• Ref: Alleluja, Alleluja!
 • Chwalcie pana, bo dobry, * Śpiewajcie Bogu naszemu, * Bo On pełen słodyczy, * Jemu się chwała należy * Ref.
 • Pan wznosi Jerozolimę, * Lud rozproszony zgromadza, * On leczy bólem złamanych, * Sam obwiązuje ich rany * Ref.
 • Liczbę gwiazd On ustala * I każdą zna po imieniu, * Wielki nasz Pan i potężny, * W swojej mądrości niezmierny * Ref.
 • Pan uniżonych podnosi, * Pysznych ku ziemi przygniata, * Śpiewajcie panu w podzięce, * Bogu na cytrze zagrajcie * Ref.
 • ASPERGES, ME DOMINE, hyssopo, et mundabor; lavabis, et super nivem dealbabor. Miserere mei. Deus secundum magnam misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio * Et Spiritui Sancto. * Sicut erat in principio, et nunc, et semper: * Et in saecula saeculorum. Amen.
 • Ref:Błogosław, duszo moja, Pana * I wszystko co we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana, * i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach.
 • Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, na każdym miejscu Jego panowania: * błogosław, duszo moja, Pana. * Ref.
 • On odpuszcza wszystkie Twe winy, * On wszystkie niemoce twe leczy. * Ref.
 • On ocala od zguby Twe życie. * On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem. * Ref.
 • On twe życie nasyca dobrami: * odnawia się młodość twoja jak orła. * Ref.
 • Pan sprawiedliwość wymierza, * bierze w opiekę wszystkich uciśnionych. * Ref.
 • Miłosierny jest Pan i łaskawy, * do gniewu nieskory i bardzo łagodny. * Ref.
 • Nie postępuje z nami według naszych grzechów, * ani według win naszych nam nie odpłaca. * Ref.
 • Bo jak niebo wznosi się nad ziemią, * tak możne jest Jego miłosierdzie. * Ref.
 • Pan w niebie założył swoją stolicę, * a Jego królowanie rządzi wszechświatem. * Ref.
 • Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, - potężni mocą, pełniący Jego rozkazy, * abyście Jego słowu byli posłuszni. * Ref.
 • Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy, * słudzy Jego, którzy wolę Jego pełnicie. *
 • Ref: Błogosław, Panie nas na prace i znojny trud * Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił świat, Alleluja!
 • Z radością wiernych sług, bierzemy jarzmo Twe, * Poznawszy wolę Twą, idziemy pełnić ją. * Ref.
 • Oblicze wyryj swe na dziełach naszych rąk, * cierń pychy wyrwij z serc, niech kornie służą Ci. * Ref.
 • Miłością złącz nas swą i nią przemieniaj świat, * niech pozna przyjaźń Twą, żeś Ty dlań Lekarz, Brat. * Ref.
 • BŁOGOSŁAWIENI SĄ, KTÓRZY SŁOWA BOŻEGO * Z ochotą słuchają, strzegą rozkazów Jego: * Bóg takim słuchaczom niebo obiecuje, * Którzy wszystko czynią, co on rozkazuje.
 • O Boże łaskawy, któryś nam zbawienie * Zasiał w sercach naszych słowa Twego nasienie. * Użycz Twojej łaski, niech to ziarno wschodzi. * Niech obfite świętych cnót owoce rodzi
 • BOŻE, DOBROTLIWY PANIE, * Raczyłeś mi objawić * Wolę Twoją przez kazanie, * Racz miłościwie sprawić, * Niech czynię w każdej dobie, * Co się podoba Tobie.
 • Po wszystkie dni życia mego * Niech żyję świątobliwie, * Niechaj według słowa Twego * Ze wszystkich sił gorliwie * Miłuję teraz Ciebie, * Potem na wieki w niebie.
 • BOŻE, LUD TWÓJ CZCIĄ PRZEJĘTY
 • WEJŚCIE
  Boże, lud Twój czcią przejęty * Twoich dzieł wszechmocność głosi; Oczy na Twój ołtarz święty * Serce swe do Ciebie wznosi. * Liczne na nas ciążą winy, * Lecz niech żal nasz litość wznieci; * Przyjmij Ojcze, grzeszne syny, * Nie odpychaj swoich dzieci.
 • GLORIA
  Najwyższemu Panu chwała; * niechaj Jego brzmi Imieniem * niebo całe, ziemia cała * niech Go kornym wielbi pieniem. * Chwała Mu za wszystkie dary, * co na ludzkie zlewa plemię, * łącząc boskim węzłem wiary * niebo z ziemią, z niebem ziemię.
 • CREDO
  Wierzę w Ciebie, Boże żywy, * wierzę coś objawił, Boże; * jeden w Trójcy Tyś prawdziwy, * chybić słowo Twe nie może, * wierzę w cud ten niepojęty, * że Syn Boży świat wybawił; * wierzę w Ciebie, Duchu Święty, * któryś prawdę nam objawił.
 • PRZYGOTOWANIE DARÓW
  Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie, * tę ofiarę chleba, wina, * co się wkrótce dla nas stanie * Krwią i Ciałem Twego Syna, * niech przestępstwa nasze zmywa * i uśmierza gniew Twój, Panie! * Niech nas z niebem pojednywa * i uzyska przebłaganie.
 • SANCTUS
  Wznieśmy chwały hymn w niebiosy: * Pan Zastępów niepojęty" * z Cherubami łącząc głosy, * nućmy: Święty, Święty, Święty!" * Niech złączony z niebian pieniem, * wszechświat cały czcią przejęty, * wspólnym Boga wielbiąc tchnieniem, * śpiewa: Święty, Święty, Święty!".
 • AGNUS DEI
  Chryste, Zbawco nasz jedyny, * Któryś grzechy świata zgładził, * któryś z górnej nam krainy * błogi spokój swój sprowadził. * Chciej zmiłować się nad nami, * grzeszne nasze zlecz sumienia. * Abyśmy uczestnikami * Stać się mogli odkupienia.
 • KOMUNIA
  Choć niegodni i duchowo * przyjąć Cię do serca Panie, * ale rzeknij tylko słowo * a wnet godnym człek się stanie. * Niech Twe Ciało i Krew święta * na straż każdej duszy stanie; * niech ją strzeże moc przyjęta * Na wieczyste królowanie. Witaj Chrystusowe Ciało, * z Panny świętej narodzone, * coś na Krzyżu życie dało; * chociaż z Bóstwem połączone, * witaj Krwi Bożego Syna, * na zbawienie dusz przelana, * któraś z boku wytrysnęła * Najświętszego mego Pana.
 • ZAKOŃCZENIE
  Już Ofiara dokonana, * więc pokornie chylmy czoło, * niech przez ręce nam kapłana, * błogosławi Pan wokoło: * naszym polom, łąkom, sadom, * naszej pracy, dobytkowi * i rodzinie i sąsiadom, * przełożonym i krajowi.
 • Ref: Boże mój spragniony jestem Ciebie
 • Boże mój spragniony jestem Ciebie, * Jak jeleń źródła wód. * Jak jeleń źródła wód. Pragnę Boga, Boga prawdziwego, * Kiedyż wreszcie ujrzę Go? * Ref.
 • Łzy się stały mym powszednim chlebem, * płyną z oczu w dzień i w noc, * kiedy słyszę co dzień to pytanie: * Powiedz nam, gdzie jest twój Bóg? * Ref.
 • Pomny dziś i serce mi się kraje, * jakem śpieszył w Boży dom * wśród okrzyków i radosnych pieśni, * w tłum wmieszany w święty dzień. * Ref.
 • Serce moje, czemuś udręczone, * czemu tłuczesz się jak ptak? * Ufaj Panu, to mój Bóg i Zbawca, * będę Go uwielbiał znów. * Ref.
 • Ref: Boże, obdarz Kościół twój jednością i pokojem!.
 • Uradowałem się wezwaniem: * Pójdziemy do domu Pana! * Ref.
 • I oto stoję u bram Twoich, * Jeruzalem nowe, Kościele Święty! * Ref.
 • O, Jeruzalem, miasto pokoju, * w Tobie wszyscy się jednoczą. * Ref.
 • Prosimy o pokój dla ludu Twego, * niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują. * Ref.
 • Dla braci i bliźnich naszych * prosimy o dobra Twoje. * Ref.
 • WEJŚCIE
  Boże, Stwórco nasz, panie, * Przed Tobą upadamy; Usłysz nasze wołanie, * Pokornie błagamy * Ofiarę zaczynamy * Nowego Zakonu, * Niosąc ją przez kapłana * Do Twojego tronu. Którą, jak każdy wierny * mocno temu wierzy, * Chrystus Pan ustanowił * przy onej Wieczerzy, * gdy wziąwszy chleb i wino, * przemienił oboje * Boską swą mocą i dał * między ucznie swoje.
 • GLORIA
  Chwała na wysokości * Bogu wszechmocnemu, * pokój na tej niskości * ludowi wiernemu; * pokoju tego, Panie, * udzielaj nam z nieba, * abyśmy Ciebie chwalić * mogli, jak potrzeba.
 • CREDO
  W trzech Osobach jednego * Boga wyznawamy, * Stworzyciela wszystkiego * Ojcem nazywamy; * Ten zrodził Syna, sobie * równego przed wiekiem, * który się dla nas grzesznych * raczył stać człowiekiem.
 • PRZYGOTOWANIE DARÓW
  Przyjmij, Panie, ofiarę * świętą Twego Syna, * którą Tobie na chwałę * kapłan Twój zaczyna; * przyjm chleb i wino, które * za boskim Twym słowem * przemienione staje się * Ciałem Chrystusowym.
 • SANCTUS
  Z Aniołami śpiewajmy: * Święty, Święty, Święty! * Bóg nasz jest w majestacie * swoim niepojęty; * niech go wszelkie stworzenie * w niebie i na ziemi * nieustannie uwielbia * z wszystkimi Świętymi.
