DO NAJŚWIĘTSZEJ DZIEWICY MARYJI

O, Najświętsza i Najsłodsza Dziewico Maryja, Matko Boga, wszelkiej łaski najpełniejsza, córka Króla najwyższego, Pani aniołów, Matka Stwórcy wszechrzeczy: wnętrzu dobroci Twojej ,polecam dzisiaj i po wszystkie dni życia mojego ciała moje i duszę moją, i wszystkie czyny moje, myśli, pożądania, życzenia, powiedzenia i poczynania, i życie całe, i konanie moje, .aby za Twoim wspomożeniem wszystko ku dobremu zmierzało zgodnie z wolą Syna Twego najdroższego, Jezusa Chrystusa. Pana naszego. Bądź mi, a Pani moja Najświętsza, wspomożeniem i pocieszeniem przeciw zasadzkom i sidłom wroga odwiecznego.Racz mi wyjednać u ukochanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, łaskę, z której pomocą potężniej bym się opierał pokusom i miał zawsze postanowienie grzechów unikania i na Twojej, i ukochanego Syna Twego służbie wytrwania.Proszę Cię także, a Pani maja najświętsza, abyś mi Wyjednała prawdziwe posłuszeństwa i prawdziwą pokorę serca, abym się w prawdzie uznał nędznym i ułomnym grzesznikiem, niezdolnym nie tylko do zdziałania jakiegoś dzieła dobrego, ale także do opierania się ustawicznym przeciwnościom bez łaski i pomocy Stwórcy mojego i Twoich modłów świętych. Uproś mi także, a Pani moja najsłodsza, stałą niewinność myśli i serca, iżbym umiał czystym sercem i niewinnym ciałem służyć ukochanemu Synowi Twemu i Tobie.Uproś mi jeszcze, a Pani najsłodsza, miłość prawdziwą, którą bym Syna Twego najświętszego, Pana naszego,. Jezusa Chrystusa, z całego serca umiłował i Ciebie po Nim ponad wszystko: a bliźniego w Bogu i dla Boga; .a także bym bliźniego weselem się radował, nad jego cierpieniem bolał i nikim nie pogardzał, ani też zuchwale nie sądził i w sercu moim ponad nikogo się nie wynosił.Spraw także, a Królowa nieba abym najsłodszego Syna Twego bojaźń i miłość zawsze w sercu mym nosił i za tak wiele dobrodziejstwa, nie dla moich zasług; ale z Jego dobroci udzielanych, zawsze czynił dzięki; a także abym grzechy me wyznał prawdziwie ż szczerze i prawdziwą za nie czynił pokutę, iżbym na Jego zasłużył miłosierdzie i łaskę. Amen.
św. Tomasz z Akwinu

Maryjo, Królowo niebios, matko i władczyni ludzi, która z Bożego nakazu i Bożą mocą miażdżysz głowę szatana, posłuszni Twemu macierzyńskiemu wezwaniu przychodzimy do Ciebie, abyś obdarzała nas łaskami i cudami swej dobroci. Wysłuchaj modlitwy Twych strapionych dzieci. Maryjo, jaśniejąca blaskiem raju, światłością wiary rozprosz mroki błędu; wonią nadziei orzeźwij znużone dusze; płomieniem miłości ożyw serca ludzkie. Bądź nam pociecha w troskach, osłoną w niebezpieczeństwach, pomocą w walkach. Spraw, abyśmy kochali Jezusa, odmawiali różaniec, krzewili miłość ku Tobie, starali sie żyć w łasce, aby zasłużyć na radość nieba. Maryjo, która bardziej niż ktokolwiek z ludzi zostałaś powierzona opiece Ducha Świętego, dopomóż Kościołowi Twojego Syna wytrwać w takim samym zawierzeniu, aby wszystkim mógł udzielać nie wypowiedzianych darów odkupienia i uświęcenia dla wolności całego stworzenia. O Matko ludzi i narodów, Ty znasz wszystkie ich cierpienia i wszystkie nadzieje, Twoje macierzyńskie Serce odczuwa wszelkie wstrząsające światem zmagania dobra ze złem, światła z ciemnością; przyjmij nasze wołanie, które w Duchu Świętym wznosimy wprost ku Twemu Sercu i ogarnij miłością matki i służebnicy Pańskiej tych którzy tego najbardziej oczekują, a zarazem tych, których zawierzenia Ty sama szczególnie oczekujesz. Weź w swoją macierzyńską opiekę całą rodzinę ludzką, którą z serdeczną czułością Tobie Matko, powierzamy. Niech dla wszystkich nadzieję czas pokoju i wolności, czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei. Amen.
Jan Paweł II

Maryjo, Ty jesteś jedyną matką i Służebnicą. Ty najczystsza, pomóż mi opłakiwaźć moje grzechy ciężkie i lekkie. W matczynej wiernoścvi udziel mi żalu prawdziwego. Krew Twego Syna niach da mi koniec szczęśliwy i wybawi od ognia piekielnego. Amen.
Z XVI WIEKU

O ukochana Matko Najświętsza, Maryjo! Tobie zawierzam moje oczy i każde spojrzenie na drugiego człowieka i na wszystko co mnie otacza. Ty uczyń je czystymi i świętymi przez moc działania Płomienia Miłości Twojego Niepokalanego Serca i spraw, aby nic złego nie wdarło się przez nie do mojej duszy.Zdrowaś Marjo, łaski..

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
św. bernard

Ucieczko grzesznych, módl się za nami! Zdrowaś Maryjo...O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!Pamiętaj, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, ażeby kto, uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebio opuszczony. Tą nadzieją ożywiony, uciekam się do Ciebie, o Maryjo, Panno nad pannami i Matko Jezusa Chrystusa. Przystępuję do Ciebie, biegnę do Ciebie, stawam przed Tobą jako grzeszny człowiek, drżąc i wzdychając. O Pani świata, racz nie gardzić moimi prośbami! O Matko Słowa przedwiecznego, racz wysłuchać mnie nędznego, który do Ciebie z tego padołu płaczu o pomoc wołam. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach teraz i zawsze, a osobliwie w godzinę śmierci, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. - Przez Twoje święte Panieństwo i Niepokalane Poczęcie, o Najświętsza Panno Maryjo, oczyść serce, ciało i duszę moją. Amen.Niepokalane Serce Maryi, bądź moim ratunkiem.
św. bernard

AKT ODDANIA SIĘ MARYI WSPOMOŻYCIELCE

(odmawiany przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego)
Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i dusze, wszystkie myśli i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam.Ochotnym sercem oddaje się Tobie w niewolę miłości.Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zawsze wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, aby całą moja rodzina, parafia, były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

BŁAGALNA DO MATKI BOŻEJ PŁACZĄCEJ

Matko Boża Płacząca, potrzebujemy Cię! Prosimy o światło, które płynie z twojej dobroci, błagamy o moc Twojego Serca, łakniemy pokoju, którego Ty jesteś Królową. Pełni ufności polecamy Ci nasze potrzeby, pociesz nas w cierpieniu, ulecz nasze choroby, napełnij serca skruchą, żalem i miłością, uświęć nasze dusze. Ty wiesz, o Niepokalane i Bolesne Serce, że Jezus niczego nie odmówi na widok Twoich świętych łez. O dobra Matko, niech nasze łzy połączą się z Twymi łzami, aby twój Boży Syn dał nam łaskę, o którą tak bardzo błagamy.

