1. BŁYSNĄŁ PORANEK, ZNIKNĘŁY CIENIE, * Ja wzrok z pokorą toczę po niebie, * Boże najpierwsze moje westchnienie * I moją duszę, wznoszę do Ciebie. * Czuje Twą wielkość wieczność jej strażą. * U nóg twych losy świata się ważą * I drżący piorun Twej czeka.
  2. Przed Twoim, Panie, świętym Obliczem * drżące się korzą wszystkie narody, * wszystko przed Tobą prochem lub niczym. * Tobie wiatr huczy i szumią wody. * Przyroda, w szatę wiosny przybrana, * dla Ciebie z kwiatów wije podnóże, * na cześć Twą słońce wschodzi co rana * i za Twą wolą chowa się w chmurze, * i za Twą wolą chowa się w chmurze.
  1. BOSKI NASZ POCIESZYCIELU, * W mrokach cierpień i niedoli * Stwórco jasnych widnokręgów, * Ukaż światła Bożej woli. * Ref.
  2. Duchu Prawdy, świat nie widząc * Nie chce znać Cię, nie przyjmuje * Otwórz umysł nasz i serce, Niech Cię pozna i miłuje. * Ref.
  3. Boski nasz Nauczycielu, * Ciągle kształtuj nas na nowo, * Ucz, że "duchem jest i życiem" * Każde Chrystusowe słowo. * Ref.
  4. Boski Duchu, Świadku Pana, * Na niepewnej życia fali, * Wspieraj, byśmy swą postawą * Jemu świadectwo dawali. * Ref.
  5. Któryś jest rzecznikiem wiary * Dawco łask, sprawiedliwości, * Głoś niechybny sąd nad grzechem, * I zwycięstwo głoś miłości. * Ref.
  6. Przyszłych spraw Oznajmicielu, * Rozszerz nasze serca małe, * Rzeczy przyszłe nam odkrywaj, * Prowadź nas do prawdy całej. * Ref.
  7. Tyś Chrystusa chwały Znakiem, * Udziel łaski i pomocy * Do odkrycia Boga w świecie, * Ojca, Syna zbawczej mocy. * Ref.

   Ref: Wierzymy, że Twe działanie w świecie i w nas nie ustanie, * Wierzymy, że Twe działanie w świecie i w nas nie ustanie.

  1. BÓG SIĘ RODZI GWIAZDA WSCHODZI, * Trzej królowie od Wschodu * Tu z darami ofiarami, * Każdy swego narodu, * Do Betlejem, gdzie złożony, * Z Panny Chrystus narodzony, Jedną z licznymi dwory.
  2. Tak Murzyni, Arabowie, * Z Tarsu to są Królowie, * Nauczeni, oświeceni, * Ci święci trzej magowie. * Przez proroka Balaama, * Co potwierdza gwiazda sama * Prowadząca do szopy.
  3. Nie leniwi, lecz kwapliwi, * Swoje kraje rzucają, * A w te strony swe korony * W szopie Panu składają; * Jeruzalem nawiedzając * I Heroda się pytając, * Gdzie Król Chrystus narodzon.
  4. Lubo w żłobie, jednak sobie Dziecię Boga szacują, * Otworzywszy skarb, złożywszy wonność, mirę darują; * A najczystsze Panny ręce, Matki Bożej, swej Panience * Wdzięczne dary złożyli.
  5. Złoto Pana, a kapłana kadzidło oznaczało, * Mira znakiem, mękę smakiem w darach tych wyrażało: * Co Królowie gdy oddali, Pana w żłobie pożegnali, * Z matką Jego Maryją.
  6. I my dary, z serc ofiary dajmy Panu z Królami, * Miłość w złocie, zapach w cnocie, mirę gorzką i z nami: * Prosząc Pana poznanego, Boga w żłobie złożonego, * By nas niebem darował.
  1. CHRYSTE KRÓLU, PRZED TOBĄ PADAMY, * Do stóp Twoich kornie się zbliżamy, * Chcemy Boski Twój Majestat sławić, * Przed Twym tronem cześć swoją wyjawić, * Bądź uwielbion od wszego stworzenia, * Niech Cię chwali, niebo, ziemia, świat, * Boś jest godzien dla Twego Imienia, * By się każdy kłaniał Tobie rad.
  2. Panie Jezu, my uznajem Ciebie * Jako Króla w szczęściu i potrzebie, * I pragniemy, Twymi poddanymi * Zawsze, wszędzie być Tobie wiernymi. * Panuj nad naszymi rodzinami: * Niech Twa wola spełnia się w nich wciąż, * Obdarzaj nas Twoimi łaskami, * Wszystkie sługi Twoje z Tobą zwiąż
  1. CHRYSTE KRÓLU TOBIE CZEŚĆ, * Synu Boży chcemy nieść! * Wszechmogący jesteś sam, * Nieba, ziemi wieczny Pan, * Nieba, ziemi wieczny Pan.
  2. Chryste Królu, prosim Cię: * Mocą swą racz zjawić się! * Twoich wiernych dzieci broń. * Twej pomocy podaj dłoń, * Twej pomocy podaj dłoń.
  1. CHRYSTE WŁADCO NAD WIEKAMI, * Kieruj także narodami! Wszak Tobie wierzymy mocno, * Serca nasze kiedyś spoczną.
  2. Przyszedłeś pokój zaszczepić, * Niespokojne serca krzepić. * Zgromadź rozproszoną trzodę, * Siej wszędzie miłość i zgodę.
  1. CHRYSTUS KRÓLEM, Chrystus Panem, * Chrystus, Chrystus Władcą nam
  1. CHRYSTUS PAN W NIEBO WSTĘPUJE * Niech się wierny lud raduje! * Na cześć Jego zawołajmy, * Chwałę Panu zawołajmy, * Chwałę Panu zaśpiewajmy: * Alleluja!