 • AGNUS DEI
  Wesel się, duszo wierna, * gdy Chrystus swe Ciało * na pokarm daje, które * za ciebie cierpiało: * masz pod postacią chleba * Chrystusa żywego, * bez kielicha pożywasz * Ciało i Krew Jego. Jezu, ja grzesznik, Twojej * niegodzien miłości, * byś wszedł do serca mego, * bo jest pełne złości; * ale zgładź grzechy moje, * wszak to możesz sprawić, * i jednym słowem Twoim, * duszę moją zbawić.
 • KOMUNIA
  Przed Tobą, w tej świętości * skryty, Boże, padam, * Twej Boskiej wielmożności * winny ukłon składam, * zapieram się na Twoje * Słowo mej źrenicy. * Ciebie, Boże, wyznaję * Tu w tej Tajemnicy.
 • ZAKOŃCZENIE
  Kończąc Ofiarę świętą, * prosimy Cię, Panie, * niechaj się miłą w Twojej * obecności stanie; * przez krzyż Syna Twojego * i Jego zasługi * zmiłuj się, Panie, odpuść * nam grzechowe długi.
 • BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI, * Pobłogosław, udziel łaski, * Niechaj znowu oglądamy, * Twe oblicze, pełne blasku. * Ref.
 • Niech świat cały pozna wreszcie * Ciebie, Panie, Twoje drogi. * Niechaj przyjmą Twe zbawienie * wszyscy ludzie i narody. * Ref.
 • Niechaj radość zapanuje * pośród ludów całej ziemi. * Że Ty, Panie, sprawiedliwy, * rządzisz i kierujesz nimi. * Ref.
 • Ziemia plony już wydała, * Bóg nam dał błogosławieństwo, * niech rozbrzmiewa Jego chwała * w każdym czasie, w każdym miejscu. * Ref.
 • Ref: * Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie..
 • BÓG JEST MIŁOŚCIĄ NA ZIEMI I W NIEBIE * Jemu więc tylko cześć i hołd oddawaj, * Nigdy miłości nie pragnij dla siebie, * Bóg jest miłością, Jemu więc oddawaj, * Miłość za miłość, * Miłość nad wszelkie miłości.
 • Nigdy nie pragnij, abyś był kochany * w sercu bliźniego, ani serca twego * nigdy nie oddaj - ono już oddane * świętej miłości Jezusa Twojego. * Miłość za miłość, * miłość za miłość, * w tym szczęście i chwała Twoja.
 • Nigdy nie pragnij, gdy ból serce ściska, * współczucia ludzi, ani ich pociechy. * Patrz na Jezusa, jak krwawa łza tryska, * jak cierpiał, płakał gorzko za Twe grzechy. * Miłość za miłość, * miłość za miłość, * a Jego cierpień unikasz.
 • BÓG JEST MIŁOŚCIĄ, ZBAWIENIEM DARZY, * I kocha bardzo mnie dziecię swe * Ref.
 • Jezusa posłał, wiernego Zbawcę, * aby do nieba prowadził mnie. * Ref.
 • Chcę Ciebie kochać miłością wielką, * tak długo, póki tu będę żyć. * Ref.
 • Kochany Jezu, Ty łzy ocierasz, * gdy serce boli, utulasz żal. * Ref.
 • Ref: Więc śpiewaj duszo ma: * Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie.
 • Ref: Cały świat niech śpiewa tę pieśń: Panem naszym Bóg.
 • Niech cały świat weseli się w Bogu, * Niechaj z wdzięcznością składa Mu hołd. * Ref.
 • Albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą, * On w dłoniach swoich dzierży nasz los. * Ref.
 • Pan Bóg jest naszym jedynym Ojcem, * Z radością każdy niech śpieszy doń. * Ref.
 • CHLEBEM ŻYCIA POSILENI * I zbratani mocą Jego * Czyńmy razem dziękczynienie. * Sławmy miłość niepojętną.
 • Rozum ludzki nie ogarnie, * żaden język nie wypowie, * jak człowieka ukochałeś, * nieskończony, wieczny Boże. * Jak człowieka ukochałeś, * nieskończony, wieczny Boże.
 • Jednym duchem, jednym sercem, * tak jak pierwsi chrześcijanie, * z tych tajemnic pokój wzięty, * przekazujmy sobie wzajem. * Z tych tajemnic pokój wzięty, * przekazujmy sobie wzajem.
 • Ref: CHRYSTUS PAN KARMI NAS, swoim świętym Ciałem * Chwalmy Go na wieki.
 • Chryste Królu, przed Tobą padamy, * Do stóp Twoich kornie się zbliżamy, * Chcemy boski Twój majestat sławić, * Przed Twym tronem cześć swoją wyjawić. * Bądź uwielbion od wszego stworzenia, * Niech Cię chwali niebo, ziemia, świat; * Boś jest godzien dla Twego Imienia, * By się każdy kłaniał Tobie rad.
 • Panie Jezu, my uznajem Ciebie, * Jako Króla, w szczęściu i potrzebie, * I pragniemy Twymi poddanymi, * Zawsze, wszędzie być Tobie wiernymi. * Panuj nad naszymi rodzinami, * Niech Twa wola spełnia się w nich wciąż, * Obdarzaj nas Twoimi łaskami, * Wszystkie sługi Twoje z Tobą zwiąż.
 • CIEBIE CAŁĄ DUSZĄ PRAGNĘ, i z tęsknotą oczekuję, * Jak spękana, zeschła ziemia, w czas posuchy wody łaknie. * Ref.
 • W Twej świątyni ujrzeć pragnę, Twą potęgę, moc i chwałę, * bowiem Twoją miłość, Panie, bardziej cenię niźli życie. * Ref.
 • Póki tylko istnieć będę, pragnę Ciebie chwalić, Boże, * dusza moja pełna szczęścia, będzie śpiewać Ci z radością. * Ref.
 • Jesteś mym wspomożycielem, cień Twych skrzydeł daje radość; * całym sercem lgnę do Ciebie, Twa prawica mnie prowadzi. * Ref.
 • Ref: Boże, jesteś moim Bogiem, * Ciebie z troską szukam..
 • WEJŚCIE
  Co nam nakazuje nasza wiara, * Jest między innymi i ta ofiara, * Którą Bóg Syn * Dla naszych win * Na krzyżu sprawował aż do trzech godzin.
 • GLORIA
  Już na wysokości Bogu chwała * z narodzin Chrystusa Pana się stała, * a nam dany, * pożądany * pokój na ziemi niech trwa nieprzerwany.
 • CREDO
  Wierzymy o Panie, coś objawił, * żeś niebo i ziemię z niczego sprawił, * żeś Twojego, * Jedynego * Syna dla zbawienia zesłał naszego.
 • PRZYGOTOWANIE DARÓW
  Przyjmij od nas, Panie, te ofiary * chleba i wina, jak Twe własne dary, * z których prawa * duszy strawa, * bo Ciało i Krew Twa dla nas się stawa. Nikt już o tym wątpić ani może, * boś nas nieomylny upewnił, Boże, * tak cudami, * jak łaskami, * których w Sakramencie tym doznawamy.
 • SANCTUS
  Pozwólcie o święci Aniołowie, * którzy te jesteście nasi stróżowie, * niech wraz z wami * zaśpiewamy * Święty, Święty, Święty Pan z Zastępami!
 • AGNUS DEI
  Ten, co się na krzyżu ofiarował. * W podobieństwie chleba nam się darował, * by ognistym * sercem czystym * przyjęty, obdarzył życiem wieczystym. Tego, gdy już kapłan sam pożywa, * od nas też duchownie pożywan bywa; * według miary * naszej wiary, * hojnie nas wzbogaca swoimi dary.
 • KOMUNIA
  Ten, co był na krzyżu zawieszony, * ten sam jest w Hostii tej utajony, * Bóg wcielony, * uwielbiony, * i mnóstwem Aniołów swych otoczony.
 • ZAKOŃCZENIE
  Kończy się Ofiara ta bezkrwawa, * którąśmy oddali już według prawa; * więc klękajmy, * odbierajmy * żegnanie i Panu się polecajmy.
 • DAŁEŚ NAM CHLEB Z NIEBA
 • Chwalcie Pana wszystkie narody * Otrzymaliśmy Ciało i Krew Chrystusa, * Ref.
 • Ciało Chrystusa i Krew najdroższa, * pokarm zbawienia i napój życia. * Ref.
 • Dzięki Ci wszyscy składamy, * o, Chryste, nasz Zbawicielu. * Ref.
 • Ref: Dałeś nam Chleb z nieba, Chleb błogosławiony
 • Wejście
  Do Ciebie odwieczny Panie, * Pokornie wołamy, * Patrz na serc naszych wołanie, * Do Ciebie wzdychamy, * Użycz nam, Ojcze pociechy * I odpuść nam nasze grzechy; * Błagamy Cię w pokorze; * Zlituj się nad nami Boże, * Nad nami, zlituj się nad nami, Boże!
 • Gloria
  W niebiosach wieczna chwała * Niechaj będzie Tobie Panie! Niech Cię uwielbiać cała * twoja ziemia nie przestanie, * Wszechmocnie Ty panujesz, * Nam niebo ofiarujesz, * W niebiosach wieczna chwała * Niechaj będzie Tobie, Panie; * Niech Cię uwielbiać cała * Twoja ziemia nie przestanie
 • Przygotowanie darów
  Racz spojrzeć dobry Panie, * Z tak wysokiego nieba * Na to przygotowanie * Ofiary wina, chleba. * Niech w ręku kapłana * Przytomne nasze dary * Drogie Chrystusa Pana * Przedstawią Ci ofiary
 • Sanctus
  Tyś Święty, Święty, Święty * W twoim majestacie, * O Boże niepojęty * Niebo wychwala Cię. * Aniołów świętych chóry * Przed Tobą klękają, * Chrubinów wybory * Twą chwałę śpiewają.
 • Agnus Dei
  Oto Baranek Boży, * dla nas umęczony; * Ach cierpiąc, życie łoży, * Krwią cały zbroczony, * On znosi nasze winy, * On gładzi nasze grzechy; * Do Ojca się przyczyni * dla naszej, dla naszej pociechy.
 • Komunia
  Nie jestem godzien, Panie * byś w sercu odrodnym * Obrał sobie mieszkanie, * Lecz zrób mię tak godnym, * Użycz swych wielkich względów, * Bym łaski Twej użył, * Był daleki od błędów, * Bez grzechu Ci służył.
