1. ALLELUJA, JEZUS ŻYJE, ON, CO ZA NAS ŻYCIE DAŁ, * Już Go grobu noc nie kryje, jak powiedział, zmartwychwstał. * Nućmy jemu pienia chwały: * Ref.
  2. Wraca z otchłani z jeńcami, śmiercią skruszył śmierci grot, * Piekło ściele pod stopami, trzyma klucz do nieba wrót. * Nućmy Jemu pienia chwały: * Ref.
  3. Wesel się, Królowo nieba, żyje Syn Twój, żyje Pan, * Radość z Nim Ci dzielić trzeba, słońcem każda z Jego ran. * Zanuć Jemu pienia chwały: * Ref.
  4. Czemu okiem rosisz łzawym, Magdaleno, pusty grób! * Żyw Pan, głosem cię łaskawym wita, rzuć Mu się do stóp, * Zanuć Jemu pienia chwały: * Ref.
  5. Nie lękajcie się uczniowie, nie starł Mistrza wrogi kłam; * Wnet okaże się i powie: * Wstałem z martwych, pokój wam!" * Nućcie Jemu pienia chwały; * Ref.

   Ref: Witaj Jezu zmartwychwstały! * Alleluja, alleluja, alleluja!.

  1. ALLELUJA! * JEZUS ŻYJE, * Już Go dłużej grób nie kryje, * W którym trzy dni spoczywał.
  2. Alleluja! * Przezwyciężył! * Jezus czarta, co nas więził * W tej haniebnej niewoli.
  3. Alleluja! * Złość zgromiona, * A niewinność wyniesiona * Odzyskała swe prawo.
  4. Alleluja! * Tryumfuje * Prawda, a fałsz ustępuje * Z ziemi oswobodzonej.
  5. Alleluja! * Zmartwychwstały * Jest zastawem wiecznej chwały, * Którą krwawo wyjednał.
  6. Alleluja! * I my wiemy, * I z swych grobów powstaniemy, * Jak nasz powstał Zbawiciel.
  1. ALLELUJA! * ŻYW JUŻ JEST ŚMIERCI ZWYCIĘŻYCIEL, * Dziś z grobu swego powstaje, * Chrystus nas grzesznych Wybawiciel! * Wieczny nam żywot nastaje; * Niech więc brzmi dziś ziemia cała: * Bądź Zbawcy wieczna cześć chwała! * Alleluja, alleluja, alleluja!
  2. Alleluja! * Na krótko odpocząwszy sobie, * Po ciężkim, bolesnym boju, * W swym cichym i spokojnym grobie, * W niezamąconym spokoju. * Z snu się przebudził ziemskiego, * Wrócił do Ojca swojego. * Alleluja, alleluja, alleluja!
  3. Alleluja! * Powstał w swym przechwalebnym Ciele, * Wszystko wskroś przenikającym, * Z Nim wstała radość i wesele. * Na ziemi przemijające; * Gdy chciał, proch ten ziemski zrzucił * I znów do Ojca powrócił. * Alleluja, alleluja, alleluja!
  4. Alleluja! * Najgłówniejsze dzieło wykonał, * Całego świata zbawienie; * Niedowiarkom ich moc odebrał, * A błędom dał oświecenie. * Utwierdził Ewangelię, * Głosić ją kazał wszem ludom. * Alleluja, alleluja, alleluja!
  5. Alleluja! * Na silnej skale już spoczywa * Chrystusa wiary ustawa, * Gdy chrześcijan dzień się zaćmiewa, * Nowe im światło nastawa, * Do nieba Jezus wiedzie ich * W nagrodę mąk i trudów swych, * Alleluja, alleluja, alleluja!
  6. Alleluja! * już Jezus Chrystus zmartwychpowstał, * Chrześcijaninie raduj się, * Że ciało twoje znów ożyje, * Zwycięzca śmierci wskrzesi je; * Wprowadzi za trudy, znoje * Do chwały w niebios podwoje. * Alleluja, alleluja, alleluja!
  1. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAN JEST, * Nam na przykład dan jest, * Iż mamy zmartwychpowstać, * Z Panem Bogiem królować, * Alleluja!
