1. ACH, OJCZE PEŁEN LITOŚCI, * Spojrzyj na owe dusze, * Które dług swych nieprawości * Przez czyśćcowe katusze * Płacą Twej sprawiedliwości, * W opłakanym swym stanie, * Braterskiej żebrzą miłości, * Przez rzewliwe wołanie
  2. My też jesteśmy winnymi * Podobnego karania; * Tym jednak szczęśliwymi, * Że jeszcze zmiłowania * U Ciebie doznać możemy, * Gdy dla Twojej miłości * Z całego serca płaczemy * Za nasze nieprawości.
  3. Lecz, którzy z tej doczesności, * Brudem grzechu skalani, * Przenieśli się do wieczności, * W czyśćcu są zatrzymani, * I tam w pokucie doczesnej * Długi swe odpłacają, * Nasz z tej męczarni bolesnej. * O ratunek wzywają.
  4. Któż im się wymówić może, * Któż ich nie chce wspomagać * Któż nie będzie, dobry Boże * Ciebie za nimi błagać! * Zmiłuj się nad nimi, Panie! * Odpuść ich ułomności. * Daj im z Tobą pomieszkanie, * W wiekuistej światłości.
  1. WEJŚCIE
   BOŻE SĘDZIO SPRAWIEDLIWY, * Usłysz nasze wołanie, * Bądź dla zmarłych dobrotliwy, * Okaż im zmiłowanie, * Odpuść kary, daruj grzechy * Duszom zmarłych Twych wiernych, * Błogiej udziel im pociechy * W mękach ognia niezmiernych
  2. PRZYGOTOWANIE DARÓW
   Myśl jest święta i zbawienna * Modlić się za zmarłymi, * Tobie Boże, rzecz przyjemna * Zlitowanie nad nimi, * Przeto nie gardź modlitwami * Boże, wszelkiej litości, * Zmiłuj się nad dłużnikami * Twojej sprawiedliwości.
   Długi naszych sióstr i braci, * Ojcze nasz ukochany, * Niech Ci Jezus Syn zapłaci! * Przez krwawiące Swe rany. * Dla bolesnej męki Jego, * Dla krzyżowej Ofiary, * Użycz miłosierdzia Swego, * Daruj czyśćcowe kary.
  3. ZAKOŃCZENIE
   Zlituj się nad nami, Panie, * Z miłosierdzia Swojego, * Racz darować im karanie * Tego ognia strasznego. * Przez zasługi Jezusowe, * Któreć ofiarujemy, * Długi odpuść im grzechowe, * Kornie Ciebie prosimy.
  1. CHRYSTUS PAN JEST MÓJ ŻYWOT, ona nagradza hojnie, * Temu jak się oddaję, umieram spokojnie.
  2. Spokojnie odtąd idę do Chrystusa mego, * Spodziewam się dostąpić zbawienia wiecznego.
  3. Skończyły się już krzyże i różne strapienia, * Które miłe mi były dla Jego Imienia.
  4. O Boże, Ojcze dobry, Sędzio sprawiedliwy, * Raczże być mojej duszy nędznej miłościwy!
  1. COKOLWIEK W ŚWIECIE JEST, WSZYSTKO MARNOŚĆ, * Choćby mnie królewska doszła godność, * Wszystko zginie, * Świat przeminie, * Króla i cesarza śmierć nie minie.
  2. Choćbym się w cielesnej kochał krasie, * I ona się w szpetność zmieni w czasie; * Ach, niestała * Piękność ciała, * Wczoraj się świeciła, dziś spróchniała.
  3. Bym nad wszystkich ludzi był bogaty. * Drogie ze srebra, złota nosił szaty, * Ze wszystkiego * Kosztownego * Śmierć mnie ogołoci mizernego.
  4. Najlepiej zaprawdę Bogu służyć, * Chcąc w niebie stałego dobra użyć: * Niesłychane, * Nieprzebrane * W niebiesiech radości zgotowane.
  1. DOBRY JEZU A NASZ PANIE, daj im wieczne spoczywanie, * Światłość wieczna niech im świeci, * Gdzie królują wszyscy święci, * Gdzie królują z Tobą Panie, * Aż na wieki wieków. Amen.
  1. GDZIEŻ DUSZY OJCZYZNA, JEJ POKÓJ, JEJ RAJ? Gdzię życzeń, nadziei spełnionych jest kraj? * Nie może przytułku pewnego dać świat, * Boć pełno tu grzechów i pokus i zdrad. * Nie, nie, nie, nie, to żaden kłam! * Mej duszy ojczyzna tam u niebios bram!