  W. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  O. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św.
  O. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
  Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, Mario, z powodu smutku, który ogarnął Serce Twe najczulsze w chwili proroctwa św. starca Symeona. O Matko ukochana, przez Serce Twoje tak zatrwożone błagam Cię, uproś mi cnotę pokory i dar świętej bojaźni Bożej. Zdrowaś Mario.
  Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, z powodu trwogi, która przejmowała Serce Twe najtkliwsze w ucieczce do Egiptu i w ciągu Twojego tam pobytu. O Matko ukochana, przez Serce Twoje tak zatrwożone, błagam Cię, uproś mi cnotę hojności, szczególnie względem ubogich i dar pobożności. Zdrowaś Mario.
  Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, Mario, z powodu tęsknoty, w jakiej się czuło Serce Twe najtroskliwsze czasu zgubienia drogiego Jezusa Twego. O Matko ukochana, przez Serce Twoje, taką tęsknotą ściśnione, błagam Cię, uproś mi cnotę czystości i dar umiejętności. Zdrowaś Mario.
  Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, Mario, z powodu żałości, którą odczuło macierzyńskie Serce Twoje przy spotkaniu Jezusa, krzyż Swój niosącego. O Matko ukochana, przez pełne miłości, a tak zbolałe Serce Twoje błagam Cię, uproś mi cnotę cierpliwości i dar mocy. Zdrowaś Mario.
  Użalam się nad Tobą, o Mario, Matko najboleśniejsza, Mario, z powodu męczeństwa, które doznało mężne Serce Twoje tak współumęczone błagam Cię, uproś mi cnotę wstrzemięźliwości i dar dobrej rady. Zdrowaś Mario.
  Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, Mario, z powodu rany, którą litościwemu Sercu Twemu zadało uderzenie włócznią w bok Jezusa, raniące najgodniejsze miłości Serca Jego. O Matko ukochana, przez to Serce Twoje przeszyte błagam Cię, uproś mi cnotę miłości bliźniego i dar rozumu. Zdrowaś Mario.
  Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, Mario, z powodu ciosu, który wytrzymało Serce Twe najmiłosierniejsze w chwili pogrzebu Jezusa. O Matko ukochana, przez Serce Twoje, najdotkliwszą boleścią utrapione, błagam Cię, uproś mi cnotę gorliwości i dar mędrców. Zdrowaś Mario.
  W. Módl się za nami, Panno najboleśniejsza.O. abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.Módlmy się: Do Twej łaskawości, prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, niech się wstawia za nami teraz i w godzinę śmierci naszej błogosławiona Panna Maria, Matka Twoja, której duszę najświętszą w godzinę męki Twojej miecz boleści przeniknął. Przez Ciebie, Jezu Chryste, Zbawicielu świata, który z Ojcem i Duchem Św. żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dziewico Mario, któraś jest zwana Stolicą Mądrości, gdyż Mądrość niestworzona, Słowo Boże mieszkało w Tobie... Ty, której Syn czcigodny udzielił tyle ze Swej wiedzy Boskiej, ile tylko stworzenie najdoskonalsze otrzymać może - Ty znasz wielkość mej nędzy i wiesz, jak bardzo potrzebuję twej pomocy... Ufny (a) w Twą mądrość, od Boga Ci daną, powierzam Ci się zupełnie, prosząc , byś wszystko urządziła z mocą i słodyczą ku jak największej chwale Bożej i jak największemu dobru mej duszy.Racz mi dopomóc w sposób taki, jaki uważasz za najlepszy do osiągnięcia do tego celu.4O Mario, Matko Mądrości Bożej, racz proszę uzyskać dla mnie tę cenną łaskę, której się dopraszam; błagam Cię o nią w imię owej niezrównanej mądrości, jaką Cię Słowo Przedwieczne, Syn Twój, oświecił, a ku której uczczeniu wraz ze św. Antonim Padewskim i ze św. Leonardem de Porto - Mauricio, którzy tak gorliwie Trzy Zdrowaś Mario rozpowszechniali, wołam do Ciebie: Zdrowaś Mario...

O Pani moja, święta Maryjo!Polecam Twej świętej obronie,szczególniejszej opiece i miłosierdziudziś i po wszystkie dni i w godzinie mej śmierci siebie, duszę i ciało moje, całą nadzieję i pociechę moją, wszystkie uciski i nędze moje,życie i koniec życia mego Tobie powierzam, ażebym przez świętą Twoją opiekę i zasługiwszystkie moje sprawy urządził i wykonał według Twojej i Syna Twego woli. Amen.
św. Alojzy

KU CZCI MARYJI KRÓLOWEJ NIEBIOS

Maryjo, Królowo niebios, matko i władczyni ludzi, która z Bożego nakazu i Bożą mocą, miażdżysz głowę szatana, posłuszni Twemu macierzyńskiemu wezwaniu przychodzimy do Ciebie, abyś obarzała nas łaskami i cudami swej dobroci.Wysłuchaj modlitwy Twych strapionych dzieci. Maryjo, jaśniejąca blaskiem raju, światłością wiary rozprosz mroki błędu; wonią nadziei orzeźwij znużone dusze; płomieniem miłości ożyw serca, ludzkie.Bądź nam pociechą w troskach, osłoną w niebezpieczeństwach, pomocą w walkach. Spraw, abyśmy kochali Jezusa, odmawiali różaniec, krzewili miłość ku Tobie, starali się byś w łasce, aby zasłużyć‚ na radości nieba. Maryjo, która bardziej niż ktokolwiek z ludzi zostałaś powierzona opiece Ducha Świętego, dopomóż Kościołowi Twojego Syna, wytrwać w takim samym zawierzeniu, aby wszystkim mógł udzielić nie wypowiedzianych darów odkupienia i uświęcenia, dla wolności całego stworzenia. O Matko ludzi i narodów, Ty znasz wszystkie ich cierpienia i wszystkie nadzieje. Twoje macierzyńskie Serce Odczuwa, wszelkie wstrząsające światem zmagania dobra ze złem, światła z ciemnością przyjmij nasze wołanie,które w Duchu Świętym wznosimy wprost ku Twemu Sercu i ogarnij miłością matki i służebnicy Pańskiej tych, którzy tego najbardziej potrzebują, a zarazem tych, których zawierzenia Ty sama szczególnie oczekujesz. Weź w swoją macierzyńską opiekę całą rodzinę ludzką, która z serdeczną czułością Tobie, Matko, powierzamy. Niech dla wszystkich nastanie czas pokoju i wolności, czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei. Amen
Jan Paweł II

KU CZCI MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ

Matko Bolesna, Twój udział w dziele zbawienia wprowadził Cię w samo serce niedoli ludzkiej. Jesteś nam bliska w najgęstszym mroku cierpienia.Za dni przed pojmaniem Chrystusa, gdy widziałaś rosnącą wrogość faryzeuszów; gdy słyszałaś, jak Syn przepowiada swą mękę, gdy czułaś zbliżający się koniec - Dziękuję Ci, Matko.O Twoim bólu, gdy dowiedziałaś się, że jest aresztowany, o godzinach spędzonych pod murami więzień i sądów, o Twojej piątkowej wędrówce za skazanym Jezusem -zawsze z daleka, o obojętności, niewdzięczności o okrucieństwie tłumu, na które musiałaś patrzeć - pragnę pamiętać gdy będzie mi ciążyła wierność.Za trzy długie godziny, w ciągu których stałaś pod krzyżem, za to że musiałaś patrzeć na rany, pragnienie i na konananie Syna, nie mogąc mu pomóc, za to że znając przyczynę Jego męki, zachowałaś w sercu miłosierdzie i miłość dla nas - pragnę Cię kochać, Matko.Ani na chwilę nie przestałaś wierzyć, że Jezus jest Bogiem, nie przestałaś ufać Opatrzności; z miłością poddawałaś się woli Bożej. Uproś mi łaskę wiary, nadziei, miłości. Amen.

KU CZCI MATKI BOSKIEJ POŚREDNICZKI WSZYSTKICH ŁASK

Panie Jezu Chryste, Pośredniku nasz u Ojca, który błogosławioną Dziewicę, Matkę swoją i naszą, uczyniłeś pośredniczką między nami a sobą, spraw. by wszyscy ci, którzy przychodzą da Ciebie z prośbami a dobrodziejstwa Twoje, radowali się otrzymaniem ich przez Maryję. Który żyjesz i królujesz...

KU CZCI MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ

Z padołu płaczu, gdzie ludzkość zbolała i cierpiąca boryka się wśród nawałnicy morza, wzburzonego przez wichry namiętności, wznosimy oczy ku Tobie, o Maryjo, Matko Najukochańsza, aby umocnić się rozpamiętywaniem Twej chwały, by pozdrowić Cię, Królowo i Pani nieba i ziemi, Królowo i Pani nasza.Ze świętą i dziecięcą dumą chcemy całą naszą istotą wielbić i wyznawać Twój dostojny majestat, o najsłodsza i prawdziwa Matko Tego, którego władza królewska opiera się na prawie do dziedzictwa owoców odkupienia.Króluj, o Matko i Pani nasza, i kierując nami, wspieraj nas, wskazuj drogę do światłości, byśmy z niej nigdy nie zeszli. A jak w niebie dzierżysz prymat nad hufcami Aniołów, którzy zwą Cię Panią, nad zastępami świętych, którzy rozkoszują się podziwem Twej niebiańskiej piękności, tak króluj nad całym rodzajem ludzkim, wprowadzając na drogę wiary tych przede wszystkim, którzy dotąd nie poznali Twego Syna.Króluj nad Kościołem, który wyznaje i raduje się z Twego słodkiego panowania i u Ciebie szuka bezpiecznego schronienia. Daj mu siłę w znoszeniu przeciwności, światło, by nie popadł w zasadzkę, moc wytrwania, a w każdej chwili niezachwianą wierność Twemu Królestwu.Króluj nad rozumem, by szukał zawsze prawdy, króluj nad wolą, by postępowała zawsze za dobrem, króluj nad sercem, by kochało jedynie to, co godne miłowania.Przyjmij pobożną modlitwę tych, którzy wyznają, że Królestwo Twoje jest królestwem miłosierdzia, gdzie każda prośba znajduje posłuch, każdy ból ukojenie, każde nieszczęście pomoc, każda choroba uzdrowienie i gdzie na znak Twojej władnej prawicy śmierć ustępuje radosnemu życiu.Spraw, aby ci, którzy we wszystkich częściach świata głoszą i uznają Cię Królową i Panią, mogli kiedyś w niebie cieszyć się szczęściem Twego Królestwa poprzez oglądanie Twego Syna, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

KU CZCI MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ

Ukochana Matko Boża, Bolesna Królowo Polski, Maryjo! Tyś nie tylko Królową, ale i Matką najczulszą nas, Polaków. Ucz nas kochać Boga i to wszystko, co Ojczyznę stanowi. Dokonaj odrodzenia naszych dusz, broń nas i zachowaj od wszelkiego zła.Pomagaj nam, Maryjo, abyśmy na licheńskim wzgórzu zbudowali wspaniałą świątynię ku czci Trójcy Przenajświętszej i dla Twojej chwały.Tobie, Matko, ufamy bezgranicznie. Amen.