  2. Chóry niebian Go witają, * Cześć i chwałę Mu oddają; * Wielce cieszą się Anieli, * Kiedy Chrystusa ujrzeli: * Alleluja, alleluja!
  3. Chrystus Pan wstąpił dnia tego * Do Królestwa niebieskiego, * Równy w Bóstwie Ojcu swemu * Usiadł po prawicy Jemu, * Alleluja, alleluja!
  4. Miejsce nam gotuje w niebie, * Chcąc nas wszystkich mieć u siebie; * Niebaśmy już dziedzicami, * Porównani z Aniołami. * Alleluja, alleluja!
  5. Niechaj ustępuje trwoga, * Mamy Zbawiciela Boga! * Szatan, grzech i śmierć zwalczona, * Przez Chrystusa zwyciężona. * Alleluja, alleluja!
  6. Obiecał Ducha Świętego, * Aby strzegł serca naszego, * Aby cieszył nas i bronił * I od czarta nas zasłonił. * Alleluja, alleluja!
  7. Apostołowie, patrzajcie, * Za Nim w niebo spoglądajcie; * Jezus ten, co od was idzie, * By świat sądzić, znowu przyjdzie. * Alleluja, alleluja!
  1. CHRYSTUSOWI CZEŚĆ I CHWAŁA, * Ludy, nieście hołd Mu swój! * Niech zawoła ziemia cała: * Chrystus Pan to król jest mój!
  2. On za nas na śmierć krzyżową, * Żywot swój ofiarnie dał, * Na ołtarzu dziś na nowo, * Ofiarą się za nas stał!
  3. Chrystusowi cześć i chwała! * Pieśń serdeczna niech Mu brzmi! * Miłość jego zrozumiała, * Nasze smutki, nasze łzy.
  4. Niegdyś Bóg, Dziecina mała, * Dzielił z nami życia trud. * A dziś, jako Hostia biała, * Karmi oraz cieszy lud.
  1. CHWAŁA BĄDŹ BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, * Temu, który jest w Osobach trojaki, * W Bóstwie jednaki.
  2. A kiedy przyjdzie ostatnia godzina, * uproś nam łaskę u swojego Syna * i żal za grzechy, bez zmazy poczęta, * Panienko święta!
  3. A ci, którzy już dni swoje skończyli, * i ów straszliwy termin odprawili, * niech mają pokój, pokój pożądany, * Jezu kochany!
   CHWAŁA OJCU I SYNOWI i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
   CICHY ZAPADA ZMROK, idzie już ciemna noc, * Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc, * Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła, * Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia.
  1. CÓŻ CI JEZU DAMY za Twych łask strumienie? * Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. * Ref.
  2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu. * Ref.
  3. Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe, * Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę. * Ref.
   Ref: Panie nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nam! * Poprzez wieczny czas, króluj, Jezu nam.
  1. Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym. * Którego wylał na nas obficie przez jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, * Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. * Ref.
  2. Wszyscy, których prowadzi Duch Boży są Synami bożymi, * Nie otrzymaliśmy ducha niewoli i bojaźni, Ale ducha mocy i miłości i przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba: Ojcze. * Ref.
  3. Usiłujmy więc zachować jedność Ducha dzięki wiezi, jaką jest pokój. * Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliśmy wezwani do jednej nadziei, jaką daje nasze powołanie. * Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich. * Ref.
  4. Serce człowieka nie zdołało pojąć jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. * Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, * Który przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. * Ref.
  5. Bóg jest Tym, który nas umacnia w Chrystusie, i Tym, który nas namaścił. * On też wycisnął na nas pieczęć * I zostawił zadatek Ducha w sercach naszych. * Ref.
  6. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. * Gdy bowiem nie umiemy się modlić, tak jak trzeba, * Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. * Ref.
   Ref: Duch Pański napełnił okrąg ziemi, Alleluja. * Radujmy się przed Panem i wysławiajmy wielkie dzieła Boże, * Alleluja, alleluja.
  1. Chcesz, rozpalisz i rozognisz * Serca wzniesiesz na wysokość, * W ciemność rzucisz blask pochodni, * I rozproszysz grzechu mroki.
  2. Naszą nicość odbudujesz * W najpiękniejsze znów struktury, * Tchnieniem swoim świat przesnujesz * W szelszczących modlitw sznury.
  3. Z mgieł konkretny kształt wywodzisz * I z chaosu piękno ładu, * Tyś pokoje wśród niezgody, * W bezradności Tyś jest radą.
  4. Chcesz, odmienisz płytkość pragnień, * Aby drążyć nurtu głębię. * Swą mądrością olśnisz nagle, * W ciszę wwiedziesz z burzy skłębień.
  5. Twe zbliżenie zaróżowi * Pulsem życia, wzrostu drżeniem. * Narodzimy się na nowo, * Ciemność stanie się promieniem.
   Ref: Duchu ogniu, Duchu żarze, * Duchu światło, Duchu blasku, * Duchu wichrze i pożarze; * Ześlij płomień swojej łaski!
  1. DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ PROSIMY, * Twojej łaski nam trzeba, * Niech w nauce postąpimy, * Objawionej nam z nieba, * Niech ją pojmiem z łatwością, * Utrzymamy z stałością, * A jej światłem oświeceni, * W dobrym będziem utwierdzeni.
  1. DZIŚ KONIEC ROKU ZESZŁEMU, * Dziękujmy Bogu naszemu, * I raczył w swej Opatrzności, * Utrzymać nas w szczęśliwości.
  2. Prośmy Go, by w swej litości, * Przeszłe nasze wszystkie złości, * Miłościwie nam przebaczył, * Łaską swą wzbogacić raczył.
