1. BĄDŹ POZDROWIONE, SERCE MEGO PANA! * Przed Tobą grzesznik pada na kolana, * Przyjmij ten pokłon, lubo grzesznej duszy, * Niech ją Twa dobroć żalem szczerym skruszy.
  2. Tyś jest stolicą Boskiej Twej dobroci, * Proszę niech Ona moją złość ukróci, * Niech Krwi serdecznej, ten odniosę skutek, * Za grzechy moje bolejący smutek.
  1. BŁOGI CZAS NAM TERAZ ŚWIECI, o Jezu kochany, * W którym możem czcić Cię w sposób przez Ciebie wybrany, * O, niech dojdzie głos nasz Ciebie, * Niechaj serce Twoje w niebie * Przyjmie cześć, * Którą grzeszni, lecz skruszeni, * U nóg Twoich ukorzeni, * Chcemy nieść.
  2. Przyjm łaskawie od sług Twoich, o najsłodszy Panie, * Przyjmij ku czci Serca Twego to nasze śpiewanie; * Schyl swe Serce ku tej ziemi, * Miłosierdziem nad grzesznymi * Błysnąć chciej, błysnąć chciej, * I obfite łaski zdroje * Na te biedne sługi Twoje, * Panie zlej, Panie zlej.
  3. Twoje Serce miłosierne, niech smutnych pocieszy, * Niechaj upadłych podźwignie, występnych rozgrzeszy; * Niechaj słońce Twej miłości * Spali wszystkie nasze złości; * Jezu daj, Jezu daj, * Byśmy Serce Twe kochali, * Przez to Serce pozyskali * Niebios kraj, niebios kraj.
  1. DOBRY JEZU, RACZ WYSŁUCHAĆ, * O co proszą dzieci Twe * W sercach dobroć racz rozbudzić * Miłość niech zastąpi złe. * Ref.
  2. A choć droga cnoty śliska. * Ciężko z Tobą z krzyżem iść, * Twoja pomoc nam jest bliska, * Z Tobą w niebo chcemy iść. * Ref.
  3. Niechaj życia ciężka droga, * Pełna cierni, trwóg i mąk, * Zaprowadzi nas do Boga, * Do ojcowskich Jego rąk. * Ref.
  4. Królu Boski weź dla siebie Serca nasze, nimi rządź. * Ucz nas znać i kochać Ciebie, * Królem naszym Ty nam bądź. * Ref.
  5. Nam się wolno Boski Królu, * Strażą Serca Twego zwać, * Daj, nam cieszyć się w Twym bólu, * Daj przy Tobie wiernie stać. * Ref.
   Ref: Dobry Jezu, dobry Jezu, * Racz wysłuchać dzieci Twe.
  1. JEZU, GDY PATRZĘ, na to serce Twoje, * Przeszyte włócznią, cierniem okolone: * Gdy pomnę na Twe cierpienia i znoje, * Na męki krzyża z miłości zniesione, * Kochać Cię pragnę, póki życia stanie, * I wznoszę korne do Ciebie błaganie: * Ref.
  2. Jakże tu Ciebie nie kochać wzajemnie? * Miłość za miłość nie oddawać szczerze? * Serca się mego domagasz ode mnie, * Serce Ci moje oddaję w ofierze, * Niczym się innym odpłacić nie zdołam. * A przeto tylko z głębi duszy wołam: * Ref.
   Ref: O słodkie Serce, proszę najgoręcej * Spraw, niech Cię co dzień kocham coraz więcej!
  1. JEZU MIŁOŚCI TWEJ ukryty w Hostii tej * Wielbimy cud, * Żeś się pokarmem stał, * Żeś nam swe Ciało dał, * Żeś skarby łaski zlał * Na wierny lud.
  2. Dla biednych stworzeń Twych. * Co ostrzem grzechów swych * Zraniły Cię, * Włócznią, co w boku tkwi. * Otwierasz serca drzwi, * By w Twojej Boskiej Krwi * Obmyły się.
  3. I w Boskim Sercu tam * Schronienie dajesz nam, * O, Jezu mój, * Aby nas żądłem swym * Wróg nasz nie dotknął w Nim, * By się przed piekła złem * Lud ukrył Twój.