  2. Opuśćże tę ziemię do nieba się wzbij, * Do cudnej ojczyzny już serce twe ślij! * Twej duszy ojczyzna tam, gdzie Boski tron, * Jeruzalem wieczne u niebieskich stron! * Tam jest, tam jest niebieski kraj! * Spoczynkiem jest duszy, serca mego raj!
  1. JAM GOŚCIEM NA TYM ŚWIECIE, nie tu mój trwały dom, * W niebiosach Boże dziecię, wszak ma ojczyznę swą, * Tu dni pielgrzymki pędzę, tam się ukończy znój, * I w szczęściu wszelką nędzę, ukoi Pan, Bóg mój.
  2. Bo Bóg radością moją, zbawieniem chce mi być, * I łaskę da mi swoją: * W niebiosach wiecznie żyć, * Tam będę już bez końca, ze szczęścia zdrojów pił, * I będę na kształt słońca, ze zbawionymi lśnił.
  1. JEZU W OGRÓJCU MDLEJĄCY, * Krwawy pot wylewający, * Dusze w czyśćcu omdlewają, * Twej ochłody wyglądają. * O Jezu!
  2. Przez swój pot, o Jezu drogi, * Wyzwól dusze z męki srogiej; * Niechaj Twojej krwi strumienie * Czyśćca zgaszą im płomienie, * O Jezu!
  3. Przez Twe, Jezu biczowanie, * Duszom w czyśćcu skróć karanie: * Niech z rózg, Twoją krwią zbroczonych, * Spłyną krople na strapionych, * O Jezu!
  4. Królu w cierniowej koronie, * Przez ukłute swoje skronie * Wyrwij z czyśćca do korony, * Tych, co żebrzą Twej obrony, * O Jezu!
  5. Krzyż okrutny dźwigający, * Po trzykroć upadający, * Przez ten ciężar krzyża swego * Wyzwól z ognia czyśćcowego, * O Jezu!
  6. Przez Twą, Chryste, srogą mękę * Podaj duszom w czyśćcu rękę, * Wyciągnij je do swobody, * Policz między Świętych trzody, * O Jezu!
  7. Wprowadź do rajskiej wieczności, * Do niebieskiej szczęśliwości, * Tam gdzie Święci pieśń śpiewają, * Trójcę Świętą wychwalają, * O Jezu!
  1. MIŁOSIERNY PANIE, OTO PROSIM CIĘ * Gdy przed sąd Twój stanie, nad nim zlituj się. * Straszną wieczną śmierć odkupieniem znieś.
  2. Przebacz grzesznej duszy wszystkie winy jej, * Oszczędź jej katuszy, łaski udziel Swej, * Zbaw od wiecznych mąk, bo dziełem Twych rąk.
  1. NIE TU OJCZYZNA, ANI TU NIKOMU; * Dano na świecie wieczystego domu; * Wyrok niezmienny i dekret straszliwy, * Że umrzeć musi każdy człowiek żywy.
  2. Ni się wykupić, ni wyprosić może, * Uciec, ani skryć, gdy Bóg umrzeć każe; * Nikogo nie minie, ani daruje, * I nikt nas z śmierci rąk nie wyratuje.
  3. Ten co się rodzi, co żywota skusi, * Choćby był królem, wszak umierać musi; * Sławę, godność, uciechy, wywczasy * Opuścić musi na potomne czasy.
  4. Z światem się żegnać, o wielka to trwoga! * Pójść w straszną wieczność, przed sąd stanąć Boga. * Jakbyś tedy rad, żebyś i poczciwie * I na wsze czasy żył był świątobliwie.
  1. Wejście
   O BOŻE PRZEDWIECZNY! * Odpoczynek wieczny * Daj wiernym duszom, * Które tam strapienia * Za swe przewinienia, * Ponosić muszą.
   Wielka ich jest męka, * Bo ich Boża ręka * twa uderzyła, * Która strapionego * Joba cierpliwego * Wonczas dotknęła
   Twoje słowo święte * Z ust Twoich przejęte * Uczy nas, Panie * Że jest rzecz zbawienna * I Tobie przyjemna, * Modlić się za nie.
  2. Przygotowanie darów
   Przyjmij tę ofiarę * Na Twoją cześć, chwałę, * Panie, Boże nasz; * Nad którą zacniejszej, * A Tobie milejszej * Ofiary nie masz
   Kochany Zbawiciel * I nasz Odkupiciel * Ją ustanowił, * Kiedy uczniom onym, * Kapłanom święconym, * "To czyńcie" mówił.
