Duchu Św. pocieszycielu racz udoskonalić w nas dzieło rozpoczęte przez Jezusa; spraw aby modlitwa, którą zanosimy w imieniu całego świata była mocna i stała; przyspiesz nam czas głębokiego życia wewnętrznego, rozpal w nas zapał apostolski, który by dosięgnął wszystkich ludzi i wszystkie narody, gdyż wszystkie są odkupione i wszystkie stanowią Jego dziedzictwo. Skrusz w nas wrodzoną pychę i podnieś na wyżyny świętej pokory, prawdziwej bojaźni Bożej i wielkodusznej odwagi. Niech żadne więzy ziemskie nie przeszkadzają nam w wypełnianiu naszego powołania. Niech dla korzyści, przez niedbalstwo nasze, nie będą deptane prawa sprawiedliwość; nie żadne obliczenia nie sprowadzą szerokiego zasięgu miłości do ciasnych, małych egoizmów. Niech wszystko w nas będzie wielkie: poszukiwanie i umiłowanie prawdy, gotowość do ofiary, choćby na krzyż i śmierć, niech wszystko wreszcie będzie zgodne z ostatnią modlitwą Syna do Ojca i z tym zdrojem Twojej, o Duchu Św., miłość która z woli Ojca i Syna spłynęła na Kościół i jego instytucje, na poszczególne dusze i narody. Amen.
Jan XXIII

Duchu Święty Boże, któryś tchnieniem swoim kiedyś ożywił pierwszego człowieka, któryś w swej miłóści niezgłębionej obdarzył jego duszę innym, nieporównanie cenniejszym życiem, życiem łaski Bożej, racz spojrzeć na mnie. Wszystko, co od Ciebie otrzymałem, Boże - prawo nazywania się dziecięciem Twoim, łaskę wiecznego posiadania nieba - to wszystko, ulegając swej ułomności, straciłem, Lecz Ty, Duchu Święty, możesz ożywić moją zmartwiałą duszę i wrócić jej łaskę życia. Zstąp więc i ulecz mnie. Niech dusza moja przez Ciebie stworzona, chwale Twojej służy nieustannie. Amen.

Duchu Święty Zstąpiłeś na mnie w chwili chrztu, Spływając po moim czole jak rzeka życia. Odrodziłeś mnie do Królestwa Bożego, Królestwa, które jest w niebie, u Ojca, Ale jest też tutaj, w Kościele Jezusa. Duchu Święty, który jesteś wodą żywą, Jesteś wiatrem potężnym, Który wieje, gdzie chce i kiedy chce. Pomóż mi usłyszeć twój głos wzniosły i dyskretny, Który mówi do mnie w moim sercu i Twoim Kościele. Prowadź mnie tam, dokąd Ty idziesz i skąd przychodzisz: Do Ojca, bo jesteś jego Miłością!... Przez Syna; bo jesteś więzią pokoju i jedności!

Duchu Święty, Boże, który światłem z nieba ubogacasz jednostki i narody, prowadząc pokolenia wszystkich wieków do wspólnoty we wierze, racząc napełnić ich umysły łaską i ożywić serca ogniem miłości, aby wszyscy umocnieni darami nadprzyrodzonymi służyli Ci ochotnie i doszli do pełnej jedności z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Duchu Święty, duszo mojej duszy! Wielbię Cię! Oświeć mnie, prowadź mnie, umacniaj mnie i pocieszaj. Powiedz mi, co mam czynić. Wskaż drogę. Obiecuję, że będę Ci posłuszny we wszystkim, czego ode mnie oczekujesz i ze poddam się wszystkiemu, co za Twoim pozwoleniem się zdarzy. Daj mi poznać Twoją wolę. Amen

Duchu Święty, duszo mojej duszy, uwielbiam Cię, oświeć mnie, prowadź mnie, umocnij mnie, pociesz mnie, mów mi, co mam czynić, dawaj mi swe polecenia, obiecuję Ci poddać się wszystkim Twoim życzeniom i przyjąć wszystko, co dopuścisz, aby mi się przydarzyło, pozwól mi jedynie pełnić Twoją wolę .
Kardynał Desire Joseph MERCIER

Przyjdź, Duchu Święty. Przemień nasze wewnętrzne napięcia w święte odprężenie. Przemiń nasz niepokój w kojącą ciszę. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski. Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. Przemień obojętność w serdeczną życzliwość. Przemień naszą noc w Twoje światło. Przemień zimę naszych dusz w Twoja wiosnę. Wyprostuj nasze krzywe drogi, Wypełnij naszą pustkę, Oczyść nas z pychy, Pogłębij nasza pokorę, Rozpal w nas miłość, Zgaś zmysłowość, Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak to, obiecałeś, I byli szczęśliwi według słowa Twego: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