  4. Twe Serce tronem łask, * I miłosierdzia blask * W Nim świeci się: * Panie, Ty widzisz sam, * Jak bardzo ciężko nam * Więc grzesznym pozwól tam * Przytulić się.
  5. O Jezu, Panie nasz, * Co nędzę naszą znasz, * Grzeszników zbaw, * By święte życie wieść. * A potem Tobie cześć * W niebiosach mogli nieść, * O Jezu spraw.
  1. JEZU SERCA TWEGO WDZIĘKI * Niecą w nas miłość żar, * Przyjmij od nas cześć i dzięki, * Przyjm wdzięczności naszej dar, * Dobroć Twoja niechaj będzie * Uwielbiana zawsze, wszędzie, * Sercu Twemu pragniem nieść, * Nieustanną miłość, cześć.
  2. Panie, bezmiar Twej miłości * Kruszy serca, wzbudza al. * Pragniem spłacić dług wdzięczności, * Chwałę Twoją szerzyć w dal. * Świętość Twoja niechaj będzie, * Uwielbiona zawsze, wszędzie, * Sercu Twemu pragniem nieść, * Nieustanną miłość, cześć.
  3. Jezu, boleść Serca Twego, * Pamięć Twych okrutnych mąk, * Widok krzyża wzniesionego * I przeszytych Twoich rąk: * Wzywa lud Twój do ufności, * Uczy męstwa, cierpliwości, * Sercu Twemu każe nieść, * Nieustanną miłość, cześć.
  1. KAŻDA ŻYJĄCA DUSZA * Niech się miłością wzrusza, * Uwielbiając, wychwalając * Serce Jezusa.
  2. Bo niebo ani ziemia * Nic tak słodkiego nie ma, * Jako Serce Jezusowe, * Pełne zbawienia.
  3. Dla nas otwarte stoi, * Niech się grzesznik nie boi: * Niech żałuje, pokutuje, * Tu rany zgoi.
  4. Tu Źródło żywej wody, * Pełne dla dusz ochłody, * Przybywajcie, a czerpajcie * Słodycz, tej wody.
  5. W Najświętszym Sakramencie * To Serce uwielbiajcie * Za te dary, serc ofiary * Chętnie oddajcie.
  6. Niech, Jezu, Twe mieszkanie * Wśród naszych serc zostanie; * Niechaj dusza ma Jezusa * Na posilanie.
  7. Posilaj, Jezu drogi! * Rzucam się pod Twe nogi; * Serce kruszę, dając duszę. * Człowiek ubogi.
  8. Gdy zbliży się konanie, * A serce me ustanie * Z Twej opieki mnie na wieki * Nie wypuść Panie.
  1. KIEDYŚ O JEZU CHODZIŁ PO ŚWIECIE * Brałeś dziateczki w objęcia swe, * Patrz tu przed Tobą stoi Twe dziecię * Do Serca Twego przytul i mnie.
  2. Byłeś Dzieciątkiem Ty wielki Boże! * W żłóbku płakałeś nad światem złym. * Nie płacz, Dzieciątko, ja Ci w pokorze * Serce swe daję, Ty mieszkaj w nim!
  3. Kto by u siebie dziecię przyjmował * Rzekłeś, że wtenczas przyjmuje Cię. * Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował, * Za to Cię kochać na wieki chcę.
  4. Rzekłeś, nie może ze mną być w niebie * Kto nie chce dziecku podobnym być. * Ja, dziecię Twoje chcę przyjść do Ciebie * Daj mi niewinnie do śmierci żyć!
  1. KOCHAJMY PANA, bo serce Jego * Żąda i pragnie serca naszego, * Dla nas Mu włócznią boleść zadana, * Ref.
  2. O pójdź do Niego, wszystko stworzenie, * Sercu Jezusa złóż dziękczynienie * I twoje przed Nim zegnij kolana; * Ref.
  3. Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy, * Zmyć grzechów zmazy w czystej krynicy, * Nad śnieg zbieleje dusza zmazana; * Ref.
  4. Pójdźcie do Niego, szczęśliwe dusze, * Obmyte we łzach pokuty skrusze, * już niewinności szata wam dana; * Ref.
   Ref: Kochajmy Pana, kochajmy Pana!
