1. BOGA NASZEGO, CHWALCIE WSZYSTKIE ZIEMIE, * Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię. * Bo litość Jego nad nami stwierdzona, * A prawda Pańska wiecznie uiszczona.
  2. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, * Jak była na początku tak i ninie, * I na wieki niechaj zawsze słynie
   BOŻE, WEJRZYJ KU WSPOMOŻENIU MEMU * Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.(Alleluja).
  1. CAŁYM CIĘ SERCEM CHWALIĆ BĘDĘ, PANIE, * Gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie. Wielkość niezmierna dzieł Boga Jakuba, * którymi władnie, jak Mu się podoba.
  2. Co pocznie, wszystko pełne jest zacności, * pełen uwielbień. Wiek sprawiedliwości. Jego nie przetrwa żaden, a na ziemi * wieczną pamiątkę sprawi cudy swymi.
  3. Pan dobrotliwy, Pan to miłosierny; * karmi i hojnie bogaci lud wierny. Stateczny w słowie, co raz postanowił, * wiecznymi czasy tego nie odmówił.
  4. Moc swą okazał, gdy wygnał pogany, * a ten kraj synom Izraela dany. Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane, * a zaś słusznością prawa prostowane.
  5. Te się na wieki żadnych lat nie boją, * bo na słuszności i na prawdzie stoją. Pan sługi Swoje z niewoli wybawił * i dla nich wieczny testament zostawił.
  6. Imię ma straszne i pełne świętości, * a bojaźń Boża początkiem mądrości. Ci, co z niej biorą wzór życia na ziemi, * będą od wszystkich wiecznie chwalonymi.
  7. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak od początku była, tak i ninie, * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.
  1. CHWALCIE O DZIATKI NAJWYŻSZEGO PANA, * Niech Mu jednemu cześć będzie śpiewana, * Niech Imię Pańskie przebłogosławione, * Na wszystkie wieki będzie pochwalone.
  2. Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, * Niech świat Boską chwałę opowiada. * Pan ma narody wszystkie pod nogami, * Jego się chwała wznosi nad gwiazdami.
  3. I któż się z Panem tym porówna - który * Wysoko siedząc, z swej niebieskiej góry * I co na niebie i co jest na ziemi, * Oczyma widzi nieuchronionymi.
  4. On ubogiego z nędzy wyprowadzi, * I z książętami na krześle posadzi. * On niesie radość dla niepłodnej matki, * Miłe w jej domu rozmnażając dziatki.
  5. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. * Jak była na początku tak i ninie, * I na wieki niechaj zawsze słynie.
  1. DZIEŃ TEN NAM SAM PAN BÓG SPRAWIŁ. * Na nim światu się objawił, * Niechaj się więc dziś weseli. * Bo z nim radość niebo dzieli.
  2. Za Nim narody tęskniły, * ach, jakże się pocieszyły, * gdy już nadszedł pożądany * i pocieszył lud stroskany.
  3. Kiedy to, ach, pojąć zdołam, * pełen zdumienia spoglądam, * na Niego i z czcią wyznaję, * że On się pojąć nie daje.
  4. Panie, człekiem narodzony, * Książę pokoju mieniony! * Chcesz jak brat nasz mieszkać z nami, * czynić nas Boga dziatkami.
  1. GWIAZDO MORZA GŁĘBOKIEGO, * Matko Boga najwyższego, * Panienko bądź pozdrowiona, * Furto rajska otworzona.
  2. Przez Gabriela pozdrowiona, * Pełnią łaski wywyższona, * Ewy winę naprawiwszy, * Uproś nam pokój szczęśliwszy.
  3. Rozwiąż związki zadłużonym, * Przynieś światłość zaślepionym, * Odpędź od nas, co jest złego, * Daj chcieć i mieć co dobrego.
  4. Iżeś Matką, niech poznamy, Gdy się więc modlisz za nami, * Niechaj Cię Syn Twój wysłucha, * Ku nam grzesznym skłoni ucha.
  5. Panno we wszem osobliwa, * Skromna, cicha i cierpliwa, * Pomóż nam naprawić winy, * Uczyń z grzesznych Boże syny.
  6. Żywot w nas spraw ze wszem czysty, * Byśmy mieli wiekuisty, * I Jezusa oglądali, * Z Nim się wiecznie radowali.