  3. Oraz, gdy skończymy lata, * Pomnijmy na koniec świata, * Na ostatnie dokończenie, * Duszy z ciałem rozłączenie.
  4. A dobrymi uczynkami, * Cnotliwymi zasługami * Starajmy się złe naprawić, * Byśmy mogli duszę zbawić.
  1. GDY MNIE RANNA ZORZA BUDZI, * I snu mara już nie łudzi, * Wielki Boże, w takiej dobie. * Pierwsza moja myśl o Tobie
  2. Gdy złociste słońce wschodzi * miłe czucia we mnie rodzi, * pełen jestem tej ufności, * że to znak Twej Opatrzności.
  3. Ptasząt świergot szczebiotliwy * nuci, Stwórco, Twoje dziwy, * a ja mam być skamieniały, * na ten widok Twojej chwały?
  1. GDY WIECZORNE ZEJDĄ ZORZE * W ten spokojny, błogi czas, * Zanim się do snu położę, * Matko pobłogosław nas. * Ref.
  2. Gdy wieczorne zabrzmią dzwony, * kiedy gwiazdek błyśnie rój, * ja w modlitwie zatopiony, * hołd Ci, Matko, składam swój. * Ref.
  3. Kiedy się już noc rozściele, * z wszystkich nędznych świata stron. * Cierpień naszych, łez tak wiele, * Matko, nieś przed Boga tron. * Ref.
  4. Ty, najczulsza Matko Boga, * połóż biedzie naszej kres, * my w podzięce Ci niesiemy, * wieniec uczuć, zdroje łez. * Ref.
   Ref: Dobranoc Maryjo, dobranoc Maryjo.
  1. IDZIE NOC, SŁOŃCE JUŻ ZESZŁO Z GÓR, zeszło z pól, zeszło z mórz, * W cichym śnie spocznij już. Bóg jest tuż.
  2. Jezus zwie, cicho zwie, ciebie zwie, zwie i mnie, wszystkich zwie. * Powiedz Mu: "Jezu mój, chcę być Twój"
  1. IDZIESZ PRZEZ WIEKI, * Krwią znaczysz drogę, * Startą od cierpień i bólu, * Krzyż niesiesz ciężki, * Koisz duszy trwogę, * O Jezu Chryste, nasz Królu. * Ref.
  2. Książe pokoju, Władco nieba, ziemi, * Obdarz pokojem świat cały. * Po ziemskim boju z Tobą zjednoczeni, * Niech nucim hymn Twojej chwały: * Ref.
  3. Cichy Baranku, Boże miłości, * Rozpal przed nami swe zorze, * Naucz nas męstwa, świętej cichości, * Prowadź nas w niebo, nasz Boże. * Ref.
   Ref: Króluj nad nami, * Króluj nad wiekami, My z Tobą pójdziemy na boje, * Książe ciemności pierzchnie w piekła bramy, * Królestwo wzmocni się Twoje.
  1. JAK WIELKA I SZEROKA ZIEMIA, * Jak wielki i maleńki człowiek, * Niech się pokłonią drzew korony, * Niech się pochylą nisko głowy. * Ref.
  2. Za niebo, ziemię i Twe słowa, * Za to, że jestem i że kocham, * Za to, że mogę Tobie śpiewać, * Szukać i ufać, i dziękować. * Ref.
   Ref: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu ponad czasem i przestrzenią. Chwała Ojcu, * Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, od początku i bez końca, Chwała Ojcu
  1. JAKAŻ TO GWIAZDA BŁYSZCZY NA WSCHODZIE, * Gwiazda nowego imienia? * Mędrcy wołają: ciesz się narodzie, * To gwiazda twego zbawienia, * Biegną Królowie za jej promieniem, * A za królami tłum ludu, * Bo im ta gwiazda świeci zbawieniem, * Bo im zwiastuje cud cudy.
  2. Ten, co nam później miał być przykładem * W miłości i poświęceniu, * Dziś, niezgłębionych wyroków śladem, * Zrodzon w nędzy, poniżeniu. * W garstce barłogu skrył świętą głowę, * Palmę światłości, męczeństwa, * Co światu życie miała dać nowe, * Nad błędem odnieść zwycięstwa.
  3. Panie, ta gwiazda, co Mędrców wiodła * Do Chrystusowej kołyski, * Niech nas do Twego prowadzi źródła, * Światowe przyćmi połyski. * Do ostatniego życia zaniku * Boskiego światła udziela, * Byśmy tam zaszli po jej promyku, * Do świętych stóp Zbawiciela.
  1. JEDEN W NATURZE, W OSOBACH TROISTY, * Ojcze i Synu, z Duchem wiekuisty, * We trzech Osobach nic nie podzielony, * Bądź pochwalony.
  2. Do Ciebie, Trójco Przenajświętsza, wołam, * Na pomoc swoją Ciebie kornie wzywam; * Dla Twej dobroci pobłogosław wszemu, * Stworzeniu swemu.
  3. Pokaż ojcowską, Ojcze, łaskę swoją; * Synu, w Krwi Twojej oczyść duszę moją. * Przyjdź Duchu Święty, pociesz nas w potrzebie, * Proszących Ciebie.
  1. JESZCZE RAZ POZDROWIĆ MUSZĘ, *Jezu mój, i błagać Cię, * U Twych stóp ukorzyć duszę, * Potem stąd oddalić się.
  2. Muszę z serca złożyć dzięki, * dziś za dobrodziejstwa Twe, * za Twe łaski, co z Twej ręki * spłynęły na życie me.
  3. Każda serca mego rana, * wszelka radość duszy mej, * każda boleść mi zadana, * znakiem jest miłości Twej.
  4. Czy zabierasz co, czy dajesz, * zawsze Ojcem jesteś mi, * duszy się pokarmem stajesz, * a ja przykrość sprawiam Ci.
  5. Przebacz mi i w służbę Twoją, * dziś mnie znowu przyjąć chciej, * dusza ma własnością Twoją, * Jezu, nie odpychaj jej.
