DO SERC JEZUSA I NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Najświętsza, Najmilsza, Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boża, nadziejo nasza, spraw, abyśmy doświadczyli Twej mocy, której Ci użycza Najśw. Serce Syna Twojego. Proś Go, aby miłość panowała w sercach naszych. Niech On będzie naszym Ojcem, naszym Oblubieńcem, naszym skarbem, naszym stróżem, naszą rozkoszą, naszą miłością, naszym wszystkim we wszystkim; niech będzie podporą w naszej słabości, siłą w niemocy, pociechą w smutku. O święte Serca Jezusa i Marii, naprawcie nieudolność naszą; wynagródźcie to, w czym uchybiamy; zapalcie serca nasze świętym Waszym ogniem; przemieńcie naszą oziębłość i gnuśność w Waszą gorejącą miłość, żeby całym szczęściem naszym, clą rozkoszą naszą było żyć w niewoli Najśw. P. Jezusa, żyć jako dzieci i sługi Najśw. Jego Matki. Amen.
św. Małgorzata Maria

DO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św.
O. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, Mario, z powodu smutku, który ogarnął Serce Twe najczulsze w chwili proroctwa św. starca Symeona. O Matko ukochana, przez Serce Twoje tak zatrwożone błagam Cię, uproś mi cnotę pokory i dar świętej bojaźni Bożej. Zdrowaś Mario.
2. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, z powodu trwogi, która przejmowała Serce Twe najtkliwsze w ucieczce do Egiptu i w ciągu Twojego tam pobytu. O Matko ukochana, przez Serce Twoje tak zatrwożone, błagam Cię, uproś mi cnotę hojności, szczególnie względem ubogich i dar pobożności. Zdrowaś Mario.
3. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, Mario, z powodu tęsknoty, w jakiej się czuło Serce Twe najtroskliwsze czasu zgubienia drogiego Jezusa Twego. O Matko ukochana, przez Serce Twoje, taką tęsknotą ściśnione, błagam Cię, uproś mi cnotę czystości i dar umiejętności. Zdrowaś Mario.
4. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, Mario, z powodu żałości, którą odczuło macierzyńskie Serce Twoje przy spotkaniu Jezusa, krzyż Swój niosącego. O Matko ukochana, przez pełne miłości, a tak zbolałe Serce Twoje błagam Cię, uproś mi cnotę cierpliwości i dar mocy. Zdrowaś Mario.
5. Użalam się nad Tobą, o Mario, Matko najboleśniejsza, Mario, z powodu męczeństwa, które doznało mężne Serce Twoje tak współumęczone błagam Cię, uproś mi cnotę wstrzemięźliwości i dar dobrej rady. Zdrowaś Mario.
6. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, Mario, z powodu rany, którą litościwemu Sercu Twemu zadało uderzenie włócznią w bok Jezusa, raniące najgodniejsze miłości Serca Jego. O Matko ukochana, przez to Serce Twoje przeszyte błagam Cię, uproś mi cnotę miłości bliźniego i dar rozumu. Zdrowaś Mario.
7. Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, Mario, z powodu ciosu, który wytrzymało Serce Twe najmiłosierniejsze w chwili pogrzebu Jezusa. O Matko ukochana, przez Serce Twoje, najdotkliwszą boleścią utrapione, błagam Cię, uproś mi cnotę gorliwości i dar mędrców.
Zdrowaś Mario.
W. Módl się za nami, Panno najboleśniejsza.
O. abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
Módlmy się: Do Twej łaskawości, prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, niech się wstawia za nami teraz i w godzinę śmierci naszej błogosławiona Panna Maria, Matka Twoja, której duszę najświętszą w godzinę męki Twojej miecz boleści przeniknął. Przez Ciebie, Jezu Chryste, Zbawicielu świata, który z Ojcem i Duchem Św. żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

DO SERCA PANA JEZUSA

Boskie Serce Jezusa, Ty jesteś moim schronieniem, pewną nadzieją, lekarstwem na moje słabości, pokrzepieniem w chwilach trudnych. W Tobie znajduję ukojenie w cierpieniu, z Ciebie czerpię siły. Serce Twoje, Jezu ukochany, doświadczało ludzkiej niedoli, a jednocześnie tryskało bezmiarem miłości. Zmiłuj się nade mną w miłosierdziu Swoim. Niech moje serce zapłonie boską miłością, tak by choć trochę było podobne do swojego pierwowzoru.

