1. ARCHANIOŁ BOŻY, GABRIEL, * Posłan do Panny Maryi, * Z Majestatu Trójcy Świętej, * Tak sprawował poselstwo k'Niej * "Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna, * Pan jest z Tobą, to rzecz pewna".
  2. Panna się wielce zdumiała * z poselstwa, które słyszała. * Pokorniuchno się skłoniła; * jako Panna wstrzemięźliwa * zasmuciła się z tej mowy, * nic nie rzekła Aniołowi.
  3. Ale poseł z wysokości, * napełnion Boskiej mądrości, * rzekł Jej: Nie bój się Maryjo, * najszczęśliwszaś, Panno miła, * znalazłaś łaskę u Pana, * oto poczniesz Jego Syna.
  4. Jezus nazwiesz imię Jego, * będzie Synem Najwyższego; * wielki z strony człowieczeństwa, * a niezmierny z strony Bóstwa, * wieczny Syn Ojca Wiecznego, * Zbawiciel świata wszystkiego".
  5. Temu Panna uwierzyła, * przyzwalając tak mówiła: * O, Pośle Boga wiecznego, * gdy to wola Pana mego, * toć ja służebnica Jego, * stań się według słowa twego".
  1. BOŻE WIECZNY, BOŻE ŻYWY, * Odkupicielu prawdziwy, * Wysłuchaj nasz głos płaczliwy.
  2. Któryś jest na wysokości, * schyl nieba, użycz litości, * spuść się w nasze głębokości.
  3. O, niebieskie góry srogie, * spuśćcie rosę na ubogie, * dajcie nam zbawienia drogę.
  1. GŁOS WDZIĘCZNY Z NIEBA WYCHODZI, * Gwiazdę k'nam nową wywodzi, * Która rozświeca ciemności, * I odkrywa nasze złości.
  2. Z różdżki Jesse kwiat zakwita, * który zbawieniem świat wita; * Pan Bóg zesłał Syna swego, * przed wieki narodzonego.
  3. Ojcowie tego czekali, * tego Prorocy żądali, * Tego Bóg światu miał zjawić, * od śmierci człeka wybawić.
  4. Którego, aby wąż zdradził, * z rajskich rozkoszy wysadził, * skusił, by z drzewa rajskiego * skosztował zakazanego.
  5. Przez co był z raju wygnany, * i na wieczną śmierć skazany * lecz Pan użalił się tego, * myślał o zbawieniu jego.
  6. Wnet Anioł Pannie zwiastował, * o czym Prorok prorokował; * i miał powstać Syn z zacnego * Plemienia Dawidowego. Amen.
  1. GRZECHEM ADAMA LUDZIE UWIKŁANI, * Wygnani z raju wołali z otchłani; * "Spuście niebiosa, deszcz na ziemskie niwy * I niech z obłoków zstąpi Sprawiedliwy".
  2. Nie naszą jaką zasługą ściągniony; * miłość Go sama wiodła w ziemskie strony; * wziął ciało ludzkie, w nim ból, niedostatki, * zbratał się z nami, był Synem u Matki.
  3. Dajmy Mu za to dzięki, ludu wierny, * że kochając nas, był nam miłosierny, * i wznosząc ręce ku niebu jasnemu, * śpiewajmy chwałę Bogu najwyższemu.
  1. KIEDYŚ POWRÓCI PAN, kiedyś powróci Pan, * Obiecał to, powróci w noc, gdy się nie czeka Nań. * Kiedyś powróci pan, kiedyś powróci Pan. * Obiecał to, niech twardy sen, nie zmorzy cię w tę noc. * Do Niego wołam w tęsknocie mej. * Boże, czy przyjdziesz już nocy tej? * Kiedyś powróci Pan, niech twardy sen, nie zmorzy cię w tę noc.
  2. Niech świeci lampka twa, niech świeci lampka twa, * Byś drogę Mu do duszy swej jasno oświetlić mógł. * Niech lampka duszy twej, niech lampka duszy twej, * Wciąż jasno lśni, ażeby Pan odnalazł łatwo cię. * Do Niego wołam w tęsknocie mej: * Boże czy przyjdziesz już nocy tej? * Niech lampka duszy twej, * Wciąż jasno lśni, by Pan odnalazł cię.