  7. Chwała bądź Bogu wiecznemu, * Synowi Jego miłemu, * Także Duchowi Świętemu, * Bogu w Trójcy jedynemu. Amen.
  1. JEROZOLIMO, CHWAL PANA NAD PANY, * Ramieniem Jego mur twój opasany, * Górny Syjonie, chwal swojego Boga, * Żadna cię przy nim nie obejdzie trwoga.
  2. On, twoje zamkiw bramach obwarował, * Gdzie Syny twoje bezpiecznie zachował. * On twe granice pokojem zaszczyca, * W których cię zboża dostatkiem nasyca.
  3. On, skoro ziemi Swe powie wyroki, * Nie znają żadnej słowa Jego zwłoki. * On pola śniegiem jak wełną odziewa, * A szron po ziemi jak popiół rozsiewa.
  4. On, gdy rozkaże, lodem krzepnie zima, * Której ostrości któż łatwo wytrzyma. * Znowu rzekł słowo, rozpłyną się lody, * Wionie Duch Jego, powzbierały wody.
  5. Bóg prawa, Bóg swe sądy Jakubowi, * Bóg podał zakon swój Izraelowi, * Żadnym narodom On tak się nie stawił, Łaskawie ani praw Swoich objawił.
  6. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. * Jak od początku była, tak i ninie, * I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.
  1. JEŻELI DOMU SAM PAN NIE ZBUDUJE, * Daremnie nad nim rzemieślnikm pracuje. * Jeżeli miasta Pan nie strzeże z góry, * Próżno straż czyjna opasuje mury.
  2. O wy, co chlebem nędzy swej żyjecie, * śpiesząc do pracy, jak tylko spoczniecie. * Jeżeli Pańskiej nie macie pomocy, * na nic się przyda wstawać o północy!
  3. Kiedy Pan raczy wspierać swymi siły, * wybranym swoim da spoczynek miły. * W dziedzictwie Pańskim dadzą płodne matki * Izraelowi niezliczone dziatki.
  4. Jako te strzały, które strzelec żywy * z swojej bez wieści wypuszcza cięciwy. * Tak rozegnane Jakubowe syny, * gdzieś zaludniają nieznane krainy.
  5. Szczęśliwy to mąż, który z tamtych stanu * żądanie swoje ma spełnione w Panu. * Nie zlęknie się on, śmiało odpowiada, * gdy do swych w bramie nieprzyjaciół gada.
  6. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. * Jak od początku była, tak i ninie, * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.
  1. JUŻ POCHWALMY KRÓLA TEGO, * W Betlejem narodzonego, * I Maryję, Matkę Jego, * Panią dworu niebieskiego; * Jemu służy słońce, miesiąc, * We dnie, w nocy nie przestając.
  2. Apostoły, Męczennicy, * Chwalą Boga społem wszyscy, * I my także chwalmy Jego, * Tego Króla niebieskiego, * W Betlejem narodzonego
  1. JUŻ SŁOŃCE SCHODZI OGNISTE; Ty Jedność Światło wieczyste, * W sercach naszych, Trójco Święta * Rozlej miłość niepojętą.
  2. Ciebie my z rana wielbimy, * Ciebie wieczorem prosimy, * racz to sprawić, byśmy Ciebie * z świętymi chwalili w niebie.
  3. Ojcu razem i Synowi, * Świętemu także Duchowi, * jak była, tak niechaj wszędzie, * wieczna chwała zawsze będzie. Amen
  1. NOC NADESZŁA POŻĄDANA, * W tysiąc gwiazd jasnych przybrana, * Sen spoczynkiem troski słodzi. * Wtem się Jezus nam narodził.
  2. Duchów świętych grono całe, * śpiewa w górze Panu chwałę, * ludziom radość oznajmuje * i ziemi pokój zwiastuje, * i ziemi pokój zwiastuje.
  3. W złocisty obłok przywdziane, * jaką w nocy czyni zmianę; * a gdy światłość wokół toczy, * wtem je straż pasterzy zoczy, * wtem je straż pasterzy zoczy.
  4. A skoro to straż spostrzegnie, * żwawo do stajni pobiegnie, * widzieć Dziecię narodzone, * ubogo w żłób położone * ubogo w żłób położone.