  1. NAJSŁODSZY JEZU CHRYSTE NASZ i PANIE, * Dziś prosim Ciebie usłysz to błaganie, * Ref.
  2. Umocnij słabych, smutnym daj wesele, * Niech będziem zdrowi, w duszy i na ciele. * Ref.
  3. Niech w naszych domach mieszka święta zgoda, * Niech je omija, każda zła przygoda. * Ref.
   Ref: Cudowny Boże przez Twe przemienienie, * Strapienia nasze obróć w pocieszenie.
   NAJŚWIĘTSZE SERCE BOŻE, * Poświęcamy Ci naszą ojczyznę, miasta i wioski, * Nasze rodziny i nas samych, * Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje.
  1. NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA MEGO, * Pod Twą opieką nic się nie trwożę, * Ty mnie ochraniasz ode złego, * Najświętsze Serce Boże. * Ref.
  2. Serce Jezusa, panuj nam wszędzie. * Po trudnych ścieżkach prowadź do nieba, * Niech każde serce wiernym Ci będzie * I służy tak, jak trzeba. * Ref.
   Ref: Z Twojego Serca, o Jezu mój, * Zaczerpnę siły na życia znój, * Chciej tylko słyszeć Twych dzieci głos, * I weź w swe ręce, Panie, ,nasz los.
  1. NAZAREŃSKI ŚLICZNY KWIECIE, * Co rozkoszą jesteś nieba, * Co ty robisz na tym świecie, * Gdzie przybrałeś postać chleba?
  2. Czemu Jezu, o mój Panie, * Niewdzięcznikom Serce dałeś? * Czemu dziwne Swe kochanie * Na ten nędzny świat wylałeś?
  3. Cóż jest człowiek, że dla niego * Ty się Panie, dajesz cały, * Że mu drzwi do Serca Swego * Otwierasz o Królu chwały?
  4. A, to Serce Twe na ziemi, * Co tak ludzi ukochało, * Cóż znajduje między nimi, * Cóż od świata pozyskało?
  5. Tylko wzgardą, zapomnieniem * Człowiek Tobie się odpłaca, * Poi Serce Twe cierpieniem, * I od Ciebie się odwraca.
  6. Chociaż Serce Twoje wzywa, * Choć wyciągasz Boskie dłonie, * Każdy Tobie się wyrywa * I w przepaści grzechów tonie.
   NIE OPUSZCZAJ NAS
  1. Ref. * Tyś powiedział, że na ziemi * Nie zostawisz nas samymi; * Twoje Serce czuło w niebie, * Jak nam ciężko żyć bez Ciebie.
  2. Ref. - * Gdzie pociechę my znajdziemy, * Gdzie łzy żalu ukoimy? * W Sercu Twoim tylko, Panie, * I pociecha i wytrwanie.
  3. Ref. - * W Serca Twego słodkiej ranie * Wszystko mamy, dobry Panie, * Tam ucieczka, tam schronienie, * Tam wesele, tam wzmocnienie.
  4. Ref. - * już Ci służyć będziem wiernie, * Kochać będziem krzyż i ciernie, * Będziem płakać nad grzechami, * Serce swe obmyjem łzami.
  5. Ref. - * O pociągnij nas za sobą. * Byśmy krzyż dźwigali z Tobą, * Przy Twym Sercu zawsze byli. * I dla Niego tylko żyli.
  6. Ref. - * Zostań, słodki Jezu, z nami, * Świeć nam serca promieniami, * Świeć nam słońcem Twej miłości * Na tej ziemi i w wieczności!
  7. Ref. - * Matko coś pod krzyżem stała, * Coś nam życie wypłakała, * Proś, niech Syn Twój się zlituje, * Serce Swoje nam daruje.
   Ref: Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas * Jezu, nie opuszczaj nas!
  1. NIECH DZIŚ Z NASZYCH SERC I DUSZ, * Wzniesie się do wiecznych wzgórz, * Przed Jezusa Serca tron; * Naszych pień potężny ton; * Ref.
  2. Choć uderza na nas wróg, * Naszą tarczą: wiara, Bóg! * Z walk nas wyrwie, zleczy z ran * Najłaskawszy Jezus Pan, * Ref.