  3. Czekaj Nań w sercu swym,czekaj Nań w sercu swym. * I nie łudź się, byś szczęście swe, mógł znaleźć poza Nim. * Czekaj Nań w sercu swym, czekaj Nań w sercu swym. * Bo tylko z Nim dobroci blask rozjaśni dziś twój dom. * Do Niego wołam w tęsknocie mej: * Boże, czy przyjdziesz już nocy tej? * Czekaj Nań w sercu swym, by jasny był i dobry dziś twój dom.
  1. MĄDROŚCI, KTÓRA Z UST BOŻYCH WYPŁYWASZ,
   Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz
   Przybądź i naucz nas dróg roztropności
   Wieczna mądrości!
  2. O, Adonai! Wodzu Izraela,
   coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela,
   przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem,
   z silnym ramieniem!
  3. Korzeniu Jesse! Tyś chorągwią ludów,
   zamilkną ludy na widok Twych cudów,
   przybądź i pośpiesz, u żal się złej doli,
   wybaw z niewoli!
  4. Kluczu Dawidów! Izraela Boże,
   co Ty otworzysz, nikt zamknąć nie może!
   Przybądź, a wywiedź mocą Twej prawicy
   więźniów z ciemnicy!
  5. O, wschodzie ranny! Światło wiekuiste,
   sprawiedliwości słońce promieniste,
   przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące,
   nędznych tysiące!
  6. Królu narodów! Tyś ich upragnieniem,
   Tyś jest węgielnym jedności kamieniem,
   przybądź, niech człowiek przez Ciebie stworzony,
   będzie zbawiony!
  7. Emanuelu! Królu Prawodawco,
   oczekiwanie narodów i Zbawco,
   przybądź i nasze wysłuchaj wołanie,
   Boże, nasz Panie!
  1. NIEBIOSA, ROSĘ SPUCIE NAM Z GÓRY
  2. Ref. * O wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie * I grzechów naszych zapomnij już, Panie!
  3. Ref. * grzech nas oszpecił i w sprośnej postaci * stoim przed Tobą, jakby trędowaci.
  4. Ref. * o, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany * i ześlij Tego, co ma być zesłany.
  5. Ref. * roztwórz się ziemio, i z łona twojego, * wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego.
   Ref: Niebiosa, rosę spuście nam z góry, * Sprawiedliwego wylejcie chmury
  1. O GOSPODZIE UWIELBINA, * Nad niebiosa wywyższona, * Stwórcęś swego porodziła, * Mlekiemeś Go swym karmiła.
  2. Co Ewa smętna straciła, * Tyś przez Syna naprawiła; * bramąś się stała do nieba, * smucić się nam nie potrzeba.
  3. Drzwiamiś Króla niebieskiego * i furtą raju świętego; * wszyscy Jej, ludzie, śpiewajcie, * bo przez Nią zbawienie macie.
  4. Maryjo, Matko miłości, * Matko wszelakiej litości! * Broń nas od skonania złego, * i od czarta piekielnego.
  5. Chwała bądź Panu naszemu, * z Dziewicy narodzonemu, * i Ojcu Jego wiecznemu, * także Duchowi Świętemu.
  1. OTO PAN BÓG PRZYJDZE, * Z rzeszą Świętych k'nam przybędzie, Światłość wielka w dzień ów będzie. Alleluja!
  1. PO UPADKU CZŁOWIEKA GRZESZNEGO * Użalił się Pan stworzenia swego, * Zesłał na świat Archanioła cnego.
  2. Idź do Panny, imię Jej Maryja, * spraw poselstwo: Zdrowaś, łaski pełna, * Pan jest z Tobą, nie bądźże troskliwa".
  3. Panna natenczas psałterz czytała, * gdy pozdrowienie to usłyszała, * na słowa się anielskie zdumiała.
  4. Archanioł, widząc Pannę troskliwą, * jął Ją cieszyć mową łagodliwą: * Panno, nie lękaj się, Pan jest z Tobą!"
  1. PRZYBĄDŹ PANIE, BO CZEKAMY * Twego przyjścia wyglądamy, bo źle nam żyć bez Ciebie! * Ref.
  2. Noc minęła, dzień jest blisko, * w jasnym świetle czyńmy wszystko, * ze snu już powstać pora! * Ref.
  3. Pan jest blisko, między nami, * w tłumie ludzi gdzieś wmieszany, * czy umiem Go zobaczyć? * Ref.
  4. Pan jest blisko i te czeka, * czy przyjdzie do człowieka, * czy kocham Go prawdziwie? * Ref.
   Ref: Gotujmy drogę Panu. Prostujemy ścieżki jego, * Przemieńmy swoje życie, odwróćmy się od złego.