  5. Choć w pieluszki uwinione, * za Pana jednak uczczone, * bo każdy w Nim poznać może, * ulubione Dziecię Boże * ulubione Dziecię Boże.
  6. Jaką radość i nadzieję, * Niebo na ziemię nam leje, * jak nas Ojciec umiłował, * kiedy nam Syna darował * kiedy nam Syna darował.
  7. Dawszy nam Bóg Syna Swego, * da te, co jest zbawiennego! * Jego miłość nieskończona * niechaj będzie uwielbiona * niechaj będzie uwielbiona.
  1. O JEZU, NASZ ZBAWICELU, * Jedyny odkupicielu! * Przed wielkim z Ojca zrodzony, * Z Matki w czasie narodzony.
  2. Śliczna Ojcowska jasności, * nadziejo ludzkiej słabości! * Skłoń uszy Twe litościwe * na prośby nasze troskliwe.
  3. Wspomnij, Zbawicielu, sobie, * żeś naszej ludzkiej osobie * równe ciało wziął z Rodzicy, * Niepokalanej Dziewicy.
  4. To dzień Twego narodzenia * do wszego mówi stworzenia, * żeś sam z tronu Ojcowskiego * przyszedł dla zbawienia mego.
  5. Przeto dziś niebo wykrzyka, * wesołość z morza wynika, * ziemia z niezmierną radością, * cieszy się Twoją bytnością.
  6. My te, przez Cię odkupieni * i krwią Twoją oczyszczeni, * pamiątkę dziś w nowym pieniu * czynim Twemu Narodzeniu.
  7. Bądź, Jezu, wiecznie chwalony, * z Panny czystej narodzony, * wieczna chwała Ojcu Twemu, * i z Nim Duchowi Świętemu.
  1. RZEKŁ PAN DO PANA MEGO ŁASKAWYM swym głosem, * Siądź mi przy boku prawym.
  2. Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi, * dam za podnóżek pod Twoje nogi.
  3. Berło Twej mocy wydam z Syjonu, * świat cały padnie u Twego tronu.
  4. A Ty używać będziesz praw swoich, * wśród nieprzyjaciół panując Twoich.
  5. Skoro rozpoczniesz Twe panowanie, * przy Tobie lud Twój w jasności stanie.
  6. Nim jeszcze zorzy świecić kazałem, * Ciebie z wnętrzności moich wydałem.
  7. Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa, * danego nigdy nie cofnie słowa.
  8. Ty jesteś kapłan do końca wieka, * według obrządku Melchizedeka.
  9. Przy Twej prawicy Pan jest nad pany, * w dzień gniewu swego zetrze tyrany.
  10. Sąd swój rozciągnie po całym świecie, * i nieposłuszne narody zgniecie.
  11. Pyszną na ziemi głowę poniży, * która mu Jego chwale ubliży.
  12. Z mętnej po drodze pić będzie rzeki, * dlatego głowę wzniesie na wieki.
  13. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
  14. Jak od początku była, tak i ninie, * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.
  1. SŁAW JĘZYKU, TAJEMNICĘ, * Ciała i najświętszej Krwi, * Którą jako łask krynicę, * Wylał w czasie ziemskich dni, * Ten, co Matkę miał Dziewicę, * Król narodów, godzien czci.
  2. Z Panny czystej narodzony, * Posłan zbawić ludzki ród, * Gdy po świecie na wsze strony, * Ziarno słowa rzucił w lud, * Wtedy cudem niezgłębionym * Zamknął swej pielgrzymki trud.
  3. W noc ostatnią przy wieczerzy, * Z tymi, których braćmi zwał, * Pełniąc wszystko, jak należy, * Czego przepis prawny chciał, * Sam dwunastu się powierzył * I za pokarm z rąk swych dał.
  4. Słowem więc, Wcielone Słowo, * Chleb zamienia w Ciało swe, * Wino krwią jest Chrystusową, * Darmo wzrok to widzieć chce. * Tylko wiara, Boża mowa, * Pewność o tym w serca śle.
  5. Przed tak wielkim Sakramentem * Upadajmy wszyscy wraz, * Niech przed Nowym Testamentem * Starych praw ustąpi czas. * Co dla zmysłów niepojęte. * Niech dopełni wiara w nas.
