KU CZCI CHRYSTUSA PANA

Mocny fundament ziemi i gwiazdy lśniące, a także siły ich ruchu, zachodzą całkiem i słabną wobec biegu Twojego światła i bezmiaru Twojej potęgi. Tylko Ty jesteś widzialny i przedstawiasz nam obraz najpotężniejszego Ojca, aby była dobrze znana wielkość Ojca i Syna. Bo, jak Ojciec jest źródłem mocy w świecie pełnym błogosławieństw, tak i Ty , Jego Syn, w tymże świecie jesteś pierwszym i najwyższym władcą, Panem też wszystkich potęg. Ty jesteś drugą wielkością, która pochodzi od wielkości Ojca. Ty jesteś też wieczną podporą powierzchni ziemskiej. Ty jesteś też hasłem, wodzem, przewodnikiem, Ty przekazujesz nas w dobre ręce. Ty jesteś wybitnym kierownikiem i bramą światłości, gwarancją także sprawiedliwości. Ty jesteś naszą gwiazdą i blaskiem wiecznej światłości. Dziękujemy Ci! Chwalimy Cię! błogosławimy Cię! Oto upadamy na kolana przed Tobą z ufnością, uległością

KU CZCI CHRYSTUSA KRÓLA

O Jezu Chryste, oddaję Ci hołd jako Królowi świata. Wszystkie stworzenia dla Ciebie są uczynione. Rozporządzaj mną jako własnością swoją.%Odnawiam moje przyrzeczenia chrztu świętego, wyrzekam się szatana i jego pychy i jego spraw, i obiecuję żyć, jak przystoi dobremu katolikowi. W szczególniejszy sposób obowiązuję się użyć wszystkich sił, aby dopomóc do zwycięstwa prawom Bożym i prawom Kościoła świętego.%Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci nędzne uczynki moje w tej intencji, ażeby wszystkie serca uznały Twoje święte królowanie i aby w ten sposób mocno utrwaliło się na całym świecie Twoje Królestwo pokoju. Amen.

Najukochańszy Panie Jezu! Przez miłość najsłodszego serca Twego proszę Cię, abyś sam za mnie ofiarować raczył doskonałość Twoją, w której w godzinę Wniebowstąpienia Twego stanąłeś przy Bogu Ojcu na odebranie wiecznego uwielbienia. Ty sam biedną duszę moją przez Twoje najniewinniejsze człowieczeństwa oczyść z wszelkich skaz grzechowych i do pożądanej przyprowadź piękności. Ty sam racz ją przez najzacniejsze Bóstwa swoje ozdobić we wszelkie cnoty, a przez moc miłości, która niepojęte Bóstwo Twoje złączyła z niepokalanym człowieczeństwem, racz ją jak najhojniej we wszelkie dary Wyposażyć. Amen.%Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale rzeknij tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
św. Gertruda

Panie Jezu! Bądź w centrum mojego życia i mojego serca. Jak słońce zawsze jasne i gorące zechciej mnie oświecać i rozgrzewać coraz więcej. Niech kwitną we mnie wszelkie cnoty i niech będę płodny wszelkim dobrem.%Panie Jezu! Niech moja radość będzie tylko w Tobie, niech pragnę tylko naśladować Ciebie we wszystkim, żeby być przez Ciebie i razem z Tobą miłym Twojemu Ojcu.

