Z MODLITEWNIKA "SKARBIEC MODLITW I PIEŚNI"

PRZYKAZANIE I

"Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną".

 • Czy zaparłem się wiary? (w jaki sposób?)
 • Czy wstydziłem się swojej wiary względnie praktyk religijnych?
 • Czy starałem się znależć wyjaśnienia swoich wątpliwości, trudności w wierze? (pytanie osób kompetentnych, lektura)
 • Czy byłem przesądny? (wiara w sny, zabobony, wróżby)
 • Czy dbałem o podtrzymanie i pogłębienie swej wiary? (przez modlitwę, uważne słuchanie i czytanie Słowa Bożego, udział w katechizacji, przez zgodność życia z zasadami wiary)
 • Czy poddałem się rozpaczy, zwątpieniu w miłosierdzie Boże?
 • Czy lekceważyłem grzech, licząc na łatwość uzyskania rozgrzeszenia?
Sakramenty święte
 • Czy i jak się modlę?
 • Czy w życiu codziennym liczę się z wolą Bożą?
 • Czy pieniądze, wygody, samochód itp. są dla mnie ważniejsze niż Bóg i Jego przykazania, zwłaszcza przykazanie miłości bliźniego?
PRZYKAZANIE II

"Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie".

 • Czy bluźniłem przeciw Bogu lub świętym?
 • Czy nie przyjąłem po świętokradzku sakramentów św.? (jakie? ile razy?)
 • Czy dotrzymałem ślubu złożonego Bogu?
 • Czy przysięgałem fałszywie, niepotrzebnie?
 • Czy używałem klątwy? (w gniewie, z przyzwyczajenia, w żartach)
 • Czy wymawiałem imiona święte bez uszanowania?
PRZYKAZANIE III

"Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"

 • Czy z własnej winy opuściłem Mszę św. w niedzielę, W święta nakazane?
 • Czy spóźniłem się z własnej winy na Mszę Św.
 • Czy uczestniczyłem we Mszy św. w sposób bezmyślny, niedbały?
 • Czy przeszkodziłem innym w spełnieniu obowiązku niedzielnego?
 • Czy wykonywałem w niedziele prace bez rzeczywistej potrzeby?
 • Czy nie znieważyłem dnia świątecznego udziałem w grzesznych rozrywkach? (pijaństwa, rozpusta)
 • Czy wykorzystuję niedzielę dla zdrowia lub wypoczynku? dla rodziny?
PRZYKAZANIE IV

"Czcij ojca swego i matkę swoją"

Dzieci wobec rodziców:

 • Czy szanowałem rodziców?
 • Czy nie wyrządziłem im krzywdy, przykrości? (kłóciłem się z nimi - biłem ich?)
 • Czy wspomagałem rodziców - zwłaszcza w starości?
 • Czy oddawałem odpowiednią część zarobku na utrzymanie?
 • Czy wstydziłem się rodziców? lekceważyłem ich?

Rodzice wobec dzieci:

 • Czy dbałem wystarczająco o potrzebne dziecku jedzenie, ubranie, odpoczynek? (cisza nocna, atmosfera wolna od lęku)
 • Czy nie dawałem dzieciom złego przykładu, zgorszenia? (klątwy, pijaństwo, złe traktowanie współmałżonka, nieprzyzwoite żarty)
 • Czy troszczyłem się o wychowanie dziecka? (nauka religii, modlitwa z dzieckiem, czas na rozmowę, zainteresowanie się: co dzieci czytają, jakie filmy oglądają, z kim się bawią, co robią z danymi im pieniędzmi, gdzie spędzają wolny czas).
 • Czy byłem obojętny na przewinienia moralne dzieci? (kłamstwo, kradzież, lenistwo, bezczelne zachowanie się wobec innych itp.)
 • Czy w karaniu byłem sprawiedliwy i umiarkowany?
 • Czy nie uchylam się od płacenia alimentów?

Obowiązki małżonków:

 • Czy troszczę się o dobro współmałżonka?
 • Czy nie oddaję za mało pieniędzy na utrzymanie domu?
 • Czy nie zdradzam żony -- męża?
 • Jak wygląda nasze wzajemne zrozumienie, okazywanie uczuć, rozmowy, szczerość, zaufanie, pomoc, nasze wspólne życie religijne?
 • Jeżeli istnieje w naszym małżeństwie konieczność regulacji poczęć - czy wykonujemy ją zgodnie z prawem Bożym i nauką Kościoła?
 • Czy nie chcę mieć dzieci z wygody, z niechęci do trudów?
 • Czy uświadamiam sobie, że przerywanie ciąży (również moralne zmuszanie, nakłanianie) jest grzechem ciężkim?

Rodzeństwo:

 • Czy żyję w zgodzie z rodzeństwem? (kłótnie, obmowa, bicie)
 • Może dawałem zły przykład młodszemu rodzeństwu?