AKT BŁAGAJĄCY

O Serce Zbawiciela i Boga naszego, Serce najchwalebniejsze! Oto ja upadam przed Boską przytomnością Twoją z jak najgłębszą pokorą, żalem żywo serce me przenikającym, miłością jak najgorętszą, ile mi jest podobna, przychodzę błagać Majestat Twój za wszystkich niewiernych, którzy Cię nie chcą uznać za Boga w Najśw. Eucharystyi, za wszystkich złych katolików, którzy Cię niegodnie przyjmują ze zwyczaju, bez żadnego przygotowania. Ale że chcesz, Boże mój, abyśmy Tobie osobliwszym sposobem zadość czynili za siebie samych, błagamy Cię tedy, o najświętsze Serce Jezusa, za oziębłe i niedbałe przystępowanie do Sakramentów św., za nieuszanowanie Ciebie w świątyniach Twoich, zwłaszcza przez śmiechy nieprzyzwoite i niepotrzebne rozmowy. Błagam Majestat Twój za wszystkie moje bez liczby niewdzięczności, za które serdecznie żałuję, i proszę odpuszczenia. Miłosierdzia, o Boże, miłosierdzia żebrzę, dla mnie i dla nawrócenia obłąkanych, niewiernych, złych katolików i fałszywie pobożnych. Ulituj się nad żalem i łzami naszemi. Pamiętaj, o litościwy Boże, że nie możesz nas według Twojej sprawiedliwości karać bez utraty ceny nieoszacowanej Najśw. Krwi Twojej. Słusznie zasługujemy na wielką karę sprawiedliwości Twojej, Panie i Boże nasz; ale i to wiemy, że masz upodobanie czynić miłosierdzie. Uczyń nas godnymi zasłużyć na nie, odmień serca nasze, abyśmy żyli jedynie dla Ciebie i w Tobie. Przyjmij, Trójco Przenajświętsza, ten akt błagający, w zjednoczeniu najświętszych zasług Zbawiciela naszego i Matki Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych, a zmiłuj się nad wszystkimi tak żywymi, jako i umarłymi. Amen

CODZIENNE OFIAROWANIE

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi, wszelkie modlitwy, sprawy, prace, radości i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy nasze. Łączę je z tymi zamiarami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świata. ofiaruję Ci je za Kościół święty, za Ojca świętego Jana Pawła II, a także na intencje Apostolstwa Modlitwy na ten miesiąc i dzień dzisiejszy wyznaczone. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyścu cierpiące. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami! Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami!

NOWENNA

Antyfona
Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu: naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku boski, Jedyna ucieczko nasza W Sercu Twoim racz nas obmyć, do Serca Twojego racz nas przytulić, w Twym Sercu na wieki racz nas zachować. Prośba o miłość bliźniego - według wzoru Chrystusa
K. Panie Jezu, któryś przeszedł przez ziemię, wszystkim dobrze czyniąc. W. Uczyń serce nasze według Serca swego.
K. Panie Jezu, któryś przebaczył doznane od ludzi przykrości. W. Uczyń...
K. Panie Jezu, któryś na krzyżu modlił się za swoich wrogów. W. Uczyń...
K. Panie Jezu, któryś cierpliwie i miłosiernie z ludźmi postępował. W. Uczyń...
K. Panie Jezu, któryś ze współczuciem pocieszał nieszczęśliwych. W. Uczyń...
K. Panie Jezu, który stawałeś w obronie biednych i opuszczonych. W. Uczyń...
K. Panie Jezu, który wszędzie wnosiłeś radość i pokój. W. Uczyń...
K. Panie Jezu, który zbłąkanych naprowadzałeś na drogę zbawienia. W. Uczyń...
K. Panie Jezu, który życzliwie przychodziłeś chorym z pomocą. W. Uczyń...
K. Panie Jezu, który łagodnie strofowałeś błądzących. W. Uczyń...
K. Panie Jezu, który błogosławiłeś ludziom mimo ich niewdzięczności. W. Uczyń...
K. Panie Jezu, który miłość swoją zostawiłeś nam w Najświętszym Sakramencie. W. uczyń serce nasze według Serca swego.
Módlmy się Panie Jezu, Zbawicielu drogi, który nas umiłowałeś i życie swoje za nas poświęciłeś, uczyń serca nasze według Serca swego, abyśmy miłowali bliźnich naszych, jak siebie samych i podobną miłością, jaką Ty nas umiłowałeś. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Prośba o miłość
Najsłodszy Jezu, który przyszedłeś na ziemię, aby ogień miłości rozniecić w sercach naszych. Otwórz mi swoje Boskie Serce i daj mi jak najgłębiej poznać niewysłowione skarby świętości, dobroci i miłości. Pomnij, dobry Jezu, że Twój Ojciec niebieski, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy do Ciebie byli podobni. Lecz jeśli w czym do Ciebie upodobnić się mamy, to najbardziej w miłości, która trwa na wieki. Pobudzaj mnie przeto nawet do heroicznych wysiłków i wspieraj mnie swą łaską ustawicznie, bym swoje serce do Twego Serca doskonale upodobnił. A jak twoje Serce płonie niepojętą miłością, tak też podobnie niech moje serce miłością płonie; miłością Ciebie, mego Boga i Zbawiciela - miłością do bliźnich, za których życie oddałeś - miłością tego wszystkiego, co się Tobie podoba - miłością z wszystkich sił moich teraz i na wieki. Amen.
Modlitwa o wysłuchanie prośby
O Najświętsze Serce Jezusa, nie odmawiaj nam tej łaski, o którą Cię prosimy! Nie odstąpimy od Ciebie, aż nie usłyszymy tych słów Twoich pełnych pociechy: Jam twoje zbawienie! Ja cię nie opuszczę! Ja cię uleczę! Jakże Ty, o Panie, mógłbyś nas nie wysłuchać, Ty, co cały świat łaskami ubogacasz. Jakże mógłbyś wzgardzić modlitwą naszą do Serca Twego, które tak łatwo litością się wzrusza. O Maryjo, Ty najczulsza ze wszystkich matek, przez Twe najmilsze i litościwe Serce błagamy Cię, wstaw się za nami do Jezusa, Syna swego i wyjednaj nam tę łaskę, o którą tak usilnie błagamy.
Najświętsze Serce Jezusa - wysłuchaj nas!
Niepokalane Serce Maryi - przyczyń się za nami! Amen.