 • Zakończenie
  Racz przyjąć, Boże litości, * Syna Twojego Ofiarę, * Który z wielkiej ku nam miłości * wycierpiał dla nas nad miarę: * Na krzyżu sam się ofiarował, * Znosząc męczeństwo katowskie, * Abyś się nad nami zlitował, * Zwrócił k'nam Serce Ojcowskie.
 • DUSZA CHRYSTUSOWA, uświęć mnie, * Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, * Krwi Chrystusowa, napój mnie, * Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie, * Męko Chrystusowa, pokrzep mnie, * O dobry Jezu, wysłuchaj mnie, * W ranach Twoich ukryj mnie, * Nie dopuść mi oddalać się od Ciebie, * Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie, * W godzinie śmierci wezwij mnie, * I każ mi przyjść do siebie, * Abym ze świętymi Twymi chwalił Cię, * Na wieki wieków. Amen.
 • DUSZO MOJA, SŁUCHAJ PANA, * Który Ci oznajmuje * Wolę swoją przez kapłana: Czyń co ci rozkazuje, * I czego naucza Ciebie, * Jeśli chcesz królować w niebie.
 • Ta bowiem jest prawa droga * Do żywota wiecznego * Słuchać Najwyższego Boga, * I czynić wolę Jego; * Zbłądzić ten nigdy nie może, * Kto Ciebie słucha mój Boże!
 • Ukaż mi do nieba drogę, * Oświecaj sługę Twego * Naucz mnie, jak trafić mogę * Do żywota wiecznego! * Mów, Boże, jestem gotowy * Słuchać Twojej świętej mowy.
 • DZIĘKCZYNNE PIEŚNI ŚPIEWAJMY WSPÓLNIE * Dobremu Bogu za świętą ucztę * Że nas zjednoczył przy własnym stole, * Że mamy w sercach królestwo Boże.
 • Z radością wielką pochwalmy Boga * za to spotkanie, za bezmiar dobra. * Z ofiary Pańskiej przyjętą łaskę * pragniemy zanieść całemu światu.
 • Ludowi swemu błogosław, Panie. * Ochraniaj miłość, umacniaj wiarę. * Jednością obdarz swój Kościół święty; * w braterskiej zgodzie złącz Go na wieki.
 • Ref: Dzięki o Panie, składamy dzięki o Wszechmogący nasz Królu w niebie.
 • Za to, że dałeś nam wiarę * Ref.
 • Za to, że dałeś swą miłość * Ref.
 • Za to, że dałeś nam siebie * Ref.
 • Ty nam przebaczasz grzechy. * Ref.
 • Ty nam przywracasz życie. * Ref.
 • Za to, że jesteś z nami. * Ref.
 • Tobie śpiewamy z radością * Ref.
 • Ciebie wielbimy bez końca. * Ref.
 • DZIĘKI TOBIE, BOŻE, w tej chwili składamy, * Za wszystko, co z Twojej dobroci dziś mamy.
 • Twojej się opiece nadal polecamy, * Twoich błogosławieństw szczerze upraszamy.
 • Niechaj łaska Twoja z nami tu przebywa, * i Matka Najświętsza niech nas w pieczy miewa.
 • Byśmy drogą cnoty zawsze tu chodzili, * a po zgonie Ciebie na wieki chwalili.
 • DZIĘKUJEMY CI, OJCZE NASZ, * Za święty winny szczep Dawida, * Który Nam poznać dałeś, * Przez Jezusa Syna Twego. * Ref.
 • Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za życie i za wiarę, * którą nam poznać dałeś, * przez Jezusa Syna Twego. * Ref.
 • Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za święte Imię Twoje, * któremu zgotowałeś * mieszkanie w sercach naszych. * Ref.
 • Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za wiarę i za nieśmiertelność, * którą nam poznać dałeś * przez Jezusa Syna Twego. * Ref.
 • Ty, o Panie Wszechmocny, * stworzyłeś wszystko dla Imienia swego, * pokarm i napój dałeś * ludziom na pożywienie. * Ref.
 • Nam zaś darowałeś * pokarm duchowy oraz napój, * i żywot wieczny * przez Jezusa Syna Twego. * Ref.
 • Pomnij, Panie, na swój Kościół * i wybaw go od wszelkiego złego * i doprowadź go w miłości swojej * do Królestwa Twego. * Ref.
 • Niechaj przyjdzie Twa łaska * i niech przeminie ten świat, * kto święty niech przystąpi, * kto nim nie jest niech czyni pokutę. * Ref.
 • Ref: Tobie chwała na wieki.
 • GDZIE SZUKAĆ NAM OPIEKI
 • Wejście
  Gdzie szukać nam opieki * Wśród trosk i łez powodzi , * Gdzie, gdy się szczęście rodzi * Znów ronić wdzięczne łzy? * Do Ciebie biegnę Ojcze * W radości czy boleści, * Bo dłoń Twa szczęściem pieści * I bóle koisz Ty!
 • Gloria
  Chwała, chwała w wysokości Bogu! * Anielskim śpiewem niebiosa grzmią. * Chwała, Chwała w wysokości Bogu * Także i ziemia łączy pieśń swą * Więc kiedy szczęściem serce wzbiera mi * Ojcze potężny Tobie hymn mój brzmi: * Chwała w wysokości Bogu!
 • Przygotowanie darów
  Wezwałeś mnie do życia, Panie, * Światło Twych nauk dałeś mi, * Cóz ja Ci mogę dać w zamianie? * Tylko dziękować po wsze dni. * O jaka radość, za Twą miłość * Miłości tylko żądasz Ty, * I miłość, korna tylko miłość * Osuszyć może smutku łzy.
 • Sanctus
  Święty, Święty, Święty, * Święty jest sam Bóg! * Rozkoszą rozbrzmiewa chór niebiańskich sług; * On sam bez początku * Ciągle trwa On sam, * Od wieków świat trzyma, nie zna czasu tam!
 • Agnus Dei
  Mój Zbawco, Mistrzu, Panie, * Wszak powiedziałeś sam, * Głosząc Słowo zbawienia, * Pokój mój daję wam! * Baranku coś ofiarą * zmył brzemię naszych zmaz, * Udzielaj nam pokoju * i sil Twą łaską nas!
 • Komunia
  Gdy widzę ogrom tej opieki, * Którą otaczasz mnie i świat, * To przypomina mi się chwila, * Gdyś w gronie Twoich uczniów siadł * Łamałeś chleb i kielich dałeś * Mówiąc: "To jest Ciało Me, Ma Krew, * To powtarzajcie po wsze wieki, * Bo to miłości Mojej siew!"
 • Zakończenie
  Przyjąłeś, o Panie modły * O jak błogo duszy mej! * Znów do życia mam ochotę, * Tylko łaską wspierać chciej * Znów odczuwam wszędzie Ciebie * W każdym miejscu, w każdy czas, * Bo świątynią Twą świat cały * Wszędzie głos Twój woła nas, * Pobłogosław nam o Boże, * i łaską wytrwania sil. * A podzięką będzie praca, * Póki starczy życia chwil!
 • GDZIEŻ JEST JEZUS, MA POCIECHA, * Mój najmilszy Zbawiciel? * Ach, gdzie jest największa radość, * Mej duszy Pocieszyciel? * Dusza moja jest strapiona, * Wielkim żalem obciążona, * Gdy Cię znajdzie, miły Jezu, * Wnet będzie uzdrowiona.
 • Ach, w boleściach serce wzdycha, * gdzie Jezu oddalony? * Dusza ma pokoju nie ma, * a będzie z Nim złączona; * bym miał skrzydeł sto tysięcy, * ażebym mógł jak najprędzej, * przez góry, lasy i skały * wzlecieć, gdzie Jezus miły.
 • Wołam, krzyczę, usiłuję, * ach, gdzie żeś mój Jezusie, *żem Cię stracił, ach, żałuję, * Tyś pociechą mej duszy. * Pójdź, uzdrów mnie z mych boleści, * a dopomóż mi w ciężkości; * Ciebie, Jezu, chcę miłować, * racz mi przybyć przy śmierci.
 • JAM JEST CHLEBEM ŻYWYM
 • Ciało moje jest pokarmem, * A Krew moja jest napojem. * Ref.
 • Kto pożywa Ciało i Krew moją, * ten ma życie wieczne. * Ref.
 • Kto przyjmuje Ciało i Krew moją, * ten we mnie, a ja w nim mieszkam. * Ref.
 • Ja go wskrzeszę w dzień ostateczny * i będzie żył na wieki. * Ref.
 • Ref: Jam jest chlebem żywym, * Który zstąpił z nieba.
 • JEDEN CHLEB, CO ZMIENIA SIĘ W CHRYSTUSA CIAŁO, * Z wielu ziaren przenicznych się rodzi, * Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, * Z soku wielu winnych gron pochodzi, * Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, * Tak niech miłość łączy nas ofiarna, * Jak ten kielich łączy kropel wiele, * Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.
 • O, Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni * zabłąkane owce, które giną, * w jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, * byśmy jedną stali się rodziną. * Na ramiona swoje weź o Panie, * tych, co sami wrócić już nie mogą. * Niechaj zjednoczenia cud się stanie, * prowadź nas ku niebu wspólną drogą.
 • JESTEŚ PANIE WINNYM KRZEWEM, * A my jego latorośle, * Moc czerpiemy tylko z Ciebie, * Ty w nas żyjesz swą miłością, * Ref.
 • Cóż trwałego poza Tobą, * człowiek zdziała sam ze siebie. * Któż potrafi własne dobro, * oblec w szaty nieśmiertelne. * Ref.
 • Ty przyjaźnią nas ogarniasz, * tak wspaniałą i szeroką, * że wyzwala pełną radość, * w sercu, które Ciebie kocha. * Ref.
 • Ref: Panie, Panie naucz nas w miłości Twojej trwać.
 • JEZU DROGI, TYŚ MIŁOŚCIĄ, przyjdź, daj siebie nam, * Duszy mojej tyś ufnością, króluj w niej Ty sam, * Ref.
