć Twoje Słowo w prawdzie i z prostotą. Niech Ono przemienia nasze życie. Spraw, o Panie, abyśmy Ci nie stawiali oporu; niech Twoje Słowo wniknie w nas jak miecz obosieczny, niech nasze serca będą otwarte, niech nasze oczy nie zamykają się, a nasze uszy nie zwracają się gdzie indziej. Daj nam całkowicie poświęcić się słuchaniu. Prosimy Cię, o to, Ojcze, w jedności z Maryją, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.# #kard. martini# #

Panie, Ty natchnąłeś Twym Duchem nie tylko te karty Pisma, które zdają się nam łatwe, jasne i pełne pocieszenia, lecz również stronnice trudne, ciężkie, ciemne, niepokojące. Prosimy Cię, oczyść nasz umysł z wszelkiego mroku, abyśmy mogli szukać tego, co dane nam jest pojąć, i abyśmy przyjęli i wielbili to, czego nie rozumiemy, przygotowując się na spotkanie tej tajemnicy miłości, w której wszystko zostanie odsłonięte i poznamy Cię tak, jak Ty nas poznałeś w Twym Synu Jezusie Chrystusie, Panu naszym.# #kard. martini# #

Panie, Ty wiesz, jak bardzo, świadomie lub nieświadomie, pragniemy, żeby nasze słowo odniosło sukces, żeby spotkało się z odzewem, przyjęciem, docenieniem. Panie, Ty również pragniesz tego; Ty również chciałeś, żeby Twoje słowo zostało przyjęte. Spraw jednak, żebyśmy wniknęli w głębię Twojego Serca i pojęli, że Twoje słowo nie jest słowem dla poklasku i uznania, lecz jest słowem Boga, słowem prawdy, sprawiedliwości, zbawienia; słowem, które ma moc samo w sobie, a nie w przyjęciu, z jakim się spotyka. Spraw, Panie, żebyśmy w podobieństwie do Ciebie i w zjednoczeniu z Tobą podążali odważnie pośród wszelkich trudności, wiedząc, że pierwszą naszą posługą jest wolność słowa, której nie zgasi lęk przed mówieniem prawdy. Prosimy cię, Panie, pomnażaj naszą wolność dla chwały Twojego imienia.# #kard. martini# #

TYCH KTORZY ODESZLI

Polecamy Ci, Boże tych wszystkich, którzy odeszli ze znakiem wiary i spoczywają w pokoju. W miłosierdziu swoim Panie, przybliż czas przyjęcia ich przed Twoim obliczem. Są oni Panie, Twoimi stworzeniami i tylko w Tobie znajdują zbawienie i szczęście. Niech radują się twoim światłem i uwielbiają miłosierdzie Twoje. Nie licz im dawnych nieprawości, popełnionych z namiętności i słabości ludzkiej natury. Chociaż grzeszyli, to jednak zachowali wiarę w Ciebie, jedynego Boga. Z Tobą też pojednali się przed swoim odejściem z tego świata. Panie łaskawy, odpuść im grzechy młodości i przyjmij do swojej niebieskiej chwały. Niech znajdą swoje miejsce wśród świętych Twoich.

TYCH KTÓRZY ODESZLI BEZ POJEDNANIA Z BOGIEM

W pokornej modlitwie zwracamy się do Ciebie Boże, prosząc za tymi, których wiara była tylko Tobie wiadoma. Prosimy za tych, którzy obrazili się na Kościół i kapłanów, ale iskierkę nadziei pokładali w Tobie. Prosimy za tymi, którzy dali się zwieść fałszywym prorokom, poszli za nimi i nie zdołali odróżnić prawdy od fałszu. Prosimy za tymi, którzy zaplątali się w życiu i nie zdołali naprawić tego co zepsuli. Prosimy za tymi, którzy byli tchórzami i zabrakło im odwagi, aby przyznać się do popełnionego zła. Prosimy za wszystkimi, dla których sprawy wiary i moralności, nie były sprawami łatwymi. Prosimy Ciebie, Ojca Miłosiernego, abyś poszukał wśród zakamarków ich życia, spraw dla nas zakrytych. Może nakarmili kiedyś głodnego, może napoili spragnionego, może przyjęli utrudzonego przybysza, może podzielili się kiedyś swoimi szatami z ubogimi, może byli wiernymi przyjaciółmi w chorobie i nieszczęściu, może byli jedynymi, którzy rozmawiali z wykluczonymi z życia społecznego. Może w ich czynach znajdzie się coś, co załata braki i stanie się zbawienną zasługą na odrobinę łaski, na choćby cząstkę radości wiecznej. Okaż im Panie, swoje miłosierdzie i daj im swoje zbawienie.

WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Panie Jezu, Ty powiedziałeś: Tam, gdzie dwóch lub więcej zbiera się w moje imię, tam jestem wśród nich , bądź między nami, gdy staramy się zjednoczyć w Twej milości w naszej wspólnocie parafialnej. Pomóż nam być zawsze jednym sercem i jedną duszą w dzieleniu radości i smutków, i w szczególnej trosce o chorych, starych, samotnych i potrzebujących. Spraw, by każdy z nas starał się być żywą Ewangelią, w której oddaleni, obojętni i maluczcy odkryją Miłość Boga i piękno chrześcijańskiego życia. Daj nam wierne i otwarte serce, które będzie odpowiadało na każde Twe słowo i łaskę. Rozbudzaj w nas, Panie, nadzieję i zapal, byśmy nie poddawali się mimo własnych upadków, słabości i niewdzięczności ludzkiej. Spraw, by nasza parafia była prawdziwą rodziną, w której każdy będzie starał się zrozumieć, wybaczać, pomagać innym. Wzajemna miłość niech będzie jedynym prawem wiążącym nas i czyniącym z nas Twych uczniów.