  3. Co za wielki, Boży cud: * Jezus swój ukochał lud! * Dziś nam daje Serce Swe, * Chce ukoić ból i łzę, * Ref.
  4. Więc wśród życia walk i burz * Do Jezusa spieszmy już! * On do Serca Swego nas * Przyjmie chętnie w każdy czas. * Ref.
   Ref: Jezu, chcemy choć przebojem, * Wiecznie stać przy Sercu Twoim!
   NIECH ŻYJE JEZUS ZAWSZE W SERCU MYM, * niech żyje Jezus zawsze w sercu mym. * Na zawsze, na zawsze, na zawsze w sercu mym. * Na zawsze, na zawsze, na zawsze w sercu mym.
  1. NIECHAJ SERCE JEZUSOWE będzie pochwalone, * Co było dla nas w Ogrojcu smutkiem napełnione. * Ref.
  2. Bo to Serce Jezusowe w Ogrojcu konało * Od boleści mąk okrutnych, które cierpieć miało, * Ref.
  3. Słodkie Serce Jezusowe, coś wtenczas cierpiało, * Gdy Cię swawolne żołnierstwo w Ogrojcu wiązało! * Ref.
  4. Chwalmy wszyscy chrześcijanie Serce Jezusowe, * Które dla nas znieważone w domu Kajfaszowym. * Ref.
   Ref: Niechaj będzie w tym momencie * W Przenajświętszym Sakramencie * Pochwalone Jezusowe Serce Przenajświętsze.
  1. NIESKOŃCZONA, NAJŚLICZNIEJSZA, JEZU, MIŁOŚCI, * Niepojętej i prawdziwej źródło słodkości. * Słońce, miesiąc wraz z gwiazdami, * Niebo wszystko z aniołami, * Twej piękności się dziwują, * Lecz nie pojmują.
  2. Jakżeś dla mnie był na krzyżu, bardzo zraniony, * I od głowy a do stopy wszystek skrwawiony. * Gwoźdźmi srodze przykowany, * Rózgą krwawo biczowany, * Cierniem ukoronowany. * Policzkowany.
  3. Rany Twoje Przenajświętsze mile całuję, * A stąd rozkosz niepojętą w swym sercu czuję, * W nich zanurzam moją duszę, * Doświadczywszy przyznać muszę, * I są rajem Twoje rany; * Jezu kochany.
  4. Twoje rany są skarbnicą wszelkiej słodkości. * Nieskończonym niepojętym arem miłości, * Lodowate rozgrzewają * I kamienne rozpalają, * Serca ludzkie nasycają * I roztapiają.
  5. O nadziejo wdzięczna, Jezu pokutujących, * O wesele niepojęte w smutku będących * Tyś pociechą, Tyś radością, * Tyś rozkoszą i słodkością, * Jezu, z serca ulubiony, * Bądź pochwalony.
  6. Od Twej łaski nie oddalaj sługi Twojego. * Do królestwa racz przypuścić pożądanego. * Niech oblicze święte Twoje * Oglądam Kochanie moje, * Wychwalając, Jezu, Ciebie. * Na wieki w niebie.
  1. O, JAK SĄ MIŁE TWE PRZYBYTKI PANIE, * O, jakże dusza w nich weseli się, * Że wśród nas biednych Tyś wybrał mieszkanie, * Że oko wiary tu odsłania Cię, * Ref.
  2. Tu Cię znajdując, serce drży z radości. * Niebo na ziemi wielbi dusza ma. * W tęsknym wygnaniu zdrój Bożej słodkości, * Gdzie nikną gorycz i boleści łza! * Ref.
  3. O dobry Jezu, w ciszy domu Twego * Rzucasz Twym sługom taki błogi cień. * Że nad tysiące lat szczęścia ziemskiego, * Przy Twym ołtarzu lepszy jeden dzień! * Ref.
   Ref: Tu w Sercu Twoim otwarty zdrój, rana bezdenna miłości Twej, * Z tej Boskiej rany, o Jezu mój, w mą biedną duszę Twą miłość wlej.
  1. O, NIEWYSŁOWIONE SZCZĘŚCIE ZAJAŚNIAŁO, Gdy Słowo Wcielone Serce Swe nam dało. * Ref.
  2. Jakie na tej ziemi skarby posiadamy! * Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy! * Ref.
  3. Miłość świat ten cały w niebo zamieniła, * Gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryła. * Ref.
  4. O anielskie chóry, o wybrani Pana! * Przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana. * Ref.
  5. Przyjdźcie Sercu temu śpiewać razem z nami, * Przyjdźcie pieśni Jemu nucić z grzesznikami. * Ref.
   Ref: Cud Boskiej miłości, o dusza ludzka głoś, * Ku wiecznej światłości, dźwięki twej pieśni wznoś.