O POWOŁANIA DO ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW

Matko Boża Licheńska - Bolesna Królowo Polski wypraszaj dla młodzieży u Twego Syna Jezusa laski powołania do życia zakonnego i kapłańskiego w Zgromadzeniu Marianów. Zdrowaś Maryjo łaski pełna...

SUPLIKACJE KU CZCI MB. LICHEŃSKIEJ

Maryjo, Matko Boża i Bolesna Królowo Narodu Polskiego, dziś klęcząc przed tobą świętym Wizerunkiem pragniemy Cię błagać o wstawiennictwo Twoje za nami u Boga, pragniemy Cię przepraszać za winy, pragniemy Ci dziękować za łaski, pragniemy polecić Twej Matczynej opiece nas samych, nasze troski i cierpienia, pragniemy uprosić Twe Błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla naszej miłej Ojczyzny. Wspomnij Bolesna Matko tę godzinę gdy bolejąca, zapłakana i prawie konająca stałaś pod krzyżem Swego Syna. Przez te boleści Twego Serca, ulżyj dziś naszym cierpieniom.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Bolesna Królowo Polski ratująca Naród w czasie niewoli: Módl się za nami!
Bolesna Królowo Polski wzywająca do pokuty: Módl się za nami!
Bolesna Królowo Polski, żądająca Mszy św. przebłagalnych: Módl się za nami!
Bolesna Królowo Polski, nauczająca modlitwy różańcowej: Módl się za nami!
Bolesna Królowo Polski, ratująca karanych za grzechy: Módl się za nami!
Bolesna Królowo Polski, wspomagająca ciężko pracujących: Módl się za nami!
Bolesna Królowo Polski, słynąca łaskami w Licheńskiej świątyni: Módl się za nami!
Maryjo, Matko Boża i Bolesna Królowo Narodu Polskiego, pragniemy Ci podziękować za niezliczone łaski i błogosławieństwa, jakich udzielasz od tysiąca lat udzielasz Ojczyźnie naszej.Bolesna Królowo Polski, dziękujemy Tobie!
Za miłosierdzie Twoje nad ludem polskim: dziękujemy Tobie!
Za objawienie się z orłem białym na piersiach: dziękujemy Tobie!
Za obraz Cudowny, źródło łask nieprzeliczonych: dziękujemy Tobie!
Za uzdrowionych, nawróconych, pocieszonych w strapieniu: dziękujemy Tobie!
Za uratowaną wiarę i Wolną Ojczyznę: dziękujemy Tobie!
Bolesna Królowo Polski, dziękujemy Tobie! dziękujemy Tobie!
Maryjo, Matko Jezusowa i nasza, klęczymy dziś przed tobą pełni żalu i skruchy za grzechy nasze. Za wszystkie niewierności nas samych i braci naszych.Matko Boża Licheńska, przepraszamy Ciebie!
Za to, że byliśmy głusi na Twoje wezwanie do pokuty: przepraszamy Ciebie!
Za to, że płakać musiałaś nad złością naszą: przepraszamy Ciebie!
Za grzechy pijaństwa i niezgody, raniące Twe Serce: przepraszamy Ciebie!
Za podeptanie dnia świętego i wierności małżeńskiej: przepraszamy Ciebie!
Matko Boża Licheńska, przepraszamy Ciebie!
Maryjo, Ucieczko grzeszników i Pośredniczko Nasza. Ratuj nas przed gniewem Syna Twego, błagaj o Jego miłosierdzie i proś za nami.Królowo Nasza, błagamy Ciebie!
Abyś niewierzącym i wrogom Kościoła wyprosiła nawrócenie: błagamy Ciebie!
Abyś udzieliła pokoju dniom naszym: błagamy Ciebie!
Abyś nam była wsparciem w próbach naszego życia: błagamy Ciebie!
Abyś chorych, smutnych i nieszczęśliwych pocieszyć raczyła: błagamy Ciebie!
Abyś nam w godzinę śmierci bramy niebios otworzyła: błagamy Ciebie!
Królowo Nasza, błagamy Ciebie!
Maryjo, Matko Nasza i Królowo, oddajemy dziś Tobie Kościół św., naszą Ojczyznę i nas samych.To wszystko, co nam drogie otocz Swą opieką, Otocz Swą opieką o Bolesna Pani!
Kościół św. na świecie i w Ojczyźnie naszej: Otocz Swą opieką o Bolesna Pani!
Księży, Biskupów, Duchowieństwo i Siostry Zakonne: Otocz Swą opieką o Bolesna Pani!
Dzieci i młodzież naszą, nadzieję Katolickiej Polski: Otocz Swą opieką o Bolesna Pani!
Wszystkie szkoły i uczelnie, biura i urzędy: Otocz Swą opieką o Bolesna Pani!
Rodziny i małżeństwa, wierne zasadom świętej Wiary: Otocz Swą opieką o Bolesna Pani!
Nasze miasta i wioski, fabryki i zakłady pracy: Otocz Swą opieką o Bolesna Pani!
Ojczyznę naszą, której od wieków jesteś Królową: Otocz Swą opieką o Bolesna Pani!
W. Módl się za nami, Bolesna Królowo Polski!
R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusowych!
Módlmy się: Wszechmogący Miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie nieustanną pomoc dla obrony naszego Narodu Polskiego ustanowić raczył oraz Jej święty obraz Licheński nadzwyczajną czcią wiernych szczególnie wsławił, spraw łaskawie, abyśmy taką mocą wsparci za życia walcząc, w chwili śmierci nad podstępnym nieprzyjacielem zwycięstwo odnieść mogli przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

KU CZCI MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością błagam Cię o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, - ani na moje dobre uczynki, - ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa - i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła o Matko, na rany Odkupiciela - i na Krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając - dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas - jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, - przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, - przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca o Współodkupicielko, - błagam najgoręcej - abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, - której tak bardzo pragnę i tak gorąco potrzebuję...Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, - jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz pragnie - udzielać nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, - abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi więc o Najłaskawsza Matko, - u Serca Jezusowego tę łaskę, - o którą w tej nowennie pokornie proszę, - a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie - przez całą wieczność. Amen.

KU CZCI MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ

Cześć oddajemy Ci, Matko Chrystusowa, Pani i Patronko diecezji naszej. Od wieków upodobałaś sobie Piekary jako siedzibę swojej chwały i krynicę łask na śląskiej ziemi. Jak ojcowie nasi z wiarą pielgrzymowali do Twojego świętego obrazu, a Ty, Matko nasza, byłaś im ostoją wiary w Boga i wierności Kościołowi, tak i my gromadzimy się przed Twoim łaskawym obliczem. Z wysokości ołtarza patrzą na nas Twoje oczy matczyne. Pozwól nam, Matko, podnieść ufne spojrzenie ku Tobie, a szczególnie tym, którym ciężko na sercu, ludziom spracowanym, zmęczonym, chorym i słabym. Swoim możnym orędownictwem przyprowadź do Serca Bożego braci naszych, którzy zboczyli z drogi wiary i przykazań, a wszystkim uproś łaskę, aby żyli jak dzieci Boże. Wstawiaj się za nami, za tymi, którzy orzą glebę i tymi, którzy mozolą się w głębi ziemi, otocz opieką wszystkie warsztaty pracy. Bądź Panią miast i wiosek, czuwaj nad naszymi drogami. Wyjednaj nam moc wiary, bezpieczeństwo, pomyślność w poczynaniach, radość, nadzieję i pokój. Strzeż naszych biskupów, kapłanów i wszystkie nasze parafie. Uproś błogosławieństwo naszym domom i chatom, rodzicom i dzieciom, tym wszystkim, którzy mieszkają na śląskiej ziemi. Niech Twoja dobroć i Twoje przemożne pośrednictwo skieruje myśli i czyny nasze do Jezusa, Syna Twojego a naszego Odkupiciela, abyśmy tak jak Ty, wszystko czynili dla Niego. Amen.