1 MODLITWA OBJAWIONA ŚWIĘTEJ BRYGIDZIE

O Jezu Chryste! Słodkości odwieczna wszystkich, obejmujących Cię miłością, Radości przewyższająca wszelkie szczęście i oczekiwanie, prawdziwe Zbawienie i Nadziejo każdego grzesznika. Ty, który objawiłeś, że największym Twoim zadowoleniem jest być między ludźmi, tak że z miłości do nich po upływie zapowiedzianych czasów przyjąłeś naturę ludzką, wspomnij sobie, o Jezu, wszystkie cierpienia zniesione od chwili poczęcia, a zwłaszcza w czasie swojej świętej Męki, jak to przewidziała odwieczna myśl Boża i jak zdecydowała wola Najwyższego.%Wspomnij sobie, Panie, że urządzając Wieczerzę Eucharystyczną wraz z uczniami, po umyciu im nóg, dałeś swoje Najświętsze Ciało i drogocenną Krew, a udzielając pociechy z właściwą sobie dobrocią przepowiedziałeś bliską swoją Mękę.%Wspomnij smutek i gorycz, które w udręczonej Duszy odczułeś, wyznając wobec najbliższego otoczenia: Smutna jest dusza moja aż do śmierci .%Wspomnij wszystkie obawy, niepokoje i boleści, które Twoje delikatne Ciało znosiło przed ukrzyżowaniem, kiedy po odprawieniu po raz trzeci modlitwy, oblewając się krwawym Potem, zostałeś zdradzony przez swojego ucznia Judasza, aresztowany przez wybrany naród, oskarżony przez fałszywych świadków, niesprawiedliwie sądzony przez trzech sędziów tuz przed uroczystym świętem Wielkanocy czyli Paschy.%Wspomnij, że przywiązano Cię do słupa i rozdarto Ciało biczami, że byłeś obnażony z własnych szat i odziany w inny strój na pośmiewisko, że Cię ukoronowano cierniami, do ręki włożono trzcinę, zasłonięto oczy i twarz, że Cię policzkowano i obrzucano obelgami.%Na pamiątkę tych wszystkich zniewag i boleści, które wycierpiałeś w okresie poprzedzającym Mękę Krzyża, daj mi przed nadejściem śmierci przeżyć prawdziwą skruchę serca, szczerą i całkowitą spowiedź, odprawić godnie zadośćuczynienie i otrzymać odpuszczenie wszystkich grzechów. Amen.%Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...%Westchnienie: Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

2 MODLITWA OBJAWIONA ŚWIĘTEJ BRYGIDZIE

O Jezu! Prawdziwa wolności Aniołów, Raju niezmąconego szczęścia, wspomnij sobie na odrazę i smutek, które odczułeś, kiedy nieprzyjaciele otoczyli Cię jak wściekłe lwy i tysiącami zniewag, policzkowaniem, kaleczeniem i innymi wymyślnymi udrękami prześcigali się w zadawaniu cierpień.%Ze względu na te tortury i stek obelżywości, błagam Cię, Boski Zbawicielu, wyzwól mnie z więzów wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, a roztaczając błogosławioną opiekę prowadź drogą doskonałości do zbawienia wiecznego. Amen.%Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...%Westchnienie: Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!# #ŚW. BRYGIDA SZWEDZKA# #

3 MODLITWA OBJAWIONA ŚWIĘTEJ BRYGIDZIE

O Jezu! Stworzycielu nieba i ziemi, którego żadna rzecz nie może ograniczyć ani objąć. Ty, który ogarniasz i zapalasz wszystko swoją potęgą, wspomnij sobie na gorzką boleść, która odczuwałeś, kiedy kaci, przywiązując twoje święte ręce i nogi do krzyża, przeszyli je na wylot grubymi, stępionymi gwoździami. Rozciągając Cię z niesłychanym okrucieństwem na krzyżu, nie syci Twoich cierpień, miotali obelgami na wszystkie strony i dając upust swojej wściekłości, powiększali Twoje Rany przez zadawanie dodatkowych katuszy.%Ze względu na ogrom cierpień, których doświadczyłeś podczas ukrzyżowania, daj mi Twoją świętą bojaźń i Twoją prawdziwą miłość. Amen.%Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...%Westchnienie: Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

4 MODLITWA OBJAWIONA ŚWIĘTEJ BRYGIDZIE

O Jezu! Lekarzu niebieski, wzniesiony na krzyżu, by nasze rany uleczyć Twoimi, wspomnij na obicia i złamania, jakich doznałeś w swoich członkach, tak że każdy z nich został w jakiś sposób naruszony. Od stóp do głów nie znaleziono miejsca na twoim Ciele, które nie byłoby pokryte raną. W takim stanie poniżenia, zapominając o własnych cierpieniach, nie przestałeś modlić się do Ojca za nieprzyjaciół słowami: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią !%Na mocy tego bezgranicznego Miłosierdzia i na pamiątkę owej boleści, spraw żeby pamięć o Twojej gorzkiej Męce przywiodła nas do doskonałej skruchy i przyniosła odpuszczenie wszystkich popełnionych grzechów. Amen.%Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... %Westchnienie: Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