  2. Leżał trzy dni w grobie, * Dał bok przebić sobie, * Bok, ręce, nogi obie, * Na zbawienie tobie. * Alleluja!
  3. Trzy Maryje poszły, * Drogie maści niosły! * Chciały Chrysta pomazać, * Jemu cześć i chwałę dać. * Alleluja!
  4. Gdy na drodze były, * Tak sobie mówiły: * Jest tam kamień niemały, * A któż nam go odwali? * Alleluja!
  5. Powiedz nam, Maryja * Gdzieś Pana widziała? * Widziałam Go po męce, * Trzymał chorągiew w ręce. * Alleluja!
  6. Gdy nad grobem stały, * Rzekł im Anioł biały! * Nie bójcie się, Maryje * Zmartwychwstał Pan i żyje. * Alleluja!
  7. Jezusa szukajcie? * Tu Go nie znajdziecie; * Wstał-ci z martwych, grób pusty. * Oto śmiertelne chusty. * Alleluja!
  8. Maryja z radością * Nad cudną nowością * Do Apostołów śpieszy, * Zasmuconych tak cieszy: * Alleluja!
  9. Już Mistrza naszego * Widziałam żywego, * Do Galilei idźcie, * Tam-ci Go znajdziecie. * Alleluja!
  10. Łukasz z Kleofasem, * Obaj jednym czasem * Szli do miasteczka Emaus, * Spotkał-ci ich Pan Jezus. * Alleluja!
  11. Bądźmy więc weseli, * Jak w niebie Anieli; * Czegośmy pożądali, * Tegośmy doczekali. * Alleluja!
  1. DZIŚ CHRYSTUS KRÓL WIECZNEJ CHWAŁY, * Wiedzie tryumf okazały. * Ozdobny w ślicznej koronie, * Odbierać cześć na Syjonie. * Alleluja, alleluja!
  2. Śmierci, gdzie moc teraz twoja? * Kędy twa szatanie zbroja * Naszedł mocniejszy zbrojnego * Mocarza i wziął łup jego. * Alleluja, alleluja!
  3. Jezu mój, na wieczne lata * Tyś ozdobą tego świata, * Z łaski przypuść nas do Swego, * Zwycięstwa nieśmiertelnego. * Alleluja, alleluja!
  4. Chwała wiecznemu Królowi, * Bogu Ojcu i Synowi, * Chwała Duchowi Świętemu, * Jednemu Bogu naszemu, * Alleluja, alleluja!
  1. NIE ZNA ŚMIERCI PAN ŻYWOTA, * Chociaż przeszedł przez jej wrota. * Rozerwała grobu pęta ręka święta. * Alleluja!
  2. Adamie, dług twój spłacony, * Okup ludzki dokończony * Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi dziećmi twymi. * Alleluja!
  3. Próżno żołnierze strzeżecie, * W tym grobie Go nie znajdziecie; * Wstał, przeniknął skalne mury, Bóg natury. * Alleluja!
  4. On znowu na ludzkie plemię * I na miłą patrzy ziemię; * Która drogo dziś przybrana kosztem Pana. * Alleluja!
  5. Przez Twe święte Zmartwychwstanie, * Z grzechów powstać daj nam, Panie, * Potem z Tobą królowanie. * Alleluja!
  1. O DNIU RADOSNY, PEŁEN CHWAŁ! * Dziś Jezus Chrystus z grobu wstał, * Nam z martwych wstania przykład dał. * Alleluja!
  2. Cieszmy się wierni, bo tak chce Pan, * Za winy nasze okup dan, * Skończony jest niewoli stan. * Alleluja!
  3. W ten święty łask i chwały dzień * Niech płynie zew radosnych pień * Iż serca ujrzą chwały cień. * Alleluja!
  1. O NASZ JEZU NAJŁASKAWSZY * Rzekłeś, sławnie zmartwychwstawszy: * Żyję - i wy żyć będziecie, * Jeżeli przy mnie stać zechcecie.
  2. Ciebie trzymam się usilnie * Wierząc, że Cię nieomylnie, * W Twym Królestwie, przemieniony, * Ujrzę, z Tobą połączony.
  3. Jezu mój, Baranku Boży, * Śmierć i grób mnie nie zatrwoży, * Boś za nasze nieprawości * Umarł z wielkiej swej miłości.
  4. Wstałeś z martwych i królujesz, * W niebie, gdzie nam byt gotujesz. * Przyjmij od nas cześć i chwałę. * Że nam życie wieczne dałeś.
  1. OFIARUJMY CHWAŁĘ WIERZE, * Przy Wielkanocnej Ofierze; Gdy Baranek owce zbawił. * Chrystus grzesznym pokój sprawił. * Alleluja!
  2. Z Bogiem Ojcem naszym Panem, * Srodze na nas rozgniewanym, * Pogodził nas śmiercią srogą, * Za nas lejąc Krew swą drogą, * Alleluja!
  3. Śmierć i żywot zbyt przeciwną * Bitwę wiodły, bardzo dziwną; * Żywot, choć umarł prawdziwie, * Zabity, wszelako żywie. * Alleluja!
