Z MODLITEWNIKA "WESELCIE SIĘ W PANU"

Bezpośrednie obowiązki wobec Boga

Rozpoczynając rozważanie bezpośrednich obowiązków wobec Boga zastanów się nad swoim stosunkiem da Boga. Zdaj sobie sprawę z tego, że winieneś oddawać cześć Bogu całym swoim życiem. Nie możesz więc zadowolić się tym, że Go nie obrażasz, ale powinieneś dawać Mu od siebie tak dużo, jak tylko możesz.

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego nadaremno.
Pamiętaj, abś dzień święty święcił.

 • Czy kochasz Boga zgodnie z przykazaniami miłości, ze wszystkich sił swoich i nade wszystko?

  Miłość do Boga polega na podporządkowaniu wszystkich celów i dążeń ostatecznemu celowi, jakim jest sam Bóg.

 • Czy cel doczesny, jaki stawiasz przed sobą, jest celem na drodze da Boga?
 • Czy nie uchylasz się od podejmowania właściwych dla siebie obowiązków?
 • Może podjęte obowiązki zaniedbujesz?
 • Czy praca twoja zbliża cię da Boga?
 • Czy wszystkich ludzi kochasz w Bogu?
 • Czy w niedziele i święta opuszczasz Mszę św.? Gzy spóźniasz się z własnej winy na Mszę św.?

  W niedziele i święta szczególnie zastanów się nad związkiem swojego życia codziennego z Bogiem.

 • Czy wyrażasz niezadowolenie ze zrządzeń Bożych?
 • Czy modlisz się? Czy zaniedbujesz pacierz wieczorny i ranny?
 • Czy modlisz się w należytym skupieniu?
 • Czy wymawiasz imiona święte bez uszanowania lub w gniewie?
 • Czy przysięgałeś fałszywie lub niepotrzebnie? Może wierzysz w zabobony?
 • Czy przystępowałeś da spowiedzi i Komunii św. przynajmniej raz w raku?
 • Czy brałeś udział w zabawach urządzanych w czasie przez Kościół zakazanym?
 • Czy pogłębiasz wiarę w Boga?
 • Może rozdzielasz wiarę w Boga od wiary w Jego Kościół święty i prawdy do wierzenia przez Kościół podane?
 • Czy z tego fałszywego stanowiska nie wynika zaniedbanie spełniania przykazań kościelnych? Może usprawiedliwiasz takie swoje błędne stanowisko na podstawie zaobserwowanych ułomności katolików, tak duchownych, jak i świeckich?
 • Czy przyczyniłeś się w jakiejkolwiek mierze do zmiany ich postępowania?
 • Czy modlisz się za Kościół katolicki i jego kapłanów?
 • Czy nie grzeszysz ,z powodu nieznajomości zasad etyki katolickiej?
 • W jakiej mierze jesteś tej nieświadomości winien?

  Przez poznanie przymiotów Boga umacniasz w sobie wiarę w Boga i miłość ku Niemu.

 • Czy nie grzeszysz brakiem ufności wobec Boga?
 • Czy wątpisz w dobrać i wszechmoc Bożą?
 • Czy nie grzeszysz pychą wobec Boga?

  Wszystkie osiągnięcia zdobywasz dzięki łasce Bożej. Wola twoja z nią współpracuje.

 • Może grzeszysz brakiem nadziei zbawienia? lub grzeszysz w zbytniej nadziei zbawienia?
Obowiązki wobec bliźnich

Obowiązki wobec bliźnich są określone przez Dziesięć Przykazań Bożych i wynikają z obowiązku miłości bliźniego, która powinna wyrażać się przez służenie innym pomocą w zbawieniu duszy oraz w potrzebach doczesnych. Miłość bliźniego wyklucza wyrządzanie krzywdy drugim.
W rachunku sumienia rozważ przeto, czy byłeś zawsze bliźnim pomocny według swoich możliwości?

 • Może unikałeś okazji do dobrych uczynków wobec bliźniego?
 • Czy w pełni doceniasz wpływ swojego przykładu na bliźnich?
 • Czy skrzywdziłeś bliźniego?
 • Czy usiłowałeś krzywdę naprawić?
 • Czy przedstawiałeś wiarę katolicką w nieprawdziwym świetle?

  Czcij ojca swego i matkę swoją.

 • Czy zgodnie z czwartym przykazaniem oddawałeś rodzicom należną cześć?
 • Czy okazywałeś im wdzięczność za otrzymane dobrodziejstwa?
 • Czy nie krzywdziłeś ich lekceważeniem lub pogardą ich starości lub ułomności?
 • Czy pamiętasz o obowiązku materialnej i moralnej opieki nad nimi, wówczas gdy tego potrzebują? Naturalna zależność dzieci od rodziców jest dana od Boga, oni są więc po Bogu pierwszymi osobami dla nas na świecie i stąd obowiązki wynikające z przykazania miłości bliźniego odnoszą się da nich przede wszystkim. Pamiętajmy, że winniśmy się modlić w intencji naszych rodziców.

  Nie zabijaj.
  Piąte przykazanie jest surowym zakazem pozbawienia kogokolwiek życia bez względu na to, czy to jest człowiek żyjący wśród nas, czy też zaledwie w łonie matki.