5 MODLITWA OBJAWIONA ŚWIĘTEJ BRYGIDZIE

O Jezu! Zwierciadło odwiecznego Blasku, wspomnij na smutek, którego doznałeś, kiedy w świetle Boskiego poznania, rozważając nad przeznaczeniem tych, którzy mieli być odkupieni dzięki zasługom Twojej świętej Męki, widziałeś zarazem wielkie tłumy skazanych, którzy szli na potępienie z powodu rozlicznych grzechów. Żal Ci było nieszczęśliwych ludzi zgubionych i zrozpaczonych.%Przez to bezgraniczne współczucie i miłosierdzie, a zwłaszcza przez wzruszającą dobroć okazaną skruszonemu łotrowi współukrzyżowanemu na Golgocie, kiedy mu powiedziałeś: Dziś ze mną będziesz w raju! , błagam Cię, o słodki Jezu, okaż miłosierdzie mnie grzesznemu w godzinę śmierci. Amen.%Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...%Westchnienie: Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

6 MODLITWA OBJAWIONA ŚWIĘTEJ BRYGIDZIE

O Jezu! Łaskawy i upragniony Królu, wspomnij na boleść, która odczułeś, kiedy nagi jak nędzarz, przykuty do krzyża, zostałeś na tym drzewie hańby wyśmiany i wzgardzony. Wszyscy twoi krewni i przyjaciele opuścili Cię z wyjątkiem ukochanej Matki, która stała wiernie przy Tobie podczas konania. Ty zaś poleciłeś swojemu wiernemu Uczniowi, mówiąc do Najświętszej Maryi Panny: Niewiasto, oto syn Twój ! i do świętego Jana Oto Matka Twoja! %Błagam Cię, o mój Zbawicielu, przez miecz boleści, który ongiś przeszył duszę Twojej Najboleśniejszej Matki, współczuj ze mną we wszystkich cierpieniach i doświadczeniach, zarówno cielesnych jak i duchowych, abym je wszystkie zwyciężył w życiu, a zwłaszcza w ostatniej godzinie przed nadejściem śmierci. Amen.%Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...%Westchnienie: Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

7 MODLITWA OBJAWIONA ŚWIĘTEJ BRYGIDZIE

O Jezu! Źródło niewyczerpanej litości, który z głęboką miłością wypowiedziałeś na krzyżu tęsknotę: Pragnę. Było to pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego. Proszę Cię, o mój Odkupicielu, rozpal pragnienia naszych serc, byśmy wytrwale we wszystkich podejmowanych czynnościach dążyli do doskonałości. Wygaś w nas całkowicie pożądliwość ciała i żądze światowe. Amen.%%Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...%Westchnienie: Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

8 MODLITWA OBJAWIONA ŚWIĘTEJ BRYGIDZIE

O Jezu! Słodyczy serc, niepojęta Dobroci, przez gorzką żółć i ocet, który skosztowałeś na krzyżu z miłości ku nam, spraw, byśmy godnie przyjmowali twoje Ciało i Twoją bezcenną Krew, lekarstwo i pociechę naszych dusz, w czasie ziemskiego pielgrzymowania i w godzinie śmierci. Amen.%%Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...%Westchnienie: Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

9 MODLITWA OBJAWIONA ŚWIĘTEJ BRYGIDZIE

O Jezu! Cnoto królewska, Radości ducha, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy zatopiony w smutku z powodu zbliżającej się śmierci, znieważony, wykpiony przez wybrany naród, opuszczony przez Ojca Twego, wołałeś głośno: Boże Mój, Boże Mój, czemuś mnie opuścił? %Zaklinam Cię, o mój Zbawicielu, przez doznaną trwogę, abyś mnie nie opuścił podczas cierpienia i trwogi, jakie wywołuje zbliżająca się śmierć i sąd Boży. Amen.%Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...%Westchnienie: Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

10 MODLITWA OBJAWIONA ŚWIĘTEJ BRYGIDZIE

O Jezu, który jesteś Początkiem i Końcem wszystkich rzeczy, Życiem i Szczytem cnót, wspomnij sobie, że ze względu na mnie zostałeś pogrążony w niezmierzonych boleściach.%Przez ten bezmiar cierpień, spowodowany okrutnymi Ranami, które zadały grzechy świata, naucz mnie zachować z prawdziwą miłością Twoje przykazania, bo one są dla tych, którzy Cię kochają, są łatwą i jedyną drogą do zbawienia. Amen.%Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...%Westchnienie: Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

11 MODLITWA OBJAWIONA ŚWIĘTEJ BRYGIDZIE

O Jezu! Niezgłębione źródło Miłosierdzia, błagam Cię na pamięć o Twoich Ranach, których dominujący ból doszedł do szpiku kości i wypełnił wszystkie wnętrzności, wyrwij mnie nędznego z grzechów i ukryj w głębi tych Ran przed zagniewanym Obliczem Sprawiedliwości, aż minie Twe oburzenie i słuszny gniew. Amen.%%Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...%Westchnienie: Jezu, Miłości maja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