KU CZCI MATKI BOŻEJ PŁACZĄCEJ - MODLITWA BŁAGALNA

Matko Boża Płacząca, potrzebujemy Cię! Prosimy o światło, które płynie z twojej dobroci, błagamy o moc Twojego Serca, łakniemy pokoju, którego Ty jesteś Królową. Pełni ufności polecamy Ci nasze potrzeby, pociesz nas w cierpieniu, ulecz nasze choroby, napełnij serca skruchą, żalem i miłością, uświęć nasze dusze. Ty wiesz, o Niepokalane i Bolesne Serce, że Jezus niczego nie odmówi na widok Twoich świętych łez. O dobra Matko, niech nasze łzy połączą się z Twymi łzami, aby twój Boży Syn dał nam łaskę, o którą tak bardzo błagamy.

KU CZCI MATKI BOŻEJ PRZECZYCKIEJ

O Matko Boska Przeczycka, Tyś jest pełna łaski, dobroci i miłosierdzia, przed Twym świętym wizerunkiem ofiaruję Ci, o Maryjo moje serce, a z nim polecam Ci wszystkie moje sprawy, szczególnie zaś sprawę mojego zbawienia. Oddaję Ci się dziś o dobra Matko, z ciałem i duszą, wśród radości i cierpień, na czas życia mojego i na wieczność całą. O Matko Boska Przeczycka, módl się za mną.

O Niepokalana Dziewico, Matko Miłosierdzia, Uzdrowienie Chorych, Pocieszycielko Strapionych, Wspomożenie Wiernych, Ty znasz moje troski i cierpienia. Racz wejrzeć na mnie łaskawie i litościwie.Przez swe objawienie w Przeczycy, spodobało Ci się uczynić to miejsce szczególnie uprzywilejowanym i świętym. Stąd hojnie szafujesz swoimi łaskami. Tutaj tylu ludzi cierpiących doznaje pociechy w smutku i utrapieniu lub uzdrowienia ze słabości duszy i ciała.Przychodzę i ja do Ciebie z nieograniczoną ufności błagać Cię o wstawiennictwo u Boga. Wysłuchaj o Najukochańsza Matko mojej prośby Z wdzięczności, za doznane dobrodziejstwa uczynię wszystko, by naśladując Ciebie zasłużyć na uczestnictwo w Twojej chwale niebieskiej. Amen.

W WAŻNEJ POTRZEBIE

Z wielką ufnością przychodzę do Ciebie o Najdobrotliwsza Królowo Niebios Maryjo. Staję przed Tobą i rzucam się pod Twe stopy w poczuciu własnej grzeszności i niedoskonałości, nie śmiąc do Ciebie przemówić. Wiem jednak, że mnie o Maryjo nie odrzucisz od Twego miłosiernego tronu, choć nie zasługuję na łaskę Twojego Syna Jezusa Chrystusa.Ty sama zachęcasz o Matko, aby przychodzić do Ciebie z ufnością, bo za przykładem Zbawiciela, który wzywał do siebie celników i grzeszników: Zacheusza, Marię Magdalenę i dobrego łotra na krzyżu, chcesz nam pomóc w przezwyciężaniu zła, grzechów oraz wszelkiej ludzkiej nędzy i niedoli.Nazywamy Cię Ucieczko Grzeszników , bo z macierzyńską troską pochylasz się nad ludźmi błądzącymi, upadającymi, trwającymi w nałogach. Przybywasz o Maryjo także na pomoc szczególnie wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie sprostać przeciwnościom losu. Ja dzisiaj w takiej właśnie sytuacji się znajduję.Zamieszczone na tym miejscu kolejne cztery modlitwy znajdują się w publikacji: Jatowy J. ks., Nowenna do cudownej Matki Boskiej Przeczyckiej. Rzeszów 1930, s. 52-57. Przy zachowaniu istotnych treści zmodyfikowano stylistycznie przedstawione modlitwy bo spotkało mnie wielkie nieszczęście (wymienić rodzaj nieszczęścia, biedy lub choroby).Proszę Cię usilnie, o Maryjo i błagam, abyś mi podała swoją pomocną dłoń i wyjednała u Syna łaskę, o którą pokornie proszę. W Sanktuarium Przeczyckim wielu ludzi doznało Twojego orędownictwa u Boga i pośrednictwa wszelkich łask, dlatego Lud Boży wierzy głęboko, że jako Matka Boża Przeczycka, przeczysz nieszczęściu .Okaż i mnie swoje miłosierdzie i ulituj się nade mną. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu... Zwracam się do Ciebie, Boże Wszechmogący słowami modlitwy Ojcze nasz , której nauczył nas Twój Syn Jednorodzony Jezus Chrystus i pokornie proszę, aby mi dane było doznawszy Twej łaski z Maryją wielbić wielkie miłosierdzie Twoje z pokolenia na pokolenie. Ojcze nasz...Staję przy Tobie, Jezu Chryste, który umierając na drzewie krzyża powierzyłeś nas opiece swojej Matki i błagam za Jej pośrednictwem, aby łaska odkupienia w moim życiu nie była daremna, i aby naśladownictwo Maryi pomogło mi w przyjmowaniu oraz pełnieniu woli Bożej zawsze, a zwłaszcza w chwilach trudnych doświadczeń życiowych. Zdrowaś Maryjo...Duchu Święty Boże, to właśnie Maryję nazywamy Twoją Oblubienicą ze względu na czystość serca, wierność swemu powołaniu, a także gorliwość apostolską, spraw proszę, aby Jej obecność zawsze towarzyszyła mi w życiu i uczyła kochać choć w cierpieniu oraz cierpieć, lecz w milczeniu . Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...Jeszcze raz zwracam się do Ciebie Matko Boża Pocieszycielko Strapionych, Uzdrowienie Chorych i Wspomożenie Wiernych o wstawiennictwo u Boga w mojej intencji.O Maryjo Przemożna Córko Boga Ojca uproś ml tę łaskę, o którą Cię proszę. Zdrowaś Maryjo...O Maryjo Oddana Matko Syna Bożego, wyjednaj mi Jego łaskawość i miłosierdzie. Zdrowaś Maryjo... O Maryjo, Świątynio Ducha Świętego bądź mi opiekunką teraz i zawsze, a zwłaszcza w godzinę śmierci mojej.Zdrowaś Maryjo...

WEZWANIA

Najświętsza Panno Maryjo, Matko Boża Przeczycka.Pozwól mi zawsze należeć do Ciebie: w życiu i śmierci, w radościach i krzyżu boleści, w doczesności i wieczności.Matko! W Ciebie wierzę i przez Ciebie do Jezusa zdążamMatko! Tobie ufam i w Tobie pokładam nadziejęMatko! Ciebie kocham i jak Ty pragnę kochać Boga i ludzi.Matko! Do Ciebie wołam i pod Twoją obronę się uciekamMatko! Ciebie przyzywam do walki ze złem i przeciwnościami losuMatko! Weź mnie w swoją opiekęMatko! Naucz mnie modlić się do CiebieMatko! Wskaż mi właściwą drogę życiaMatko! Umocnij mnie w chwilach cierpieniaMatko! Bądź zawsze ze mną To możesz mi pomóc, bo jesteś Wszechmocą BłagającąTy zechcesz mi pomóc, bo jesteś łaskawa, litościwa i miłosiernaO Matko Boża Przeczycka, módl się za mną

KU CZCI MATKI BOŻEJ ŚWIĘTOLIPSKIEJ

Bądź pozdrowiona , w Świętej Lipce Królująca , przeczysta Bogurodzico Dziewico, najpierwsza po Bogu ucieczko i nadziejo grzeszników! Dziękuję Ci z najgłębszą wdzięcznością, błogosławiona Matko Boga, żeś mnie dotychczas osłaniała Twoją macierzyńską opieką, której z ufnością oddaję się na wieki. Niechaj Cię błogosławią, Najświętsza Panno, dusze wszystkich sprawiedliwych, które w ciągu wieków na tym miejscu cześć Ci oddawały i ofiary składały dla pomnożenia chwały Twojej.

KU CZCI MATKI BOŻEJ WAMBIERZYCKIEJ

O Łaskawa i litościwa Matko Boga i ludzi, czczona od wieków w Wambierzyckiej Świątyni! Patrząc z ufnością na Twój Wizerunek, wsławiony rozlicznymi łaskami, prosimy gorąco: otaczaj matczyną opieką Ojca Świętego i cały Kościół Chrystusowy, zachowaj świat od wojny, błogosław naszemu Narodowi i broń go od nieszczęścia, a w rodzinach rozniecaj wiarę i miłość. Grzesznikom wyjednaj łaskę nawrócenia, chorym zdrowie, a smutnym radość. Ludziom młodym wskaż właściwą drogę życia i dla wielu upraszaj łaskę powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Dzieciątko Boże niesione na rękach Najświętszej Matki, zmiłuj się nad nami i błogosław nam. Amen

KU CZCI MATKI BOŻEJ WNIEBOWZIĘTEJ

Kościół wzywa mnie do radości, ponieważ zostałaś, o Maryjo, z ciałem i duszą wzięta do nieba i z Chrystusem królujesz na wieki. Niebo jest dla mnie daleko. Nie umiem sobie wyobrazić, jak tam będzie. Moja radość dotyczy zazwyczaj rzeczy ziemskich, czasem nawet grzesznych. Uproś mi, o Maryjo, łaskę silniejszej wiary w niebo i spraw, bym go pragnął.Ty, która zatriumfowałaś nad śmiercią, ponieważ jesteś bez grzechu, przypomnij mi, że cierpienie i śmierć są jego następstwem. Umocnij we mnie wolę walki z grzechem. Pani, która wiesz, że już nic Ci nie zagraża i nic nie może ograniczyć Twego szczęścia, podtrzymuj moją nadzieję, by rozczarowania życiowe nie zabiły we mnie wielkich pragnień i by małe potrzeby codzienne nie przysłoniły mi wieczności. Sam Bóg nakazał, byśmy ziemię czynili sobie poddaną i byśmy pomagali sobie jak bracia.Ty, Pani, już jasno widzisz, że przez pracę na ziemi dojrzewamy do prawdziwego królestwa w niebie. Widzisz, jak Bóg nagradza najdrobniejszą usługę oddaną bliźniemu, jakby Jemu samemu była wyświadczona. Spraw, abym patrząc oczyma wiary na moje życie coraz lepiej to zrozumiał i życiem według przykazań zasłużył na życie wieczne. Amen.