  3. Sanctus
   Święty, Święty, Święty! * Boże niepojęty, * W Trójcy jedyny! * Zmiłuj się nad nami, * I też nad duszami, * Odpuść im winy.
  4. Agnus Dei
   O Baranku Boży! * Najmilszy Kochanku! * Panie Jezusie! * Nad utrapionymi * Duszami wiernymi * Prosim, zmiłuj się!
   Usłysz głos serdeczny, * Daj tym pokój wieczny, * Za których Ciebie * Powinniśmy prosić, * I za nie się modlić, * By były w niebie.
   Przyczyń się, o Matko, * I Orędowniczko, * U Syna swego; * jako za duszami, * Tak też i za nami * Wstaw się do Niego.
  5. Komunia
   Przed Tobą padamy, * Tobie się kłaniamy, * Boże wcielony, * Któryś w tym momencie * W świętym Sakramencie * Jest utajony.
   Tu jest żywe Ciało, * Co za nas cierpiało * Srogie boleści, * Jest i Krew najświętsza, * Co dusze oczyszcza * Od nieprawości.
  1. PANIE, DAJ ZMARŁYM WIECZNE SPOCZYWANIE * W Królestwie Twoim z Tobą królowanie, * I nie oddalaj człowieka grzesznego, stworzenia Swego.
  2. Zmiłuj się, zmiłuj, Jezu Chryste, Panie. * Przez Twe najświętsze drogiej Krwi przelanie, * Racz nie oddalać grzeszników od Siebie, * Niech będą w niebie.
  1. POBOŻNYCH DUSZE ŻYJĄ, * U Boga w wieczny dzień, * A groby tylko kryją * Żywota ziemski cień. * Ref.
  2. Śpiewają z Aniołami * Radosną Bogu cześć * Że łaski Swej drogami, * Na ziemi chciał ich wieść. * Ref.
   Ref: Zbawiciel ich do siebie, * Z miłości wezwał sam, * Nadzieje ich o niebie * Spełniły się już tam.
  1. PRZEZ CZYŚĆCOWE UPALENIA, Którzy gładzą przewinienia, * Łzy lejąc bez pocieszenia, * Żebrzą Twego użalenia. * O Maryjo!
  2. Tyś jest źródło grzech czyszczące, * Wszystkim zdrowie przynoszące; * Posilaj umierające * Ratuj męki ponoszące. * O Maryjo!
  3. K'Tobie ręce wyciągają, * W Tobie ufność pokładają; * Niech twarz macierzyńską znają, * Niechaj niebo przez Cię mają. * O Maryjo!
  4. Tyś do nieba klucz zrządzony, * Wie to więzień utrapiony; * Pragnie przez Cię być puszczony, * Z bram więzienia w nieba strony. * O Maryjo!
  5. Sprawiedliwych oświecenie, * A dusz grzesznych podźwignienie; * Niech przez Twoje przyczynienie, * Gasną czyśćcowe płomienie. * O Maryjo!
  6. Twe zasługi, Twe przyczyny * Popłaciwszy grzechów winy, * Niech wprowadzą ludzkie syny * Z mąk do niebieskiej krainy. * O Maryjo!
  1. RACZ WIEKUISTE DAĆ ODPOCZYWANIE, * Duszom umarłych najłaskawszy Panie! * A światłość wieczna niechaj im przyświeca, * Niech oglądają Twe najświętsze lica.
  2. Uwolnij, Panie, wiernych zmarłych dusze, * W Twym miłosierdziu daruj im katusze: * Niech im Twa łaska, miłosierny Boże, * Ujść Twego gniewu w sądu dzień pomoże.
  3. Słodki Baranku, Zbawicielu, Panie! * Racz im udzielić w niebie pomieszkanie * I w wiekuistej pozwól im światłości * Oglądać Ciebie w wiecznej szczęśliwości.
  1. ŚPIJŻE JUŻ PO TWOIM BOJU, * Chrześcijaninie kochamy! * Śpijże, odpocznij w pokoju, * Z pęt świata rozwiązany; * Ref.
  2. Jużeś teraz uwolniony, * Od frasunków i trudności, * Którymiś był udręczony * W ziemskiej twojej śmiertelności; * Ref.
  3. Niech ci hojnie Bóg nagrodzi, * Coś ucierpiał w doczesności, * Niech cię mile Bóg ochłodzi * Za twe krzyże we wieczności; * Ref.
   Ref: Śpijże, aż Bóg wszystkich ludzi * Z grobów ich znowu pobudzi.