12 MODLITWA OBJAWIONA ŚWIĘTEJ BRYGIDZIE

O Jezu! Zwierciadło prawdy, miłości zwieńczająca wszystkie siły ducha, Znaku jedności rozdarty i umęczony obfitym upływem godnej uwielbienia Krwi, wspomnij na niezliczone Rany, które okryły Cię od stóp do głów. O niezmierna i totalna boleści, jaką znosiłeś w swym dziewiczym Ciele z miłości ku nam. Jezu Chryste, co mogłeś nadto dla mnie uczynić? Czego jeszcze nie dokonałeś? %Bardzo Cię proszę, o mój Zbawicielu, wszystkie swoje Rany znacz drogocenną Krwią w moim sercu, abym mógł ustawicznie czytać boleść i miłość Twoją.%Spraw, aby przez moje przylgnięcie do twojej Męki zaznaczył się w mojej duszy owoc Twych cierpień. Niech Twoja miłość wzrasta w niej codziennie do czasu, aż stanę przed Tobą, Skarbie wszystkich dóbr i wszystkich radości. O słodki Jezu, daj mi w życiu wiecznym to, o co Cię błagam. Amen.%Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...%Westchnienie: Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

13 MODLITWA OBJAWIONA ŚWIĘTEJ BRYGIDZIE

O Jezu! Odwieczna Potęgą, Królu nieśmiertelny i niezwyciężony, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy opuściły Cię wszystkie siły, zarówno ciała jak i ducha, kiedy skłaniając głowę oświadczyłeś: Wykonało się .%Błagam Cię, Panie Jezu, przez zupełne wyczerpanie i przygnębiający niepokój, jakich doznałeś przed dopełnieniem dzieła Odkupienia, zmiłuj się nade mną w ostatniej godzinie życia, kiedy dusza moja będzie w udręce, a serce pełne trwogi. Amen.%Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...%Westchnienie: Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

14 MODLITWA OBJAWIONA ŚWIĘTEJ BRYGIDZIE

O Jezu! Jedyny Synu Ojca, Blasku i wyrazie Jego istoty, wspomnij na serdeczne i pokorne poświęcenie się Ojcu w ufnej wypowiedzi: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego . I wtedy skonałeś. Ale choć całe Ciało okaleczone i zbroczone Krwią, oddając ostatnie tchnienie, przestało żyć, Twa Boska moc otworzyła źródło Miłosierdzia i wydała zdroje łask odkupieńczych dla ludzkości.%Przez tę drogocenną śmierć i wszystkie jej okoliczności błagam Cię, Królu Świętych, wzmocnij mnie i pomóż w walce przeciw szatanowi, ciału i krwi, ażebym umarły dla świata żył tylko Tobą i dla Ciebie. Proszę gorąco, przyjmij w godzinę śmierci moją pielgrzymią i wygnańczą duszę u bram wieczności. Amen.%Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...%Westchnienie: Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

15 MODLITWA OBJAWIONA ŚWIĘTEJ BRYGIDZIE

O Jezu! Usymbolizowany w życiodajnej, rajskiej winorośli, wspomnij na obficie broczącą Krew, która popłynęła hojnie z Twego Ciała jak wino z dojrzałych gron w tłoczni.%Przebity włócznią żołnierza, wylałeś wszystką Krew i wodę do ostatniej kropli. Wisząc wysoko na krzyżu z opadłą Najświętszą Głową, stałeś się jak pęk zeschniętej mirry, bezwładny, odrętwiały, bez śladu życia na zewnątrz i we wnętrzu Ciała, aż do szpiku kości.%Przez gorzką Mękę i przez wylaną drogocenną Krew błagam Cię, o słodki Jezu, zrań moje serce łaską, ażeby łzy pokuty i miłości stały się dla mnie dniem i nocą tak potrzebne, jak chleb powszedni. Nawróć mnie całkowicie do Siebie, aby me serce utworzyło dla Ciebie stałe mieszkanie, aby moja mowa była Ci miła, a koniec życia uwieńczony nadzieją spotkania się z Tobą w raju, gdzie mógłbym Cię chwalić i błogosławić na wieki wraz z wszystkimi Świętymi. Amen.%Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...%Westchnienie: Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się przed Twoim obliczem. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy i pociągnij wszystkich do świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Ofiarowanie samego siebie Panu Jezusowi