KU CZCI Matki Bożej wspomożenia Wiernych

Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza. Ty widzisz, jak zewsząd szatan i świat napada na wiarę naszą świętą, w której pragniemy dostąpić wiecznego zbawienia i za łaską Bożą chcemy żyć i umierać. Wspomożycielko Chrześcijan, wznów dla zbawienia naszego dawniejsze zwycięstwa. U stóp Twoich składamy silne postanowienie, że działać będziemy dla większej chwały Bożej i dla zbawienia dusz.Maryjo, cała niepokalana, przedstaw Boskiemu Synowi Twemu silne nasze postanowienia i wyjednaj nam łaskę potrzebną, abyśmy je mogli zachować aż do śmierci. Pociesz widomą Głowę Kościoła, weźmij w swą opiekę biskupów katolickich wraz z duchowieństwem i wiernym ludem, który zowie Cię swoją Królową, a mocą Twych próśb przyśpiesz ten dzień, który mają ujrzeć wszystkie narody zgromadzone około jednego Pasterza. Amen.

KU CZCI MATKI KOŚCIOŁA

Bogurodzico Dziewico, najdostojniejsza Matko Kościoła, Tobie powierzamy cały Kościół. Miej w opiece pasterzy Kościoła i wstawiaj się za nimi. Wspomagaj lud Boży w zachowaniu wiary, umacniaj w nim nadzieję i rozwijaj ducha miłości. Tym, którzy są w niebezpieczeństwie utraty wiary, uproś łaskę wytrwania. Nam grzesznym i słabym, bądź Matką pełną litości. Wstawiaj się za nami u Boga, aby okazał nam miłosierdzie i przebaczył nieprawości nasze. Twej opiece powierzamy także cały świat, prosząc, abyś wszystkich doprowadziła do swojego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

MATKO BOSKA CZĘSTOCHOWSKA

Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski! Stajemy przed Tobą Matko nasza, która patrzysz od sześciu wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią. Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga, przecennym darem Ojca niebieskiego. Dana jako pomoc ku obronie Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko pośród nas. Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła wyjednujesz nam moce Boże przez długie wieki.Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.Za to, ze obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.Za to, że Ojczyznę naszą za swoje Królestwo obrałaś. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu trzeciego Tysiąclecia. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.Za to, że wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół w Milenijnym Akcie Oddania. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich Ślubach Narodu. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz w świątyniach i w domach rodzinnych. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.Za to, ze jesteś dla nas Bramą Niebios. - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.Błogosławiona Bogarodzico Wspomożycielko, racz przyjąć ten korny hołd naszej wdzięczności. Ogrom twojego przez wieki wstawiennictwa i otrzymane łaski budzą w nas nadzieję i pragnienie dalszej wierności Tobie, którą nieustannie nam przykazujesz: „Cokolwiek wam każe mój Syn - czyńcie".Posłuszni Twojemu wezwaniu stajemy do pomocnej służby Kościołowi w rozwijaniu Chrystusowego Królestwa w Ojczyźnie naszej i świecie.Pragniemy wraz z tobą wielbić bez końca Tego, który uczynił Ci tak wielkie rzeczy, że Błogosławioną zwą Cię wszystkie pokolenia. Jemu Cześć i Chwała na wieki. Amen.

Moja Królowo, moja Matko

Moja Królowo, moja Matko, oddaje się cały Tobie, i aby okazać moje nabożeństwo do Ciebie, poświęcam Tobie dzień dzisiejszy, moje oczy, usta, serce i ciało moje. Dlatego że całkowicie oddałem się pod Twoją opiekę, o dobra Matko moja, broń mnie i strzeż mnie jako Twoją własność.

Najśw. Panno Marya, Matko mojego Pana Jezusa Chrystusa i także moja najukochańsza Matko, uciekam się znów dzisiaj pod twoję obronę i oddaję się z dziecięcem zaufaniem twojemu miłosiernemu sercu. Tobie oddaję każdą chwilę dnia dzisiejszego, abym przez twoje święte zasługi i przez twoję mocną przyczynę wszystkie moje uczynki tak wypełnił (a), ażeby twoje i twojego Boskiego Syna upodobanie znalazły, a ja zaś przez nie stał (a) się godnym (ą), po śmierci szczęśliwej, cieszyć się z tobą i wszystkimi Aniołami i Świętymi w chwale niebieskiej. Amen.

KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA MARYI

O Serce Najświętsze Maryi, Matki Boga i Matki naszej! Serce najłaskawsze! przedmiocie upodobania Trójcy św., godne wszelkiego uwielbienia i miłości Aniołów i ludzi! Serce najpodobniejsze do Serca Jezusa i doskonały Jego obrazie! Serce pełne dobroci i chętnie litujące się nad naszą nędzą! zagrzej zlodowaciałe serca nasze i spraw, aby się statecznie nawróciły do Boskiego Serca Zbawiciela naszego; wlej w serca nasze miłość cnót Twoich świętych; roznieć w nich ten błogosławiony ogień, którym Twoje serce zawsze pałało; zamknij w sercu Twojem Kościół nasz święty, strzeż go i bądź na zawsze słodkim jego schronieniem, wieżą niezdobytą przeciw wszelkim napadom nieprzyjaciela.Bądź drogą dla nas, którą pójdziemy do Jezusa. Niech przez Ciebie otrzymujemy wszelkie łaski do zbawienia nam potrzebne. Stań się ratunkiem naszym w przygodach, pociechą w smutkach, wzmocnieniem w pokusach i wspomożeniem we wszelkich niebezpieczeństwach, lecz szczególnie w ostatniej walce życia naszego, w godzinę śmierci, kiedy całe piekło wywrze złość swoję przeciwko nam dla pochwycenia dusz naszych; w tej przerażającej chwili i strasznym momencie, od którego zawisła wieczność nasza, o Panno litościwa, niech doświadczym słodyczy macierzyńskiego Serca Twego, abyśmy w niem jako w źródle miłosierdzia znaleźli najpewniejsze schronienie, zkądbyśmy dostać się mogli do chwały wiecznej dla błogosławienia Jezusa wraz z Tobą po wszystkie wieki wieków. Amen.Niech wszyscy znają, wychwalają, błogosławią, miłują najświętsze Serce Jezusa i Maryi; niech Im służą i cześć najgłębszą oddają. Amen.

O święta Maryo, Matko Boża: wspomnij, jako Cię nieustannie Kościół św., wzywając prosi, ażebyś się modliła za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszéj. Oto w ostatniéj i największéj potrzebie znajduje się dusza tego brata naszego (téj siostry naszéj). Módlże się za nią teraz, kiedy najosobliwiéj Twojéj przyczyny przed Bogiem potrzebuje; módl się za nią w teraźniejszą straszliwą śmierci godzinę, od któréj szczęśliwa lub nieszczęśliwa jéj wieczność zawisła. O Panno można! raczże i teraz skruszyć łeb smoka piekielnego, który jako lew ryczący krąży około téj duszy z ciała wychodzącéj, aby ją pożarł. O Matko najboleśniejsza! jakoś nie odstępując stała pod krzyżem umierającego na nim Syna Twego; nie odstępujże opieką Twoją i téj w konaniu męczącéj się duszy! Uproś jéj u Boga łaski w tym stanie najpotrzebniejsze, i szczęśliwe z tego tu życia przejście do wieczności! Amen.

Święta Maryjo, najświętsza z wszystkich świętych i najbardziej błogosławiona, pełna laski. Czcimy Cię jako Królową nieba i ziemi, darząc miłością i zaufaniem. Ciebie Bóg wybrał na Matkę Zbawiciela. My poddajemy się Twojej matczynej miłości.Ty, któraś w swoim sercu rozważała Słowo Boże, uproś nam łaskę wiernego trwania przy Bogu w wierze czystej, rozumnej, gotowej do poświęcenia, pełnej życia.Ty, któraś cierpiała, przeszyta mieczem boleści, wstawiaj się za nami, cierpiącymi na ziemi, abyśmy przeciwności życia umieli znosić z poddaniem się woli Bożej.Ty, któraś została wzięta do nieba po zakończeniu ziemskiego życia, czuwaj nad nami, abyśmy dobrze żyjąc, w pokoju ducha odeszli z tego świata do pełni szczęścia, które przygotował nam Twój Syn, Jezus Chrystus. I w niebie bądź nam Królową, pełną łaski.