HYMN

Przybądź, Duchu święty * Ześlij na nas z nieba * Promień Twego światła: * Przyjdź, ojcze ubogich, * Przybądź, dawco darów * Przybądź serc światłości. Przyjdź, pocieszycielu, * Słodki gościu duszy, * Słodkie pokrzepienie. Tyś spoczynkiem w pracy. * Tyś ochłodą w skwarze * Tyś pociechą w płaczu, * O światłości błoga, * Napełń wnętrze serca * Wszystkich twoich wiernych. Bez Twej Boskiej woli * Nie ma nic w człowieku * Nie ma nic bez winy, * Obmyj to, co brudne, * Zroś to, co jest oschłe, * Ulecz co zranione. * Zegnij, co oporne, * Ogrzej, co jest zimne, * Sprostuj to, co błędne. Udziel Twoim wiernym, * Tobie ufającym. * Siedem świętych darów. * Daj zasługę cnoty, * Daj zbawienny koniec, * Daj wieczystą radość. Amen.
Sekwencja z Mszału

NOWENNA

Na początku odmawia się 7 Ojcze nasz i 7 Chwała Ojcu, na uproszenie 7 darów Ducha Świętego.
V. Ześlij Ducha Twojego, a będą stworzone. (Alleluja).
R. I odnowisz oblicze ziemi (Alleluja).
Antyfona. Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal.
Módlmy się. Boże, któryś pouczył serce wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe, i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.

O CIERPLIWOŚĆ

O Duchu Święty, Boże, daj mi w nieszczęściu cierpliwość, w szczęściu pokorę, w pokusach zwycięstwo, w smutku pociechę, w pracy posilenie, w tęsknocie ochłodzenie, w bólach i niemocy poddanie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Ojcem, Bóg w Trójcy jedyny, żyje i króluje wiecznie. Amen.

Poświęcenie się Duchowi Świętemu

Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu Światła i miłości! Tobie poświęcam wolność moją i rozum mój. Pamięć moją i serce moje. Wolę moją i całego siebie na zawsze. Spraw, aby wolność moja była całą ku Tobie, a rozum mój zawsze chętny do przyjmowania natchnień pochodzących od Ciebie z nieba i nauki Kościoła, którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz. Niech pamiętam o Tobie, a serce moje niech zawsze miłuje Boga i bliźniego. Wola moja niech się zgadza z wolą Bożą, aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem życia i cnót Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą, Duchu Święty, niech będzie zawsze cześć i chwała z dziękczynieniem. Amen.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY

O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi co mam robić i rozkaż mi to wykonać. Obiecuje Ci uległość we wszystkim, co z woli Twojej mnie spotka, tylko okaż mi Twoją wolę.

W CZASIE NOWENNY

Duchu Święty, Stworzycielu, przybądź łaskawie na pomoc całemu Kościołowi katolickiemu; utwierdzaj go i wspomagaj Twą mocą z wysoka: odnów ducha sług Twoich, których namaściłeś Twą miłością i łaską, aby w Tobie sławili i Ojca, i Syna Jego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa. W. Amen.

W CZASIE NOWENNY

Przenajświętszy Duchu Boże, któryś w zaraniu Kościoła św. na apostołów i wiernych widomie zstąpić raczył, by ich rozumy oświecić, serca zapalić i w wierze utwierdzić, a życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej, bądź też zawsze z nami, napełnij nas darami Twoimi, oświecaj w wątpliwościach, pocieszaj w smutku, ratuj w niebezpieczeństwie, wyprowadzaj z błędów, dźwigaj w upadkach, rządź nami według Twojej mądrości, jednocz nas wzajemną miłością chrześcijańską, abyśmy wszyscy, do jakiegokolwiek należymy stanu, żyli w zgodzie i jedności świętej jako jedna rodzina Boża, a w końcu doprowadź nas wszystkich do szczęśliwej wieczności, abyśmy Ci tam z całą rzeszą aniołów i świętych składali dziękczynienie i chwałę na wieki wieków. Amen

WEZWANIE

Przybądź, Duchu Święty, racz napełnić serca Twoich wiernych, a ogień Twojej miłości racz w nich zapalić.
V. Ześlij Ducha Twojego, a wszystko na nowo stworzone będzie (Alleluja).
R. I odnowisz oblicze ziemi (Alleluja).
Módlmy się: Boże, któryś serca Twoich wiernych oświeceniem Ducha Świętego nauczyć raczył, daj nam w tym Duchu wszystko dobrze rozumieć i z Jego pociechy zawsze się weselić. Przez Chrystusa, Pana naszego.