  1. KIEDY RANNE WSTAJĄ ZORZE, * Tobie ziemia Tobie morze, * Tobie śpiewa żywioł wszelki; * Bądź pochwalon, Boże wielki.
  2. A człowiek, który bez miary * obsypany Twymi dary, * coś go stworzył i ocalił, * a czemu by Cię nie chwalił?
  3. Ledwie oczy przetrzeć zdołam, * wnet do mego Pana wołam, * do mego Boga na niebie, * i szukam Go koło siebie.
  4. Wielu snem śmierci upadli, * co się wczoraj spać pokładli; * my się jeszcze obudzili, * byśmy Cię, Boże, chwalili.
  5. Boże w Trójcy niepojęty, * Ojcze, Synu, Duchu Święty, * Tobie chwałę oddajemy, * niech dla Ciebie dziś żyjemy.
  1. KIEDY W JASNĄ, SPOKOJNĄ, CICHĄ NOC * Spoglądam na niebo pełne gwiazd, * Kiedy myślę czy życie to ma sens. * I wołam do Ciebie, Ojcze nasz. * Ref.
  2. Kiedy w życiu tak pełnym rozczarowań, * Przez grzechu kamienie potknę się, * Kiedy spokój utonie w sali knowań, * Każdym drżeniem mej duszy szukam Cię. * Ref.
  3. Życie ludzi przebiega krętą drogą, * Hen w górze cel mej wędrówki tkwi, * I choć czasem sił braknie moim nogom, * To ja dojdę, gdy zaufam Ci. * Ref.
   Ref: O Boże, o Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. * Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój, * I że tylko Twoją drogą kroczyć chcę.
  1. KRÓLU MEJ DUSZY, drogi Mój Panie, * Ty wciąż królujesz, choć wieki płyną, * Choć piekło huczy, że tron Twój skruszy, * Ty wciąż królujesz, Króluj mej duszy.
  2. Serca nadziejo, gdy człek w boleści, * Na próżno szuka w tym życiu treści, * Gdy resztki szczęścia w proch się rozwieją, * W tej smutnej doli sameś nadzieją.
  1. KRÓLUJ NAM CHRYSTE ZAWSZE I WSZĘDZIE, To nasze rycerskie hasło, * Ono nas zawsze prowadzić będzie, * I świecić jak słońce jasno.
  2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy. * Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
  3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami życie rozkwita w wiośnie, * Odważnie, bo Jezus woła. * Przed nami życie rozkwita w wiośnie, * Odważnie, bo Jezus woła.
  1. MESJASZ PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT PRAWDZIWY, * I Prorok zacny z wielkim dziwy, * Który przez swoje znaki * Dał wodzie winne smaki * W Kanie Galilejskiej.li>Wesele zacne, bardzo sprawiono, * Pana Jezusa na nie poproszono, * I zwolenników Jego, * By strzegli Pana swego * W Kanie Galilejskiej.
  2. Z wielkim dostatkiem potrawy znoszą, * Pana Jezusa, aby jadł proszą; * Wszystkiego dosyć mają, * Tylko wina czekają * W Kanie Galilejskiej.
  3. Matka zaś Jego, gdy to ujrzała, * Oblubieńcowi dogodzić chciała * Prosiła swego Syna, * By uczynił z wody wina * W Kanie Galilejskiej.
  4. Pan Jezus, chcąc tym uszlachetnić gody * Kazał nanosić dostatkiem wody; * Hej, gody, gody, gody! * Wnet będzie wino z wody * W Kanie Galilejskiej.
  5. Wnet prawdziwego Boga poznali, * Gdy zamiast wody wino czerpali; * Hej, wino, wino, wino! * Lepsze niż dawniej było * W Kanie Galilejskiej.
  6. Przez narodzenie Twojego Syna, * Każ nam nalewać, Panienko, wina; * Hej, wina, wina, wina! * U tak dobrego Pana * W Królestwie niebieskim.
  1. MĘDRCY ŚWIATA, MONARCHOWIE, * Gdzie śpiesznie dążycie? * powiedzcież nam, trzej Królowie, * Chcecie widzieć Dziecię? * Ono w żłobie, nie ma tronu * I berła nie dzierży, * A proroctwo Jego zgonu * Już się w świecie szerzy.
  2. Mędrcy świata, złość okrutna, * Dziecię prześladuje! * Wieść okropna, wieść to smutna, * Herod spisek knuje! * Nic monarchów nie odstrasza, * Do Betlejem śpieszą, * Gwiazda Zbawcę im ogłasza, * Nadzieją się cieszą.
  3. Przed Maryją stają społem, * Niosą Panu dary, * Przed Jezusem biją czołem, * Składają ofiary. * Trzykroć szczęśliwi Królowie, * Któż wam nie zazdrości? * Cóż my damy, kto nam powie, * Pałając z miłości?
  4. Tak jak każą nam kapłani, * Damy dar troisty: * Modły, pracę niosąc w dani, * I ar serca czysty. * To kadzidło, mirrę, złoto * Niesiem, Jezu, szczerze, * Co dajemy Ci z ochotą, * Od nas przyjm w ofierze!
  1. NA TWOJEJ CHRYSTE ŚWIĘTEJ SKRONI, * Korona Bóstwa sieje blaski: * Berło królewskie trzymasz w dłoni, * A w sercu niesiesz skarby łask. * Ref.