KU CZCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYJI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu. Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów. Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością. Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy. Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych - a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu - zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni. Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy. Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy, Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.

KU CZCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYJI PANNY ŁYSIECKIEJ

Pod Twoją obronę uciekamy się o cudowna w tym obrazie Maryjo. Wysłuchaj mnie, żebrzącego tu dzisiaj przed Tobą. Przyjmij łzy, wzdychania i prośby moje. Pod twoją obronę uciekam się z ufnością, o Maryjo, strapionych pociecho. Ty nas uciekających się do Ciebie w smutku i nieszczęściach cieszyłaś i ratowałaś. Pociesz i mnie, o Łysiecka Pani w smutkach i utrapieniach teraźniejszych a szczególnie w godzinę śmierci mojej. Amen

KU CZCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

O Mario, Dziewico Można i Matko Miłosierdzia, Królowo nieba, Ucieczko grzeszników, poświęcamy siebie Twemu Niepokalanemu Sercu. Poświęcamy cały nasz byt i całe nasze życie, wszystko, co posiadamy, wszystko, co kochamy, wszystko, czym jesteśmy. Do Ciebie niech należą nasze serca i dusze, nasze mieszkania i rodziny i nasza Ojczyzna! Chcemy, by to wszystko, co jest w nas i wokoło nas, należało do Ciebie i uczestniczyło w Twoich matczynych błogosławieństwach. Ażeby zaś to poświęcenie było naprawdę skuteczne i trwałe, odnawiamy dzisiaj u Twoich stóp, o Mario, obietnice złożone przy Chrzcie św. i przy pierwszej Komunii św. Przyrzekamy Tobie, że będziemy zawsze odważnie wyznawać prawdy wiary świętej, żyć jako prawdziwi katolicy poddani całkowicie wszystkim zaleceniom Papieża i Biskupów, którzy z nim są złączeni. Przyrzekamy, że będziemy zachowywać przykazania Boże i kościelne, w szczególności święcenie świąt. Przyrzekamy, że wprowadzimy do naszego życia, o ile to tylko będzie możliwe, pociechę dające praktyki życia chrześcijańskiego, nade wszystko częstą Komunię św. Przyrzekamy Ci wreszcie, o chwalebna Matko Boża i czuła Matko ludzi, całym sercem się oddać na służbę Twego błogosławionego kultu, by wzbudzić i zabezpieczyć - za pośrednictwem panowania Twego Niepokalanego Serca - panowanie Najśw. Serca Twego Syna w naszych duszach i we wszystkich innych duszach, w naszym narodzie i w całym świecie, tak na ziemi, jak i w niebie. Amen.

MODLITWA RODZIN W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

Matko Niepokalana, * całą ufność naszą * pokładamy w potędze Twojego orędownictwa, * w macierzyńskiej dobroci Twojego Serca. * Posłuszni Twojej woli i poleceniom Ojca Świętego, * poświęciliśmy się Tobie wszyscy razem. * Obecnie, * świadomi naszej nędzy, * odnawiamy uroczyście * to nasze poświęcenie Twemu Niepokalanemu Sercu. O przedobra Matko! * Niech Serce Twoje stoi na straży serc naszych, * niech jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach i parafiach! O Maryjo * broń czystości obyczajów, * osłaniaj młodzież i dzieci, * pobudzaj rodziców do ofiarności; * dzieci do posłuszeństwa i karności, * Ogniska rodzinne niech płoną prawdziwą pobożnością * i trwałą miłością. * Sercu Twemu, polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym; * strzeż ich, o Maryj o, * i bądź gwiazdą przewodnią * na drogach życia dla błądzących, grzesznych, * dla sierot i ubogich. * Z miłości dla Twego Serca * chcemy spełniać wszystkie pragnienia Serca Jezusowego * żyć wedle przykazań Bożych, * wedle nauki Chrystusa i Kościoła. * Będziemy często duszę oczyszczać z grzechów * i zasilać ją chlebem życia. Pomóż nam, o Maryjo * wykonać te postanowienia, * przyjm to poświęcenie nasze, * wyproś łaski konieczne do uświęcenia życia osobistego, * rodzinnego i społecznego.Okaż się nam Matką i prowadź do Jezusa * Amen.

WESTCHNIENIA

Serce Marii, Córki Ojca niebieskiego, doprowadź nas do Ojca.Serce Marii, Matki Syna Bożego, pojednaj nas z Synem.Serce Marii, Oblubienicy Ducha Św., uproś nam pełność Ducha Św.Serce Marii, Dziewicy Niepokalanej, obdarz nas czystością.Serce Marii, Mistrzyni naszej, nauczaj nas.Serce Marii, Przewodniczki naszej, prowadź nas. Serce Marii, Królowej naszej, rozkazuj nam.Serce Marii, Gwiazdy naszej, przyświecaj nam.Serce Marii, Lekarki naszej, ulecz nas.Serce Marii, Pocieszycielki naszej, pociesz nas.Serce Marii, Nadziei naszej, ratuj nas.Serce Marii, Ucieczki naszej, Tobie całym sercem się oddajemy.Serce Marii, miłością Boga zapal nas, abyśmy Cię kochali w niebie. Amen.

O DOBRA O LITOŚCIWA MATKO MIŁOSIERDZIA

O dobra o litościwa matko Miłosierdzia, któraś w tych ostatnich czasach sama nazwała się „Matką Najmiłosierniejszą" błagam Cię, byś mi okazała Twą dobroć pełną współczucia. Im większą jest moja nędza, tym bardziej pobudzi Cię do litości. Wiem, że bynajmniej nie zasługuję na tę cenną łaskę, którą otrzymać pragnę, gdyż tak często Cię zasmucałem (am), obrażając Twego Boskiego Syna. Ale choć ciężko zawiniłem (am), żałuję szczerze, żem obraził (a) Serce Jezusa i Twoje. Zresztą, czyż nie jesteś, jak to sama objawiłaś Św. Brygidzie, Matką pokutujących grzeszników? Przebacz mi przeto moją dotychczasową niewdzięczność, a bacząc jedynie na Twoja dobroć, pełną miłosierdzia i na chwałę, jaka odtąd wyniknie dla Boga i dla Ciebie, uproś mi u miłosierdzia Bożego łaskę, o którą błagam przez Twoje wstawiennictwo. O Ty, której nikt nigdy nie wzywał na próżno, „o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo", racz mi dopomóc! Zaklinam Cię na ową miłosierną dobroć, jaką Cię Duch Święty dla nas dopełnił i ku której uczczeniu wraz ze św. Alfonsem Ligourim, apostołem Twego Miłosierdzia i nauczycielem Trzech Zdrowaś Mario, wołam do Ciebie: Zdrowaś Mario...

O MARIO, PANNO MOŻNA

O Mario, Panno można dla której nie ma nic niepodobnego, przez ową władzę, jaką Cię obdarzył Ojciec Wszechmocny, zaklinam Cię, przybądź mi na pomoc, w potrzebie w jakiej się znajduję, a że możesz mi dopomóc, przeto nie opuszczaj mnie, Orędowniczko spraw nie rokujących żadnej nadziei. Jeżeli więc to, o co błagam, zgodne jest z najmilszą i najświętszą wolą Bożą, proszę Cię, o „Wszechmocy błagająca" wstaw się za mną do Twojego Syna, który Ci niczego odmówić nie może.Błagam Cię o tę łaskę w imię tej potęgi bez granic, jakiej Ci Ojciec niebieski udzielił, i dla której wraz ze świętą Machtyldą, której objawiłaś tę zbawienną praktykę Trzech Zdrowaś Mario, wołam do Ciebie: Zdrowaś Mario...

