Z MODLITEWNIKA "DROGA DO NIEBA" - 1986( dla młodzieży )

Wstęp
 • Ostatni raz przystąpiłem do Sakramentu Pokuty przed...
 • Nie zapomniałem i nie zataiłem grzechu ciężkiego
 • Wypełniłem pokutę, naprawiłem krzywdę i szkodę
 • Starałem się pracować nad...
1.Bóg - Stwórca i Ojciec wszystkich
 • Kim jest dla mnie Bóg? Czy on jest źródłem i celem mojego życia?
 • Czy nie usiłuję tworzyć sobie obrazu Boga na miarę własnego postępowania?
 • Czy staram się poznawać Go coraz głębiej (nauka religii, czytanie Pisma św. i książek religijnych, słuchanie kazań i konferencji, katecheza dorosłych)?
 • Czy z Bogiem rozpoczynam dzień i kończę go modlitwą?
 • Jaka jest moja modlitwa, świadoma czy mechaniczna?
 • Czy wiara ma wpływ na moje decyzje życiowe? W jakim stopniu?
II. Jezus Chrystus - Zbawiciel nasz i Pan wszechświata
"To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie" (Łk 9; 35).
 • Od chrztu należę do Chrystusa Pana:
 • Co robię by poznać coraz lepiej Jezusa Chrystusa?
 • Czy czytam Pismo św.?
 • Czy żyję w przyjaźni z Chrystusem, starając się o życie w łasce?
 • Jak często zwracam się do Chrystusa w osobistej modlitwie?
 • Czy dążę do częstego jednoczenia się z Chrystusem w świętej Komunii?
 • Czy potrafię się wyrzec czegokolwiek dla wprowadzenia w życie wymagań Ewangelii?
 • Jak często przystępuję do sakramentu pokuty, by odnowić lub pogłębić łaskę chrztu? Jak się przygotowuję, jak za grzechy pokutuję?
 • Czy nie uciekam przed ewentualnym powołaniem Bożym do posługiwania w kapłaństwie, w życiu zakonnym lub w działalności misyjnej
 • Czy nie odciągam innych od urzeczywistnienia powołania kapłańskiego lub zakonnego
 • Czy pamiętam, że do wiernej i ofiarnej miłości małżeńskiej należy przygotowywać się od młodych lat?
III. Duch Święty żyjący w Kościele i Odnowiciel świata
 • Czy przyjąłem sakrament bierzmowania, który daje pełniejszy udział w posłannictwie Chrystusa?
 • Jak wygląda moja współpraca w szerzeniu Ewangelii w moim środowisku i w krajach misyjnych?
 • Czy umiem odważnie świadczyć o Chrystusie i bronić Jego Ewangelii?
 • Czy swoją postawą i postępowaniem nigdy nie zaparłem się Chrystusa?
 • Czy nie naśmiewałem się z wartości religijnych?
 • Czy znieważałem osoby, miejsca i przedmioty Bogu poświęcone?
  "Wszyscy zostaliśmy napełnieni jednym Duchem... Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami" (1 Kor 12, 13.27)
 • Czy mówiąc o Kościele myślę "my", a nie "oni"?
 • Czy usiłuję lepiej poznać Kościół Powszechny rozsiany po całej ziemi?
 • Czy swoim życiem przyczyniam się do wzrostu świętości Kościoła?
 • Czy pamiętam, że grzesząc zadaję rany Kościołowi?
 • Czy brałem udział w życiu parafialnym (misje, rekolekcje, procesje)?
 • Czy brałem udział w innych nabożeństwach (Gorzkie żale, Droga krzyżowa, nabożeństwa majowe, różańcowe, Wielki Tydzień)?
 • Czy jestem świadom swojej odpowiedzialności za parafię (ofiary materialne, troska o chorych, osamotnionych, zaniedbane dzieci)?
 • Czy służę parafii swoją wiedzą, zdolnością i pomocą?
 • Jak wygląda moja niedziela?
 • Czy niedziela jest dla mnie Dniem Pańskim, dniem radości ze zmartwychwstania Chrystusa, dniem wspólnoty parafialnej i rodzinnej, dniem modlitwy i wypoczynku, dniem dobrych uczynków?
 • Czy zawsze w niedziele i święta uczestniczę we Mszy św.
 • Czy jest to uczestnictwo czynne - przez wspólny śpiew, modlitwę i odpowiedzi, przez współ ofiarowanie z Chrystusem i przyjęcie Komunii św.?
 • Czy spóźniam się na Mszę św.? Dlaczego?
 • Jak słucham słowa Bożego i staram się je wypełniać?
IV. Życie w rodzinie, w społeczności
 • Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził" (Syr 3, 3-4).
 • Jak odnoszę się do rodziców i innych starszych w rodzinie?
 • Czy ich szanuję? Czy modlę się za nich? Czy im pomagam? Czy jestem im posłuszny?
 • Czy jestem im wdzięczny za ich codzienny trud dla mnie?
 • Czy nie sprawiam im przykrości?
 • Jak odnoszę się do rodzeństwa?
 • Czy przyczyniam się do zgody ż wzajemnej miłości w naszej rodzinie?
 • Czy jestem życzliwy dla wszystkich?
 • Czy dostrzegam potrzebujących pomocy?