  4. Maryjo, racz powiedzieć nam, * Coś widziała, czy żyje Pan? * Widziałam grób, już Żywego, * I patrzałam na twarz Jego, * Alleluja!
  5. Widziałam Pana mojego, * W chwale Swej zmartwychwstałego; * Widziałam dziwne widzenie; * Aniołów, chusty, odzienie. * Alleluja!
  6. Powstał Pan, kochanie moje! * Ujrzy w Galilei swoje; * Wierzmy świętej białogłowie * Bardziej, ni złych łotrów mowie. * Alleluja!
  7. Jezu, Królu wiecznej chwały * I Zwycięzco okazały * Wierzym, żeś wstał z martwych żywy; * Chryste, bądź nam miłościwy! * Alleluja!
  1. OTRZYJCIE JUŻ ŁZY, ŁACZĄCY, * Żale z serca wyzujcie; * Wszyscy w Chrystusa wierzący * Weselcie się, radujcie, * Bo zmartwychwstał samowładnie. * Jak przepowiedział dokładnie. * Ref.
  2. Darmo kamień ciężki, wielki * Żydzi na grób wtłoczyli, * Darmo dla pewności wszelkiej * Zbrojnej straży użyli, * Na nic straż, pieczęć i skała * Nad grobem Pana się zdała. * Ref.
  3. Bóg wszechmocny Bóg natury, * Wyższy nad wszystkie twory * Wstaje z grobu, kruszy mury, * Nie zna żadnej zapory. * Straż, zdjęta trwogą upada, * I prawie sobą nie włada. * Ref.
  4. Salome i dwie Maryje * W grobie czasu rannego * Słyszały głos: Pan wasz żyje. * Tu tylko odzie Jego. * Idźcie i to wszystko, coście * Widziały, uczniom ogłoście". * Ref.
  5. Niewiasty te się z nadziei * Widzenia Pana cieszą * I zaraz do Galilei * Z nowiną słodką śpieszą; * Oznajmują co widziały, * Co im mówił Anioł biały. * Ref.
  6. Do Emaus dwaj uczniowie * Idący, smutni srodze, * Zatopieni z Nim w rozmowie, * Nie poznali Go w drodze, * A gdy chleb im błogosławił * I zadumanych zostawił. * Ref.
   Ref: Alleluja, alleluja; * Niechaj zabrzmi: Alleluja!
  1. RADUJ SIĘ NIEBA KRÓOWO, Alleluja! * Ciesz się świata Cesarzowo! * Alleluja!
  2. Syn Twój, któregoś nosiła, Alleluja! * A nam mile porodziła, * Alleluja!
  3. Co był za nas umęczony, Alleluja! * Ten zmartwychwstał uwielbiony, * Alleluja!
  4. Zmartwychwstał, jako wprzód mówił, Alleluja! * Naprawił co Adam zgubił, * Alleluja!
  5. Wesel się z tej chwały Jego, Alleluja! * Módl się za nami do Niego! * Alleluja!
  1. WESEL SIĘ KRÓLOWO RAJSKA, Panno Maryjo, * Bo już wszelka boleść przeszła, Alleluja! * Ref.
  2. Którego żywot Twój nosił, Panno Maryjo! * Ten nas już wszystkich wykupił, Alleluja! * Ref.
  3. Bo już prawdziwie zmartwychwstał, Panno Maryjo! * Jako przedtem przepowiedział, Alleluja! * Ref.
  4. Módl się do Syna za nami, Panno Maryjo! * Byśmy z Nim zmartwychpowstali, Alleluja! * Ref.
   Ref: Módl się za nami, Maryjo!
  1. WESEL SIĘ LUDU STRAPIONY * Bo dziś został pocieszony * Zmartwychwstał Zbawca Nasz Pan * Syn Boży z nieba nam dan. * Ref.
  2. Co tak srodze cierpiał za nas * Co na krzyżu umarł dla nas * Dziś zmartwychwstał uroczyście * Aby nam rządził wieczyście. * Ref.
  3. I Ty Matko coś płakała, * Coś pod krzyżem Syna stała * Dziś wesel się razem z nami * Śpiewając wraz z Aniołami * Ref.
  4. I wy trwożliwi Uczniowie * Zbliżcie się ku świętej Głowie * Weselcie się razem z nami * Śpiewając wraz z Aniołami * Ref.
   Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!
  1. WESEL SIĘ NIEBA KRÓLOWO, * Słuszna tego przyczyna, * Bo już grób ciemny nie chowa * Jezusa Twego Syna. * Alleluja, alleluja * Z Salome Maryje obie, * Gdy Go namaścić chciały, * Już zmartwychwstał rzekł im w grobie * Siedzący Anioł biały * Ref.