ODDANIE SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.Chce odtąd wszystko czynić z Tobą przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz.Spraw więc Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

POD TWOJĄ OBRONĘ

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA I CAŁEGO ŚWIATA NIEPOKALANEMU SERCU MARII

Królowo Różańca świętego, Wspomożenie wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, Pogromicielko we wszystkich walkach o sprawę Bożą, kornie upadamy przed Twoim tronem, pewni, że uprosimy miłosierdzie, otrzymamy łaski, oraz potrzebną obronę i pomoc w nieszczęściach obecnych, nie dla naszych zasług, na które nie liczymy, ale dla niezmiernej dobroci Twego macierzyńskiego Serca.Tobie, Twemu Niepokalanemu Sercu oddajemy się i poświęcamy się w tragicznej godzinie dziejów ludzkich, nie tylko w łączności z Kościołem św., mistycznym Ciałem Twojego Jezusa, które cierpi i krwawi w tylu swych członkach i tyle znosi prześladowań, ale także z całym światem rozdartym zaciekłą niezgodą, trawionym pożarem nienawiści, ofiarą własnej nieprawości.Niech Cię wzruszy tyle spustoszeń materialnych i moralnych, tyle bólu, tyle ucisków ojców i matek, małżonków, braci i niewinnych dzieci, tyle życia ściętego w kwiecie wieku, tyle ciał rozszarpanych w okrutnej rzezi, tyle serc umęczonych i konających, tyle dusz w niebezpieczeństwie wiecznego zatracenia.O Matko Miłosierdzia, wyproś nam u Boga pokój, a szczególnie te łaski, które mogą w jednej chwili nawrócić serca ludzkie, te łaski, które przygotowują, jednają i utrwalają pokój. Królowo pokoju, módl się za nami; daj światu pogrążonemu w wojnie pokój, do którego wzdychają narody, pokój oparty na prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusowej. Usuń szczęk oręża, daj pokój duszom, aby w uspokojeniu i ładzie rozszerzało się królestwo Boże.Otocz swą opieką niewiernych i tych wszystkich, co pozostają jeszcze w cieniu śmierci, ześlij im pokój i spraw, ażeby i dla nich wzeszło Słońce Prawdy, by mogli razem z nami powtarzać jedynemu Zbawicielowi świata: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli". (Łuk. 2, 14)Daj pokój ludom, oderwanym przez błędy i niezgodę, zwłaszcza tym , które żywią do Ciebie szczególniejsze nabożeństwo i u których nie było domu, gdzie by nie znajdował się na zaszczytnym miejscu Twój czcigodny obraz i przyprowadź je do jednej owczarni Chrystusowej pod jednym i prawdziwym Pasterzem.Wyjednaj pokój i całkowitą wolność św. Kościołowi Bożemu, powstrzymaj zalew pogaństwa, rozpal wśród wiernych umiłowanie czystości, praktykę życia chrześcijańskiego i gorliwość apostolską, aby ludy służące Bogu rosły w zasługę i liczbę.Wreszcie jak Kościół i cały rodzaj ludzki został poświęcony Sercu Twojego Jezusa, aby to Serce, w którym pokładano wszelką nadzieję, było dla nich znakiem i zadatkiem zwycięstwa i zbawienia, tak i my poświęcamy się na zawsze Tobie i Twemu Niepokalanemu Sercu o Matko nasza i Królowo świata, aby miłość Twoja i opieka przyśpieszyła triumf królestwa Bożego, aby wszystkie narody, pojednane z Tobą i z Bogiem wysławiały Ciebie Błogosławioną i śpiewały wraz z Tobą od krańca do krańca ziemi wieczne Magnificat chwały, hymn miłości i wdzięczności Sercu Jezusowemu, w którym jedynie mogą znaleźć Prawdę, Życie i Pokój. Amen.
Pius XII, 31.X.1942.

POZDROWIENIE ANIELSKIE

Zdrowaś Maryjo; łaski pełna; Pan z Tobą; błogosławiona Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

PROŚBA O RATUNEK NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Witaj, najdostojniejsza Królowo pokoju, Najświętsza Bogarodzico! Przez Najświętsze Serce Jezusa, Syna Twego, księcia pokoju, spraw, by ustał gniew Jego i niech On króluje nad nami w pokoju! Pamiętaj, o najlitościwsza Panno Maryo, że od wieków nie słyszano, aby kto Ciebie o przyczynę prosząc został opuszczony. Tą nadzieją ożywiony, przystępuję do Ciebie. Nie chciej, Matko Słowa Przedwiecznego, gardzić słowami mojemi, lecz mię, miłościwa i wysłuchaj. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryo!

PRZED CUDOWNYM WIZERUNKIEM MATKI BOSKIEJ

O najukochańsza w tym cudownym wizerunku Matko Boża i jedyna po Bogu Pociecho! Zbliżam się do Ciebie z całą ufnością, jako dziecię do najlepszej Matki. Rzucam się jak żebrak i grzesznik niegodny do Twoich stóp, bo Ty jesteś ucieczką grzeszników. Błagam usilnie: racz mi wyjednać u Twego Boskiego Syna odpuszczenie grzechów i pocieszyć w tym utrapieniu (tu wymień łaskę, o którą prosisz). Tyle zdziałałaś cudów w tym miejscu, wybranym przez Ciebie; tylu chorych uleczyłaś; tylu strapionym i uciśnionym i uciśnionym łzy otarłaś i w ich zbolałe serca wlałaś balsam pociechy. Mocno więc ufam, że i mnie nie opuścisz w tej niedoli. Jako Matka i Pocieszycielka nasza ulitujesz się nad skruszonym grzesznikiem i przyjmiesz w swą świętą opiekę teraz i w godzinę śmierci. Amen.
V. Bolesna Królowo Polski
R. Módl się za nami.

SUPLIKACJE DO MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Maryjo, Matko Boża i Bolesna Królowo Narodu Polskiego, dziś klęcząc przed tobą świętym Wizerunkiem pragniemy Cię błagać o wstawiennictwo Twoje za nami u Boga, pragniemy Cię przepraszać za winy, pragniemy Ci dziękować za łaski, pragniemy polecić Twej Matczynej opiece nas samych, nasze troski i cierpienia, pragniemy uprosić Twe Błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla naszej miłej Ojczyzny. Wspomnij Bolesna Matko tę godzinę gdy bolejąca, zapłakana i prawie konająca stałaś pod krzyżem Swego Syna. Przez te boleści Twego Serca, ulżyj dziś naszym cierpieniom.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Bolesna Królowo Polski ratująca Naród w czasie niewoli: Módl się za nami!
Bolesna Królowo Polski wzywająca do pokuty: Módl się za nami!
Bolesna Królowo Polski, żądająca Mszy św. przebłagalnych: Módl się za nami!
Bolesna Królowo Polski, nauczająca modlitwy różańcowej: Módl się za nami!
Bolesna Królowo Polski, ratująca karanych za grzechy: Módl się za nami!
Bolesna Królowo Polski, wspomagająca ciężko pracujących: Módl się za nami!
Bolesna Królowo Polski, słynąca łaskami w Licheńskiej świątyni: Módl się za nami!
Maryjo, Matko Boża i Bolesna Królowo Narodu Polskiego, pragniemy Ci podziękować za niezliczone łaski i błogosławieństwa, jakich udzielasz od tysiąca lat udzielasz Ojczyźnie naszej.
Za miłosierdzie Twoje nad ludem polskim: Bolesna Królowo Polski, dziękujemy Tobie!
Za objawienie się z orłem białym na piersiach: Bolesna Królowo Polski, dziękujemy Tobie!
Za obraz Cudowny, źródło łask nieprzeliczonych: Bolesna Królowo Polski, dziękujemy Tobie!
Za uzdrowionych, nawróconych, pocieszonych w strapieniu: Bolesna Królowo Polski, dziękujemy Tobie!
Za uratowaną wiarę i Wolną Ojczyznę: Bolesna Królowo Polski, dziękujemy Tobie!
Maryjo, Matko Jezusowa i nasza, klęczymy dziś przed tobą pełni żalu i skruchy za grzechy nasze.
Za wszystkie niewierności nas samych i braci naszych. Matko Boża Licheńska, przepraszamy Ciebie!
Za to, że byliśmy głusi na Twoje wezwanie do pokuty: przepraszamy Ciebie!
Za to, że płakać musiałaś nad złością naszą: przepraszamy Ciebie!
Za grzechy pijaństwa i niezgody, raniące Twe Serce: przepraszamy Ciebie!
Za podeptanie dnia świętego i wierności małżeńskiej: przepraszamy Ciebie!
Matko Boża Licheńska, przepraszamy Ciebie!
Maryjo, Ucieczko grzeszników i Pośredniczko Nasza. Ratuj nas przed gniewem Syna Twego, błagaj o Jego miłosierdzie i proś za nami.Królowo Nasza,
Abyś niewierzącym i wrogom Kościoła wyprosiła nawrócenie: Królowo Nasza, błagamy Ciebie!
Abyś udzieliła pokoju dniom naszym: Królowo Nasza, błagamy Ciebie!
Abyś nam była wsparciem w próbach naszego życia: Królowo Nasza, błagamy Ciebie!
Abyś chorych, smutnych i nieszczęśliwych pocieszyć raczyła: Królowo Nasza, błagamy Ciebie!
Abyś nam w godzinę śmierci bramy niebios otworzyła: Królowo Nasza, błagamy Ciebie!
Maryjo, Matko Nasza i Królowo, oddajemy dziś Tobie Kościół św., naszą Ojczyznę i nas samych.
To wszystko, co nam drogie otocz Swą opieką, o Bolesna Pani!
Kościół św. na świecie i w Ojczyźnie naszej: Otocz Swą opieką, o Bolesna Pani!
Księży, Biskupów, Duchowieństwo i Siostry Zakonne: Otocz Swą opieką, o Bolesna Pani!
Dzieci i młodzież naszą, nadzieję Katolickiej Polski: Otocz Swą opieką, o Bolesna Pani!
Wszystkie szkoły i uczelnie, biura i urzędy: Otocz Swą opieką, o Bolesna Pani!
Rodziny i małżeństwa, wierne zasadom świętej Wiary: Otocz Swą opieką, o Bolesna Pani!
Nasze miasta i wioski, fabryki i zakłady pracy: Otocz Swą opieką, o Bolesna Pani!
Ojczyznę naszą, której od wieków jesteś Królową: Otocz Swą opieką, o Bolesna Pani!
W. Módl się za nami, Bolesna Królowo Polski!
R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusowych!
Módlmy się: Wszechmogący Miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie nieustanną pomoc dla obrony naszego Narodu Polskiego ustanowić raczył oraz Jej święty obraz Licheński nadzwyczajną czcią wiernych szczególnie wsławił, spraw łaskawie, abyśmy taką mocą wsparci za życia walcząc, w chwili śmierci nad podstępnym nieprzyjacielem zwycięstwo odnieść mogli przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