ODDANIE SIĘ SERCU JEZUSA

Boskie Serce Jezusa, któreś mnie umiłowało miłością, nad którą większej być nie może i pragniesz mojej miłości - oddaję Ci i poświęcam moje serce na własność. Przyjmij je łaskawie i racz do siebie upodobnić w świętości. Przez Ciebie, Serce Najświętsze, przyszło nam zbawienie i z Ciebie jako ze źródła spływają na nas strumienie łaski. Dlatego Tobie się ze wszystkim, we wszystkim i na wszystko oddaję, bo wierzę niezachwianie w miłość Twoją i w Twoje miłosierdzie. Naucz mnie brzydzić się wszystkim, co się nie podoba, a pragnąć usilnie tego, co Tobie radość i chwałę przynosi. Spraw to, Serce pełne dobroci i hojności, bym zawsze wierzył miłości Twojej, bym tobie ufał niezachwianie, żarliwie Cię uwielbiał, a nade wszystko Ciebie miłował ze wszystkich sił, a miłując Cię, bym doskonale naśladował cnoty Twoje i przez nie zasłużył sobie na życie wieczne przy tobie. Amen.

ODDANIE SIĘ SERCU JEZUSA

Jezu dobry, który będąc Bogiem miłości nazwałeś siebie Przyjacielem naszym, błagam Cię pokornie, byś mnie przyjął pod swoją opiekę i przy swoim Sercu zachował na wieki. Weź w swoje posiadanie wszystkie myśli moje i uczucia serca mego, wszystkie władze mojej duszy, wszystkie zmysły i siły ciała mego i co tylko we mnie jest i czego tylko dokonać zdołam z pomocą twej łaski - bym po wszystkie dni żył wedle Twego upodobania. Nie zrażaj się, Jezu dobry, moim sercem, które łatwo się poddaje pokusie i oziębłości, ale mocą swej łaski pociągnij je do swego serca i wedle jego upodobań doskonale chciej je ukształtować. Wyzuj mnie ze starego człowieka, a przemień w nowe stworzenie, żyjące twoim życiem i Twoją miłością teraz i na wieki. Amen.

OFIAROWANIE SIEBIE PRZED OBRAZEM SERCA JEZUSA

O Jezu godny miłości, oto ja dla okazania tobie wdzięczności i dla wynagrodzenia za moje niewierności oddaję Tobie serce moje i całkowicie Tobie siebie poświęcam, zarazem postanawiam z pomocą Twej łaski więcej już nie grzeszyć. Amen.