W ręce Twoje, Panie, oddaję życie i zdrowie moje! Oddaję to wszystko, co mam i czym jestem! Oddaję rozum, aby mnie w przepaść błędu nie wtrącił: oddaję wolę, aby nigdy przeciwko Twej nie powstała woli: oddaję pamięć, aby się nie błąkała po bezdrożach czczej i rozbujałej wyobraźni: oddaje prace moje, abyś Ty je na zasługę poświęcił: oddaję serce moje, aby nic prócz Ciebie, a w Tobie wszystko kochało.%Panie! Ty mną rządź, kieruj, prowadź, strzeż i czuwaj nade mną, bo nic bez Ciebie, a wszystko z Tobą uczynić mogę.%Panie! za życie dziękuję, od śmierci się nie wypraszam, i życie i śmierć darem jest Twoim. Włożysz krzyż na mnie? Przyjmę go w pokorze, pójdę z nim w ślad za Tobą, pójdę ubogi za ubogim Chrystusem, prześladowany za prześladowanym, ubiczowany złością świata do Ciebie się przygarnę, a powtarzając modlitwę twoją w Ogrojcu: Nie jako ja chce, ale jako Ty , i te słowa, cos mnie ich sam nauczył: Bądź wola Twoja , mam nadzieję w miłosierdziu Twoim, że przyjmiesz tę zupełną ofiarę, którą czynię z siebie i dasz mi łaskę, że w godzinie śmierci z miłością i wiarą zawołam do Ciebie: W ręce Twoje, Panie, oddaję ducha mojego . Amen.# #o. Karol Antoniewicz, jezuita# #

Ofiarowanie się Panu Jezusowi

Przyjmij, Panie, cała moją wolność, weź pamięć, rozum i wolę moją: cokolwiek mam i posiadam, Ty mi to dałeś, to Ci też wszystko zwracam i całkowicie pod rządy woli Twojej oddaję. Miłością tylko swoją i łaską mnie obdarz, to mi wystarczy i o nic więcej nie proszę. Amen.
św. Ignacy Loyola#

Przed cudownym obrazem

Boże wszechmogący, Stwórco i Rządco wszystkiego! wierzę, iż wszędzie i zawsze jesteś obecny; lecz dozwól miłosiernie, Ojcze mój i Panie! iżbym z większą jeszcze i doskonalszą, jak gdziekolwiek, miłością i ufnością chwaliła Cię i czciła w tem miejscu, które Ci się upodobalo szczególniejszymi Bóstwa Twego łaskami uświęcić. Wierzę, Panie z całej duszy mojej, iż jak od początku i zawsze czyniłeś i okazywałeś cuda, od żadnego stworzenia niepojęte i niezbadane, tak dziś i na nieskończone czasy, tąż samą władzą i wszechmocnością Bóstwa Swego, podobnież one sprawić i okazywać możesz! boś Ty jest przedwieczny i najmocniejszy, Stworzyciel i Pan wszystkiego, którego wielmożność i chwała nie znają miary, ani kresu, i będą bez końca, jak są i były bez początku; i rozkazanie Twoje zawsze wszechwładne i straszne, i miłosierdzie Twoje nigdy nieprzebrane. Jakżeby, Panie! mogła wiara moja w Twe cuda kiedykolwiek osłabnąć, gdy jestem nieustannie cudami Twemi otoczony; gdy wszystko, na co spojrzę, co usłyszę, czego dotknę, nie czem innem, jak Twoim cudem; gdy każde moje tchnienie, każde serca mojego uderzenie, każdy myśli mojej obrót, i użytek, jest tak jawnym a tak niezbadanym cudem Twoim! Pan, który to wszystko zdziałał, jestże podobna, aby czegokolwiek zdziałać i ziścić nie mógł? I będzież rozum ludzki w niedołęstwie swojem tak zarozumiały i obłąkany, iżby o jakiejkolwiek sprawie Twojej, o jakimkolwiek cudzie Twoim śmiał wątpić, i rzec przed sobą: być nie może? On, który tyle pojąć i widzieć zdoła, że nic nie pojmuje i nie wie? O Boże wszechmogący! w tem świętem miejscu Twojego upodobania, i Twoich łask szczególnych i widomych, korzę się przed Majestatem Twym najgłębszą modlitwą ducha mego, i żebrzę u Ciebie miłosierdzia! Wierzę, Panie! wiarą moją żyję, wiarą moją spodziewam się i pocieszam się: lecz błagam Cię, pomnóż wiarę moję, a uczyń ją jeszcze doskonalszą, uczyń ją w dobre i przyjemne Tobie uczynki obfitą: Boże święty, Boże przedwieczny! obdarz mnie tą łaską. Niech wiara moja będzie żywa i skuteczna, jak była wiar Twych Patryarchów i Proroków, Twych Apostołów i Męczenników, jak była wiara ucznia Twojego gdy zawołał: „Pan mój i Bóg mój!" O Boże i Panie mój, Jezu Chryste! ulituj się nademną niegodnym według wielkości miłosierdzia Twego, a ratuj mnie we wszystkich potrzebach i wołaniach moich; nie według mej prośby, lecz według woli Twej najświętszej i na zbawienie duszy mojej abyś ją litościwie do Królestwa Twego niebieskiego doprowadzić raczył. Który w społeczności Ojca i Ducha Świętego, Bóg w Trójcy jedyny żyjesz na wieki. Amen.