  6. Bogu Ojcu i Synowi, * Hołd po wszystkie nieśmy dni, * Niech podaje wiek wiekowi * Hymn tryumfu, dzięki, czci, * A równemu im Duchowi * Niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.
  1. STWÓRCO ŚWIATŁOŚCI NAJLEPSZY * coś dzienne światło zapalił * i w blasku nowej światłości * nadałeś światu początek.
  2. Złączyłeś ranek z wieczorem * i dniem je nazwać kazałeś; * gdy nocy ciemność zapada, * wysłuchaj prośby błagalne.
  3. By dusza winą skalana * nie poszła nagle w zaświaty, * nie myśląc o tym, co wieczne, * szukając złudnych rozkoszy.
  4. Do bram niebieskich niech puka, * i weźmie życia nagrodę; * przewinień wszelkich się strzeżmy, * wciąż nośmy Boga w swym sercu!
  5. O, spraw to, Ojcze najlepszy * i równy z Ojcem, Ty, Synu, * co z Duchem, Dawcą radości, * chwalebnie władasz przez wieki. Amen.
  1. SZCZĘŚLIWY I NIE ZNA KAŹNI, * Kto w Pańskiej żyje bojaźni.
  2. Najmilsza jemu jest droga, * iść według przykazań Boga.
  3. Krew jego zacna na ziemi * porówna zawżdy z możnymi.
  4. Ród się cnotliwych rozpleni, * i będą błogosławieni.
  5. Dom jego będzie obfity, * w zbiory i trwałe zaszczyty.
  6. A cześć poczciwego człeka, * pójdzie od wieka do wieka.
  7. Niechaj noc zaćmi mgły swymi, * światło jest nad cnotliwymi.
  8. Zawsze im Pan jest życzliwy, * litosny i sprawiedliwy.
  9. Człek miły pełen wesela, * gdy drugim z swego udziela.
  10. W słowie się swoim tak rządzi, * że co wyrzecze, nie zbłądzi.
  11. Ludzka pamięć jego sprawy * uwieczni: Był to mą prawy.
  12. I zły go język nie trwoży, * bezpieczny w nadziei Bożej.
  13. Stateczność jego cnej duszy * żadną się rzeczą nie wzruszy.
  14. Wydoła złej chwili snadnie, * a nieprzyjaciel upadnie.
  15. Rozsypał swoje szczodroty * Na wdowy, biedne sieroty.
  16. Przeto uczynnością słynie, * i chwała Jego nie zginie.
  17. Zły, na to patrząc, boleje, * zgrzyta, z zazdrości sinieje.
  18. Taki, co w głowie uradzi, * do skutku nie doprowadzi.
  19. Chwała Ojcu i Synowi, * oraz Świętemu Duchowi.
  20. Jak na początku tak i ninie, * i na wieki niechaj słynie.
  1. ŚPIEWAJCIE PANU Z WESELEM, * Jezus naszym Zbawicielem, * Dziś na ziemię przychodzi, * Z Panny czystej się rodzi.
  2. Przystąpmy w duchu ku Tobie, * Bóg w Dziecięcia osobie, * tu w ubóstwie Pan świata, * z człowiekiem się dziś brata, * z człowiekiem się dziś brata.
  3. Złóżmy Mu pokłon głęboki, * uczcijmy Jego wyroki, * Bóg nieograniczony * człowiekiem dziś zrodzony, * człowiekiem dziś zrodzony.
  4. Przynieśmy z Aniołów chórem, * bośmy te Jego utworem, * chwały Mu głośmy, pienia, * w dzień Jego narodzenia, * w dzień Jego narodzenia.
  5. Idźmy k'Niemu z pasterzami, * nieśmy ofiary z mędrcami! * Już nie kadzidło, złoto, * Pan ten nie stoi o to, * Pan ten nie stoi o to.
  6. Chwała bądź Bogu Synowi, * zrodzonemu z Panny czystej, * i Ojcu z Duchem Świętym, * na wieki niepojętym, * na wieki niepojętym.