  2. Ty jeden jesteś nam światłością, * Nadzieją pośród życia burz. * Ty jeden jesteś serc miłością, * Pokojem Bożym wszystkich dusz. * Ref.
  3. Tyś zawarł z nami Krwią przymierze, * I lud wybrany stworzył z nas, * Tyś wszystkich złączył w jednej wierze * I poddał z Sobą Ojcu wraz. * Ref.
   Ref: O, Króluj Chryste, króluj nam, * Z nami po wszystkie zostań dni. * Z ziemi do niebios prowadź bram, * Gdzie twoja chwała wiecznie brzmi
  1. NA ZACHÓD DZIEŃ SIĘ CHYLI, słońce nisko już * O Tobie, Jezu, myślę, na Twe dziecko spójrz. * Ref.
  2. Cierpienia i radości, to jest ludzi pieśń * Ja wszędzie Twej, miłości pragnę słyszeć wieść. * Ref.
  3. Przenika wiara ciemność, niby światło gwiazd * O Jezu, Ty bądź ze mną, niech nic nie dzieli nas. * Ref.
  4. O Jezu, Ty w ramiona ziemię swoją weź. * Już śpi uspokojona noc swój nuci śpiew. * Ref.
   Ref: I wiem, przyjdzie dzień szczęśliwy, * Ty przygarniesz mnie.
  1. NIE TAK BYSTRO PŁYNIE RZEKA, * Jak nam prędko czas ucieka; * Dzień za dniem, a rok za rokiem * Przemija niezwrotnym tokiem.
  2. Tak prędko rok przeszły minął, * Że właśnie w momencie zginął * I spłynął z tej doczesności * W bezdenne morze wieczności.
  3. Szczęśliwy ten, kto wspomina * Że każdy dzień i godzina * Była Bogu poświęcona * I zbawiennie przepędzona.
  4. Boże bądź i w Roku Nowym * Nam na ratunek gotowym; * Błogosław, Boże łaskawy, * Nasze prace i zabawy.
  5. Do cnoty udzielaj chęci, * Utwierdzaj nam to w pamięci, * Że czas niezwrotnie ucieka, * A śmierć goni i sąd czeka.
  6. Przyjmijże więc nasze dzięki * Za wszystko, cośmy z Twej ręki * Odebrali przez rok cały, * Racz przyjąć ofiarę chwały.
  1. NIEROZDZIELNA TRÓJCO ŚWIĘTA, * W Majestacie niepojęta, * Ojcze, Synu, Duchu Święty * Jeden Boże, niepojęty.
  2. Przepaść bezdennej jasności, * Wieczna skryta tajemności, * Światłem wiary, daj mi poznać, * Daj sercem całym miłować.
  3. Święty. Mocny. Nieśmiertelny, * W jedności swej nierozdzielny, * Wszechmocny, mądry i dobry, * W łaskach niezliczony, szczodry.
  4. Wejrzyj na człeka nędznego, * Ten cień obrazu Twojego; * Poratuj swoje stworzenie, * Oddal odeń odrzucenie.
  1. NOWY ROK BIEŻY, w jasełkach leży, a kto, kto? * Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na ziemi!
  2. Leży Dzieciątko, jako jagniątko, a gdzie, gdzie? * W Betlejem, mieście, tam się pospieszcie, znajdziecie.
  3. Jak Go poznamy, gdy Go nie znamy, Jezusa * Biednie uwity, nie w aksamity, ubogo!
  4. Pójdźcie, kapłani, do tejże stajni, a proście. * Niech w rękach waszych, a ustach naszych, Bóg rośnie!
  5. Pójdź, miła młodzi, Jezus się rodzi, w stajence. * Dary przynosi, rączki podnosi, dziecięce.
  6. Pójdźcie, panienki, do tej stajenki, klęknijcie! * Wam Oblubieniec da rajski wieniec, dziękujcie!
  1. O CHRYSTE KRÓLU WŁADCO ŚWIATA, * Twoimi zawsze chcemy być. * W Tobie mieć Wodza, w Tobie Brata, * Pod berłem Twoim wiecznie żyć. * Ref.
  2. W królestwie Twoim miłość włada, * Trwa wieczny pokój pośród burz, * W nim boska czeka nas biesiada: * Radość niebieska ciał i dusz. * Ref.
   Ref: Króluj nad nami, Boże nasz, * Drogą świetlaną prowadź wprzód. * Wspieraj swą mocą, łaską darz, * U wiekuistych przyjmij wrót.
  1. O CZŁOWIECZE WSPOMNJ SOBIE, * Żeś we wszystkiej swej ozdobie * Prochem, który legnie w grobie.
  2. Czyń pokutę bez zwlekania, * Niech się serce twe nie wzbrania, * Szukaj z Bogiem pojednania.
  3. Bo, gdy życie twoje minie, * I pokuty czas upłynie, * Dusza twoja wiecznie zginie.
  4. Na tym świecie nic trwałego * Próżno garniesz się do niego * Gardząc łaską Boga swego.
  5. Błagaj Boga wszechwładnego * Z wiarą serca skruszonego, * O poprawę życia swego.
  6. Błagaj Ojca w wysokości, * O niebieski dar mądrości, * I o żywot w pobożności.
  7. Wierz w Jezusa Zbawcę swego * Rządź swe serce słowem Jego, * Byś do życia wszedł wiecznego.
  8. Chryste Panie nasz nad pany * W miłosierdziu nieprzebrany, * Raczże zbawić lud wybrany.
   O KRÓLU CHRYSTE JEDYNY, Baranku Boży bez winy, * Cnót źródło prawdziwe, * Świata Ciało żywe! * Ofiaro Bóstwa świętego, * Błagalnio Ojca wiecznego, * Wszechrzeczy Stworzycielu, świata Odkupicielu! * Ciałem nas Twoim chciej posilić, * I Krwią Twą którąś raczył wylać, * Obmyj sprośności win nieczyste, * Jezu Chryste! Amen.