  1. O PANIE NASZ, TY BOKIM SERCEM SWOIM. * Zasłoń twój od strasznych klęsk i kar, * Obdarzyć racz jednością i pokojem, * O Panie nasz, ach dajże nam ten dar, * Twe miłosierdzie na świat ten zlej, * I Serce Twe przebłagać, grzesznym pozwolić chciej.
  2. Królem bądź nam, nie tylko synom wiernym, * Co serce swe w ofierze niosą Ci, * Ale i tym oka się miłosiernym, * Co depcą wciąż zasługi Twojej Krwi, * Do rany Serca, ach, przywiedź ich, * By wreszcie powiększyli grono wybranych Twych.
  1. O SERCE BOGA MEGO, MA DUSZA WIELBI CIĘ, * Tyś dla stworzenia Swego dało otworzyć się: * Ref.
  2. O Serce, skąd płynęła woda złączona z Krwią, * By w oczach Boga zmyła, ach, ciężką winę mą. * Ref.
  3. W tym Sercu ukojenie na każdy znajdę ból, * W swym Sercu mi schronienie da Jezus, cierpień Król. * Ref.
  4. Tam spocznie dusza moja, gdy ciężkim będzie znój; * O Serce, rana Twoja to dla mnie pociech zdrój! * Ref.
   Ref: Chwała i dziękczynienie * Bądź w każdym momencie, * Sercu Jezusowemu, * W Boskim Sakramencie
  1. O SERCE BOŻE SKRYTE W HOSTII BIAŁEJ, * Któreś na krzyżu, dla nas umęczone, * Niebo i ziemia Tobie śpiewa chwałę, * Bądź od wszystkich uwielbione!
  2. O Krwi Jezusa, w kielichu zamknięta, * Napoju życia z nieba dla nas dany, * O zdroju łaski, Boska Krwi Prześwięta, * Naszych grzechów leczysz rany.
  1. O SERCE JEZUSA, U CIEBIE SCHRONIENIA * Szukamy w ucisku niedoli. * Gdy w życiu się wzmogą nad nami cierpienia, * Świat ostrym nas cierniem okoli.
  2. Złość ludzka łez rzewnych wyciśnie nam zdroje, * I poda nam kielich goryczy: * O drogi nasz Jezu, niech Serce nas Twoje * Pocieszy i sił nam użyczy.
  3. O ile to smutku i żalu i trwogi * Wciąż na dnie serc naszych się mieści! * Racz rozlać, o Jezu, w nich spokój Twój błogi, * W pociechę zmień jęki, boleści.
  4. Racz Boską Twą mocą nas wspierać w potrzebie, * Mdłe siły krzep w trudach i znoju, * Wszak sam nam kazałeś przychodzić do Siebie * Do łask Twych - litości Twej zdroju.
  1. POBŁOGOSŁAW JEZU DROGI, * Tym, co serce Twe kochają; * Niech skarb ten cenny, drogi, * Na wiek wieków posiadają.
  2. Za Twe łaski dziękujemy, * Które Serce Twoje dało; * W dani dusze Ci niesiemy, * By nas Serce Twe kochało.
  3. Trzykroć święte Serce Boga, * Tobie śpiewa niebo całe, * Ciebie wielbi Matka droga, * Tobie lud Twój składa chwałę.
  4. Nie opuszczaj nas, o Panie! * Odpuść grzesznym liczne winy, * Daj nam w Serca Twego ranie * Błogosławieństw zdrój jedyny.
  5. Zostań słodki Jezu z nami! * Świeć nam Serca promieniami, * Świeć nam słońcem Twej miłości. * Na tej ziemi i w wieczności!
  1. PÓJDŹMY WSZYSCY ODDAĆ CZEŚĆ, * Śpieszmy hołd i chwałę nieść * Sercu Boga, które nam * Dał na własność Jezus Pan. * Ref.