  1. SPUŚCIE NAM NA ZIEMSKIE NIWY * Zbawcę z niebios, obłoki, * Świat przez grzechy nieszczęśliwy. * Wołał w nocy głębokiej; * Gdy wśród przekleństwa od Boga * Czart panował, śmierć i trwoga, * A ciężkie przewinienia * Zamkły bramy zbawienia.
  2. Ale się Ojciec zlitował * nad nędzną ludzi dolą, * Syn się chętnie ofiarował, * by spełnił wieczną wolę; * zaraz Gabryel zstępuje * i Maryi to zwiastuje, * iże z Ducha Świętego * pocznie Syna Bożego.
  3. Panna przeczysta w pokorze * wyrokom się poddaje, * iszczą się wyroki Boże, * Słowo Ciałem się staje. * Ach! Ciesz się, Adama plemię, * Zbawiciel zejdzie na ziemię; * drżyj, piekło, On twe mocy * w wiecznej pogrąży nocy.
  4. Oto się już głos rozchodzi: * wstańcie, bracia, uśpieni! * zbawienie nasze nadchodzi, * noc się w jasny dzień mieni. * Precz odtąd dzieła niecnoty, * wylęgnione wśród ciemnoty: * niech każdy z nas w przyszłości * zbroję wdzieje światłości.
   SPUŚCIE ROSĘ NIEBIOSA Z GÓRY
  1. W.: Spuście rosę, niebiosa z góry, a obłoki niech spuszczą z deszczem, Sprawiedliwego, * Niech się otworzy ziemia, niech się otworzy ziemia, i zrodzi Zbawiciela
   Sch.: Niebiosa rozpowiadają chwałę Bogu, * A widnokrąg rozgłasza dzieła rąk Jego * Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku i teraz, i zawsze i na wieki wieków. Amen
   W.: Spuście rosę...
  2. Śpiew międzylekcyjny
   W.: Podnieście w górę bramy szczyty wasze, * Rozstąpcie się odwieczne drzwi. * Niech wnijdzie chwały Król, chwały Król.
   Sch.: Któż godzien wstąpić na górę Pańską, lub kto może stanąć na świętym miejscu Jego? * Człowiek rąk niewinnych i czystego serca.
   W.: Alleluja, alleluja. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, * Alleluja.
  3. Przygotowanie darów
   W.: Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego.
   Sch.: A Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro męża nie znam?
   W.: Zdrowaś Maryjo...
  4. Komunia
   W.: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwą imię Jego Emanuel.
   Sch.: Pobłogosławiłeś, Panie, ziemi Twojej, * Wyprowadziłeś z niewoli potomków Jakubowych. * Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku i teraz, i zawsze i na wieki wieków. Amen
   W.: Oto Panna pocznie...
  1. STWORZYCIELU GWIAZD ŚWIECĄCYCH * Wieczne światło nas wierzących, * Zbawicielu wszystkich ludzi, * Niech Cię głos pokorny wzbudzi.li>Już się miał świat ku zmrokowi, * gdyś rówien Oblubieńcowi, * wyszedł, jako zdrój z krynicy, * z Matki, Przeczystej Dziewicy.
  2. Prosim, Panie litościwy, * przyszły Sędzio sprawiedliwy, * broń nas, dokąd czas jest tego, * od szatana zdradliwego.
  3. Chwała Ojcu Przedwiecznemu * i Synowi Mu równemu, * i z Duchem Świętym społecznie, * niechaj nie ustanie wiecznie.
  1. TOBIE NAD POMYSŁ, PIĘKNO I WYMOWĘ * Wyznajemy, Panno rzecz Gabrielową; * Któraś od niego w te słowa uczczona: * Bądź pozdrowiona.
  2. U Ciebie jednej są niebieskie dary, * którymi Bóg Cię obdarzył bez miary: * Tyś napełniona łaską pożądaną, * od Boga daną.
  3. Dlatego, Panno, Ciebie wychwalamy * i Twej u Syna pomocy wzywamy, * by nam odpuścił, z Twej świętej przyczyny * Bóg nasze winy.