  1. O MILI KRÓLOWIE, skądżeście tu przyszli? * O, z dalekich krain my za gwiazdą wyszli, * By zobaczyć maleńkiego Jezusa narodzonego, * Tu w stajence biednej, ty w stajence biednej.
  2. Dary niesiem Panu, by je dać z ochotą, * Mirrę i kadzidło, a także i złoto; * By Dziecina się cieszyła i nas pobłogosławiła, * Tu w stajence biednej, tu w stajence biednej.
  1. O STWORZYCIELU DUCH, PRZYJDŹ, * Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, * Niebieską łaskę zesłać racz * Sercom, co dziełem są Twych rąk.
  2. Pocieszycielem jesteś zwan, * I najwyższego Boga dar, * Tyś namaszczeniem naszych dusz, * Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
  3. Ty darzysz łaską siedemkroć, * Bo moc z prawicy Ojca masz; * Przez Ojca obiecany nam, * Mową wzbogacasz język nasz.
  4. Światłem rozjaśnij naszą myśl, * W sercu nam miłość świętą wlej, * I wątłą słabość naszych ciał, * Pokrzep stałością mocy swej.
  5. Nieprzyjaciela odpędź w dal * I Twym pokojem obdarz wraz; * Niech w drodze za przewodem Twym, * Miniemy zło, co kusi nas.
  6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, * Daj, by i Syn poznany był, * I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch, * Niech wyznajemy z wszystkich sił.
  7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, * Synowi, który zmartwychwstał, * I Temu, co pociesza nas, * Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.
  1. OD RANA WZYWAM CIĘ BOŻE; Słowa me usłysz o Panie, * Przyjm korną prośbę, * Zwróć się na głos modlitwy mojej.
  2. Mój Królu i Boże mój! * Albowiem Ciebie błagam, o Panie; * Rankiem usłysz mój głos; * Rano przedstawiam Ci prośby moje i czekam.
  3. Ty brzydzisz się grzechem, * Bo jesteś Bogiem; * Odrzucasz wszelką nieprawość, * Złośliwy nie przebywa u Ciebie.
  4. Ja zaś wejdę do domu Twojego, * Dzięki obfitej Twej łasce; * Upadnę przed świętym przybytkiem Twoim, * W bojaźni Twojej o Panie.
  5. W sprawiedliwości swojej mnie prowadź, * Drogę Twoją przede mną wyrównaj. * A niech się cieszą wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają. * Na zawsze niech się weselą.
  6. Osłaniaj ich, niech się cieszą Tobą, * Którzy Twe imię miłują, * Bo Ty o Panie, sprawiedliwym dasz błogosławieństwo: * Jak tarczą otoczysz go łaską.
  1. OTOCZON GRONEM ŚWIĘYCH ANIOŁÓW, * Dziwiąc tryumfem świat cały, * Z pośrodka wiernych swych Apostołów, * Wzniósł się do nieba Pan chwały.
  2. Płakał i bolał nad grzesznym ludem, * Nim prawdę w sercach odrodził * Nim zgładził grzechy odkupu cudem, * I ludzi z Bogiem pogodził.
  3. Wraca do Ojca jako Syn prawy, * Słowo Przedwieczne Bóg wielki, * By Go na tronie mocy i sławy, * Wielbił i kochał duch wszelki.
  4. Wraca, lecz jeszcze zstąpi w świetności, * Z berłem i rózgą w swej dłoni, * W dniu ostatecznym ukarze złości, * Skroń dobrych chwałą osłoni.
  5. Zlituj się, Boże nad dziećmi swymi, * Któryś jest dobry bez miary, * Tobie moc dana na niebie, ziemi, * Ześlijże na nas swe dary.
  6. Rządź Twym Kościołem, zwiększaj Go Panie, * Broń od grzechowej zarazy. * Niech wierność, zgoda wśród nas zostanie, * I bojaźń Twojej obrazy.
  1. PAMIĄTKĘ DNIA ŚWIĄTECZNEGO * Zesłania Ducha Świętego * Dziś z Kościołem obchodzimy, * Dawcę darów pieśnią czcimy. * Alleluja, alleluja!
  2. Gdy Apostołowie mili, * W tym dniu razem się modlili, * Nad nimi się płomieniste * Jawią języki ogniste. * Alleluja, alleluja!
  3. Boskim ogniem zapaleni, * Duchem Świętym napełnieni, * Śmiało wśród tłumu wielkiego * Głoszą Ukrzyżowanego. * Alleluja, alleluja!
  4. O Dawco Ducha Świętego, * Daj i nam dziś Gościa tego, * By litując się nad nami. * Ubogacił nas darami. * Alleluja, alleluja!
  5. Przybądź do nas Duchu Święty, * Będziesz radośnie przyjęty; * Dasz nam żyć w wierze, w miłości * I róść w Twej sprawiedliwości. * Alleluja, alleluja!
  1. POSYPMY GŁOWY POPIOŁEM, * Uderzmy przed Panem czołem; * Zapustne śmiechy na stronę, * Cierniową wijmy koronę.
  2. Posypmy głowy popiołem, * Grzmi niebo głosem surowym: * Pokutę czyńcie za grzechy, * Na stronę teraz uciechy".
  3. Posypmy głowy popiołem, * Otoczmy Pana pospołem, * Bo Pański sąd sprawiedliwy, * A dla grzesznika straszliwy.
  4. Posypmy głowy popiołem, * Już Zbawca cierpieć gotowy, * Ponosić męki, katusze, * By nasze odkupić dusze.
  5. Posypmy głowy popiołem, * O śmierci myślmy pospołem; * Niech głosu Twego wezwanie * Na sąd Twój stawi nas, Panie.
  6. Posypmy głowy popiołem * Z Chrystusem nieśmy krzyż społem. * Abyśmy z Nim zmartwychwstali * I hymn Mu chwały śpiewali.