 • Choć mnie brudzą grzechu cienie, Ty mi siebie daj, * duszę moją łaski tchnieniem przemień w cichy raj. * Ref.
 • Dodaj siły w życia znoju, usuń zwątpień moc, * i zachowaj nas w pokoju, sercom daj Twą moc. * Ref.
 • Ref: Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej, * Obdarz ją łaskami Twymi, i bądź Królem jej.
 • JEZU, JEZU, DO MNIE PRZYJDŹ, * Ach, do serca mego wnijdź! * Przyjacielu czystych dusz, * Niech się z Tobą złącze już.
 • Ku Tobie się serce rwie, *żyć bez Ciebie, Panie, źle; * pragnę, wzdycham, Jezu mój. * W Tobie słodycz, życia zdrój.
 • Żadna rozkosz w życiu tym * nie ma miejsca w sercu mym; * tylko miłość, Jezu, Twa * błogi pokój sercu da.
 • Więc te w smutku spędzam dni, * bo za Tobą tęskno mi, * weź me serce, posiądź je, * niech na wieki będzie Twe.
 • Lecz niegodny sługa Twój, * byś Majestat zniżył swój. * Uzdrów słowem duszę mą, * niech się zbudzi z grzechów snu.
 • Przyjdź, o Jezu, proszę Cię! * Niech Twym dzieckiem stanę się. * Chroń od złego duszę mą, * niech na wieki będzie Twą.
 • JEZU W HOSTI UTAJONY, * Daj mi Serce Twoje, daj, * Tyś mi jeden ulubiony, * Tyś mojego serca raj.
 • Wszędzie dobrze mi, o Panie, * choćby krzyż me siły rwał, * słodkie ziemskie me wygnanie, * byleś mi sam Siebie dał.
 • Wszystko, wszystko chętnie zniosę, * Panie, dla miłości Twej, * tylko błagam, tylko proszę: * Ty mnie w sercu zawsze miej.
 • JUŻ GOŚCISZ, JEZU, W SERCU MYM, * Dzień ten jest szczęściem mego dniem, * Przyniosłeś dla mnie, łask Twych zdrój * Bądźże uwielbion, Boże mój.
 • Cóż ja dam Tobie, Jezu mój? * Chcę ofiarować zapał swój, * by zawsze pełnić wolę Twą, * zachować czystą duszę mą.
 • Jezu, pozostań w sercu mym, * tylko Ty sam zamieszkaj w nim, * dopomóż mi w godzinie złej, * wytrwać w miłości, Jezu, Twej.
 • KOCHAM CIĘ JEZU, ACH TU NA ZIEMI, * Wśród wszystkich życia naszego dróg, * Same złudzenia, a ponad nimi * Tyś jeden Prawda, Pan mój i Bóg.
 • Kocham Cię, Jezu, ufam bez granic, * boś dla nas tyle wycierpiał ran. * Boś tak nas biednych ukochał za nic, * boś jeden Dobro, Bóg mój i Pan.
 • Kocham Cię, Jezu, niechaj uklękną, * wszystkie stworzenia u Twoich stóp. * O, Tyś piękniejszy nad wszystkie piękno. * Tyś wszystko moje, Pan mój i Bóg.
 • KTOKOLWIEK JEST Z BOGA, * Słucha słowa Bożego; * Pragnie się nauczyć, * Jaka jest wola Jego. * Dowiedzieć się szczerze, * Co czynić potrzeba, * Ażeby szczęśliwie, * Mógł trafić do nieba.
 • Światłością Jego słowo * Boże, które oświeca * Nasz rozum, a w sercu * Miłość Boską roznieca; * Szczęśliwy ten człowiek, * Który się nim rządzi, * W drodze do żywota * Wiecznego nie zbłądzi.
 • Dobrotliwy Panie, * Pokornie Cię prosimy, * Ponieważ bez łaski * Twej nic nie możemy: * Otwórz serca nasze * Oświeć Swą światłością, * Byśmy słowo Twoje * Przyjęli z radością.
 • Wejście
  Na stopniach Twego upadamy tronu * Potężny Sabaoth wiekuisty Boże, * Jakaż ofiara milsza Ci być może, * Nad tę Ofiarę Chrystusa zakonu.
 • Gloria
  Tobie cześć, Tobie chwała, wiekuisty Boże, * Coś stworzył wszystkie rzeczy i rządzisz wszystkimi. * Odwróć od nas, co pokój duszy mieszać może. * I spraw, niech pokój zakwitnie na ziemi.
 • Przygotowanie darów
  U stóp świętych ołtarzy Twych upokorzeni, * Ofiarujem Ci, Boże, dar chleba i wina * Których się wkrótce słowy kapłana zamieni * W prawdziwą Krew i Ciało Boga, Twego Syna.
 • Sanctus
  Święty, Święty, Święty, * Władca Zastępów, Pan Bóg niepojęty! * Pełne jest niebo, pełen jest świat cały * Jego potęgi i chwały! * Zabrzmijcie góry i morskie odmęty; * I wy, narody jednozgodnym pieniem * Śpiewajcie wiecznie, Święty, Święty, Święty!
 • Agnus Dei
  Padajcie ludy, uniżcie się trony! * Przed śmiertelników okiem utajony. * Pod postaciami wina i chleba, * Bóg zstąpił z nieba, * Bóg zstąpił z nieba.
 • Komunia
  Oto Bóg z nieba usty kapłańskimi sprowadzon do nas! * Niech zabrzmi hymn nowy! * Mówmy z dziatkami jerozolimskimi: * Hosanna, Tobie, Synu Dawidowy! * Hosanna, Tobie, Synu Dawidowy!
 • Zakończenie
  Błogosław, Boże, Twojemu ludowi! * Przyjm tę Ofiarę czci i dziękczynienia. * Niech Twoja łaska ducha w nas odnowi, * I utoruje drogę do zbawienia.
 • Wejście
  NA TWE SŁOWO SIĘ ZBLIŻAMY * Do ołtarza Twego, * Jako dzieci przybiegamy * Tu do Ojca swego; * Sam nas wołasz miłościwie, * My ku Tobie pojętliwie * Zmysły, serca nawracamy, * Głosu Twemu otwieramy, * Głosu Twemu * Wiernie otwieramy.
 • Gloria
  Chwałę, dzięki, cześć składamy * i uszanowanie, * moc i dobroć wysławiamy * Twą, wszechmocny Panie; * Ty nam dajesz od poczęcia * ciało, duszę, dar pojęcia; * Ty świat żywisz, utrzymujesz, * wszystkim rządzisz, zawiadujesz, * wszystkim rządzisz, * wszystkim zawiadujesz.
 • Credo
  Wierzę, że Twój Duch, o Boże, * wzmacnia, posiłkuje, * nasza krewkość, co nie może, * dobre w nas skutkuje, * że na słowo Twoje, Panie, * ciało me z grobu powstanie, * a duch mój, zaś z nim złączony, * wiecznie będzie pocieszony, * wiecznie będzie * w niebie pocieszony.
 • Przygotowanie darów
  W świętej utwierdzeni wierze, * przedstawiamy sobie * śmierć Jezusa w tej Ofierze, * dając pokłon Tobie, * przyjmij, Panie, to z miłości, * jako zastaw cnej wdzięczności; * niech wskrzesi z snu grzechów ludzi, * żal serdeczny w nich niech wzbudzi, * żal serdeczny, * niech za grzechy wzbudzi.
 • Sanctus
  Zaśpiewajmy: Święty, Święty * Bóg jest od wieczności, * Święty jest i niepojęty * w cudach swej wielkości, * Twoja wielka, Boże, siła, * jednym słowem wysławiła * wszelkie świata wspaniałości; * służyć Panu wszechmocności, * służyć Panu * Bogu wszechmocności.
 • Agnus Dei
  Tyś Bogiem wielkiej litości, * Ojcem darującym * dziatkom Twoim wszelkie złości, * za nie żałującym; * odpuść nam te miłosiernie * grzechy, daj żebyśmy wiernie * potem wolę Twą pełnili. * Serca nasze poświęcili, * serca nasze * Tobie poświęcili.
 • Komunia
  Aniołowie Tobie, Boże, * kłaniają się w niebie, * lecz i nędzny grzesznik może * zbliżyć się do Ciebie. * Grzesznik, chociaż zawiniony, * skoro w sobie poniżony, * gdy szczerze za grzech żałuje * w łaskę wnet Twą obfituje, * w łaskę wnet Twą * świętą obfituje.
 • Ref: Nakarmiłeś lud twój Panie * Spragnionym dałeś napój przeobfity.
 • Opowiemy przyszłemu potomstwu * Chwałę Pana i Jego potęgę. * Ref.
 • Rozdzielił morze, a ich przeprowadził * i wody ustawiał jak groblę. * Ref.
 • I wydobył ze skały strumienie, * i wylał wodę jak rzekę. * Ref.
 • I spuścił jak deszcz mannę do jedzenia: * dał im pokarm niebieski. * Ref.
 • Chwała Ojcu i Synowi * i Duchowi Świętemu. * Ref.
 • Jak była na początku, teraz i zawsze * i na wieki wieków. Amen. * Ref.
 • NIECH CIĘ, BOŻE, WIELBIĄ WSZYSTKIE LUDY! Niech się Bóg nad nami zmiłuje i niech nam pobłogosławi, * Niechaj ku nam zwróci twarz łaskawą.
 • By świat poznał zbawcze drogi Jego, - By narodom błysło odkupienie * niech Cię, Boże wielbią wszystkie ludy.
 • Niech radośnie cieszą się narody, - żeś dla ludów Królem sprawiedliwym, * że na ziemi rządzisz narodami.
 • Niech Cię, Boże wielbią wszystkie ludy! - Oto ziemia owoc swój wydała: * tak nam Pan Bóg nasz pobłogosławił.
 • Ref: Niech się radują niebiosa i ziemia, * Bo Pan królować przychodzi.
 • Zaśpiewajcie Panu nową pieśń, * zaśpiewajcie Panu wszystkie ziemie, * Zaśpiewajcie Panu, błogosławcie Mu, * Co dzień głoście Jego zbawienie! * Ref.