  1. URZĄD ZBAWIENIA LUDZKIEGO, * Potrzebował, pilnie tego. * By upadek Bóg naprawił, * Człowieka grzesznego zbawił.
  2. Pan Bóg w Trójcy Świętej radził, * by świat zbawił, grzechy zgładził * przez wcielenie Syna swego, * sprawą Ducha Najwyższego.
  3. Pannę od wieków przejrzaną * zapytuje z nieba Anioł, * czyby na to przyzwoliła, * Matką Najwyższego była.
  4. Panna się z tego zdumiała, * czego przedtem nie słyszała, * wolą Bo ą być baczyła, * z nią pokornie się zgodziła.
  5. Duch Święty natychmiast zstąpił, * ciało panieńskie poświęcił, * Słowo Boże jest wcielone, * ludzkie plemię wybawione.
  6. Przy tej tak wdzięcznej nowinie, * którąś Anioł prawi ninie, * pełna łaski, Panno, prosim, * łaskę Pańską niech odnosim.
  7. W Tobie jest obfitość wszelka, * a w nas jej potrzeba wielka, * morzem łask, Maryjo, słynąc, * dozwól łaskom na nas spłynąć.
  1. W CZASIE ŚWIĘTYM, ADWENTOWYM * Jak przed przyjściem Chrystusowym, * Z żalem serca rozważamy, * Z Patriachami wołamy:
  2. Spuśćcie nam Zbawcę, niebiosa! * Ziemię niech użyźni rosa, * dobroć Boga wszechmocnego * niech nam da Sprawiedliwego!"
  3. Przyjmij, Ojcze, nasze dary * w dowód czci, miłości, wiary: * Ty nam dajesz Syna swego, * my Ci Zbawcę znów naszego
  4. Panie Jezu, nim my Ciebie * godni będziem widzieć w niebie, * zasilaj nas Ciałem Swoim, * i obdarz świętym pokojem.
  5. Pobłogosław nas, o Panie! * Niech się szczęście nam dostanie * na ziemi tutaj w udziale. * A zupełnie w Twojej chwale.
  1. ZDROWAŚ BĄDŹ MARYJA, * Niebieska lilia, * Panu Bogu miła, * Matko litościwa * Tyś jest nasza ucieczka * Najświętsza Maryja.
  2. Maryja wielebna, * ukaż drogę pewną * przykazania Twego * Boga wszechmocnego, * On ci wszystka nadzieja * zbawienia naszego.
  3. Łaskiś pełna Pańskiej, * czystości anielskiej, * Pannaś nad pannami * Święta nad świętymi. * O najświętsza Maryja, * módl się dziś za nami.
  4. Pełna wszech światłości, * wielkiej pokorności, * bez grzechuś poczęła, * Wielką sławę wzięła, * przez Twoje narodzenie * wziął świat pocieszenie.
  5. Pan stworzył Adama, * ojca wszystkich ludzi, * z niego Ewę matkę, * co zgrzeszyli jabłkiem, * aleś Ty naprawiła, * czym Ewa zgrzeszyła.
  6. Z Tobą był Duch Święty, * Syn Boży poczęty * w Twym żywocie czystym, * Trójcy Świętej miłym, * i z Ciebie się narodził * obyczajem dziwnym.
  7. Błogosławionaś Ty * nad wszystko stworzenie, * Pan Bóg wszechmogący * dał przez Cię zbawienie, * Jezus, Syn Twój, odkupił * wszystko ludzkie plemię.
  8. Tyś jest litościwa, * Matko nasza miła, * jaśniejsza nad słońce * w najświętszej zasłudze. * W Twojej-ci są obronie * wszyscy grzeszni ludzie.
  9. Między niewiastami, * czystymi pannami, * Tyś sama najczystsza, * Królowo anielska! * Nie była Panu Bogu * żadna nad Cię milsza.
  10. Błogosławion Owoc *żywota Twojego, * Jezus miłościwy, * Syn Boga żywego; * bądźże Jemu cześć, chwała * z dobrodziejstwa Jego.
  11. Twoje zmiłowanie, * Jezu Chryste, Panie, * daj ludowi Twemu * tu dziś zebranemu. * Przez zasługi Matki Twej, * donieść w chwale wiecznej.
  12. Amen wszyscy rzeczmy, * wierni chrześcijanie, * cośmy się tu zeszli * ku chwale tej Pannie. * Zachowaj nas od złego * Twoimi prośbami.