   PRZEZ ŚMIERĆ BOLESNĄ, Królu wiecznej chwały, * Zdobyłeś ludom życie wiekuiste, * Więc Królem ludów zowie Cię świat cały, * Króluj nam Chryste! * Bez Ciebie głuchą pustynią jest życie. * Nasze tęsknoty i smutki Ty znasz. * Słysz pieśń Twej chwały śpiewamy w zachwycie: * Króluj nad nami, boski Królu nasz! * Znijdź niby zorza na polskie poddasza, * Nad bory ciche, wstęgi łąk i pól. * Gdy nowe święto radośnie rozgłasza, * Żeś Ty narodów nieśmiertelny Król!
  1. PRZYBĄDŹ, DUCHU STWORZYCIELU, * Dusz ludzkich Nauczycielu, * Racz łaską swoją obdarzy, * Serca , któreś raczył stworzyć.
  2. Tyś Pocieszycielem zwany, * Darem Bożym mianowany, * Żywym źródłem i miłością, * Ogniem i duszy światłością.
  3. Darów Twych siedem liczymy, * Palcem Bożym Ciebie zwiemy; * Obietnicąś jest ojcowską, * Zdobiąc w nas miłość synowską.
  4. Racz dać zmysłom dar światłości, * Pomnażaj w sercach miłości; * A krewkość serca naszego * Utwierdź mocą Bóstwa Swego.
  5. Odpędź od nas czarta złego. * Użycz pokoju Twojego. * Aby za Twoją obroną * Złe odeszło inną stroną.
  6. Racz nam Ojca niebieskiego * Dać poznać i Syna Jego, * I Ciebie, Ducha Świętego, * Od obu pochodzącego.
  7. Bogu Ojcu wszechmocnemu, * Synowi zmartwychwstałemu, * Wraz z Duchem Świętym społecznie, * Niech brzmi chwała na wiek wiecznie. Amen.
  1. PRZYJDŹ O DUCHU ŚWIĘTY, * I spuść, z nieba wzięty, * Światła Twego strumień!
  2. Przyjdź Ojcze ubogich, * Przyjdź, Dawco łask drogich, * Przyjdź światłości sumień
  3. O najmilszy z gości, * Słodka serc radości, * Słodkie orzeźwienie. * W pracy Tyś ochłodą, * W skwarze żywą wodą, * W płaczu utulenie.
  4. Światłości najświętsza! * Serc wierzących wnętrza, * Poddaj Twej potędze! * Bez Twojego tchnienia, * Cóż jest wśród stworzenia, * Jeno cierń i nędze!
  5. Obmyj, co nie święte, * Oschłym wlej zachętę, * Ulecz serca ranę! * Nagnij co jest harde, * Rozgrzej serca twarde, * Prowadź zabłąkane!
  6. Daj Twoim wierzącym, * W Tobie ufającym, * Siedmiorakie dary! * Daj zasługę męstwa, * Daj wieniec zwycięstwa, * Daj szczęście bez miary!
  1. RODZINĄ BOŻĄ JESTEŚMY, * Błogosław Jezu, pracę i sny, * Daj zgodę, blask miłości Twej, * Strzeż, broń i króluj w rodzinie Twej.
  2. Kto się uniży jak dziecię, * Kto złoży w Bogu nadzieję swą, * Ten w sercu Boży pokój ma, * I wszezie znajdzie rodzinny dom.
  3. Rodziną Bożą jesteśmy, * Nikt nie jest obcy, każdy nam brat, * Daj, Jezu, nam rozumieć to, * Że trzeba dobrem zwyciężać zło.
  1. RODZINO ŚWIĘTA, OPIEKI TWEJ TRZEBA * By domostw naszych strzegła łaska nieba! * Boga-Rodzico, potężna modłami, * Zlituj się, zlituj nad ziemi synami.
  2. Józefie święty, w Bożym świętym gronie, * Opieka Twoja potrzebna, Patronie * Dla rodzin ziemi, aby w zgodzie żyły, * By wierne Bogu, Kościołowi były.
  1. RODZINO ŚWIĘTA, OZDBO I CHWAŁO, * Nadziejo życia, podporo Ty świata, * Przyjm pieśń radosną co z głębi serc śmiało * Ku Tobie wzlata.
  2. Bóg Oblubieńca daruje Dziewicy, * Pozwala ojcem wiecznego być Słowa * W Jego ramiona zdrój zbawczej krynicy * Z ufnością chowa, z ufnością chowa.
  3. Odkupiciela co leży w stajence * O którym chóry Proroków śpiewały * Maryja rodzi i biorąc na ręce * Czci hołdem chwały, czci hołdem chwały.
  1. RODZINO ŚWIĘTA, PROZĘ * Bądź w życiu mym przykładem, * Niech za Twym idę śladem * Z rodziną całą mą.
  2. Ty spraw, byśmy w pokoju, * W jedności, zgodnie żyli, * Od Ciebie się uczyli * Pracować, modlić się.
  3. Z pokorą niech tu znosim * Swe krzyże, trudy, znoje, * Niech nam cierpienia Twoje * Głęboko w duszy tkwią.
  1. RODZINO ŚWIĘTA, WŚRD RODZIN JEDYNA, * Cnoty wszystkimi pobłogosławiona; * Tyś godną była, Boga mieć za Syna. * Tyś naszych rodzin przykład i obrona.