 • Głoście ludom chwały Jego blask, * cuda Jego głoście wśród narodów, * bo to Pan potężny, godzien wszelkiej czci, * od bałwanów wszystkich straszliwszy. * Ref.
 • Bożki pogan to rąk ludzkich twór, * a rąk Pana dziełem są niebiosa, * piękno i majestat poprzedzają Go. * blask i moc tron Jego święty zdobi. * Ref.
 • Głoście Panu, ludy, chwałę, moc! * Imieniowi Jego cześć oddajcie! * Złóżcie Mu ofiarę, wejdźcie w Jego dom, * czcijcie Pana w stroju odświętnym. * Ref.
 • Niechaj przed Nim zadrży cały świat! * Głoście ludom, że sam Pan króluje. * On utwierdził ziemię, by nie chwiała się, * sprawiedliwie rządzi ludami. * Ref.
 • Niech się cieszy niebo z ziemią wraz, * niech brzmi morze z mieszkańcami swymi. * Niech się rozradują pola z plonem swym, * wszystkie drzewa leśne przed Panem! * Ref.
 • Cieszcie się, bo oto idzie Pan, * idzie, by królować całej ziemi, * będzie sprawiedliwie sądził ziemi krąg * według swej wierności narody. * Ref.
 • NIECHAJ Z NAMI BĘDZIE PAN, * Alleluja, * Niech obrońcą będzie nam, * Alleluja
 • Jego słowo zawsze trwa, * Alleluja, * Wieczną prawdę w sobie ma, * Alleluja
 • Chcemy zgłębić Słowa treść, * Alleluja, * Braciom je radośnie nieść, * Alleluja
 • Chcemy nim na codzień żyć, * Alleluja, * I w przyjaźni z Bogiem być, * Alleluja
 • Wejście
  Nieogarniony całym światem Boże! * W tym tu przybytku przyjmij od nas dary, * Lecz cóż Ci nędzne stworzenie dać może? * Przyjm Syna Twego podczas tej Ofiary.
 • Gloria
  Chwała Ci, Boże, na wysokim niebie, * a dobrym ludziom pokój tu na ziemi. * Ciebie wielbimy, błogosławim Ciebie, * Tobie cześć niesiem głosy złączonymi.
 • Credo
  W jednego wierzę Boga wszechmogącego, * Ojca, co wywiódł z niczego stworzenia, * i w Syna Jego w Bóstwie Mu równego, * co zstąpił z nieba dla dusz odkupienia. W Ducha Świętego wierzę niewzruszenie, * w Kościół Chrystusów, apostolski, święty, * w ciał zmartwychwstanie, grzechów odpuszczenie, * żywot bez końca w chwale niepojętej.
 • Przygotowanie darów
  Ojcze Przedwieczny, przyjmij tu zło one, * święte ofiary chleba oraz wina, * które zostaną wkrótce przemienione * na Krew i Ciało Twego, Panie, Syna.
 • Sanctus
  Bogu Zastępów, Panu nad panami, * którego chwałą cały świat objęty, * łącząc swe głosy ze Serafinami, * wdzięcznie śpiewajmy: Święty, Święty, Święty!"
 • Agnus Dei
  Ty, co pod chleba, wina postaciami * tu na ołtarzu jesteś utajony, * Baranku Boży, zlituj się nad nami, * i spuść nam z nieba pokój pożądany.
 • Komunia
  Oto Bóg niebios z nami jest na ziemi, * sprowadzon do nas kapłańskimi słowy: * mówmy z dziatkami jerozolimskimi: * Hosanna Tobie, Synu Dawidowy!"
 • Zakończenie
  Ach, pobłogosław, Boże dobrotliwy, * wszak my Twe dzieci, Ty nasz Ojciec drogi! * Obdarz nas zdrowiem, żywot daj cnotliwy, * przyjmij po śmierci w Twych przybytków progi.
 • O DNIU RADOŚCI, O CHWILO BŁOGA, * Chwilo rajskiego szczęścia na ziemi! * Serce dziecięce majestat Boga * Napełnij sobą i dary swymi, * I dziś w tym sercu, Bożym kościele, * Jezus w nim mieszka, czyni je niebem, * A twoja dusza, ziemski aniele * Dzisiaj Najświętszym karmi się Chlebem! * Kiedy Jezusa w swym sercu masz, * Szczęśliwe dziecię i cóż Mu dasz.
 • Daj Mu swych uczuć wiośniane kwiatki, * słowa, uczynki i życie całe. * Przez ręce Bożej Chrystusa Matki * poświęć na Jego służbę i chwałę. * Oddaj Mu serce, tego najwięcej * twój Bóg i Stwórca żąda od ciebie * i kochaj, kochaj coraz goręcej * Pana Jezusa w Anielskim Chlebie. * Nad wszystkie łaski, nad wszelki dar * błagaj o Bożej miłości żar!
 • O DOBRY JEZU MÓJ, * Pod tą postacią chleba, * Przychodzisz do nas z nieba, * Użyczasz Swoich łask * Ref.
 • O słodki Jezu mój, * wysłuchaj me pragnienie * i spełnij me życzenie; * do serca mego wstąp. * Ref.
 • Ref: Chcę kochać Ciebie, Boże, * Jak tylko serce może, * O dobry Jezu mój, O dobry Jezu,, * O dobry Jezu mój!
 • O JEZU SŁODKI, DOBRY MÓJ PANIE, * O, ja już słowom Twym wierzę.
 • Za Twoje, Boże, wszelkie kochanie, * Masz serce - wszystko w ofierze.
 • Chcesz się połączyć ze mną, mój Boże, * Choć Tyś Bóg - a ja proch mały;
 • O przyjdź - ja Ci me serce otworzę, * Przyjdź Jezu, przyjdź Królu chwały!
 • Za Twoją miłość kocham Cię wzajem. * I serce składam Ci czyste.
 • A Ty mi, Jezu tu bądź rajem, * I przyjm mnie w niebo gwiaździste.
 • O PANIE, TY NAM DAJSZ CIAŁO SWE I KREW, * O Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew, * Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń, * Ref.
 • Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz. * Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz. * Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas. * Ref.
 • Bo Twoje miłowanie dało wolność nam. * Bo Twoje miłowanie dało wolność nam. * Chwalimy święte imię Boga, jak uczyłeś nas. * Ref.
 • Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak. * Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak. * Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak. * Ref.
 • Ref: Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.
 • O ŚWIĘTA UCZTO, GDZE SWOIM CIAŁEM * Karmi nas Chrystus, napawa Krwią, * A w sercu dziecka (człowieka) biednym i małym, * Jasność Bóstwa ukryte lśnią, * Skąd nam to szczęście niewysłowione, * Że Bóg pokarmem naszym się stał, * Że jego Serce z naszym złączone, * Że na tej ziemi niebo nam dał, * Ref.
 • Chóry anielskie, przyjdźcie z Syjonu, * z nami dziękczynny zanucić śpiew. * Na ziemi, u stóp Jezusa tronu, * za Jego Ciało, za Boską Krew. * Ten, który w wiecznym niebios zachwycie * już bez zasłony daje się wam. * W nas także Boskie zasila - życie, * niebem na ziemi staje się nam. * Ref.
 • Ref: Anielski Chlebie, witamy Ciebie, * Wieczny i żywy, Tyś Bóg prawdziwy, * Tobie dzięki, miłość, cześć!
 • O ŚWIĘTA UCZTO, W KÓREJ POŻYWAMY * Ciało Chrystusa, w niej pamiątkę mamy * Bolesnej męki i onych gorzkości, * Które On dla nas wycierpiał z miłości.
 • Ta święta Uczta łaski nam udziela * do cnotliwego życia nas posila; * kto jej pożywa w sumieniu czystości. * Jest mu zadatkiem szczęśliwej wieczności.
 • Chrystus, Pan hojny, tak nas umiłował. * Z Ciała, Krwi swojej, Ucztę nam zgotował. * Wszystkich nas sprasza i wzywa do Siebie, * bo szczerze pragnie osadzić nas w niebie.
 • OTO JEST BARANEK BOY, * Który gładzi grzechy świata, * Kto Go godnie w sercu złoży, * Tego wieczne szczęście czeka.
 • Ciało i Krew Chrystusowa * niech nam daje życie nowe. * Pokornie Cię, Jezu, proszę, * niech Cię godnie w sercu noszę.
 • OTO ŚWIĘTE CIAŁO PANA pod postacią chleba, * Żywa manna ludziom dana na drogę do nieba. * Ref.
 • Oto święta Krew Przymierza, * łask Krynica żywa, * Ona Boski gniew uśmierza, * z grzechów nas obmywa. * Ref.
 • Ref: Witaj, Jezu, Panie nasz, jakże wielką miłość masz.
 • PAN JEZUS JUŻ SIĘ ZBLIŻA, * Już puka do mych drzwi, * Pobiegnę Go przywitać, * Z radości serce drży, * Ref.
 • Nie jestem godzien, Panie, * byś w sercu moim był. * Tyś królem wszego świata, * a jam jest marny pył. * Ref.
 • Gdy wspomnę na me grzechy, * to z żalu płyną łzy, * bom serce Twoje zranił * o Jezu, odpuść mi! * Ref.
 • Pragnąłbym Cię tak kochać, * jak Ty kochałeś mnie, * przyjm serce me oziębłe, * a daj mi serce Twe! * Ref.
 • Ach, tęskno mi za Tobą. * Przybądźże, Jezu mój. * Tyś Bóg mój, moje wszystko, * a jam na wieki Twój! * Ref.
 • Ref: O szczęście niepojęte * Bóg sam odwiedza mnie, * O Jezu, wspomóż łaską, * Bym godnie przyjął Cię.
 • Całym sercem Panie pragnę Ci dziękować, * Chcę rozsławiać cuda Twoich dzieł, * Tobą o Najwyższy, cieszyć się, radować, * Niechaj Cię wychwala moja pieśń. * Ref.
 • W Tobie ma ucieczkę, kto ucisku doznał, * i ostoję pewną w trudne dni, * Tobie ufać może ten, kto Ciebie poznał, * jeśli szuka Ciebie, jesteś z Nim. * Ref.