  2. O któż by nie kochał Cię! * Wszak otworzyć dałeś się. * Aby nam schronienie dać, * By się nam ucieczką stać. * Ref.
  3. Wspieraj nas w walce ze złem, * Bądź pociechą w życiu tym, * Tul do siebie dziatki Twe, * Gdy zobaczysz smutku łzę! * Ref.
  4. Rozpal bardziej miłość w nas, * Niech goreje w każdy czas; * Dla Cię, Jezu pragniem żyć, * Twą własnością wiecznie być. * Ref.
   Ref: Słodkie Serce, przyjm te pienia, * Przyjmij pokłon, dziękczynienia!
  1. PRZESŁODKIE JEST SERCE JEZUSA, * W nim mieści się łask wszelkich zdrój, * Gdyś smutkiem znękany, * I bólem stargany, * To sercu ofiaruj dziś smutek swój, * Gdyś smutkiem znękany, * I bólem stargany, * Ofiaruj Mu dziś smutek swój.
  2. Do Niego zwróć twarz swą strapioną, * W nim znajdziesz pociechę i moc, * Łzy twoje osuszy, * I rozpacz zagłuszy * I w dzień jasny przemieni ci noc, * Łzy twoje osuszy, * I rozpacz zagłuszy, * I w dzień jasny przemieni noc.
  3. Jak hojne jest Serce Jezusa, * To zna każdy, dobrze to wie. * Kto zaznał trosk wiele, * Na duszy i ciele * Kto swoje cierpienia do Boga śle, * Kto zaznał trosk wiele, * Na duszy i ciele, * Kto cierpienia do Boga śle.
  1. SERCE JEZUSA CICHE POKORNE, * Usłysz ach, usłysz Twe, biedne dzieci * Póki burze, zagrażają, * Serce Jezusa broń. * Ref.
  2. Uczyń nas, Jezu, Twoją zdobyczą, * Przyjmij na własność serca nasze. * Prowadź nas przez świat ten nędzny, * Serce Jezusa broń. * Ref.
  3. Serce Jezusa włócznią przebite. * Pomóż nam znosić ciężkości życia * W dniach cierpienia bądź pociechą, * Serce Jezusa broń. * Ref.
  4. Serce Jezusa dobroci pełne, * Nie chciej odrzucać wiernych sług Twoich. * Daj nam Swe błogosławieństwo, * Serce Jezusa broń. * Ref.
   Ref: Słodko spoczniemy na Boskim Sercu, * Nigdy nie dozwól rozłączyć się. * Usłysz prosimy, * Twych dzieci głos; * Serce Jezusa, * O ratuj nas.
  1. SERCE JEZUSA MIŁOŚCI TRONIE, * Wysłuchaj naszą prośbę jedyną; * Niech Twą miłością serce nam płonie, * Za swojej Matki przyczyną.
  2. My tylko Ciebie kochać pragniemy, * To prośba nasza, to serc żądanie: * I tylko miłości Twojej żebrzemy, * Miłość na wieki daj nam, o Panie!
  1. SERCE JEZUSA, WSZECHWŁADCO DUSZ, * Najświętszy Wodzu, wśród tęcz i burz, * O wiedź za sobą w twój Boży ślad, * Serca Ci wierne i cały świat. * Ref.
  2. Drogo i Prawdo Żywocie nasz, * Ty bóle nasze najlepiej znasz. * Więc jak miłości lekarz i Pan, * Darz łaską swoją i lecz nas z ran. * Ref.
  3. O Serce Boże przyjm naszą cześć, * A nam dopomóż krzyż życia nieść, * Daj w Twoim Sercu cierpieć i żyć. * Z Tobą na ziemi i wiecznie być. * Ref.
   Ref: W Tobie łask wszelkich i pociech zdrój, * I moc do pracy i hart na bój, * O wiedź za sobą w Twój Boży ślad, * Serca Ci wierne i cały świat.
  1. SERCE NAJŚWIĘTSZE, TOBIE NIEBO CAŁE, * Bez przerwy składa pieśni uwielbienia, * I biedna ziemia wznosi Tobie chwałę, * Boś ty jej źródłem szczęścia i zbawienia.
  2. Serce Jezusa, na ziemi i w niebie * Niech wszystkie serca wiecznie chwalą Ciebie; * Króluj nad nami, ach króluj wszechwładnie, * Z czcią niech przed Tobą cały świat upadnie.