  2. Syn Twój miły, zmartwychwstawszy, * Uczniom się pokazuje, * Śmierć i piekło zwojowawszy, * Chwalebnie, tryumfuje. * Alleluja, alleluja. * O Maryjo, której smutki * Zmieniły się w radości. * Niech nas przyczyny Twej skutki * Uszczęśliwią w wieczności. * Ref.
   Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!
  1. WESOŁY NAM DZIEŃ DZIŚ NASTAŁ, * Którego z nas każdy żądał; Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. * Alleluja, alleluja!
  2. Król niebieski k'nam zawitał, * Jako śliczny kwiat zakwitał; * Po śmierci się nam pokazał. * Alleluja, alleluja!
  3. Piekielne moce zwojował * Nieprzyjaciele podeptał, * Nad nędznymi się zmiłował. * Alleluja, alleluja!
  4. Do trzeciego dnia tam mieszkał, * Ojce święte tam pocieszał, * Potem iść za sobą kazał, * Alleluja, alleluja!
  5. Którzy w otchłaniach mieszkali, * Płaczliwie tam zawołali * Gdy Zbawiciela ujrzeli. * Alleluja, alleluja!
  6. Zawitaj, przybywający, * Boże Synu wszechmogący, * Wybaw nas z piekielnej mocy!" * Alleluja, alleluja!
  7. Wielkie tam wesele mieli, * Gdy Zbawiciela ujrzeli, * Którego z dawna żądali. * Alleluja, alleluja!
  8. Potem swą mocą zmartwychwstał, * Pieczęci z grobu nie ruszał, * Na stróże wielki strach powstał, * Alleluja, alleluja!
  9. A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał, * Miłośnikom się pokazał, * Anioły do Matki posłał. * Alleluja, alleluja!
  10. O Anieli najmilejsi, * Idźcie do Panny Najświętszej, * Do Matki mej najmilejszej. * Alleluja, alleluja!
  11. Ode mnie Ją pozdrawiajcie, * I wesoło zaśpiewajcie: * Królowo rajska, wesel się! * Alleluja, alleluja!
  12. Potem z wielką swą światłością. * Do Matki swej przystąpiwszy. * Pociesza Ją, pozdrowiwszy. * Alleluja, alleluja!
  13. Napełniona bądź słodkości, * Matko moja i radości, * Po onej wielkiej żałości. * Alleluja, alleluja!
  14. Witajże Jezu najsłodszy, * Synaczku mój najmilejszy, * Pocieszenie wszelkiej duszy. * Alleluja, alleluja!
  15. Jestem już bardzo wesoła, * Gdym Cię żywego ujrzała, * Jakobym się narodziła. * Alleluja, alleluja!
  16. Radośnie z Nim rozmawiała, * Usta Jego całowała, * W radości się z Nim rozstała. * Alleluja, alleluja!
  17. Przez Twe święte Zmartwychwstanie, * Daj nam grzechów odpuszczenie, * A potem duszy zbawienie. * Alleluja, alleluja!
  1. WSTAŁ PAN CHRYSTUS z martwych ninie, Alleluja, alleluja! * Uweselił lud swój mile, Alleluja, alleluja! * Nie żałował życia swego, Alleluja, alleluja! * Dla człowieka mizernego, Alleluja, alleluja!
  2. Niewiasty, gdy do grobu szły, Alleluja, alleluja! * Drogie maści z sobą niosły, Alleluja, alleluja! * W bieli Anioła ujrzały, Alleluja, alleuja! * Trwożyć sobą poczynały, Alleluja, alleluja!
  3. Niewiasty co się boicie, Alleluja, alleluja! * Do Galilei tam idźcie, Alleluja, alleluja! * Powiedzcie to zwolennikom, Alleluja, alleluja! * I powstał Król na wiek wieków, Alleluja, alleluja!
  4. Tego dnia wielkanocnego, Alleluja, alleluja! * Chwal każdy Syna Bożego, Alleluja, alleluja! * Świętą Trójcę wyznawajmy, Alleluja, alleluja! * Bogu cześć i chwałę dajmy, Alleluja, alleluja!
  1. WYSŁAWIAJMY CHRYSTA PANA * Który starł śmierć i szatana; Z Nim bolały słońce, miesiąc * I stworzenie, z Stwórcą cierpiąc. Alleluja, alleluja!
  2. Z męki Pańskiej i Anieli * Płaczu z żalem powód mieli; * Skały trzasły, ziemia drżała, * Zasłona się święta rwała. * Alleluja, alleluja!