 • Ref: Pan nie opuszcza nigdy tych, którzy go szukają.
 • Ref. Pan uczynił wielkie rzeczy w sercach dzieci swych
 • Wielbi dusza moja Pana, * Ciesz się serce ciesz, * Oto idę na spotkanie * Przyjąć Boski chleb. * Ref.
 • Niech Cię ze mną wielbi, Boże, * cały piękny świat. * Niech Cię kocha każdy człowiek, * każde dziecko zna. * Ref.
 • Śpiewaj Panu, duszo moja * dziękczynienia śpiew. * Bóg okazał dobroć swoją, * Bóg miłuje mnie. * Ref.
 • Wszystko mam od Ciebie, Boże, * wszystko dałeś mi. * Cóż Ci za to oddać mogę * serce moje przyjm. * Ref.
 • Jestem, Panie, Twoim dzieckiem, * Tyś mój Bóg i brat, * chciałeś we mnie dziś zamieszkać. * Już nie jestem sam. * Ref.
 • Czuj się we mnie jak u siebie. * Tak jak w domu swym, * bo ja bardzo kocham Ciebie * pragnę z Tobą żyć. * Ref.
 • Ref: Panie mój, cóż Ci oddać mogę, za bezmiar niezliczonych łask * W każdy dzień sławić będę Cię, wielbić Cię, Alleluja!
 • Gdy wyznaję nędzę swą, jak Ojciec słuchasz mnie, * Gdy lęk śmierci mnie ogarnia, Ty umacniasz mnie. * Ref.
 • Byłem słabym dzieckiem Twym, Tyś mnie w ramiona wziął, * gdy ubogim byłem, Panie, Tyś wzbogacił mnie. * Ref.
 • Tak jak Ojciec wiedziesz mnie i chronisz mnie od łez. * Ty znasz wszystkie kroki moje, próżny więc mój lęk. * Ref.
 • Błogosławię imię Twe i sławię dobroć Twą. * Wiem, że dojdę drogą Twoją w święty Ojca dom. * Ref.
 • Pieśn wdzięczności śpiewaj Panu, duszo moja, * Wnętrze me świętemu Imieniowi Jego! * Pieśń wdzięczności śpiewaj Panu, duszo moja, * Wszystkie Jego dobrodziejstwa miej w pamięci. * Ref.
 • On daruje wszystkie twoje przewinienia * i niemoce wszystkie twoje On uzdrawia. * On od pewnej zguby życie twe ratuje, * łaską swą i miłosierdziem skroń twą wieńczy. * Ref.
 • Pan to miłosierny, Pan to litościwy: * gniewać się nie lubi i łaskawy wielce. * On nas według naszych grzechów nie traktuje, * ani według naszych win nam nie odpłaca. * Ref.
 • Bo jak ponad ziemię wznoszą się niebiosa, * tak góruje litość Jego nad wiernymi, * a jak wschód daleki od zachodu słońca, * tak daleko On odsuwa nasze grzechy. * Ref.
 • Ref: Pieśn wdzięczności śpiewaj Panu, duszo moja, * I nie zapomnij żadnego dobrodziejstwa Jego!
 • PŁYNIE Z SERCA MEGO PIEŚŃ WZNIOSŁA, * Pienie moje poświęcam królowi.
 • Język mój natchniony niby pióro pisarza, * Biegle piszącego
 • O, najpiękniejszy pośród synów ludzkich! * Wdzięk jest rozlany na wargach Twoich, przeto, i ubłogosławił Cię Bóg na wieki.
 • Przypasz miecz do biódr swoich, o Potężny: * dostojność i chwałę Twoją.
 • Wystąp zwycięsko dla prawdy i sprawiedliwości, * a Twoja prawica niech dokaże cudów.
 • Strzały Twe ostre, narody Ci poddają; * odwagę tracą wrogowie Twoi, Królu.
 • Tron Twój, o Boże, trwać będzie na wieki * berło Twej władzy berłem sprawiedliwym.
 • Miłujesz sprawiedliwość, * a brzydzisz się nieprawością.
 • POKROPISZ HIZOPEM PANIE, * Mnie człowieka grzesznego, * Bym był przez Twe zmiłowanie * Oczyszczon z grzechu mego: * Obmyj mnie z mych nieprawości, * A wybielony będę * I doskonalszej jasności * Niż są śniegi, nabędę.
 • Zmiłuj się, Boże, nade mną, * boś pełen łaskawości, * miej politowanie ze mną, * zgładź wszystkie moje złości; * żal mi, żem obrażał Ciebie, * Boga dobrotliwego; * nie odrzucaj mnie od siebie, * syna marnotrawnego.
 • Cześć i chwała bądź wiecznemu, * Panu nieba całego, * Bogu w Trójcy jedynemu, * od stworzenia wszystkiego; * chwała Ojcu i Synowi, * bądź nieustannie wszędzie, * oraz Świętemu Duchowi, * równa cześć niechaj będzie.
 • Wejście
  PRZED TOBĄ UPADAMY Boże Stwórco Panie * Zmiłuj się, a wysłuchaj dziatek Twych wołanie; * Zaczynamy Ofiarę Twej najświętszej chwały, Poświęcony niech będzie Tobie ten czas cały.
 • Gloria
  Chwała Bogu wszechmocnemu, * pokój ludowi wiernemu * będzie na tej niskości. * Pokoju nam tego, Panie, * który nigdy nie ustanie, * udzielaj zawsze z nieba. * Udzielaj zawsze z nieba.
 • Credo
  W trzech osobach jedynego * i Stworzyciela wszystkiego, * Ojcem naszym zowiemy, * który zrodził Syna Swego * dla odkupienia naszego, * który się stał człowiekiem, * który się stał człowiekiem.
 • Przygotowanie darów
  Tę ofiarę chleba, wina, * na pamiątkę Twego Syna, * Tobie ofiarujemy; * wejrzyj na nasze ofiary, * i daruj nam nasze kary, * Boże, Ojcze łaskawy, * Boże, Ojcze łaskawy!
 • Sanctus
  Przed tronem Twym Święci w niebie * wychwalają zawsze Ciebie, * Boże nasz niepojęty, * na twarze swe upadają, * ustawicznie Ci śpiewają: * Tyś, Boże, Święty, Święty! * Tyś, Boże, Święty, Święty!
 • Agnus Dei
  Tyś, o Jezu, swoje Ciało, * co za nas wiele cierpiało, * nam za pokarm darował * pod postacią chleba, wina, * dla dusz naszych poświęcenia, * Ciało Twe pożywamy, * Ciało Twe pożywamy. Niegodniśmy Twej miłości, * bośmy pełni nieprawości, * żebyś wszedł do serc naszych, * to Ty, Panie, możesz sprawić, * jednym słowem nas naprawić, * byśmy doszli zbawienia, * byśmy doszli zbawienia.
 • Komunia
  O Jezu, w tej tajemnicy * jako niegodni grzesznicy, * ukłon Boski dajemy; * my Ciebie, tu w tym momencie, * w tym Najświętszym Sakramencie * jak Boga pozdrawiamy, * jak Boga pozdrawiamy.
 • Zakończenie
  Kończąc tę Ofiarę świętą, * miłość Twoją niepojętą * wszyscy tu wysławiamy; * niechaj przez Krzyż Syna Twego, * a Zbawiciela naszego * wszyscy będziem zbawieni, * wszyscy będziem zbawieni.
 • Wejście
  PRZED TRONEM TWYM UPADMY * Winny pokłon Ci dawamy, * Boże Stwórco nasz, Panie! * Usłysz nasze dzięki, pienie, * Które na Twe uwielbienie * Tobie, Ojcze dajemy. * Tobie, Ojcze dajemy.
 • Gloria
  Chwała Bogu wszechmocnemu * Pokój ludowi wiernemu, * Będzie na tej niskości. * Pokoju nam tego, Panie, * Który nigdy nie ustanie, * Udzielaj zawsze z nieba. * Udzielaj zawsze z nieba.
 • Przygotowanie darów
  Tę ofiarę chleba, wina, * Na pamiątkę Twego Syna, * Tobie ofiarujemy; * Wejrzyj na nasze ofiary, * I daruj nam nasze kary, * Boże, Ojcze łaskawy, * Boże Ojcze łaskawy.
 • Sanctus
  Przed tronem Twym Święci w niebie * Wychwalają zawsze Ciebie, * Boże nasz niepojęty, * Na twarze swe upadają, * Ustawicznie Ci śpiewają: * Tyś Boże, Święty, Święty! * Tyś Boże, Święty, Święty!
 • Agnus Dei
  Tyś, o Jezu, swoje Ciało, * Co za nas wiele cierpiało, * Na pokarm darował, * Pod postacią chleba, wina, * Dla dusz naszych poświęcenia. * Ciało Twe pożywamy, * Ciało Twe pożywamy.
  Niegodniśmy twej miłości * Bośmy pełni nieprawości, * Żebyś wszedł do serc naszych, * To Ty Panie, możesz sprawić. * Jednym słowem nas naprawić, * Byśmy doszli zbawienia, * Byśmy doszli zbawienia.
 • Komunia
  O Jezu, w tej tajemnicy * Jako niegodni grzesznicy, * Ukłon Boski dajemy; * My Ciebie w tym momencie * W tym Najświętszym Sakramencie * Jak Boga pozdrawiamy, * Jak Boga pozdrawiamy.
 • Zakończenie
  Kończąc tę Ofiarę świętą, * Miłość twoją niepojętą * Wszyscy tu wysławiamy: * Niechaj przez krzyż Syna twego, * A Zbawiciela naszego * Wszyscy będziem zbawieni, * Wszyscy będziem zbawieni.
 • PRZED TWOJEGO DZIŚ OŁTARZA TRONEM, * Padamy na twarz z sercem skruszonym, * Święty, Święty, Święty, Boże niepojęty, * Bądź od nas pochwalony, * W Sakramencie utajony.
 • Przed swoim odejściem na mękę krzyżową, * zasiadłeś wśród uczniów przy stole paschalnym. * I dałeś nam przykład pokornej miłości * dla wszystkich ludzi.