 • Czy przekroczyłeś ten zakaz?
 • Może kogoś do zabójstwa namawiałeś?

  Życie człowieka pochodzi od Boga i do Niego należy. Z piątego przykazania wynika nakaz szanowania zdrowia tak cudzego, jak i własnego.

 • Czy nie lekceważyłeś cudzego lub swojego zdrowia? Może nadużywasz alkoholu?
 • Czy szkodziłeś komu na zdrowiu?
 • Czy wywołałeś niepotrzebnie lub podtrzymywałeś zatargi i kłótnie w swym otoczeniu?
 • Czy nie dręczysz ptaków i zwierząt?

  Nie cudzołóż.
  Zachowanie cnoty czystości płynąć powinno z głębokiego zrozumienia, że tego żąda od nas Bóg.

 • Czy mówiłeś a rzeczach bezwstydnych lub chętnie o nich słuchałeś?
 • Czy popełniałeś grzechy przeciwne cnocie czystości? Może wiązałeś się z drugim człowiekiem wbrew temu przykazaniu?
 • Czy nie wymagałeś od bliźniego uczucia dla siebie z pominięciem Boga?
 • Czy lekceważeniem praw Bożych nie gorszyłeś jednocześnie innych ludzi? Przez nieposzanowanie godności ludzkiej wyrządzasz krzywdę bliźniemu.

  Nie kradnij.

 • Czy przywłaszczyłeś sobie jakąś rzecz?
 • Jaką krzywdę tym wyrządziłeś?
 • Czy usiłowałeś ją naprawić?
 • Czy szanujesz cudzą własność? Pamiętaj, że naruszając własność publiczną, krzywdzisz nie jednego, ale wielu ludzi.
 • Czy szanujesz należycie cudzy czas?
 • Może lekceważysz go mimo świadomości, że byłby przeznaczony na spełnienie jakichś ważnych obowiązków?
 • Czy namawiałeś kogoś da kradzieży lub działania na szkodę jednego lub zespołu ludzi
 • Czy zatrzymywałeś rzeczy pożyczane lub znalezione?
 • Czy nie oszukałeś w czym bliźniego?

  Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

 • Czy kłamałeś?
 • Czy szkodziłeś dobrej sławie bliźniego?
 • Czy oczerniałeś bliźnich?
 • Czy bez potrzeby rozgłaszałeś błędy bliźniego lub przypisane mu złe intencje?
 • Czy przypisywałeś komuś winy przez niego nie popełnione?
 • Czy nie wprowadzasz niesnasek między ludźmi?
 • Czy świadomie zawiodłeś czyjeś zaufanie?

  Nie pożądaj żony bliźniego swego.
  Z przykazania tego wynika nakaz szanowania instytucji małżeństwa podniesionej przez Chrystusa do godności Sakramentu.

 • Wszystko, cokolwiek prowadzi da rozkładu związku małżeńskiego drugich, jest grzechem przeciwko dziewiątemu przykazaniu i wiąże się z krzywdą bliźniego. Czy przekroczyłeś je kiedykolwiek? Może kogoś do tego namówiłeś?

  Wprawdzie przykazanie miłości bliźniego obejmuje wszystkich ludzi, ale jednak przede wszystkim nakłada na nas obowiązek służenia dobru bliźniego przede wszystkim wobec najbliższych. Działanie dla dobra bliźniego nie powinna ograniczać się do pracy dla dobra jednostki, ale obejmować i dobra zespołu ludzkiego, jakim jest społeczeństwo czy państwa, pod warunkiem, że droga do celów społecznych nie sprzeciwia się prawom Boga.

  Obowiązki wobec siebie samego

  Zastanów się, w jaki sposób dbasz o rozwój samego siebie. Trzeba pamiętać, że doskonalić się można wtedy, kiedy wypełnia się podstawowe obowiązki według najlepszych swoich możliwości.

 • Czy starałeś się a rozwój życia wewnętrznego?
 • Czy pogłębiałeś swoją wiedzę religijną?
 • Czy starałeś się rozwijać w sobie cnoty?
 • Czy poddajesz się lenistwu, które uniemożliwia jakikolwiek rozwój człowieka?

  Wytrwałość i cierpliwość w pracy warunkują jej pomyślne skutki.

 • Czy grzeszyłeś pychą? Pycha zupełnie uniemożliwia zdobycie poznania swej duszy, gdyż zasługi wypływające z działania łaski Bożej przypisuje naturze ludzkiej.
 • Czy myślałeś dobrowolnie o rzeczach bezwstydnych?
 • Czy popełniałeś grzechy przeciwne cnocie czystości?
 • Czy walczysz z próżnością? Wprawdzie sama w sobie nie jest grzechem ciężkim, ale powoduje łatwe zadowolenie z małych osiągnięć.
 • Czy zazdrościłeś komuś? Czy cieszy cię czyjeś niepowodzenie? W jakiej mierze opierasz swoje postępowanie o zazdrość? Do jakich i ilu grzechów była ci pobudką?
 • Czy nie zgrzeszyłeś zamiarem targnięcia się na swe życie? Należy ono da Boga i tylko On może nim rozporządzać.