PRZYJDŹ PANIE JEZU

O mój Boże, o jedyny mój Zbawicielu, któryś rzekł: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, oto przychodzę do Ciebie, przyjdź i Ty do mnie i zbaw mię. Przychodzę do Ciebie, o jedyny mój Lekarzu!... Przyjdź, przyjdź do mnie i ulecz mię. Przychodzę do Ciebie, o jedyny mój Pasterzu!... Przyjdź do mnie i strzeż mnię, i prowadź. Przychodzę do Ciebie, o jedyne moje Dobro!... Przyjdź do mnie i wzbogać mię. Przychodzę do Ciebie, Królu mój! Przyjdź do mnie i króluj mnie, Przychodzę do Ciebie, o jedyny mój Oblubieńcze! Przyjdź do mnie, abym mógł połączyć się z Tobą. %O Jezu! bądź mi Jezusem! Daj Siebie memu ciału, ażeby w nim wygasł ogień namiętności. Daj Siebie mej duszy, ażeby była oświecona. Daj Siebie memu sercu, ażeby było gorejące i podobne do Twego. Przyjdź do mnie i wstąp do mnie, i przeistocz mię w Siebie, ażebym cenił to wszystko, co Ty cenisz, ażebym gardził tym wszystkim, czym Ty gardzisz, ażebym miłował ta wszystko, co Ty miłujesz, ażebym miał w nienawiści to wszystko, czego Ty nienawidzisz. Przyjdź do mnie i wstąp do mnie, ażebym z Tobą i w Tobie poznał Twego Ojca, jak Go znać trzeba, ażebym Mu służył, jak służyć trzeba%Przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, bo Cię kocham serdecznie!

DO NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA

Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed obliczem Twoim i z największą żarliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości w serce me wlać raczył wraz z prawdziwą za grzechy moje skruchą i mocną wolą poprawy, podczas gdy z wielkim wzruszeniem i głęboką boleścią duszy mojej Twoje pięć ran rozpamiętywam ż myślą się w nich zatapiam mając przed oczyma, co już mówił a Tobie, a dobry Jezu, święty król, prorok Dawid: Przebodli ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje . Amen.

Pozdrawiam Cię, wielbię, kocham Cię, o mój Jezu, Zbawicielu, na nowo zelżony bluźnierstwami, jakimi Ciebie nieustannie obrażamy. Ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Twojej Najświętszej Matki hołdy Aniołów i wszystkich Świętych, jako woń kadzidła i proszę Cię najpokorniej poprzez moc Twego Najświętszego Oblicza, byś raczył przywrócić i odnowić we mnie i we wszystkich ludziach Twoje Oblicze, Twój Obraz, który przez grzechy nasze został tak zeszpecony. O niepojęta Dobroci Boga, o niewysłowiona Miłości Ukrzyżowana, o nieskończone Miłosierdzie, ufam Tobie.%Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci zbolałe, Najświętsze Oblicze Twego Umiłowanego syna jako nieskończone zadośćuczynienie i okup za nasze winy. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję je Tobie, aby złagodzić Twój święty gniew względem nas grzeszników. Wspomnij, że to Oblicze cierpiało niewypowiedzianie i nosiło ciernie naszych grzechów, by zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości. Spójrz na te Boskie Rany. One wołają: miłosierdzia, miłosierdzia, miłosierdzia dla grzeszników. Amen.