 • Z dwunastu uczniami dzieliłeś się chlebem * i winem, by spełnić obrzędy przymierza. * Lecz pod postaciami przaśników i wina * dałeś nam siebie.
 • Wejście
  PRZED TWYM OŁTARZEM STAJEMY PANIE * Z tęsknotą w sercu oraz w pokorze, * Przyjm nasze modły usłysz błaganie, Niech łaska Twoja lud Twój wspomoże, * Oczyść nas z grzechu, co duszę plami, * Zmiłuj się, Boże, zmiłuj nad nami.
 • Gloria
  Całym Cię sercem wielbim, o Boże, * Hymn Tobie niesiem dzięki i chwały, * Niech Cię świat wielbi o każdej porze, * Miej w naszych sercach - tron swój wspaniały, * Chwała Ci Boże na wysokości, * A pokój święty nam na niskości.
 • Przygotowanie darów
  Chleb oraz wino na Twą ofiarę * Przed tron Twój Stwórco wierni zanoszą; * Wraz z tą ofiarą przyjm naszą wiarę, * O to Cię dzisiaj dzieci Twe proszą, * Chcemy za grzechy przebłagać Ciebie, * Kochać na ziemi, chwalić Cię w niebie.
 • Sanctus
  O, trzekroć Święty, Przedwieczny Boże, * Czci Ciebie wszystek wszechświat dokoła, * Wielbić Cię pragniem, jak serce może * Czcić nieustannie, jak dusza zdoła. * Bądź uwielbiony, o Stwórco świata, * Pieniem, co z ziemi w niebo ulata.
 • Agnus Dei
  Baranku Boży, ukrzyżowany, * Przed Tobą grzeszni nisko padamy, * Racz dać nam pokój tak pożądany, * O to Cię wszyscy szczerze błagamy, * Miej litość, Panie nad grzesznikami, * Zmiłuj się Chryste, zmiłuj się nad nami.
 • Komunia
  Zstąp w nasze serca z łaski swoimi * Rozpal w nas miłość, ufność i wiarę, * Byśmy pobożnie żyli na ziemi, * Z życia Ci wdzięczną dali ofiarę, * Z Tobą złączeni węzłem miłości, * Chcemy Ci służyć aż do starości.
  Pomnij na Mękę i Zmartwychwstanie, * I SYna Twego Wniebowstąpienie, * Do Ciebie, Boże ślemy błaganie, * Przez tę Ofiarę daj nam zbawienie, * Racz dusze z czyśćca wziąć do jasności, * A nam udzielić swej łaskawości.
 • PRZYGOTUJĘ CI SERCE O CHRYSTE * Przygotuję Ci serce niewinne, Takie jasne, radosne i czyste * Przygotuję Ci serce o Chryste.
 • Przygotuję Ci serce ofiarne. * Precz odrzucę, co kusi i wabi. * Przygotuję nadzieją i wiarą. * Przygotuję Ci serce ofiarą.
 • Przyozdobię Ci serce miłością, * taką wielką, co wszystko zwycięża, * abyś wstąpił do niego z radością, * przyozdobię Ci serce miłością.
 • Przyozdobię Ci serce dziecinne, * takie małe, tak biedne i słabe, * a Ty wlejesz w nie siły swe dziwne, * kiedy wstąpisz w me serce niewinne.
 • Przygotuję Ci serce, mój Boże, * ja stworzenie niegodne i grzeszne, * Tobie troski, radości me zło ę, * kiedy wstąpisz w me serce, o Boże.
 • PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY PROSIMY * Z wysokości nieba. * Oświeć nasz rozum wzdychamy, * Zapal nasze serca. * Daj nam tę naukę słodkości * Pojąć, byśmy mogli. * O Duchu Święty, w radości * Życie prowadzili.
 • Bez Twej łaski cały świat * W ciemnościach zostaje, * Bez niej jak bez wilgoci kwiat * I żyć poprzestaje. * Panie, wysłuchaj prosimy * Nas nędznych dziatek swych, * Wstępuj do serc wzdychamy. * Pozostań zawsze w nich
 • Ref: Przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga radości i wesela mego.
 • Boże sądź mnie sprawiedliwie, * Sprawy mojej broń, * WObec grzesznych i niezbożnych ! * Z rąk złośliwych zbaw.
 • Wszak Tyś, Boże, mocą moją, czemuś wzgardził mną? * Czemu chodzę zasmucony, gdy mnie dręczy wróg? * Ref.
 • Światło Twe i prawdę Twoją, by mnie wiodły, ślij! * Niech na Syjon mnie zawiodą, do przybytków Twych. * Ref.
 • I przystąpię do ołtarza, gdzie przebywa Bóg. * Bóg, co radość w sercu nieci i wesele śle. * Ref.
 • Wejście
  RACZ PRZYJĄĆ UWIELBIENE, * Stwórco wieczny Boże! * Z którym staje stworzenie * W najgłębszej pokorze: * Spraw, żeby te ofiary, * Woli Twej czynione, * Wdzięczności za Twe dary * Były poświęcone.
 • Gloria
  Niech chwała, niech Ci, Panie, * wieczne będą dzięki, * za tysiączne spływanie * darów z Twojej ręki. * Daj nam pokój żądany, * odwracaj niezgody, * niech lud Twój nieustannie * doznaje swobody.
 • Credo
  Wierzymy, wyznajemy, * że stworzył z niczego * świat Bóg, Ojcem Go zwiemy, * mocą słowa Jego; * Syn zrodzony przez Niego, * Jezusem nazwany, * sprawą Ducha Świętego * na świat jest dany.
 • Przygotowanie darów
  Racz, Wszechmogący Panie, * przyjąć nasze dary, * oraz ludu wzdychanie, * pełne czci i wiary: * chleb z winem łaską nową * i cudu udziałem, * staną się Chrystusową * Krwią oraz i Ciałem.
 • Sanctus
  Wznieśmy serca do nieba, * mówiąc Święty, Święty, * udziel co nam potrzeba, * Boże niepojęty! * Boże Zastępów, Panie, * Stwórco nieba, ziemi, * daj prawie wszystkim zdanie, * oświeć ludzkie plemię.
 • Agnus Dei
  Rozpłyńcie się z wesela, * dusze świątobliwe, * wielbijcie Zbawiciela, * który miłościwie * cud czyni między wami, * pokarmem się staje, * pod dwoma postaciami, * pożywać się daje. Tu się Baranek Boży * w tym Chlebie ukrywa, * zamęczony najsrożej, * Krwią swą grzech z nas zmywa; * Jezu, niech dziękczynienie, * niech Ci będzie chwała, * bowiem na odwdzięczenie * mała wieczność cała.
 • Komunia
  Przed Tobą w tej świętości, * Jezu mój, upadam, * żeś tu, jak Bóg i Człowiek * w prawdzie jest wyznawan, * w Hostii i Kielichu, * boś objawił, Panie, * który skłamać nie możesz; * co chcesz, to się stanie.
 • RADOŚCIĄ NASZĄ JESTEŚ TY, * Radością naszą jesteś Ty. O Panie, Tyś zgromadził nas. To Ty jednoczysz nas, * W miłości Twej.
 • To Ty sam wspierasz każdy krok, * To Ty sam wspierasz każdy krok, Do Ciebie dąży cały świat, * Do Ciebie dąży cały świat. Bo świat spragniony jest, * Miłości Twej.
 • Ty wiesz, co znój, co trud, * Ty wiecz, co znój, co trud, Ty nasze zaufanie masz, * Ty nasze zaufanie masz. Bo nie opuszczasz nas, * W miłości Twej.
 • Więc zostań z nami, Panie nasz, * Więc zostań z nami, Panie nasz. Twój lud chce słuchać twoich słów, * Twój lud chce słuchać twoich słów. By żyć na każdy dzień, * W miłości Twej.
 • RADOŚNIE ŻYĆ NA ŚWIECIE, bo Pan Bóg kocha nas, * Dał życie nam i słońce i cały piękny świat. * I tylu dobrych ludzi i własny nowy szlak. * Radośnie żyć na świecie, bo Pan Bóg kocha nas.
 • Radośnie żyć na świecie, bo można na przód iść, * Być co dzień coraz lepszym i nawet kochać krzyż. * W codziennym szarym życiu dostrzegać Bożą myśl. * Radośnie żyć na świecie, bo można naprzód iść.
 • Radośnie żyć na świecie, bo dobro można siać, * Pomagać zawsze ludziom i dawać, a nie brać. * Co ma się najlepszego, każdemu z braci dać. * Radośnie żyć na świecie, bo dobro można siać.
 • SERCA NASZE PEŁNE BOGA, usta pełne jego chwały, * Bóg sam siebie dał na pokarm w Eucharystii cały. * Bóg jest naszej drogi celem, * Bóg jest naszym zmartwychwstaniem, * Naszym przyjacielem drogim, naszym zaufaniem. * Bóg jest naszej...
 • SKOSZTUJCIE I ZOBACZCIE, JAK DOBRY JEST PAN!
 • Będę Panu w każdej porze śpiewał pieśń wdzięczności, * Na mych ustach chwała Jego nieustannie gości. * Ref.
 • W Panu cała chluba moja, cieszcie się pokorni! * Wspólnie ze mną chwalcie Pana, sławmy Imię Jego! * Ref.
 • Kiedym tęsknie szukał Pana, raczył mnie wysłuchać * i od wszelkiej trwogi mojej, raczył mnie uwolnić. * Ref.
 • Cieszcie się widokiem Jego, On was nie zawiedzie: * Pan usłyszał głos biednego, wyrwał go z ucisków. * Ref.
 • Tych, co Pana się lękają, Anioł Pański broni, * by ich wyrwać z ręki wroga, szańcem ich osłoni. * Ref.
 • Więc skosztujcie i zobaczcie, jaki Pan jest dobry! * Kto do Niego się ucieknie, ten błogosławiony! * Ref.
 • Z czcią i lękiem służcie Panu, święty ludu Boży, * bo nie zazna niedostatku, kto się boi Pana. * Ref.