  1. Wejście
   ŚWIĘTA MYŚL JEST MODLIĆ SIĘ tu za wiernego, * Który nas uprzedził w zejściu z świata tego; * Już rozpoczynamy za zmarłych ofiary, * Racz, o Panie, przyjąć * Nasze serca dary.
  2. Przygotowanie darów
   Oto chleb i wino kapłan ofiaruje; * Bezkrwawą ofiarę za zmarłych sprawuje; * Przyjmij ją, prosimy, przyjmij z ręki jego, * Udziel duszom ulgi * Z miłosierdzia Twego.
   Tyś Abrahamowi raz dał obietnicę * I z potomstwem stanie przed Twoje oblicze; * Niechajże się ziszczą święte słowa Twoje, * Przyjmij dusze wiernych * W niebieskie pokoje.
  3. Sanctus
   Święty, Święty, Boże nieskończony! * Przez chóry anielskie w niebie wychwalony. * I my tu na ziemi chwałę Ci śpiewamy, * Święty, Święty, Święty! * Zawsze powtarzamy.
  4. Agnus Dei
   Tyś, Baranku Boży, grzech świata zgładził, * Z otchłani do nieba dusze zaprowadził * Wyprowadź też dusze z czyśćca gorącego, * I osadź je w niebie * Koło tronu swego.
   Odpoczynek wieczny racz duszom dać, panie! * Światłość wieczna świecić niech im nie przestanie! * A nam bądź miłościw, wybacz przewinienia, * Byśmy dostąpili * Wraz z nimi zbawienia.
  5. Komunia
   Boże, któryś raczył zstąpić do nas z nieba, * Na ołtarzu mieszkasz pod postacią chleba; * Tu Cię przytomnego za dusze błagamy, * Za które ofiarę * Dzisiaj odprawiamy.
   Wraz z kapłanem wierny lud wzdycha do Ciebie, * Abyś dusze zmarłych chciał przyjąć do siebie; * Będą Ci tam w niebie służyły statecznie, * Imię Twoje święte * Wychwalamy wiecznie.
  1. Wejście
   TOBIE BOŻE, WZNOSIM PIENIA, * Co mieszkasz na Syjonie; * Odpuść zmarłym przewinienia, * Umieść ich w Świętych gronie! * Niech po doczesnym boju * Spoczną w wiecznym spokoju.
  2. Przygotowanie darów
   Panie przez Syna ofiarę * Którą Ci tu składamy, * Przyjmij dusze zeszłe z wiarą, * Otwórz im niebios bramy. * Niech wskutek tej ofiary, * Wolne będą od kary.
   Nam zaś, nim moment rozstania * Przyjdzie, Jezu łaskawy, * Użycz łaski do powstania * Z grzechów i do poprawy; * Daj, abyśmy czuwali * I na śmierć pamiętali.
  3. Sanctus
   Boże, któremu tysiące * Duchów Świętych cześć dają. * Wyzwól z mąk dusze cierpiące, * Niech wraz z nimi śpiewają: * Święty, Święty, o Święty, * Boże nasz niepojęty.
  4. Agnus Dei
   Coś na okup świata dany. * Baranku Boży, Panie, * Pomnij na Twe ciężkie rany, * Daruj zmarłym karanie; * Ugaś czyśćca upały, * Wprowadź ich do Swej chwały.
   Wszak podług Twej żyli wiary, * Pełniąc onej ustawy; * Daruj im ostatek kary, * Nagródź ich dobre sprawy; * Niech przez Cię odkupieni, * Przez Cię będą zbawieni.
  5. Komunia
   Zbawicielu utajony * W znakach chleba i wina, * Tyś był za nas umęczony, * W Tobie ufność jedyna; * Przyjmij od nas cześć, dzięki * A wyzwól dusze z męki.
  1. W ŁASKAWOŚCI NIEPOJĘTY, * Ojcze Synu Duchu Święty! * Przyjmij do Królestwa Swego * Więźniów ognia czyśćcowego.
  2. Jezu, przez mąk Swych gorzkości, * Wybaw z czyśćcowych ostrości * Dusze, krwią Twą odkupione, * Ogniem czyśćcowym zmęczone.
  3. Maryjo, która żadnego * Nie opuszczasz strapionego, * Ratuj dusze zmarłych wiernych, * Więźniów czyśćcowych mizernych.
  4. Bogu mili Aniołowie * Dusz wiernych pilni stróżowie, * Pocieszcie teraz cierpiących, * Których strzegliście żyjących.
  1. WIĘZIEŃ W CZYŚĆCU ZATRZYMANY, * Prosi na Jezusa rany; * ratuj z ognia moją duszę, * Bo ja bardzo cierpieć muszę. * O Jezu!