WESTCHNIENIA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARII

Serce Marii, Córki Ojca niebieskiego, doprowadź nas do Ojca.Serce Marii, Matki Syna Bożego, pojednaj nas z Synem.Serce Marii, Oblubienicy Ducha Św., uproś nam pełność Ducha Św.Serce Marii, Dziewicy Niepokalanej, obdarz nas czystością.Serce Marii, Mistrzyni naszej, nauczaj nas.Serce Marii, Przewodniczki naszej, prowadź nas. Serce Marii, Królowej naszej, rozkazuj nam.Serce Marii, Gwiazdy naszej, przyświecaj nam.Serce Marii, Lekarki naszej, ulecz nas.Serce Marii, Pocieszycielki naszej, pociesz nas.Serce Marii, Nadziei naszej, ratuj nas.Serce Marii, Ucieczki naszej, Tobie całym sercem się oddajemy.Serce Marii, miłością Boga zapal nas, abyśmy Cię kochali w niebie. Amen.# # # #

WEZWANIA

cz.1
K.: Matko Boska, za nami wstawiaj się! - W.: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
K.: Jutrzenko zaranna na niebie! - W.: O Maryjo, błagamy Cię!
K.: Piękniejsza nad słońce i gwiazdy! - W.: O Maryjo, błagamy Cię!
K.: Śliczniejsza nad cedry Libanu! - W.: O Maryjo, błagamy Cię!
K.: Cudniejsza nad perły i złoto! - W.: O Maryjo, błagamy Cię!
K.: Przez Serce Twe niepokalane! - W.: O Maryjo, błagamy Cię!
K.: Matko Boska, za nami wstawiaj się! - W.: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
K.: Panno, łask Bożych pełna! - W.: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K.: Panno, księżna niebieska! - W.: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K.: Panno, niepokalana! - W.: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K.: Panno, cnót wszelkich kwiecie! - W.: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K.: Panno, ucieczko nasza! - W.: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K.: Matko Boska, za nami wstawiaj się! - W.: Matko Boska, za nami wstawiaj się!

cz.2
K.: Matko Boska, za nami wstawiaj się! - W.: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
K.: Tyś pierwszą po Bogu ozdobą! - W.: O Maryjo, błagamy Cię!
K.: Tyś chwałą Kościoła świętego! - W.: O Maryjo, błagamy Cię!
K.: Tyś wszystkich zbawionych radością! - W.: O Maryjo, błagamy Cię!
K.: Tyś ludu grzesznego ucieczką! - W.: O Maryjo, błagamy Cię!
K.: Przez Serce Twe niepokalane! - W.: O Maryjo, błagamy Cię!
K.: Matko Boska, za nami wstawiaj się! - W.: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
K.: Matko Odkupiciela! - W.: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K.: Matko pełnej miłości! - W.: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K.: Matko nienaruszona! - W.: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K.: Matko Bożej mądrości! - W.: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K.: Matko nasza najświętsza! - W.: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K.: Matko Boska, za nami wstawiaj się! - W.: Matko Boska, za nami wstawiaj się!

cz.3
K.: Matko Boska, za nami wstawiaj się! - W.: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
K.: Królowo Zastępów Anielskich! - W.: O Maryjo, błagamy Cię!
K.: Królowo Wyznawców i Świętych! - W.: O Maryjo, błagamy Cię!
K.: Królowo Różańca Świętego! - W.: O Maryjo, błagamy Cię!
K.: Królowo trwałego pokoju! - W.: O Maryjo, błagamy Cię!
K.: Przez Serce Twe niepokalane! - W.: O Maryjo, błagamy Cię!
K.: Matko Boska, za nami wstawiaj się! - W.: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
K.: Witaj Boga-Rodzico! - W.: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K.: Witaj łask pośredniczko! - W.: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K.: Witaj wiary przykładzie! - W.: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K.: Witaj nadziejo nasza! - W.: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K.: Witaj kwiecie miłości! - W.: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K.: Matko Boska, za nami wstawiaj się! - W.: Matko Boska, za nami wstawiaj się!

WITAJ KRÓLOWO

Witaj Królowo, Matko litości, życie, słodkości i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnani synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Racz przeto, Orędowniczko nasza, zwrócić swe miłosierne oczy ku nam; a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego pokaż nam po tym wygnaniu. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA I CAŁEGO ŚWIATA

Królowo Różańca świętego, Wspomożenie wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, Pogromicielko we wszystkich walkach o sprawę Bożą, kornie upadamy przed Twoim tronem, pewni, że uprosimy miłosierdzie, otrzymamy łaski, oraz potrzebną obronę i pomoc w nieszczęściach obecnych, nie dla naszych zasług, na które nie liczymy, ale dla niezmiernej dobroci Twego macierzyńskiego Serca.Tobie, Twemu Niepokalanemu Sercu oddajemy się i poświęcamy się w tragicznej godzinie dziejów ludzkich, nie tylko w łączności z Kościołem św., mistycznym Ciałem Twojego Jezusa, które cierpi i krwawi w tylu swych członkach i tyle znosi prześladowań, ale także z całym światem rozdartym zaciekłą niezgodą, trawionym pożarem nienawiści, ofiarą własnej nieprawości.Niech Cię wzruszy tyle spustoszeń materialnych i moralnych, tyle bólu, tyle ucisków ojców i matek, małżonków, braci i niewinnych dzieci, tyle życia ściętego w kwiecie wieku, tyle ciał rozszarpanych w okrutnej rzezi, tyle serc umęczonych i konających, tyle dusz w niebezpieczeństwie wiecznego zatracenia.O Matko Miłosierdzia, wyproś nam u Boga pokój, a szczególnie te łaski, które mogą w jednej chwili nawrócić serca ludzkie, te łaski, które przygotowują, jednają i utrwalają pokój. Królowo pokoju, módl się za nami; daj światu pogrążonemu w wojnie pokój, do którego wzdychają narody, pokój oparty na prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusowej. Usuń szczęk oręża, daj pokój duszom, aby w uspokojeniu i ładzie rozszerzało się królestwo Boże.Otocz swą opieką niewiernych i tych wszystkich, co pozostają jeszcze w cieniu śmierci, ześlij im pokój i spraw, ażeby i dla nich wzeszło Słońce Prawdy, by mogli razem z nami powtarzać jedynemu Zbawicielowi świata: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli . (Łuk. 2, 14)Daj pokój ludom, oderwanym przez błędy i niezgodę, zwłaszcza tym , które żywią do Ciebie szczególniejsze nabożeństwo i u których nie było domu, gdzie by nie znajdował się na zaszczytnym miejscu Twój czcigodny obraz i przyprowadź je do jednej owczarni Chrystusowej pod jednym i prawdziwym Pasterzem.Wyjednaj pokój i całkowitą wolność św. Kościołowi Bożemu, powstrzymaj zalew pogaństwa, rozpal wśród wiernych umiłowanie czystości, praktykę życia chrześcijańskiego i gorliwość apostolską, aby ludy służące Bogu rosły w zasługę i liczbę.Wreszcie jak Kościół i cały rodzaj ludzki został poświęcony Sercu Twojego Jezusa, aby to Serce, w którym pokładano wszelką nadzieję, było dla nich znakiem i zadatkiem zwycięstwa i zbawienia, tak i my poświęcamy się na zawsze Tobie i Twemu Niepokalanemu Sercu o Matko nasza i Królowo świata, aby miłość Twoja i opieka przyśpieszyła triumf królestwa Bożego, aby wszystkie narody, pojednane z Tobą i z Bogiem wysławiały Ciebie Błogosławioną i śpiewały wraz z Tobą od krańca do krańca ziemi wieczne Magnificat chwały, hymn miłości i wdzięczności Sercu Jezusowemu, w którym jedynie mogą znaleźć Prawdę, Życie i Pokój. Amen.
31.X.1942. Pius XII