 • W nędzy znajdą się bogacze, będą łaknąć chleba, * ci zaś, co szukają Pana, obfitować będą. * Ref.
 • Ref: Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan
 • TOBIE JA ŻYJĘ, * Tobie umieram * Jezu, Twój jestem * W życiu i przy śmierci.
 • TOBIE JA ŻYJE, * Z Ciebie Krynicy * Dusza człowieka początek ma, * Daj jej być gronem z Twojej winnicy * Daj, niechaj mieszka w niej wciąż łaska Twa.
 • Tobie umieram, * o, straszne chwile, * gdy dusza sędzią zobaczy Cię. * Daj miłosierdzia jej poznać tyle, * by mogła z Tobą znów połączyć się.
 • Jezu, Twój jestem, * miłością wzbieram * ku Tobie, Panie i Boże mój. * Tobie ja żyję, Tobie umieram, * w życiu i śmierci jam na wieki Twój.
 • TYŚ W WIECZERNIKU CHLEBEM SIĘ STAŁ, * Tyś nam Krew Twoją dał, * Ty chciałeś z nami jedno być, jednego Ojca czcić, * Ref.
 • Pożywać chcemy Ciało twe, * Krew Twoją chcemy pić, * W miłości spalać serca swe, * Na wieki z Tobą żyć, * Ref.
 • Ref: Więc połącz wszystkich w jedno ciało, Panie nasz, * Wlej w serca ludzi miłość trwałą, Boże nasz.
 • USŁYSZ, JEZU PROŚBY MOJE, * obróć na mnie oczy Swe. * Niech dziś święte Ciało Twoje * wstąpi w słabe serce me. * Ref.
 • Przyjdź, o wieczne pożądanie, * do spragnionej duszy mej. * Przyjdź, o mój najmilszy Panie * i na zawsze mieszkaj w niej. * Ref.
 • Ref: Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, * przyjdź, mój Jezu, przyjdź. * Do przybytku serca mego, * przyjdź, mój Jezu, przyjdź.
 • WIDZIAŁEM WODĘ PŁYNĄCĄ, * od Kościoła wychodzącą, * z rogu Kościoła prawego * spływającą dla każdego. * Alleluja, alleluja!
 • A do których przychodziła, * wszystkich z grzechów oczyściła * i co się przez nią zbawili, * wraz Alleluja mówili, * alleluja, alleluja!
 • Wychwalajmy Pana swego, * na wieki miłosiernego; * Pan to możny, Pan to dobry * i do wszystkich bardzo szczodry. * Alleluja, alleluja!
 • Chwała Ojcu i Synowi * oraz Świętemu Duchowi, * jako przedtem tak i ninie, * i na wieki niechaj słynie. * Alleluja, alleluja!
 • WIDZIAŁEM WODĘ WYCHODZĄCĄ * Z prawej strony Kościoła, * A wszyscy, na których przyszła zbawieni byli * Alle-Alleluja.
 • Chwałę dawajcie panu, bo dobry jest, * Albowiem na wieki trwa miłosierdzie Jego.
 • Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku tak zawsze i ninie, * Niech Imię Pańskie na wiek wieków słynie.
 • Widziałem wodę wychodzącą * Z prawej strony Kościoła, * A wszyscy, na których przyszła zbawieni byli * Alle-Alleluja.
 • WIERZĘ PANIE I TO WYZNAJĘ, żeś Ty Syn Boga żywego, * Zstąpił na ziemię, by duszę mą, zbawić od wszelkiego złego. * Ref.
 • Za uczestnika w świątyni tej przyjmij mnie do świętej Twej uczty, * bo prawdy Twojej wrogom nie wydam, ani ich w dom Twój nie puszczę. * Ref.
 • Nie jako Judasz całuję Cię, aby Cię oddać Twej męce, * lecz jako rozbójnik na krzyżu ten, ku Tobie wznoszę me ręce. * Ref.
 • Panie i Boże, Ty wspomnij mnie, gdy przyjdziesz w Twoim królestwie * i życiem Twoim obdarzyć chciej, niech zmartwychwstanie grzesznik. * Ref.
 • Ref: Panie i Boże, grzeszników chroń, z których ja jestem pierwszy * I łaską Twoją osłaniaj ich, gdy przyjdziesz w Twoim Królestwie
 • Wejście
  WNIJDĘ DO TWEGO OŁTARZA BOŻE * Co uweselasz dni moje, * Czemuż się lękam, czemuż się trwożę, * Gdy przed obliczem Twym stoję, * Tu u stóp Twoich winy me złożę * Idąc ku górze Twej świętej, I będę Ciebie uwielbiał, Boże, * W pieśni radością przejętej.
 • Gloria
  Chwała bądź Bogu, pokój stworzeniu, * co dobrą wolę posiada. * Cześć Ci składamy i w uwielbieniu * świat cały dzięki Ci składa. Ojcze wszechmocny! Synu Jedyny! * Królu Wielkiego Władania! * Baranku Boży, co gładzisz winy, * przyjmij i nasze błagania.
 • Credo
  Wierzymy w Boga wszechmogącego, * co wszystko na ziemi sprawił * oraz w Jezusa, Syna Bożego, * co nas przez mękę Swą zbawił. Wierzymy w Ducha Ożywiciela, * w Kościół niezłomny i święty; * w chrzest, co nas w życie Chrystusa wciela * po śmierci, w byt niepojęty.
 • Przygotowanie darów
  Przyjm, Święty Ojcze, wszechmocny Boże, * chleb, który na tej patenie, * kapłan za wszystkich obecnych złoży * i wszego świata zbawienie. Daj nam przez łaskę Chleba i Wina * złączyć się z Tym, co nas zbawił, * i to, co ludzka skaziła wina, * jeszcze cudowniej naprawił.
 • Sanctus
  Z Archaniołami i Świętych chórem * my Ci śpiewamy hymn chwały, * ziemia Ci wszystka rozbrzmiewa wtórem, * a z ziemią i wszechświat cały.
 • Agnus Dei
  Baranku Boży, co gładzisz grzechy, * skruszonym odpuszczasz winy, * ześlij na miasta, pola i strzechy * pokój radosnej Nowiny.
 • Komunia
  My, słudzy Twoi, pomnąc o Męce * na zbawczym Krzyżu rozpiętej, * dar Ci składamy w kornej podzięce * z Ofiary czystej i świętej.
 • Zakończenie
  Idźmy w pokoju, Msza już skończona, * by się w nas łaska wzmocniła, * błogosławieństwo co niesie Ona, * Trójca Najświętsza nam zsyła. Niech nam Ofiara z Chleba i Wina * przyniesie moce olbrzymie, * idźmy więc w Ojca i Jego Syna * i Ducha Świętego Imię.
 • Ref: Wszystko co żyje niech wielbi Pana, * Alleluja, alleluja! *
 • Chwalcie Pana w Jego świątyni, * Na wspaniałym nieba sklepieniu. * Ref.
 • Chwalcie Go za czyny wspaniałe, * za najwyższy Jego majestat! * Ref.
 • Chwalcie Go na trąbach rozgłośnych, * chwalcie Go na harfie i cytrze! * Ref.
 • Chwalcie Go tanecznym pląsaniem, * bębnem, strunami i fletnią! * Ref.
 • Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, * na cymbałach gromkich Go chwalcie! * Ref.
 • Wejście
  Z POKORĄ UPADAMY * W proch przed Tobą. Boże, * Niech nas, gdy Ci śpiewamy, * Łaska Twa wspomoże, * Przyjmij od nas łaskawie * Podczas tej Ofiary, * Złożone ku Twej sławie * Wraz z nią w modłach dary.
 • Gloria
  Chwała Tobie i dzięki, * Panie wszechstworzenia. * Boska moc Twojej ręki * daje znak zbawienia. * Ludziom, co z grzechu wstali, * głoszą mir anieli, * by w Twojej służbie trwali * wierni i weseli.
 • Credo
  Wierzę w Boga jednego, * Stwórcę nieba, ziemi. * Boga Wszechmogącego, * Władcę nad wszystkimi; * w Jezusa, Syna Jego, * co nam dał zbawienie, * i w Ducha Mu równego, * nasze uświęcenie.
 • Przygotowanie darów
  Przyjm, Boże nasz łaskawy, * świętą tę Ofiarę, * to Wino i Chleb prawy, * Twej hojności dary; * by w Zbawcy Krew i Ciało * cudem przemienione, * żywym i zmarłym dało * pomoc i ochronę.
 • Sanctus
  Zespolone w chóry głosy * niechaj się podnoszą, * trzykroć niech pod niebiosy * z Aniołami głoszą: * o Święty, Święty, Święty, * Stwórco nasz i Panie, * wdzięcznością lud przejęty * czcić Cię nie przestanie.
 • Agnus Dei
  Cud wielki się przed nami, * chrześcijanie staje; * pod chleba postaciami * Pan Bóg się nam daje. * Tu Ciało ubóstwione, * Krew Jezusa żywa * na pokarm i obronę * wiernych dusz przybywa. O Baranku bez skazy, * Ty co gładzisz winy, * strzeż od grzechów zarazy * marnotrawne syny. * Byśmy w Twą łaskę strojni * mili Tobie byli, * czyści i bogobojni * zawsze Ci służyli.
 • Komunia
  Cześć dajem w tym momencie * Bogu prawdziwemu * w tym świętym Sakramencie * dziwnie zakrytemu, * wzrok, smak i dotykanie * w Tobie się omyla, * słów tylko Twych słuchanie * w wierze nas posila.
 • Zakończenie
  Gdyśmy już wysłuchali * Twej Ofiary, Boże, * niech ten lud, co Cię chwali, * łaska Twa wspomoże. * Ku Twojej świętej sławie, * przyjmij te Ofiary, * błogosław nam łaskawie, * oddal od nas kary.
 • ZAWITAJ CIAŁO I KRWI JEZUSA w Najświętszym Sakramencie utajone.
 • ZE SWOIM LUDEM BÓG JEST SAM, * Święty Zbawca Pan, * Zwykły chleb przemienia w Ciało Swe, * By głód naszych dusz nim nasycić mógł, * Ze swoim ludem Bóg jest sam, * Święty, Zbawca, Pan.