  3. Serce najdroższe, ta głęboka rana, * Że Ty serc pragniesz, tak wymownie woła, * Ach, miłość Twoja z niczym niezrównana; * Któż się wzywaniu Twemu oprzeć zdoła.
  4. Serce najsłodsze, z Ciebie potok tryska * Krwi przenajdroższej, co grzechy zmazała; * Cierniowy wieniec Ciebie wkoło ściska; * Nasza go ręka, złość nasza splatała.
  5. Serce najdroższe, radości świątynio. * Z Ciebie zdrój szczęścia na tę ziemię płynie; * Tyś dla nas biednych pociechy krynicą * W smutnym wygnaniu na tej łez dolinie.
  1. SERCE TWE JEZU, MIŁOŚCIĄ GOREJE. Serce Twe w ogniu miłości topnieje, * A nasze serca zimne jak lud, * I próżny dla nich Twej męki trud.
  2. Kiedy, o kiedy, słodki mój Panie, * Poznamy Serca Twego kochanie? * Kiedy Twa miłość rozpali nas? * O dobry Jezu, czas to już czas!
  3. Serce Twe zewsząd bólem ścieśnione, * I ostrą włócznią w bok przebodzone, * A nasze serca rzucone w świat, * Chciałyby zrywać rozkoszy kwiat.
  4. Boskie Twe Serce gorycz zalała, * We łzach się dusza Twoja kąpała, * I z Twego smutku pociechy zdrój, * Wytrysnął dla nas, o Panie mój.
  5. Serce Twe wieniec z ciernia oplata; * Korona wzgardy za pychę świata, * Którą dla Siebie obrał nasz Pan, * By nas uleczył z grzechowych ran.
  6. O, jaka słodycz Twojej miłości, * Jaki w Twym Sercu zbytek czułości! * Ach, w serca nasze, miłości tej * Choć jedną kroplę, o Panie wlej!
  7. Rzuć tej miłości iskrę choć jedną * W ziemię serc naszych, suchą i biedną. * By Ci wydała obfity plon * Za Twój na krzyżu bolesny zgon.
  8. Byś nie na próżno cierpienia swoje, * Te rany krzywdy, te krwawe zdroje, * Raczył tak dla nas ochotnie pić, * Że Swego życia przerwałeś nić.
  9. Gdy już na krzyżu Jezu skonałeś, * Z miłości jeszcze zranion być chciałeś, * By w Sercu Twoim otworzyć drzwi * I nam ostatnią dać kroplę krwi.
  1. SERCE ZBAWICIELA, PEŁNE BOŻEJ CHWAŁY, * Łaską i miłością świat napełnij cały! * Ponad życia łzy i nędze, * W Twoich cudów zejdź potędze, * Nowe światu rozpal zorze. * Ref.
  2. Serce Zbawiciela, ludzkich serc kochanie * Spraw Twoją miłością niech zło nie powstanie * Niech pokruszy grzeszne pęta, * I niech będzie czysta, święta, * Twym płomieniem niech rozgorze. * Ref.
  3. Serce Zbawiciela, z Twej otwartej rany * Spuść biednemu światu pokój obiecany, * Spuść Twych pociech blaski ciche, * Stłum serc ludzkich bunt i pychę * Stłum wezbrane świata morze. * Ref.
   Ref: O najświętsze Serce Boże, króluj nam, króluj, króluj nam!
  1. SKĄDŻE JEZU MIŁY, TA GŁĘBOKA RANA, * Kiedyż Sercu Twemu ona jest zadana * Czyjaż ręka, czyjaż siła, Twoje Serce wskroś przebiła? * Dzieło to miłości, wina ludzkich złości.
  2. Gdy Cię, miłość Twoja na świat sprowadziła, * Kiedy w nędzny żłóbek Ciebie porzuciła, * Gdyś złożony był na sianku, już wtenczas, Boży Baranku, * Ranę w sercu miałeś, za ten świat cierpiałeś.
  1. ŚWIĘTY, ŚWIĘTY ZAŚPIEWAJMY, * Bóg Zastępów i nasz Pan, * Niebem, ziemią On sam władza, * Jemu chwała, pokłon cześć.