  2. Maryjo Matko, w łaski przebogata, * Bądź naszym matkom wzorem i ostoją; * Niech pomoc Twoja życie im przeplata, * Niech w Twoim sercu smutki swe ukoją.
  3. Józefie święty, mężu sprawiedliwy, * Którego Bóg sam ojcem swoim zowie, * Spraw to, ach, spraw to, opiekunie tkliwy, * By Twym przykładem jaśnieli ojcowie.
  4. O Jezu, Dziecię - Synu Boga prawy, * Niech wzór Twój w naszych rodzinach zagości, * Niech dziatwa pod Twym spojrzeniem łaskawym * Urasta w latach, łasce i mądrości.
  1. SŁONKO ZASZŁO ZA GÓRAMI, * ziemię tuli cicha noc! * Słodki Jezu, z Aniołami * nucę Tobie: Dobranoc!"
  2. Przed ołtarzem lampka licha * płonie Tobie całą noc. * I Anieli nucą z cicha: * słodki Jezu, dobranoc!"
  3. Świat pogrążon w śnie głębokim, * wszystko trzyma Twoja moc. * Mnie i wszystkim moim drogim * daj, o Jezu, dobrą noc!
  4. Chwalić będę Cię na nowo * jutro, gdy powstanę z snu; * choć się żegnam teraz z Tobą, * serce me zostaje tu.
  1. W MĄDROŚĆ PRZEDWIECZNĄ, która światy tworzy, * Słońce zapala, sieje blaski zorzy, * Morza napełnia i gwiazd drogi strzeże, * W Boga i Ojca wszechistnienie wierzę.
  2. W miłość najwyższą, co wzgardziła niebem, * Z ludźmi się dzieląc gorzkim życia chlebem; * W miłość, co Krew swą dała nam w ofierze, * W Zbawcę ludzkości, w Krzyż Chrystusa wierzę, * W Zbawcę ludzkości, w Krzyż Chrystusa wierzę.
  3. W serc czystych Twórcę i Pocieszyciela, * W Światło, co wieki i ludzi obdziela. * W Boga z człowiekiem wieczyste przymierze, * W Ducha Świętego, w Świętą Trójcę wierzę, * W Ducha Świętego, w Świętą Trójcę wierzę.
  1. WIECZÓR ZAPADA, CICHY I CIEPŁY, * Wieczór zapada, zbliża się noc, * I dzwonią "Ave" kwiatów kielichy, * Pokornie sławiąc Maryi moc.
  2. Dymy się snują czarnymi smugi, * Łącząc się z wonią kwiecistych łąk. * I wnet kadzideł welonem długim * Dosięgną Twoich matczynych rąk.
  3. W dół je wyciągniesz ku dzieciom Twoim, * I błogosławisz nasz trud i znuj * Uśmiechem krzepisz, darzysz pokojem. * Dziecięcy hufiec, Maryjo Twój.
  4. W ten wieczór cichy w ognia jasności, * Co nocnych cieni rozpraszasz czar, * Zstąp ku nam, jasna Pani Światłości. * I w sercach zapal miłości żar.
  1. WITAJ, WITAJ DNIU ŚWIĘTY! * Dziś bowiem Zbawiciel! * Nasz do nieba jest wzięty; * Już nasz Odkupiciel * Z Ojcem swoim króluje * I nam miejsce gotuje * W Królestwie niebieskim. * Alle-Alleluja!
  2. Dzień to pełen radości * Dla nas, uczniów Jego, * Gdy niebieskie radości * Czekają każdego; * Kto wiernie zachowuje, * Co Chrystus nakazuje, * Ten osiądzie w niebie. * Alle - Alleluja!
  3. Gdzie On jest, my przyjdziemy, * Jeśli według Jego * Nauki żyć będziemy: * Bowiem do wiecznego * Żywota Jego ślady, * Nauki i przykłady * Są drogą i drzwiami. * Alle- Alleluja!
  1. WSZYSTKIE NASZE DZIENNE SPRAWY, * Przyjm litośnie Boże prawy; * A gdy będziem zasypiali, * Niech Cię nawet sen nasz chwali
  2. Twoje oczy obrócone * dzień i noc patrzą w tę stronę, * gdzie niedołężność człowieka * Twojego ratunku czeka.
  3. Odwracaj nocne przygody, * od wszelakiej broń nas szkody, * miej nas zawsze w swojej pieczy, * Stróżu i Sędzio człowieczy.
  4. A gdy już niebo osiądziem, * Tobie wspólnie śpiewać będziem, * Boże w Trójcy niepojęty, * Święty, na wiek wieków Święty.
  1. ZSTĄP, DUCHU PRZENAJŚWIĘTSZY, * Spuść nam jak najgorętszy * Promień Twojej miłości! * Przyjdź o Ojcze ubogich, * Przyjdź, Dawco darów drogich, * Przyjdź serdeczna Światłości.
  2. Wdzięczny Pocieszycielu, * Drogi nasz Przyjacielu, * Słodka nasza ochłodo; * Tyś w pracach odpocznienie, * W upałach ugaszenie, * Miła w smutku swobodo.
  3. O najświętsza Światłości, * Oświeć serc głębokości * Ludu Twego wiernego; Boć bez Twojej dzielności * Tu w ludzkiej nikczemności * Nie masz nic szlachetnego.
  4. Więc oczyść, co szpetnego; * Skrop, co w nas jest oschłego; * Uzdrów, co zranionego; * Skrusz, co zatwardziałego; * Rozgrzej, co oziębłego; * Sprostuj, co jest błędnego.
  5. Użycz nam w Cię wierzącym * I w Tobie ufającym * Siedmiu darów światłości; * Pomnóż w cnotach zasługę, * Daj zbawienia wysługę, * Daj zapłatę w wieczności.