 • Jak odnoszę się do ludzi starszych, kalek i chorych?
 • Czy odwiedzałem chorych, pocieszałem smutnych i przygnębionych, pomagałem słabszym?
 • Czy umiem stanąć w obronie słabszych i pokrzywdzonych?
 • Czy jestem wdzięczny za pomoc mi udzieloną?
 • Czy starałem się wprowadzać zgodę, pokój; zaufanie i miłość między ludźmi?
 • Czy wszczynałem kłótnie i bójki?
 • Czy wybuchałem gniewem?
 • Czy potrafię tak jak Chrystus przebaczać innym?
 • Czy szkodziłem innym na zdrowiu? W jaki sposób?
 • Czy narażałem cudze i własne życie lub zdrowie nie przestrzegając przepisów drogowych i innych, chroniących życie i zdrowie ludzkie?
 • Czy namawiałem innych do picia alkoholu lub palenia papierosów?
 • Czy nakłaniałem innych do złego? Do jakiego zła?
 • Czy byłem wspólnikiem grzechu innych ludzi?
 • Czy zgorszyłem kogoś słowem lub nieodpowiednim zachowaniem się?
 • Czy umiem poważnie, z godnością i szacunkiem mówić o sprawach ludzkiej miłości, małżeństwa, macierzyństwa i ojcostwa?
 • Czy mam odwagę przeciwstawiać się poniżającemu mówieniu o tych wartościach`?
 • Czy staję w obronie prawa do życia dzieci nienarodzonych?
 • Czy namawiałem do przerywania ciąży?
 • Czy usunęłam ciążę?
 • Czy przywłaszczyłem sobie cudzą rzecz?
 • Czy oddawałem pożyczone książki lub przedmioty?
 • Czy naprawiłem już wyrządzone szkody i wyrównałem krzywdy
 • Jak odnoszę się do dobra społecznego? Czy niszczyłem przedmioty publicznego użytku (np. wagony; ławki, kosze na śmieci, trawniki itp.)?
 • Czy dotrzymuję danego słowa? .
 • Czy dochowuję powierzonych mi tajemnic?
 • Czy byłem fałszywy, obłudny? Mówiłem bez potrzeby o wadach i grzechach bliźniego (obmowa)?
 • Czy oczerniałem bliźniego, opowiadając o nim nieprawdziwe złe rzeczy?
V. Ja sam - człowiek należący do Chrystusa
 • Czy jestem świadom godności człowieka i chrześcijanina?
 • Jako człowiek i chrześcijanin stworzony jestem i powołany przez Boga do ciągłego rozwoju.
 • Czy i jak rozwijam swe możliwości intelektualne i duchowe?
 • Czy naukę traktuję jako poważne przygotowanie się do spełnienia przyszłych zadań w życiu?
 • Czy sumiennie wykonuję swoją pracę zawodową?
 • Czy ulegam lenistwu, niedbalstwu, lekkomyślności?
 • Czy szczerze szukam prawdy, nawet za cenę wielkiego wysiłku?
 • Jakie jest zasadnicze nastawienie i dążenie mojego życia?
 • Jakie są moje pragnienia, ideały i cele?
 • Czy to, co kocham, jest prawdziwą wartością, zdolną rozwinąć mnie ku pełni człowieczeństwa?
 • Jak troszczę się o zdrowie, higienę i rozwój mego ciała?
 • Czy pamiętam o godności mojego ciała, uświęconego przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię?
 • Czy moje zachowanie się wobec siebie samego jest zawsze czyste i godne człowieka i dziecka Bożego?
 • Czy szkodzę sobie na zdrowiu piciem alkoholu lub paleniem tytoniu?
 • Czy w jedzeniu i piciu zachowuję umiar?
 • Czy jestem wybredny
 • Czy narażałem lekkomyślnie własne życie lub zdrowie? W jaki sposób?
 • Czy umiem panować nad językiem? Jakże są moje rozmowy? Czy są one godne dziecka Bożego i ucznia Chrystusa?
 • Czy przeklinam, używam słów wulgarnych, ordynarnych, gorszących?
VI. Świat materialny - stworzony przez Boga dla dobra wszystkich
 • Czy cenię i ochraniam przyrodę - stworzenie i dar Boży dla wszystkich ludzi?
 • Czy dostrzegam dobro i piękno świata i dziękuję za nie Bogu?
 • Czy niszczyłem drzewa i kwiaty?
 • Czy zaśmiecałem parki, lasy, góry i rzeki`?
 • Czy znęcałem się nad zwierzętami?
 • Czy troszczyłem się o rzeczy mi powierzone?
 • Czy umiem szanować cudzą pracę i jej wyniki?
 • Jak dbam o rzeczy przeznaczone do osobistego użytku: o ubranie, obuwie, książki, zeszyty, przybory szkolne
 • Czy w sposób pogardliwy odnoszę się do wartości materialnych, doczesnych?
 • Czy przeceniam wartość materialnego świata?
 • Czy pieniądz i dobrobyt są dla mnie bezwzględnym celem życia?
 • Czy w moim życiu dominuje nastawienie na dawanie, czy raczej na branie? Czy stawiam na pierwszym miejscu moje zadania, które mam w życiu wykonać, czy przyjemność i osobistą korzyść?