  2. Przez Twą Jezu srogą mękę, * Podaj duszom w czyśćcu rękę, * Wybaw je, ach zranionymi * Z czyśćca rękami Twoimi. * O Jezu!
  3. Wprowadź z Twej świętej miłości * Do niebieskiej szczęśliwości, * Niech się cieszą z Tobą, Panem * A na wieki wieków. Amen. * O Jezu!
  1. WSPOMNIJ SOBIE, O MARYJO, * Wołamy do Ciebie, * O Matuchno litościwa, * Która jesteś w niebie. Na dusze w czyśćcu cierpiące. * Długi swe wypłacające, * By przez swe strapienia * Dosięgły zbawienia.
  2. Osobliwe dusze, których * Żaden nie wspomina, * Które tu nie mają krewnych * Ani przyjaciela, * Bo we dnie, w nocy boleją, * O ulgę Boga błagają; * Wspomóż je, Maryjo! * Wspomóż, Matko miła.
  3. Gdy one, o Matko, w Tobie * Ufność pokładają, * Z płaczem, o Panno Najświętsza * Do Ciebie wołają, * Byś się za nami wstawiła; * Do nieba je wprowadziła; * Wspomóż je, Maryjo, * Wspomóż Matko miła.
  4. Bo Ty, Najświętsza Panienko * Matko Jezusowa, * Ty masz powagę u Syna; * On na Twoje słowa * Zlituje się nad duszami, * Srogie męki cierpiącymi; * Przyczyń się, Maryjo, * Wspomóż, Matko miła.
  1. Z GŁĘBOKOŚCI JA WOŁAM, * Panie, co tylko zdołam; * Racz ucho swe nadstawić, * Przyjdź z czyśćca mnie wybawić.
  2. Z głębokości żałuję, * Grzechy me opłakuję: * Zlituj się, Jezu Panie, * Oka Twe zmiłowanie.
  3. Z głębokości Cię proszę; * Ulżyj męki najsroższe, * Daruj me przewinienia, * Przypuść mnie do zbawienia!
  1. Z GŁĘBI MOJEGO SERCA GŁOS WYDANY * Woła o litość do Pana nad pany; * natęż słuch, Panie, nachyl do mnie ucha * Na głos mój, który wydaje ma skrucha.
  2. Jeśli uważać będziesz nieprawości, * Któż to wytrzyma, Panie? Któż bez złości? * Ja widząc, że Bóg, Pan nasz, jest łaskawy, * Chcę z serca Jego zachować ustawy.
  3. Pańskiemu słowu ufa moja dusza, * Że grzech odpuści, gdy się serce skrusza. * Pan na mnie wejrzeć z wysokości raczy, * Gdy skruchę moją, moje łzy zobaczy.
  4. Izrael ufa od świtu do nocy, * Że mu udzieli z niebios Pan pomocy; * Bo litość Boża cały świat przenika: * Bóg nigdy nie chce zguby dla grzesznika.
  5. Ma Bóg niezmierny skarb na odkupienie, * Byle nas skruszył żal za przewinienie; * Że z grzechów wszystkich, choć wielkich i wielu, * Bóg cię odkupi, ufaj, Izraelu.
  1. ZMARŁY CZŁOWIECZE, z tobą się żegnamy; * Przyjm dar smutny, który ci składamy; * Trochę na grób twój porzuconej gliny * Od twych przyjaciół i od twej rodziny.
  2. Wracasz do ziemi, co twą matką była, * Teraz cię strawi, niedawno żywiła; * Tak droga każda, którą człowiek chodzi, * Na ten gościniec wszystkich nas wywodzi.
  3. Niedługo bracie (siostro) z tobą się ujrzymy! * Jużeś tam doszedł (doszła), my jeszcze idziemy; * Trzeba ci spocząć po skończonym biegu, * Lecz znowu wstaniesz, boś tu na noclegu.
  4. Boże, ten zmarły w domu Twym przebywał, * Żył w Twojej wierze, Twej pomocy wzywał, * Że na Twej lasce wspierał się bezpieczny, * Daj duszy jego odpoczynek wieczny.
  1. ZMIŁUJ SIĘ BOŻE, ZMIŁUJ NAD GRZESZNIKIEM, * Co w swej dobroci nie pogardzisz nikim. * W Tobie ja samym, w Tobie mam ufanie, * Według Twojego miłosierdzia Panie.
  2. I według mnóstwa Boskich Twych litości, * Racz zgładzić Panie, moje nieprawości; * O więcej żebrzę, oka łaskę swoją, * Oczyść mnie z grzechów, wymaż zbrodnię moją.