  2. Padajmy przed Nim w pokorze, * Hołdy nasze śpieszmy nieść. * Niebo, ziemia, świat i morze * Niech Mu składa wieczną cześć.
  1. TWEMU SERCU CZEŚĆ SKŁADAMY, o Jezu nasz o Jezu! * Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi! * Ref.
  2. Serce to nam otworzone, o Jezu nasz o Jezu! * Włócznią na krzyżu zranione, o Zbawicielu drogi! * Ref.
  3. Ono przepaścią miłości, o Jezu nasz o Jezu! * W Nim się topią nasze złości, o Zbawicielu drogi! * Ref.
  4. Tam ucieczka, tam schronienie, o Jezu nasz o Jezu! * Gdy nas ciśnie utrapienie, o Zbawicielu drogi! * Ref.
  5. Gdy kto grzeszy a żałuje, o Jezu nasz o Jezu! * Twoje Serce go przyjmuje, o Zbawicielu drogi! * Ref.
   Ref: Chwała niech będzie zawsze i wszędzie * Twemu Sercu, o mój Jezu!
  1. UNIŻAM SIĘ Z NAJWIĘKSZĄ CZCIĄ, * Przed Twoim Ciałem, Twoją Krwią, * Najpokorniejszy hołd przyjąć chciej, * Jezu żyjący w Hostii tej.
  2. Choć zasłoniłeś Bóstwa blask * Uwielbiam w Tobie źródło łask, * Chociaż zakryłeś Swoją twarz * Wiem, że Ty nędzę moją znasz.
  3. Do Serca Twego tulę się * Otwórz mi, Jezu skarby swe. * Napój mnie Krwią swych słodkich Ran * Ty przecie z miłosierdzia znan.
  1. WITAJ KRYNICO, DOBRA WSZELAKIEGO, * Najmilsza rano Serca Pana mego! * Rozpal oziębłe serce me miłością * I napełnij je niebieską słodkością.
  2. Spraw to, ażebym w tym wygnaniu świata * W Tobie zostawał przez me wszystkie lata; * Serce Jezusa, włócznią otworzone, * Niechaj przy śmierci w Tobie mam obronę.
  3. O Rano święta, Rano uwielbiona; * Bądźże na wieki od nas pochwalona, * A przez wylaną dla mnie krew i wodę * Daj w utrapieniu pomoc i ochłodę.
  1. WITAJ NAM, WITAJ ZBAWCO NASZ, BOŻE, * Tobie cześć składa lud Ci oddany, * Boś Ty darował nam łaski morze, * W Swym świętym Sercu, Jezu kochany.
  2. Nie gardź sługami, Królu na niebie, * Tyś nam na krzyżu Serce darował; * Przez to dziś Serce błagamy Ciebie, * Byś nas w Nim, Panie na wieki schował.
  3. Cześć Ci o Jezu, za łaski zdroje, * Cześć Sercu Twemu za wszystkie dary. * Cześć za pociechy obfite zdroje. * Cześć Ci za ciernie, boleść i kary!
  4. Zmiłuj się Jezu, nad całym światem, * Co dotąd nie zna Serca Twojego: * Daj, niechaj brat się pogodzi z bratem, * Zawiść wyrzuci z serca grzesznego.
  1. Z TEJ BIEDNEJ ZIEMI, z tej łez doliny * tęskny się w niebo unosi dźwięk: * O Boskie Serce, skarbie jedyny, * Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk. * Nie chciej odrzucać modlitwy tej, * Bo Twej litości błagamy w niej. * Ref.
  2. Ku Tobie oczy zalane łzami * Z wielką ufnością zwrócone są; * Ty się zlitujesz pewnie nad nami, * Bo Ty nie gardzisz pokuty łzą. * Ku Tobie ślemy błagalny głos: * Ach, odwróć od nas karania cios! * Ref.
  3. To prawda, Panie, żeśmy zgrzeszyli, * Żeśmy Ci wiele zadali ran. * Żeśmy na litość nie zasłużyli. * Aleś Ty dobry Ojciec i Pan! * Tyś za nas wylał najdroższą Krew, * Zalej nią, zalej słuszny Swój gniew, * Ref.
   Ref: Serce Jezusa ucieczko nasza, * Zlituj się, zlituj nad ludem swym!