  3. I umarli żałowali, * Na żal z grobów powstawali; * Łzy Maryje nad Nim lały, * A straże na twarz padały. * Alleluja, alleluja!
  4. Apostoły i uczniowie * Rozbiegli się w onej dobie, * Wszystek Kościół był w żałobie, * Z męki Pańskiej czuł żal w sobie. * Alleluja, alleluja!
  5. Gdy zaś Chrystus zmartwychwstaje, * Wszystkim radość wielką daje. * Słońce, miesiąc są jaśniejsze, * Uczcić święto chcą dzisiejsze. * Alleluja, alleluja!
  6. I Anieli dzisiaj w bieli * Po żałobie są weseli. * Ruszył ten dzień i kamienie, * Grobu czyniąc odwalenie. * Alleluja, alleluja!
  1. ZŁOŻCIE TROSKI ŻAŁUJĄCY * Chrystusa umarłego, * Otrzyjcie już łzy, płaczący * Pana zmartwychwstałego; * Tysięcznych pociech przyczyna * Ogłoszona jest nowina. * Ref.
  2. Niewiasty, które przy grobie * Były, to powiedziały: * Że Chrystus w chwały ozdobie * Żyje już zmartwychwstały, * Stąd pociechy, stąd radości; * Odstąpcie od nas żałości, * Ref.
  3. Chrystusowe zmartwychwstanie * I miłość wielka Pana * Zapaliły pożądanie * Piotra, a bardziej Jana * Że jak w życiu był najszczerszy. * Tak do grobu przyszedł pierwszy. * Ref.
  4. Piotr i Jan już przeświadczeni, * Gdy do grobu bieżeli, * Doświadczeniem upewnieni, * Innym opowiedzieli, * Jako grób znaleźli pusty, * A w nim pogrzebowe chusty * Ref.
  5. Aniołowie co świadkami * Tego tryumfu byli, * Głosząc Go przed niewiastami, * W grób im, wnijdźcie mówili, * Patrzcie, wszak tu był złożony. * Tu kamieniem przywalony. * Ref.
  6. Magdalena tak spragniona * Ujrzeć Pana swojego, * Raz i drugi w grób schylona, * Patrzy Zmartwychwstałego; * Płakać jednak nie przestaje, * Że żywego nie poznaje. * Ref.
  7. Za czym w ogrodnika scenie * Chrystus się pokazuje * Na pociechę Magdalenie; * W niej wszystkim oznajmuje, * Że umarł dla ich zbawienia. * Zmartwychwstał dla podwyższenia. * Ref.
  8. A Józef z Arymatei. * Grób już próżny zastaje, * Pan zaś uczniom z Galilei * Widocznym się być daje; * Tam, aby szli, rozkazuje, * Że poprzedzi obiecuje. * Ref.
   Ref: Alleluja, alleluja, alleluja! * Niechaj zabrzmi alleluja!
  1. ZWYCIĘZCA ŚMIERCI, piekła i szatana, * Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. * Naród niewierny twoży się przestrasza, * Na cud Jonasza. * Alleluja!
  2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, * Anioł zstępuje, niewiasty pociesza; * Patrzcie mówi im, grób ten próżny został, * Pan zmartwychpowstał". * Alleluja!
  3. Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, * Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale; * Ojcu swojemu już uczynił zadość, * Nam niesie radość, * Alleluja!
  4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, * Utwierdza w wierze, aby nie wątpili; * Obcuje z nimi, daje nauk wiele * O swym Kościele. * Alleluja!
  5. Już nie przestaje z narodem niewiernym, * Samym się tylko ukazuje wiernym; * Nieśmiertelności przedstawia znamiona * Wśród uczniów grona. * Alleluja!
  6. Boleści, rany, wzgardy wyrządzone * I śmierć haniebna są już nagrodzone; * Za poniżenia został wywyższony * Nad wszystkie trony. * Alleluja!
  7. Ciesz się, Syjonie, Chrystusa Kościele! * Oto zabity Bóg twój żyje w ciele; * Śpiewaj z weselem: Pan króluje z drzewa", * Jak Dawid śpiewa, * Alleluja!
  8. Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona, * Wina pierwszego rodzica zgładzona; * Niebios zamkniętych jest otwarta brama * Synom Adama. * Alleluja!
  9. Więc potargawszy nałogi grzechowe, * Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe, * Z dala mijając nieszczęść naszych groby, * Miejsca, osoby. * Alleluja!
  10. Przez twe chwalebne, Chryste Zmartwychwstanie, * Daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie * I niech tak w chwale, jakoś Ty, równie my * Zmartwychwstaniemy. * Alleluja!