Obowiązki zawodowe:

 • Czy wypełniam solidnie obowiązki w pracy zawodowej?
 • Czy nie marnuję czasu przeznaczonego na pracę?
 • Jak wygląda mój stosunek da podwładnych? (sprawiedliwość w rozdziale pracy, nagród, awansów, troska o ich zarobki, poszanowanie godności osobistej).
 • Jak wygląda mój stosunek do przełożonych? (lojalność czy niesprawiedliwa krytyka, obłuda, schlebianie).
 • Jaki jest mój stosunek do współpracowników? (życzliwość czy zazdrość, szkodzenie, czy nie spycham na nich swojej pracy)
 • Czy jestem rzetelny w obsłudze interesantów?

Stosunek do Kościoła:

 • Czy krytykowałem naukę Kościoła? (np. o nierozerwalności małżeństwa lub nowe rozporządzenia)
 • Może niesprawiedliwie lub bez zastanowienia krytykowałem duchowieństwo?
 • Czy biorę udział w życiu parafialnym (misje, rekolekcje, akcja charytatywna, ofiary na Kościół, troska o potrzeby parafii).
 • Czy czuję się odpowiedzialny za parafię?
 • Może kompromituję Kościół swoim postępowaniem sprzecznym z duchem Ewangelii?
PRZYKAZANIE V

"Nie zabijaj".

Mój stosunek do własnego życia:

 • Czy szkodziłem sobie na zdrowiu? (nadmiar jedzenia, picia, zwłaszcza alkoholu, palenia, przeciążanie pracą, lekceważenie potrzeby odpoczynku itp)

Mój stosunek do życia bliźniego:

 • Czy spowodowałem czyjąś śmierć? (zabójstwo, moralne zmuszanie lub udział w tym).
 • Czy biłem kogo, okaleczyłem?
 • Czy prowadziłem samochód po wypiciu alkoholu?
 • Czy przestrzegałem przepisów o ruchu drogowym - również jako pieszy?
 • Czy pomogłem bliźniemu w ciężkiej potrzebie?
 • Czy z mojego powodu bliźni zgrzeszył ciężko? (namowa, zły przykład)
 • Jak przestrzegałem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy?
 • Czy moje złe traktowanie kogoś nie było przyczyną jego choroby?
 • Czy nienawidziłem kogo? życzyłem złego? nie przebaczyłem urazy, nie dążyłem do zgody i pojednania, mściłem się?
PRZYKAZANIE VI i IX

"Nie cudzołóż", "Nie pożądaj żony bliźniego swego..."

 • Czy nie byłem powodem do rozbicia małżeństwa? rodziny?
 • Czy nie nadużywałem czyichś uczuć lub swego stanowiska, by skłonić kogoś do grzechu? (zwłaszcza osoby bardzo młode?)
 • Czy byłem czysty w myślach, pragnieniach, mowie i uczynkach, zgodnie z wymaganiami mego stanu?
 • Czy unikałem okazji do złego? (strój, lektura, filmy, nadużycie alkoholu, towarzystwo zwłaszcza na wczasach, wycieczkach)
 • Czy starałem się o wyrobienie sobie zgodnego z nauką Kościoła poglądu i postawy wobec spraw miłości płciowej? (ewentualne korzystanie z poradni życia rodzinnego)
PRZYKAZANIE VII i X

"Nie kradnij", "Nie pożądaj domu bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest".

 • Czy pożyczyłem coś lub ukradłem i nie oddałem? Czy pomagałem w kradzieży?
 • Czy pamiętam, że własność narodu (państwa) nie jest moją własnością osobistą i że kradzież jej jest grzechem?
 • Czy szanuję cudze rzeczy? (własność wspólną w domu, w pracy, na ulicy, urządzenia w miejscach publicznych)
 • Czy naprawiłem wyrządzoną komuś szkodę?
 • Czy pozwoliłem się przekupić?
 • Czy oddałem rzecz znalezioną?
 • Jak gospodaruję pieniędzmi? Czy mam nieuzasadnione długi?
 • Czy pamiętam, że zamożniejsi mają obowiązek udzielania pomocy potrzebującym? (zwłaszcza starcom, wdowom i sierotom, wielodzietnym, chorym, obarczonym rodziną)
PRZYKAZANIE VIII

"Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu".

 • Czy kłamałem, czy wynikła stąd szkoda dla bliżniego?
 • Czy mówiłem o innych źle? (obmowa)
 • Czy mówiłem o kimś coś złego, co nie było prawdą? (oszczerstwo)
 • Czy dotrzymuję obietnic?
 • Czy zachowałem powierzoną mi tajemnicę?
 • Czy miałem odwagę bronienia prawdy, sprawiedliwości?
 • Czy unikałem przesady, jednostronności, nieścisłości, blagi?
 • Czy marnowałem czas przez plotki, gadulstwo?
PRZYKAZANIA KOŚCIELNE
 • Czy odbyłem spowiedź wielkanocną i przyjąłem choć raz w roku komunię św.?
 • Czy zachowałem nakazane przez Kościół posty?
 • Czy w czasie zakazanym (Adwent, Wielki Post) brałem udział w publicznych zabawach?