  1. UCIESZYŁA MNIE WIEŚĆ POŻĄDANA, Pójdziem do domu naszego Pana, * Jerozolimo, w tym świętym progu, * Dajmy cześć Bogu.
  2. Jerozolimo, dom nasz, dom Boży, * budowa jego co dzień się mnoży. * Kędy ma słynąć słodka swoboda * i braci zgoda.
  3. Tam pokolenia przyjdą gromadnie, * przed Panem każdy w pokorze padnie, * iszcząc swe śluby i śluby owe * Izraelowe.
  4. Tam w świętej sieni codziennie siędą, * pocześni starcy sądzić lud będą. * Tam się Dawida domem zaszczyca, * trwała stolica.
  5. Proście o pokój Jerozolimy, * i o obfitość Boga prosimy. * Moc Pańska pokój stanowić będzie, * dostatek wszędzie.
  6. Dla braci naszych i dla bliźniego * prośmy o pokój, a dla świętego * Domu Pańskiego w każdej godzinie * niech dobro płynie.
  7. Chwała bądź Bogu Ojcu i Synowi, * Przenajświętszemu oraz Duchowi. * Jako przed wieki była, tak i ninie * niech zawsze słynie.
  1. UWIELBIAJ, DUSZO MOJA, SŁAWĘ PANA MEGO, * Chwała Boga, Stworzyciela, tak bardzo dobrego.
  2. Bóg mój zbawienie moje jedyna otucha, * Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha
  3. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, * łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
  4. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, * odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.
  5. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, * którego moc przedziwna, święte imię Jego.
  6. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, * bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
  7. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, * rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
  8. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, * wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
  9. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, * bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.
  10. Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego, * wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.
  11. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym: * Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.
  12. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu, * Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
  13. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, * teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.
  1. WIELBI DUSZA MOJA PANA, * I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
  1. WIELBIJ DUSZO MOJA PANA, * Któraś od Niego wybrana, * I wesel się w Bogu swoim, * Co jest Zbawicielem moim.
  2. Wejrzał On z swojej stolicy, * na pokorę służebnicy * i po wszystkie wieki czczoną, * chce ją mieć błogosławioną.
  3. Moc najwyższa mnie wsławiła, * kiedy dla mnie uczyniła, * cuda nigdy niepojęte, * której imię zawsze święte.
  4. A litość od pokolenia, * do pokoleń i zbawienia, * tych, co się Boga lękają * i Panem Go swym uznają.
  5. Wszechmocny Pan, nieśmiertelną, * moc okazał swoją dzielną, * gdy myśli pysznych rozprószył, * i dumne serca pokruszył.
  6. Bohaterów dumno mężnych, * gdy strącił z tronów potężnych. * a pokornych wyprowadził * i na tronach ich osadził.
  7. Gdy ubogich bogactwami, * dom napełnił i skarbami. * A pogardził bogatymi * i zrównał ich z ubogimi.
  8. Sługę swego, kiedy w stałą, * wziął opiekę swą wspaniałą, * Izraela miłosierny, * Bóg w przymierzach swoich wierny.
  9. Które z naszymi przodkami, * Abrahama potomkami, * uczynił i zawarł stałe * i na wieki wiecznie trwałe.
  10. Chwała Ojcu i Synowi, * Świętemu także Duchowi * niech będzie wszędzie stateczna, * teraz i na wieki wieczna.
  1. WITAJ GWIAZDO MORSKA, * Wielka Matko Boga, * Panno zawsze czysta, * Niebios Bramo błoga.
  2. Słowy Gabriela, * Będąc przywitana, * Utwierdź nas w pokoju, * Odmień Ewy miano.
  3. Winnych wyzwól z więzów, * Ślepym przywróć blaski, * Oddal nędzę naszą, * Uproś wszystkie łaski.
  4. Bądź nam Matką w niebie, * By na głos nasz baczył * Co narodzon dla nas, * Być twym Synem raczył.
  5. Panno Ty jedyna, * Cicha i bez skazy, * Uczyń ans cichymi, * Obmyj z grzechów zmazy.
  6. Daj wieść życie czyste, * Drogę ściel bezpieczną, * Widzieć daj Jezusa, * Mieć z Nim radość wieczną.
  7. Bogu Ojcu chwała, * Chrystusowi pienie, * Obu z Duchem Świętym, * Jedno uwielbienie.